tyrimas

TYRIMO PLANAS
Tema: „Dviratis ir aš – dviračių takų vystymo galimybės“

Problemos pristatymas
Pastarąjį dešimtmetį važinėjimas dviračiais populiarėja. Tai lemia įvairios priežastys, bet didžiausią įtaką dviračių populiarumui Klaipėdos mieste turi:
1. miesto reljefas. Klaipėda – lygumos miestas, turintis didelį potencialą dviračių transporto infrastruktūrai intensyviai vystytis.
2. jaunimo požiūris. Moksleiviai bei studentai laiko dviračius ne tik sporto, bet ir pilnaverte transporto priemone. Jie sudaro didžiąją dalį žmonių, važinėjančių dviračiais.
3. miesto dydis. Klaipėda vidutinio dydžio miestas, dėl to susidaro palankios galimybės naudotis dviračiu, kaip susisiekimo priemone.
4. gamtos neteršimo principas. Dviratis – ekologiška transporto priemonė.
5. žmonių suusidomėjimas aktyviu laisvalaikio leidimo būdu, susirūpinimas savo sveikata.
Akivaizdu, jog dėl minėtų priežasčių dviračių takų poreikis auga, tačiau esamų dviračių takų kokybė Klaipėdoje tenkina ne visus. Dabartiniai takai turi nemažai trūkumų, todėl kyla klausimas, ar verta tokius takus plėsti. Žmonių, važinėjančių dviračiais, nuomonės šiuo klausimu tyrimas atskleistų esminius takų trūkumus ir tobulinimo bei plėtros galimybes.

Tyrimo hipotezė:
Daugelis klaipėdiečių mano, kad tokių dviračių takų, kokie yra dabar, plėsti nereikia, o pirmiausia derėtų juos patobulinti.
Dviračių takų infrastruktūros trūkumai Klaipėdos miete įtakoja gyventojų pasirinkimą važinėti dvviračių takais.

Tyrimo tikslas: ištirti klaipėdiečių važinėjimo dviračiais patyrimą, nuomonę apie dviračių takų kokybę ir dviračių takų vystymo galimybių vertinimą ir svarbą.

Tyrimo objektas: Klaipėdos gyventojų, važinėjančių dviračiais, nuostatos apie dviračių takų kokybę ir vystymo galimybes.

Tyrimo uždaviniai:
1. Ištirti klaipėdiečių, važinėjančių dviračiais, patyrimą ir nu

uomonę apie dviračių takų kokybę.
2. Nustatyti, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria dviračių takais važinėjantys dviratininkai.
3. Nustatyti apklaustųjų nuomonę apie dviračių takų vystymo poreikį bei galimybes Klaipėdos mieste.

Sąvokų apibrėžimas ir operacionalizacija:
Vystymo galimybės – tiesti dviračių takus, panašius į dabartinius arba tobulinti esamus bei juos plėsti.
Bus matuojamas respondentų pritarimas teiginiams, susijusiems su dviračių takų vystymo galimybėmis, nustatomos prioritetinės miesto dalys, kur dviračių takus reikia tobulinti ir vystyti.

Kokybė – dviračių takai, atskirti nuo pėsčiųjų zonos, paženklinti nuorodomis, kad tai dviračių takai, su patogiais nuvažiavimais į gatvę ir t.t.
Bus matuojamas respondentų bendros dviračių takų infrastruktūros trūkumų ir gyvenamosios vietos dviračių takų tinklo vertinimas.

Tyrimo metodas: anketinė apklausa

Tiriamoji visuma: 14 metų ir vyresni Klaipėdos miesto gyventojai, važinėjantys dviračiais.

Anketa
Gerbiamieji klaipėdiečiai,
Šiuo metu Klaipėdos universiteto (KU) Socialinių mokslų fakulteto (SMF) studentų grupė JMK atlieka dviračių taakų vystymo galimybių Klaipėdos mieste sociologinį tyrimą. Tyrimo tikslas ― ištirti klaipėdiečių važinėjimo dviračiais patyrimą, nuomonę apie dviračių takų kokybę ir dviračių takų vystymo galimybių vertinimą ir svarbą.
Jums pateikiama užpildyti anketa. Ją pildydami pasirinkite Jums tinkamą vieną (jei nenurodyta kitaip) atsakymo variantą ir apibraukite jį. Prie kai kurių klausimų pateiktos detalesnės instrukcijos, kurios palengvins anketos pildymą.
Šis tyrimas yra anonimiškas, ir visi surinkti duomenys bus panaudoti tik apibendrintoms išvadoms gauti. Tikimės, kad Jums nebus sunku atsakyti į pateiktus klausimus, ir dėkojame, kad sutikote da

alyvauti apklausoje.
Telefonai pasiteiravimams: 861454514, 863741909
Adresas: Minijos g. 153

1. Kas Jums yra dviratis? (galimi keli atsakymo variantai) 126 % / 63 pasirinkti atsakymai
1) Transporto priemonė 30 % / 15 respondentų pasirinko atsakymą
2) Aktyvaus laisvalaikio leidimo priemonė 70 % / 35
3) Sporto priemonė 24 % /12
4) Kita (parašykite) ___________________________________2 % / 1

2. Kas lemia Jūsų pasirinkimą važinėtis dviračiu?
(Parašykite)____________________________________________________________________

3. Kaip dažnai naudojatės dviračiu? 98 % / 49
1) Kiekvieną, beveik kiekvieną dieną 16 % / 8
2) Kartais, kai turiu laisvo laiko 50 % / 25
3) Retai 32 % / 16

4. Kur ir kaip dažnai Jūs važinėjatės dviračiu? (Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkantį atsakymą – apibraukite skaičių)

Visai
nevažinėju Kartais važinėju Visada važinėju Iš viso
1) Gatvėmis 1 (30 % /15) 2 (40 % /20) 3 (22 % /11) 92% /46
2) Šaligatviais 1 (14 % /7) 2 (54 % /27) 3 (24 % /12) 92% /46
3) Dviračių takais 1 (10% /5) 2 (52% /26) 3 (36% /18) 98 % /49
4) Kita (parašykite) 1 (6 % / 3) 2 (8 % /4) 3 (6 % / 3) 20 % /10
5. Prašome įvertinti 5 balų skalėje esamų dviračių takų būklę Klaipėdos mieste (apibraukite skaičių) vidurkis – 3,08

Labai bloga Bloga Patenkinama Gera Labai gera

1 2 3 4 5

6. Ar Jūs esate nukentėjęs (-usi) važiuodami dviračių takais dėl žemiau pateiktų priežasčių? (Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkantį atsakymą – apibraukite skaičių)

Taip Ne Iš viso
1) Dėl dviračių takų trūkumų 1 (38 % /19) 2 (58 % /29) 96% /48
2) Dėl savo neatsargumo 1 (42 % /26) 2 (42 % /21) 94 % /47
3) Dėl pėsčiųjų kaltės 1 (36% /18) 2 (60 % /30) 96 % /48
4) Dėl kitų priežasčių (parašykite) ______________________ 1 (16 % /8) 2 (24 % /12) 40 % /20

7. Kokie dviračių takų infrastruktūros trūkumai, Jūsų manymu, kelia didžiausius nepatogumus? (Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkantį atsakymą – apibraukite skaičių)

Labai trukdo Iš dalies
trukdo Nei trukdo, nei netrukdo Nelabai trukdo Visai netrukdo Vidurkiai
1) Nenuoseklus, nutrūkstantis takų tinklas 1 2 3 4 5 1,82
2) Prasta takų danga 1 2 3 4 5 2,82
3) Nepatogus nuvažiavimas į gatvę 1 2 3 4 5 2,24
4) Prastas takų apšvietimas 1 2 3 4 5 2,37
5) Takai nepakankamai atskirti nuo pėsčiųjų zonos 1 2 3 4 5 3,2
6) Prastas ir nevienodas takų ženklinimas 1 2 3 4 5 2,3
7) Įvairios kliūtys (Pastatai, stulpai ir pan.) 1 2 3 4 5 2,3
8) Poilsio ir stovėjimo aikštelių trūkumas 1 2 3 4 5 2,8
9) Saugios dviračių parkavimo infrastruktūros trūkumas prie pagrindinių traukos objektų (darbo, mokymosi įstaigų ir pa

an.) 1 2 3 4 5 2,43
10) Kita (parašykite)___________ 1 2 3 4 5 2,14

8. Kur, Jūsų manymu, dviračių takai turėtų būti pirmiausia patobulinti? (pasirinkite tik vieną atsakymo variantą) 100% /50

1 Miesto centre 26% /13
2 Parkuose, poilsio zonose 40% /20
3 Gyvenamuosiuose rajonuose 30 % /15
4 Kita (parašykite)__________ 4 % /2

9. Koks dviračių takų tinklas Jūsų gyvenamajame rajone? 100 % /50

1) Nėra tinklo 42% /21
2) Trūksta nuoseklaus tinklo 26 % /13
3) Patenkinamas 18 % /9
4) Labai geras 6 % /3
5) Nežinau 8 % /4
6) Kita (parašykite)__________0

10. Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais? (Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkantį atsakymą – apibraukite skaičių)

Nesutinku Iš dalies
nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Iš dalies sutinku Sutinku Vidurkiai
1. Patobulinti ir išvystyti dviračių takai pagerintų Klaipėdos miesto įvaizdį 1 2 3 4 5 4,38
2. Patobulinus ir išvysčius dviračių takų tinklą, susisiekimas dviračiu Klaipėdoje taptų patogesnis 1 2 3 4 5 4,72
3. Patobulinti dviračių takai taptų saugesni tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams 1 2 3 4 5 4,56
4. Patobulinus ir išvysčius dviračių takus, važinėjimas dviračiu Klaipėdos mieste taptų dar populiaresnis 1 2 3 4 5 4,27
5. Patobulinus ir išvysčius dviračių takų tinklą, klaipėdiečiai dažniau važinėtų dviračiais, o tai savo ruožtu pagerintų miesto ekologinę būklę 1 2 3 4 5 4,0
6. Kita (parašykite)__________ 1 2 3 4 5 5

11. Kaip pasikeitė dviračių takų situacija per pastaruosius 3 metus? 112% / 56 pasirinkti atsakymai

1) Dviračių takai patobulėjo 36% /18
2) Išsiplėtė dviračių takų tinklas 50 % /25
3) Situacija liko ta pati 6% / 3
4) Situacija pablogėjo 0
5) Nežinau 20% /10

12. Kaip Jūs manote ar Klaipėda tinkamas miestas dviračių takų tinklui vystyti? 98% / 49

1) Taip, nes Klaipėda lygumos miestas, be to vidutinio didžio, kas užtikrina nedidelį atstumą tarp kelionės pradžios taško ir kelionės tikslo 86% / 43
2) Ne, nes Klaipėda per didelis miestas dviračių takų infrastruktūrai vystyti 0
3) Nežinau 12% /6

13. Ar sutinkate su žemiau pateiktais teiginiais? (Prie kiekvieno varianto pažymėkite Jums tinkantį at

tsakymą – apibraukite skaičių)

Nesutinku Iš dalies
nesutinku Nei sutinku, nei nesutinku Iš dalies sutinku Sutinku Vidurkiai
1) Dviračių takus Klaipėdoje pirmiausia reikėtų tobulinti (pašalinti trūkumus), o tik vėliau vystyti 1 2 3 4 5 3,84
2) Dviračių takai Klaipėdoje yra geri ir galima toliau tokius tiesti 1 2 3 4 5 2,82
3) Dviračių takų Klaipėdoje vystyti nereikia – jų ir taip pakanka 1 2 3 4 5 1,35
4) Dviračių takų Klaipėdoje vystyti nereikia – jais važinėja mažai žmonių 1 2 3 4 5 1,59

14. Ar atsisakytumėte asmeninio bei viešojo transporto ir važinėtumėte dviračiu, jei dviračių takų tinklas bus išvystytas ir patobulintas? 94 % /47

1) Taip 24% / 12
2) Ne 52% / 26
3) Nežinau 18 % / 9

15. Jūsų lytis: 100 % /50

1) Vyras 56 % /28
2) Moteris 44% / 22

16. Jūsų amžius: minimumas – 14; maksimumas – 80; vidutinis amžius – 34 m.

Parašykite ______

17. Jūsų socialinis statusas: 100% / 50

1) Verslininkas 16 % /8
2) Samdomas darbuotojas 36% /18
3) Bedarbis 4% /2
4) Pensininkas 8% /4
5) Namų šeimininkė, vaiko priežiūros atostogose 6% /3
6) Studentas, moksleivis 28% / 14
7) Kita 2% / 1

18. Jūsų gyvenamoji vieta 98% /49
(Parašykite gatvės arba gyvenamojo rajono pavadinimą):
_______________________________________________

Pietinė miesto dalis 28% /14
Centras 58% /29
Šiaurinė miesto dalis 12% /6

19. Jūsų pajamos (vienam šeimos nariui) per mėnesį: 94% /47

1) Mažiau nei 350 Lt 22% /11
2) 351 – 700 Lt 36% /18
3) 701 – 1200 Lt 20% /10
4) daugiau nei 1200 Lt 16% /8

Dėkojame Jums už nuoširdžius atsakymus!
AČIŪ!!!

Leave a Comment