Savižudybių priežastys

TURINYS

ĮVADAS 4
Tyrimo problema 5
Tyrimo tikslas 5
Uždaviniai 5
Tyrimo hipotezė 5
Kintamieji 5
Tyrimo dalykas 5
Tyrimo metodai 5
Tyrimo organizavimo etapai 6
Tyrimo rezultatų pateikiamas diagramų ir lentelių pavidalu 7
Išvados 13
Rekomendacijos 13ĮVADAS
Paauglių savižudybės tapo rimta socialine problema. Statistikos duomenimis, kasmet netenkame beveik tiek vaikų, kad jie galėtų sudaryti dvi mokyklos klases. Nemažėjantis vaikų ir paauglių savižudybių skaičius rodo jaunų žmonių nepasitikėjimą suaugusiųjų pasauliu. Psichologinės krizės yra natūralus reiškinys kiekvieno žmogaus gyvenime, tačiau tai negali būti priežastis, kuri nulemtų vaiko pasitraukimą iš gyvenimo. Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už jo išsaugojimą. Siekime, kad įvairių savižudiško elgesio formų vaizdavimas ir veertinimas visuomenėje, žiniasklaidoje bei meno kūriniuose neskatintų veikų tuo sekti. Neskirstykime jų pagal elgseną: nėra „sudėtingų“, „sunkių“ vaikų, yra vaikai, kuriems reikalingas išskirtinis dėmesys, psichologinė parama. Suaugusieji dažnai linkę nepaisyti vaikų jausmų, o tai gali turėti lemiamų pasekmių. Dvasinė vienatvė bei visuomenę apėmęs bejėgiškumo pojūtis yra viena pagrindinių savižudybių, nusikaltimų, žalingų įpročių priežasčių. Šių reiškinių negali įveikti atskira žinyba ar institucija – tam reikalingas sutelktas valstybės struktūrų ir visuomenės pastangos. Neįkalinkime vaikų vienatvėje. Būkime su jais, kalbėkimės, jauskime atsakomybę, pasitikėkime jais irr gerbkime jų pasitikėjimą. Netoleruokime smurto, patyčių, prievartos, girtavimo vaikų aplinkoje.

Šiuo tikslu atlikome tyrimą, norėdamos išaiškinti savižudybių priežastis.

Tyrimo problema: Pastaruoju metu vis dažniau tarp paauglių ir vaikų įvyksta savižudybės. Ši priežastis paskatino mus atlikti tyrimą ir išsiaiškinti dėl ko

okių priežasčių įvyksta savižudybės – jaunimas nutraukia savo gyvenimą. Išsiaiškinus savižudybės priežastis būtų galima priimti atitinkamus sprendimus.
Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti savižudybių priežastis.
Uždaviniai:
1. Pateikti anketą, pagal kurią išsiaiškintumėme jaunimo požiūrį į savižudybes;
2. Išsiaiškinti krizes dėl kurių įvyksta savižudybės;
3. Atskleisti ir įrodyti, kad psichologinės krizės yra viena iš savižudybių priežasčių.
Tyrimo hipotezė: Nesugebėjimas susidoroti su krizėmis, kurios skatina jaunimą pakelti prieš save ranką. Tai lemia, kai vaikas ar paauglys šeimoje jaučiasi nemylimas, per daug griežti ir autokratiški tėvai, patirta seksualinė prievarta ar fizinis smurtas, egzaminų baimė, nelaiminga meilė, artimo žmogaus mirtis ir t.t.
Kintamieji:
Priklausomi kintamieji – nenoras ieškoti išeities;
Nepriklausomi kintamieji – savižudybių priežastys: egzaminų baimė, nelaiminga meilė, artimo netektis ir t.t.
Tyrimo dalykas: Savižudybių priežastis.
Tyrimo metodai:
Empirinis metodas – anketinė apklausa.
Klausimynas, padėsiantis nustatyti savižudybių priežastis.
Teorinis metodas – rezultatų analizė, dedukcija (remiantis tyrimo rezultatais bus foormuluojamos išvados)

Tyrimo organizavimo etapai:
Pirmame etape buvo siekiama išsiaiškinti savižudybių priežastis, buvo formuluojamas tikslas, uždaviniai, parenkami metodai.
Antrame etape atliktas empirinis tyrimas, kurio metu buvo apklausta 60 respondentų.
Trečiajame etape, dėka atlikto tyrimo rezultatų, rašomas darbas, analizuojami duomenys, formuluojamos išvados ir pateikiamos rekomendacijos.

Aptariant tyrimo duomenis, pirmiausiai pateikiama lentelė, kurioje nurodytos tiriamųjų demografinės charakteristikos.

Tiriamųjų demografinės charakteristikos

Demografinės charakteristikos N=60 Procentai
Lytis vyras 15 25,00

moteris 45 75,00
Amžius grupė 16 – 18 30 50,00

19 – 20 21 35,00

21 – 22 9 15,00

Tyrime dalyvavo 60 respondentų, tame tarpe 30 moksleivių ir 30 studentų. Į pateiktus anketos klausymus atsakė 25% vyrų ir 75% moterų. Buvo apklausta 16-18, 19-20 ir 21-22 amžiaus grupės, kurių 50% sudarė 16-18 metų, 35% – 19-20 metų ir 15% – 21-22 metų ja

aunimo.Tyrimo rezultatų pateikiamas diagramų ir lentelių pavidalu
Tyrimui atlikti buvo apklausta 60 respondentų – moksleivių ir studentų. Norint išsiaiškinti respondentų sąžiningumą, anketoje buvo pateikiami kontroliniai klausimai.
1. Jaučiasi vieniši:
1 lentelė
Labai dažnai 1 1,7%
Dažnai 5 8,3%
Kartais 46 76,7%
Niekada 8 13,3%

1 pav.
Pateikus klausymą kaip dažnai jaučiasi vieniši, paaiškėjo, kad net 76,6% apklaustųjų kartais jaučiasi vieniši, 13,3% niekada, 8,3% dažnai ir tik 1,7% labai dažnai.

2. Su kuo praleidžia daugiausia laiko:
2 lentelė
Šeima 30 29,4%
Draugais 44 43,1%
Vaikinu/ mergina 23 22,6%
Vienas (-a) 5 4,9%

2 pav.
Paklausus jaunimo su kuo praleidžia daugiausia laiko, kuriame buvo galimi keli variantai, atsakė, kad su šeima praleidžia 29,4%, su draugais 43,1%, su vaikinu ar mergina 22,6% ir vieni 4,9%.
3. Kaip dažnai susiduria su krizėmis:
3 lentelė
Labai dažnai 0 0,0%
Dažnai 7 11,7%
Kartais 43 71,7%
Niekada 10 16,6%

3 pav.
Apklausus respondentus, buvo išsiaiškinta, kad 71,7% kartais susiduria su krizėmis, 16,6% niekada, 11,7% dažnai ir 0,0% labia dažnai.

4. Priežastys sukeliančios blogą nuotaiką:
4 lentelė
Temperamentas 5 7,5%
Alkoholis, narkotikai 1 1,5%
Psichologinės problemos 17 25,4%
Nesutarimai šeimoje 34 50,7%
Kita 10 14,9%

4 pav.
Apklausus respondentus šiuo klausimu, buvo pasirinkti keli variantai, dauguma atsakė, kad nesutarimai šeimoje sudaro 50,7%, psichologinės problemos – 25,4%, alkoholis ir narkotikai – 1,5%, temperamentas – 7,5%, o kita sudaro 14,9%,iškurių 2 respondentai teigia turintys problemų kolegijoje.

5.Įtaka depresijos atsiradimui:
5 lentelė
Temperamentas 7 7,2%
Alkoholis, narkotikai 10 10,3%
Psichologinės problemos 38 39,2%
Nesutarimai šeimoje 35 36,1%
Kita 7 7,2%

5 pav.
Diagramoje pateikti duomenys rodo, kad depresijos atsiradimą įtakoja daugiausia psichologinės problemos 39,2%, paskui nesutarimai šeimoje 36,1%, mažesnį dalį įtakoja temperamentas 7,2%, alkoholis ir narkotikai 10,3%, ir kita 7,2%, kurį jaunimas apibūdina kaip pajuoka, vaikinas. Į šitą klausimą buvo atsakyta net keliais variantais.

6.Asmenys, kurie padeda išgyventi depresiją, liūdesį:
6 lentelė
Tėvai 15 21,7%
Draugai 39 56,5%
Psichologai 1 1,4%
Mokytojai 0 0,0%
Kita 14 20,4%

6 pav.
Patys svarbiausi asmenys, kuri padeda išgyventi depresiją, liūdesį yra draugai- 56,5%, antroje vietoje tėvai – 21,7%, toliau kita-20,4%, t.y. „patys“, o psichologai tik – 1,4%, mokytojai išvis nepadeda. Atsakydami į klausimus pateikė po kelis variantus.

7. Kaip st

tengiasi įveikti užklupusį liūdesį:
7 lentelė
Einu pas draugus 15 19,2%
Paklausau muzikos 21 26,9%
Išsiverkiu 21 26,9%
Apmąstau 19 24,4%
Kita 2 2,6%

7 pav.

Kai užklumpa liūdesys, jie bando įveikti taip: pasiklauso muzikos – 26,9%, išsiverkia – 26,9%, apmąsto – 24,4%, eina pas draugus – 19,2%, ir kita – 2,6%, t. y eina pas panelę, visi variantai. Respondentai į šį klausimą atsakė keliais variantais.

8. Reikalingi psichologai mokyklose:
8 lentelė
Taip 42 70%
Ne 7 11,7%
Nežinau 11 18,3%

8 pav.
Diagrama parodo, kad reikalingi psichologai mokyklose, nes taip – 70% atsakė, ne – 11,7%, nežinau – 18,3%.

9. Kreipimasis į psichologus, pajautę depresijos simptomus:
9 lentelė
Taip 16 26,7%
Ne 20 33,3%
Nežinau 24 40%

9 pav.
Paklausus respondentų, ar kreiptųsi į psichologus, taip – 26,7% atsakė, ne – 33,3%, nežinau – 40%.

10. Asmenys, kurie sumažintų paauglių sergamumą depresiją:
10 lentelė
Tėvai 29 24,4%
Psichologai 30 25,2%
Draugai 16 13,4%
Užsiėmimai 40 33,6%
Nežinau 4 4,4%

10 pav.

Iš diagramos matome, kad daugiausia padėtų sumažinti paauglių sergamumą depresija, tai daugiausia užsiėmimai – 33,6%, paskui psichologai – 25,2%, tėvai – 24,4%, draugai – 13,4%, ir nežinau – 4,4% atsakė.

11. Požiūris į savižudybes:
11 lentelė
Teigiama, tai vienintelė išeitis 1 1,7%
Neigiama, nepritariu 51 85%
Esu abejingas (-a) 8 13,3%

11 pav.

Į klausimą – koks jūsų požiūris į savižudybes, 85% iš 60 respondentų atsakė neigiamai, nep.ritaria, 1,7% – teigiamai, 13,3% – yra abejingi.

12. Amžiaus grupė:
12 lentelė
16-18 m. 30 50%
19-20 m. 21 35%
21-22 m. 9 15%

12 pav.
Iš 60 apklaustųjų paaiškėjo, kad 50% respondentų priklauso 16-18 m. amžiaus grupei, 19-20 m. – 35%, 21-22 m. – 15%.

13. Jūs esate:
13 lentelė
Moteris 45 75%
Vyras 15 25%

13 pav.
Iš 60 respondentų apklausoje dalyvavo dauguma moterų, t.y. 75% apklaustųjų, ir 25% vyrų.Išvados
1. Remiantis apklausos duomenimis, didžiąją dalį savižudybių priežastis sudaro nesutarimai šeimoje ir psichologinės problemos.
2. Anketos rezultatai parodo, kad jaunimas neigiamai vertina savižudybes.
3. Tyrimo dėka išsiaiškinome, kad savižudybių skaičių mažina užimtumas.
4. Daugelis jaunimo norėtų, kad mokyklose būtų psichologai.

Rekomendacijos: Išsiaiškintos jaunimo savižudybių priežastys yra tokios:

 Nesutarimai šeimoje;
 Psichologinės problemos;
 Vienatvė;
 Aplinkinių, draugų patyčios.

Taigi patariame atsižvelgti į šias priežastis. Labiausiai reikėtų neįkalinti vaikų vienatvėje, būti su jais, kalbėtis, pasitikėti jais ir gerbti jų pasitikėjimą.

Leave a Comment