Bylų Nomenklatūra

VILNIAUS KOPERACIJOS KOLEGIJA

Parengė: Mantas Žemaitis

ĮMONĖS BYLŲ NOMENKLATŪRA
IR BYLŲ SUDARYMAS

KAUNAS, 2004

1. Įvadas

Jokia organizacija negali egzistuoti be komunikacijos. Komunikacija – bendravimas, keitimasis patirtimi, mintimis, išgyvenimais.

Dalykinė komunikacija garantuoja efektyvią veiklą, sėkmingą valdymą, padeda pasiekti organizacijos tikslus. Todėl nuo to, kaip tiksliai, greitai ir tinkamai darbuotojai geba parengti ir įforminti įvairius dokumentus, didžia dalimi priklauso ir įstaigos darbo sėkmė. Institucija rengianti raštvedyba reglamentuojančius dokumentus yra Lietuvos archyvų departamentas.
Valstybinę archyvų sistemą sudaro Lietuvos archyvų departamentas, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybiniai archyvai ir kitos Lietuvos ar

r
rchyvų departamentui pavaldžios įstaigos. Lietuvos archyvų departamentas formuoja ir įgyvendina valstybės politiką raštvedybos ir archyvų srityje, valdo Lietuvos valstybinį archyvų fondą ir valstybinius archyvus bei kitas pavaldžias įstaigas, prižiūri ir kontroliuoja visą Lietuvos archyvų fondą, tvarko Lietuvos archyvų fondo sąvadą, registruoja privačius archyvus, rengia, tvirtina ir derina norminius dokumentus Lietuvos archyvų fondo saugojimo, tvarkymo, naudojimo ir kitais klausimais. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų saugojimo ir restauravimo sąlygas, turi būti derinami su Valstybine paminklosaugos komisija. Lietuvos archyvų departamentas atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse ar
r
rchyvų organizacijose. Lietuvos archyvų departamento nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o direktorių skiria ir atleidžia Ministras Pirmininkas. Lietuvos archyvų departamento leidžiami norminiai dokumentai Lietuvos archyvų fondo klausimais privalomi visiems juridiniams asmenims ir pareigūnams. Valstybės institucijos, leidžiančios norminius dokumentus raštvedybos ir ar
r
rchyvų tvarkymo klausimais, privalo juos suderinti su Lietuvos archyvų departamentu. Lietuvos valstybiniai archyvai kaupia, saugo, restauruoja ir tiria dokumentus, reikšmingus Lietuvos istorijai ir kultūrai, užtikrina jų naudojimą, kontroliuoja, kaip valstybės institucijos tvarko ir saugo dokumentus, teikia metodinę pagalbą Lietuvos archyvų fondo laikytojams. Valstybinių archyvų nuostatus tvirtina Lietuvos archyvų departamento direktorius.

2. Bylų nomenklatūros samprata

Įstaigos dokumentų tvarkymui ir valdymui visose jos veiklos srityse ir bylų sudarymui garantuoti turi būti parengtas numatomų sudaryti bylų planas – bylų nomenklatūra.
Bylų nomenklatūra – numatomų sudaryti bylų antraščių sąrašas, nurodant bylų saugojimo terminus. Bylų nomenklatūra padeda tinkamai paskirstyti dokumentus į bylas, palengvina jų paiešką, laiduoja vienodą bylų formavimo tvarką ir jų apskaitą.

3. Nomenklatūros rengimo tvarka

Bylos tvarkomos praėjus vieneriems raštvedybiniams metams po bylų užbaigimo. Įstaigos vadovas skiria atsagingus darbuotojus už bylų sutvarkymą st

t
truktūriniuose padaliniuose.

Nomenklatūroje bylos surašomos pagal įstaigai nustatytas funkcijas ir veiklos sritis. Veiklos sritys ir bylos sisteminamos įstaigos patikslinta tvarka. Jos nomenklatūroje yra numeruojamos iš eilės kaip punktai, o kiekvienos srities byla – atskira numeracija kaip papunkčiai. Kiekvienai nomenklatūroje įrašytai bylai suteikiamas indeksas, kurį sudaro bylų nomenklatūros punkto ir papunkčio eilės numeris. Bylos eilės numeris nomenklatūroje yra nekeičiamas. Jei kitais raštvedybiniais metais tokia byla nesudaroma, jos numeris į bylų nomenklatūrą neįrašomas ir kitai bylai nesuteikiamas.
1. Bylos tvarkomos:
1. 1. Tikrinami kiekvienos bulos ir joje esančių dokumentų sa
a
augojimo terminai pagal įstaigos bylų nomenklatūra ir teises norminius aktus, kuriuose jie nustatyti.
1. 2. Patikrinamas dokumentų sisteminimas bylose pagal nustatytą ar pasirinktą požymį.
Ilgo ir nuolatinio saugojimo bylose dokumentai išdestomi chronologine tvarka (byla pradedama anksčiausiu dokumentu, baigiama – vėliausiu), jei netaikoma kita sisteminimo tvarka. Susirašynejimo dokumentų bylose atsakomasis dokumentas dedamas po iniciatyvinio dokumento, nežiūrint atsakomojo dokumento datos.
1. 3. Jei byloje yra dokumentų, kurie neatitinka bylos antraštes ar saugojimo termino, jie dedami į reikiamas bylas.

Jei byloje yra juodraščių, dokumentų nereikalingų egzempliorių, žymeklių, sąvaržėlių, segtukų, jie išimami
2. Ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų lapai sunumeruojami tam tikra nustatyta tvarka.
Kiekvienos bylos lapai numeruojami atskirai
3. Laikinojo saugojimo bylų lapai paprastai nenumeruojami.

Jei laikino saugojimo bylą ar atskirus jos dokumentus reikia perduoti teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, bylos lapai gali būti sunumeruojami ir parašomas bylos baigiamasis įrašas.
4. Bylos vidaus apyrašas sudaromas, jei to reikia papildomai apskaitai ar paieškai. Vidaus apyraše surašomi byloje esantys dokumentai ir nurodoma jų vieta byloje (1 pavyzdys).
5. Bylos tvarkymas baigiamas jos įforminimu: rašomas bylos baigiamasis įrašas (2 pavyzdys) ir įforminamas bylos antraštinis lapas (3 pavyzdys)
5. 1. Baigiamajame įraše nurudomas bylos lapų skaičius, jų ypatumai.
5. 2. Antraštiniame lape nurodomi bylos aprašymo duomenys: bylą sudariusios įstaigos ar struktūrinio padalinio pavadinimas, bylos indeksas ir antraštė, chronologinės ribos ar data, bylos saugojimo terminas:
5. 2. 1. Įstaigos pavadinimas turi atitikti teisės norminiais aktais nustatytą įstaigos pavadinimą. Jei įstaiga turi įteisintą sutrumpintą pavadinimą, jis rašomas skliausteliuose po pilno pavadinimo, pvz.: Vilniaus kooperacijos kolegija (VKK), Jei bylos sudarymo metu įstaigos pavadinimas keitesi, bylos antraštiniame lape rašomas paskutinis pavadinimas.
5. 2. 2. Bylos indeksas ir antraštė rašomi pagal bylų nomenklatūrą. Antraštė tikslinama pagal byloje esančių dokumentų sudetį.
5. 2. 3. Bylos chronologinės ribos yra byloje esančio įstaigoje registruoto anksčiausio ir vėliausio dokumento datos.
Jeibylą sudaro vienas dokumentas, jo data yra bylos data.
Jei bylą sudaro vienas ar keli metų tęstini dokumentai, bylos data yra metai.
5. 3. Laikino saugojimo byloms antraštinis lapas gali būti nerašomas, jei bylos aprašymo duomenys užrašyti ant bylos segtuvo.
6. Iki perdavimo į užbaigtų bylų apskaitą, sutvarkytų bylų apskaita daroma ir jų paieška atliekama pagal bylų nomenklatūrą, jos papildymų sąrašą ir suvestinę, vienarūšių bylų sąrašus ar kitus nustatytus apskaitos dokumentus.

4. Bylų saugojimas

Kiekvienos nomenklatūroje įrašytos bylos saugojimo terminai nurodomi vadovaujantis įstatymais, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. Rugpjūčio 15 d. Įsakymu Nr. 38 kitais teisės norminiais aktais, nustatančiais dokumentų saugumo terminus. Byloms, kurias sudarančių dokumentų saugojimo terminai.Byloms, kurias sudarančių dokumentų saugojimo terminai teisės norminiais aktais nenustatyti, saugojimo terminą siūlo ir nurodo bylų nomenklatūroje įstaigos DEK. Bylų nomenklatūroje taip pat nurodomi už bylų sudarymą atsakingi struktūriniai padaliniai ar darbuotojai.

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (toliau – rodyklė) yra pagrindinis norminis dokumentas, atliekant dokumentų vertės ekspertizę. Rodyklė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos archyvų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais. Rodyklė apima tik tuos bendruosius dokumentus, kurie gali susidaryti įvairių institucijų veikloje. Tai organizacinės- tvarkomosios bei ūkinės veiklos, kontrolės, teisės, raštvedybos, planavimo, finansiniai, buhalteriniai, kadrų, saugos darbe ir kiti dokumentai. Institucijos specialiąją veiklą atspindintys dokumentai šioje rodyklėje neminimi. Valstybės valdymo institucijos šios rodyklės pagrindu rengia savo reguliavimo srities institucijų specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodykles. Vadovaujantis rodyklėmis, sudaromos bylų nomenklatūros, formuojamos bylos, atliekama dokumentų vertės ekspertizė. Specialiųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir pavyzdinės bylų nomenklatūros, parengtos šios rodyklės pagrindu, derinamos su Lietuvos archyvų departamento Centrine ekspertų komisija. Kai kurioms bendrųjų dokumentų rūšims, susidarančioms Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės veikloje, gali būti taikomi kiti saugojimo terminai, negu nurodyta rodyklėje. Rodyklė susideda iš 9 skyrių pagal veiklos sritis : organizacinė – tvarkomoji veikla; kontrolė; teisė; raštvedyba ir dokumentų saugojimas; finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė; kadrai; sauga darbe; institucijų ūkis, statyba ir remontas; institucijų apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga.

Rodyklėje institucijos suskirstytos į dvi grupes. Pirmajai grupei priskiriamos valstybės, vietos savivaldos, nevalstybinės institucijos, kurių veikloje susidarantys nuolatinio saugojimo dokumentai perduodami valstybiniam saugojimui. Dauguma tokių institucijų yra valstybinių archyvų komplektavimo šaltiniai.

Kitai institucijų grupei priskiriamos institucijos, kurios nėra valstybinių archyvų komplektavimo šaltiniai ir jų dokumentai saugomi institucijoje. Institucijos veikloje susidarantiems dokumentams, turintiems istorinę, mokslinę ir kultūrinę vertę, rodyklėje saugojimo terminas nurodytas 10 m.EK. Šiuos dokumentus institucija gali saugoti nuolat.

Viename punkte išvardytų kelių rūšių laikino saugojimo dokumentų (pvz.: darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai) saugojimo terminas vienodas, tačiau šie dokumentai gali būti grupuojami į atskiras bylas (pvz.: nedarbingumo lapeliai; darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai). Vienodo saugojimo termino dokumentai gali būti sujungti į vieną bylą, nors rodyklėje šie dokumentai išskirstyti į atskirus punktus.

Institucijos, perduodančios dokumentus valstybiniam saugojimui, pildo tarnautojų asmens bylas.

Rodyklė nustato minimalius dokumentų saugojimo terminus. Tuo atveju, kai šalia dokumentų saugojimo termino yra žyma “EK”, tvarkant dokumentus, institucija ar jos Ekspertų komisija (EK) nutaria pratęsti jų saugojimo terminą, palikti nuolatiniam saugojimui ar sunaikinti pasibaigus saugojimo terminui. Institucijų Ekspertų komisijos gali teikti Lietuvos archyvų departamento Centrinei ekspertų komisijai pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo terminų pakeitimo. Jei rodyklėje dokumentų saugojimo terminas nurodytas “Kol reikia”, institucija pati sprendžia, kiek tokį dokumentą tikslinga saugoti. Dokumentų registracijos žurnalų, kurie institucijoje pildomi (tęsiami) kelerius metus, saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio įrašo datos.

Pastabos “Po patvirtinimo”, “Po pakeitimo”, “Po sutarties įvykdymo”, “Po nurašymo” ir kt. tikslina dokumentų saugojimo terminą. Tokių dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo nurodyto fakto.
Institucijos, perduodančios dokumentus valstybiniam saugojimui, pildo tarnautojų asmens bylas.

Rodyklė nustato minimalius dokumentų saugojimo terminus. Tuo atveju, kai šalia dokumentų saugojimo termino yra žyma “EK”, tvarkant dokumentus, institucija ar jos Ekspertų komisija (EK) nutaria pratęsti jų saugojimo terminą, palikti nuolatiniam saugojimui ar sunaikinti pasibaigus saugojimo terminui. Institucijų Ekspertų komisijos gali teikti Lietuvos archyvų departamento Centrinei ekspertų komisijai pasiūlymus dėl dokumentų saugojimo terminų pakeitimo. Jei rodyklėje dokumentų saugojimo terminas nurodytas “Kol reikia”, institucija pati sprendžia, kiek tokį dokumentą tikslinga saugoti. Dokumentų registracijos žurnalų, kurie institucijoje pildomi (tęsiami) kelerius metus, saugojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio įrašo datos. Pastabos “Po patvirtinimo”, “Po pakeitimo”, “Po sutarties įvykdymo”, “Po nurašymo” ir kt. tikslina dokumentų saugojimo terminą. Tokių dokumentų saugojimo terminas skaičiuojamas nuo nurodyto fakto.

5. Dokumentų naikinimas

Dokumentus galima naikinti atlikus jų vertės ekspertizę, kai pasibaigia teisės norminių aktų nustatyti dokumentų saugojimo terminai. Sprendimą dėl valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens veiklos dokumentų naikinimo ar jų saugojimo terminų pratęsimo priima vadovas pagal Lietuvos archyvų departamento nustatytus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės sprendimus dėl dokumentų naikinimo turi suderinti su:
1) valstybės archyvu, kuriam perduoda nuolatinio saugojimo dokumentus;
2) steigėjo funkcijas atliekančia institucija ar įstaiga, kai dokumentai valstybės archyvams neperduodami.
Naikinti atrinkti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių dokumentai turi būti sunaikinti.
Nuolatinio saugojimo veiklos dokumentus valstybės archyvams perduoda Lietuvos Respublikos Seimas, Respublikos Prezidentas, jų įsteigtos institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teismai, Lietuvos bankas, ministerijos ir Vyriausybės įstaigos, kariuomenės, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, kiti centriniai ir teritoriniai valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektai, viešąsias paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės, kurių veikloje susidaro nuolatinio saugojimo dokumentai. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašą tvirtina Lietuvos archyvų departamentas. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės nuolatinio saugojimo dokumentus gali saugoti iki 20 metų nuo dokumentų įtraukimo į apskaitą. Per šį laikotarpį institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentus turi perduoti saugoti valstybės archyvams. Lietuvos archyvų departamentas gali:
1. pratęsti nuolatinio saugojimo dokumentų saugojimo valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įmonėje laiką, kai yra tam pagrįstų motyvų, tačiau ne ilgiau kaip iki 40 metų;
2) nustatyti konkretų perdavimo valstybės archyvams terminą dokumentams, prie kurių prieinama tik specialios įrangos priemonėmis.
Perduodami valstybės archyvams valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nuolatinio saugojimo dokumentai turi būti sutvarkyti teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Kartu su perduodamais valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentais gali būti perduotos informacijos paieškos priemonės ir esančios dokumentų atsarginės kopijos. Dokumentų, tarp jų ir tų, prie kurių prieinama specialios įrangos priemonėmis, perdavimo valstybės archyvams tvarką nustato Lietuvos archyvų departamentas. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų veiklos dokumentai į valstybės archyvus papildant Nacionalinį dokumentų fondą perduodami šalių susitarimu. Sutartyje aptariamos šių dokumentų perdavimo, tvarkymo, priėjimo prie jų ir naudojimo sąlygos.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “ŽEMAITIS”

TVIRTINU:
Direktorius
_____________

(parašas)
Jonas Jonaitis
2003 METŲ BYLŲ NOMENKLATŪRA

2004-11-03 Nr. 3
Kaunas

Bylų nomenklatūra parengta vadovaujantis “Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle” (patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės 1997 08 15 įsakymo Nr. 38), (Žin. 1997, Nr. 78-2006), (Žin.1998, Nr.25-665), (toliau – BDTR).

Bylos indeksas Bylos antraštė Bylos saugojimas

Už bylos sudarymą atsakingo struktūrinio padalinio pavadinimas ar (darbuotojo vardas ir pavardė – jei struktūros nėra) Pastabos

Saugojimo
Terminas Teisės akto ir jo punkto nuoroda
1 2 3 4 5 6

1. TVARKOMOJI ORGANIZACINĖ VEIKLA
1.1. Bendrovės įstatai 10 m¹ BDTR
3 Jonas Jonaitis ¹Po pakeitimo
1.2. Bendrovės steigimo, registravimo, likvidavimo, privatizavimo dokumentai (pažymos, pasiūlymai, pastabos) 10 m BDTR

7 Jonas Jonaitis
1.3. Direktoriaus įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais 10 m BDTR
10 Jonas Jonaitis
1.4. Direktoriaus įsakymai personalo (priėmimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo) klausimais 75 m BDTR
12 Jonas Jonaitis
1 2 3 4 5 6
1.5. Direktoriaus įsakymai atostogų klausimais 10 m BDTR
13 Jonas Jonaitis
1.6. Direktoriaus įsakymai komandiruočių klausimais 10 m BDTR
13 Jonas Jonaitis
1.7. Bendrovės akcininkų susirinkimo protokolai 10 m BDTR
16 Jonas Jonaitis
1.8. Bendrovės statistinės metų ataskaitos 10 m BDTR
20a Jonas Jonaitis
1.9. Komandiruočių ataskaitos 3 m BDTR
24 Jonas Jonaitis
1.10. Perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis vadovams ir darbuotojams 10 m BDTR
32 a,b Jonas Jonaitis
1.11 Susirašinėjimo su įstaigomis veiklos klausimais dokumentai 10 m BDTR
37 Jonas Jonaitis
1.12. Teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (aktų, pažymų, ieškinių, charakteristikų) kopijos (ar originalai), teismų nuosprendžių, sprendimų, nutarimų kopijos (ar originalai) 3 m¹ BDTR
46 Jonas Jonaitis ¹Po teismo sprendimo priėmimo

2. RAŠTVEDYBOS ORGANIZAVIMAS
2.1. Metų bylų nomenklatūra 10 m¹ BDTR
53 Jonas Jonaitis ¹Po pakeitimo
2.2. Ilgo saugojimo bylų apyrašai (ilgo saugojimo) 75 m BDTR
54 Jonas Jonaitis
2.3. Laikinojo saugojimo bylų sąrašai 10 m BDTR
55 Jonas Jonaitis

2.4. Direktoriaus įsakymų tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais registracijos žurnalas (V) 10 m BDTR
60 a Jonas Jonaitis
2.5. Direktoriaus personalo klausimais registracijos žurnalas (P) 75 m BDTR
60 b Jonas Jonaitis

2.6. Direktoriaus įsakymų atostogų klausimais registracijos žurnalas (A) 10 m BDTR
60 c Jonas Jonaitis
2.7. Direktoriaus įsakymų komandiruočių klausimais registracijos žurnalas (K) 10 m BDTR
60 c Jonas Jonaitis
2.8. Gautų dokumentų registracijos žurnalas (G) 3 m BDTR
60 d Jonas Jonaitis
2.9. Siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas (S) 3 m BDTR
60 d Jonas Jonaitis
1 2 3 4 5 6
2.10 Susirašinėjimas kreditų skyrimo ir grąžinimo klausimais 5 m BDTR
84 Jonas Jonaitis

3. FINANSINIŲ MATERIALIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Jonas Jonaitis
3.1. Bendrovės metų finansinės atskaitomybės dokumentai (balansai, pelno ataskaitos, finansinės būklės patikrinimo ataskaitos, aiškinamieji raštai) 15 m BDTR
91 Jonas Jonaitis
3.2. Pajamų deklaracijos ir mokesčių ataskaitos 10 m BDTR
93 Jonas Jonaitis
3.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų finansinės apyskaitos 10 m BDTR
94 Jonas Jonaitis
3.4 Pranešimai apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas 10 m BDTR
97 Jonas Jonaitis
3.5. Akcininkų registracijos knygos (AR) 75 m BDTR
98 Jonas Jonaitis
3.6. Dividendų apskaičiavimo žiniaraščiai, dividendų pervedimo į taupomuosius bankus tabuliagramos 10 m BDTR
99 Jonas Jonaitis

3.7. Kasos operacijų apskaitos pirminiai dokumentai (kasos pajamų, išlaidų orderiai ir kt.) 10 m BDTR
100 Jonas Jonaitis
3.8. Banko dokumentai (mokėjimo pavedimai, mokėjimo reikalavimai-pavedimai ir kt.) 10 m BDTR
101 Jonas Jonaitis
3.9. Darbuotojų asmens sąskaitų kortelės 75 m BDTR
102 Jonas Jonaitis
3.10. Darbo laiko ir užmokesčio apskaitos dokumentai (nedarbingumo lapeliai, tabeliai, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai) 10 m BDTR
105 Jonas Jonaitis
3.11. Kasos operacijų apskaitos registrai (kasos knygos, priimtų ir išduotų pinigų apskaitos knygos ir kitos tipinės registrų formos) 10 m BDTR
106 Jonas Jonaitis
3.12. Finansinės apskaitos registrai (didžioji knyga) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
3.13. Finansinės apskaitos registrai (bendrieji žurnalai) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
1 2 3 4 5 6
3.14. Finansinės apskaitos registrai (sąskaitų analitika) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
3.15. Finansinės apskaitos registrai (įmonės skolų apskaitos kortelės) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
3.16. Finansinės apskaitos registrai (skolų įmonei apskaitos kortelės) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
3.17. Finansinės apskaitos registrai (ilgalaikio turto apskaita) 10 m BDTR
107 Jonas Jonaitis
3.18. Mokestinių pavedimų registracijos žurnalai (MP) 10 M BDTR
108 Jonas Jonaitis
3.19 Inventorizacijos dokumentai (aktai, tikrinimo žiniaraščiai, inventoriniai aprašai, inventorinės knygos ir kortelės) 10 m BDTR
111 Jonas Jonaitis

3.20. Negyvenamų pastatų ir patalpų nuomos bei panaudos sutartys, priėmimo ir perdavimo aktai ir kt. 10 m¹ BDTR
113 Jonas Jonaitis ¹ pasibaigus sutarties terminui
3.21. Turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (aktai, pažymos, ataskaitos) 10 m BDTR
114 a,b Jonas Jonaitis
3.22. Materialinių vertybių priėmimo, nurašymo dokumentai (aktai, kvitai, važtaraščiai, sąskaitos-faktūros ir kt.) 10 m BDTR
115 Jonas Jonaitis
3.23. Materialinių vertybių išdavimo, nurašymo dokumentai (aktai, kvitai, važtaraščiai ir kt.) 10 m BDTR
115 Jonas Jonaitis
3.24. Materialinių vertybių išdavimo dokumentai (sąskaitos-faktūros, muitinės vertės deklaracijos ir kt.) 10 m BDTR
115/120 Jonas Jonaitis
3.25. Materialinių vertybių priėmimo dokumentai (sąskaitos-faktūros muitinės vertės deklaracijos ir kt.) 10 m BDTR
115/120 Jonas Jonaitis
3.26. Notarų biurų ir teismų vykdomieji raštai 10 m¹ BDTR
116 Jonas Jonaitis ¹Baigus mokėjimus

1 2 3 4 5 6
3.27. Pažymos dėl mokestinių lengvatų 10 m BDTR
117 Jonas Jonaitis
3.28. Čekių knygelių šaknelės 10 m BDTR
118 Jonas Jonaitis
3.29. Įgaliojimai 10 m BDTR
119 Jonas Jonaitis
3.30. Ūkinės ir finansinės veik-los tikrinimų dokumentai (aktai, pažymos, praneši-mai ir jų žurnalas (Ū)) 10 m BDTR
121 Jonas Jonaitis
3.31. Griežtos atskaitomybės blankų apskaitos žurnalas (GB) 10 m BDTR
123 Jonas Jonaitis

3.32. Prekių (paslaugų) pirkimo konkursų dokumentai (skelbimai, paraiškos, protokolas, sutartis) 10 m¹ BDTR
124

Jonas Jonaitis ¹Po sutarties įvykdymo
3.33. Prekių (paslaugų) pardavimo konkursų dokumentai (skelbimai, paraiškos, protokolas, sutartis) 10 m¹ BDTR
124

Jonas Jonaitis ¹Po sutarties įvykdymo
3.34. Darbų bei paslaugų sutartys, atliktų darbų bei paslaugų aktai, pažymos 10 m¹ BDTR
125

Jonas Jonaitis ¹Po sutarties įvykdymo
3.35. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys 10 m¹ BDTR
126

Jonas Jonaitis ¹Po materia-liai atsakin-go asmens pasikeitimo
3.36. Perdavimo ir priėmimo aktai, keičiantis materialiai atsakingiems asmenims 10 m. BDTR
127 Jonas Jonaitis
3.37. Susirašinėjimas buhalterinės apskaitos, finansiniais klausimais 5 m BDTR
129 Jonas Jonaitis
3.38 Įmonių tarpusavio užskaitos aktai 10 m. Jonas Jonaitis
3.39 Viešųjų darbų pažymos ir priėmimo aktai 10 m Jonas Jonaitis

4. PERSONALO
VALDYMAS

4.1. Prašymai dėl priėmimo į darbą, perkėlimo, atleidimo iš darbo 75 m BDTR
134 Jonas Jonaitis
4.2. Darbo sutartys 75 m BDTR
135 Jonas Jonaitis
4.3. Darbo sutarčių registracijos žurnalas (D)

75 m BDTR
136 Jonas Jonaitis
1 2 3 4 5 6
4.4. Pranešimai apie apdraustojo socialiniu draudimu priėmimo į darbą, atleidimą iš darbo, neapmokamų atostogų suteikimo kopijos 75 m BDTR
137 Jonas Jonaitis

4.5. Darbuotojų asmens kortelės 75 m BDTR
138 Jonas Jonaitis

4.6. Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalai (DR) 3 m. BDTR
145 Jonas Jonaitis
4.7. Prašymai dėl atostogų 3 m BDTR
148 Jonas Jonaitis

5. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA, PRIEŠGAISRINĖ APSAUGA
5.1. Norminiai dokumentai saugos darbe klausimais (nuostatai, programos, taisyklės, instrukcijos, normos) 10 m BDTR
151 Jonas Jonaitis
5.2. Saugos darbe būklės tikrinimo dokumentai (protokolai, aktai, pažymos) 5 m BDTR
153 Jonas Jonaitis
5.3. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe įvadinio instruktavimo registracijos žurnalai (DĮ) 75 m BDTR
154 Jonas Jonaitis
5.4. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalai (DV) 10 m BDTR
155 Jonas Jonaitis
5.5. Nelaimingų atsitikimų, profesinių lygų tyrimo dokumentai (protokolai, aktai, išvados, susirašinėjimas) 45 m¹ BDTR
159 Jonas Jonaitis ¹Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų atveju saugoti 75 m.
5.6. Nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalai (N) 75 m BDTR
160 Jonas Jonaitis
5.7. Priešgaisrinės saugos instruktavimo registracijos žurnalai (PS) 10 m BDTR
202 Jonas Jonaitis

6. ŪKIS, STATYBA IR REMONTAS

1 2 3 4 5 6
6.1. Kelionės lapai 10 m BDTR
177 Jonas Jonaitis
6.2. Kelionės lapų registracijos žurnalai (KL) 10 m BDTR
178 Jonas Jonaitis
6.3. Įsigyto kuro priėmimo aktai 10 m BDTR
185 Jonas Jonaitis
6.4. Sunaudoto kuro nurašymo aktai 10 m BDTR
185 Jonas Jonaitis
6.5. Statinių projektai 10 m BDTR
187 Jonas Jonaitis
6.6. Statinių pasai 10 m¹ BDTR
188 Jonas Jonaitis ¹Po statinio nugriovimo
6.7. Kapitalinės statybos sąmatos 10 m BDTR
189 Jonas Jonaitis
6.8. Statybos objektų priėmimo eksploatuoti aktai 10 m¹ BDTR
190 Jonas Jonaitis ¹Pasibaigus eksploataci-jai
6.9 Reikalavimai 10 m Jonas Jonaitis
6.10. Prekių atsargų apskaitos žiniaraščiai 10 m Jonas Jonaitis
6.11. Prekių atsargų likučių sandėlyje apskaitos žiniaraščiai 10 m Jonas Jonaitis
6.12. Prekių atsargų judėjimo dokumentai 10 m Jonas Jonaitis
6.13. Prekių atsargų kortelės 10 m Jonas Jonaitis

Direktorius ___________ Jonas Jonaitis

(parašas)

3 priedas

(Bylos antraštinio lapo forma)

UAB „ŽEMAITIS“
Įmonės kodas 888666

(bylą sudariusios įstaigos ar struktūrinio padalinio pavadinimas)

_________________

(bylos indeksas)

(Bylos antraštė)

F.Nr.__________
Ap.Nr.________
B.Nr._________

Pradėta ___________________
Baigta ____________________
Data _____________________
Saugojimo terminas _________

2 priedas
BYLOS BAIGIAMASIS ĮRAŠAS

Byloje yra ____________________________________________lapai.

(skaitmenimis ir žodžiais)

Iš jų:

Raidiniai___________________________________________________________

Praleisti____________________________________________________________

Su defektais________________________________________________________

Vokai su indėliais____________________________________________________

Spaudiniai__________________________________________________________

Kita_______________________________________________________________

Vidaus apyrašas__________________________________lapai.

PASTABA_________________________________________________________

____________________ _____________ ____________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

___________________

(data)

1 priedas

BYLOS VIDAUS APRAŠAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas (antraštė) Dokumento data Dokumento Nr. Bylos lapų numeriai Pastabos
1 2 3 4 5 6

Vidaus aprašo _______________________________________ lapai.

(skaitmenimis ir žodžiais)

________________________ __________________ __________________

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)
_____________

(data)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŽEMAITIS“

ĮSAKYMAS
DĖL DEK SUDARYMO
2004 m. .... mėn. .... d. Nr. ..
Kaunas

Atsižvelgiat į darbuotojų ________________________________________________
________________________________________________________________________________
darbą ir kompetenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais skiriu juos DEK nariais.

Direktorius (parašas) Mantas Žemaitis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŽEMAITIS“

TVIRTINU

Direktorius

(parašas)

Mantas Žemaitis

BYLŲ PERDAVIMO NAUJAI PRIIMTAM DARBUOTOJUI
AKTAS

2004-11-20 Nr. .
Kaunas

PAGRINDAS. Direktoriaus 2004 m. ... mėn. ...d. įsakymas Nr. ... „Dėl bylų perdavimo naujai priimtam darbuotojui“
Surašė komisija:
Komisijos pirmininkė – įmonės vyr. Buhalterė ....................
Nariai: administratorės ..............................
Dalyvavo atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas ...............
..............................

Nutarimo metu buvo nuspręsta bylas paskirti tvarkyti naujai priimtai vyr. Buhalterės padėjėjai ..............................

Aktas surašytas 2 egzemplioriais;
1-asis egz. – buhalterijai
2-asis egz. – atsakingam asmeniui ...........................

Komisijos pirmininkė (parašas) .................
Nariai (parašas) .................

(parašas) .................
Dalyvavęs asmuo (parašas) .................