sapnai ir simboliai

1918 0

................

Tikrino : dėst. Evelina Šeputytė

.............

KAUNAS

2004

T U R I N Y S

1. Į V A D A S.............................. 3

2. Sapnų vieta musų gyvenime........................4

3. Ką patys sapnų tyrinėtojai sako apie sapnus?.............. 4

4. C.G.Jung ir jo laikiškumo identifikavimas................5

5. Sapno reikšmių formulavimas......................5

6. Sapnas – kaip drama...........................6

7. Sapno kalba..............................6-7

8. Ženklai ir simboliai............................. 8

9. Kaip ženklai veikia............................8

10. Pranešimo forma.............................8

11. Kryžiaus simbolika............................9

12. Jūsų šeimos ir Jūsų asmeniniai ženklai..................10

13. Bendravimas ir Ženklai.........................10

14. I Š V A D O S..............................11

15. Literatūros sąrašas.............................12

Į V A D A S

Sapno kalba, daugumai mūsų, atrodo, arba perdaug kompleksuota, sudėtinga arba perdaug kvaila mūsų racionaliam protui įsisamoninti. Kaip ten bebūtų, mūūsų sapnai prisodrinti vaizdiniais ir simbolika, kuri paaiškina mūsų egzistenciją tokia informacijos formą. Tačiau, neišaiškinti ir neišversti į mums suprantamą kalbą, jie pasilieka tik vaizdiniais. Norėdami suprasti sapno ir ženklų kalbą, mes žinoma pasitelkiame pirmykštės istorinės simbolikos parelelinės psichologijos pavyzdžių, nes sapnai iš esmės kyla iš pasąmonės, kurioje yra išlikusi galimybė praėjusios istorinės raidos funkcijai. Sapno kalba yra nuostabi, reikšminga, poetiška ir tyra. Dauguma atvejų, kiekvienas sapno simbolis tarnauja lyg metafora didesniai idėjai – sakė Jungas. Ženklai ir simboliai gali atspindėti ir tookias mūsų pasąmonės skilteles, apie kurių egzistavimą mes net negalėjome numanyti. Technologijai smarkiai progresuojant, dauguma mūsų prarandam gebėjimą įsiklausyti į mums asmeniškai siunčiamus ženklus ar gebėjimą matyti juos.Tačiau, mes dar nevisiškai praradom tą šeštą pojūčio siunčiamą signalą, kad vis tiktai yra ka

ažkokia paslaptinga sąsaja pvz.: tarp žmonių ir daiktų.

Šiame darbe, remdamasi penkių autorių nuomonėmis apie sapnų ir simbolių reikšmę mūsų gyvenimui, pabandysiu kiek įmanoma glausčiau išdėsti pačias įdomiausias, daugiausiai mano dėmesį atkreipusias mintis ir frazes.

Sapnų vieta musų gyvenime.

Tai mūsų gyvenimo dalis, lygiai taip, kaip ir bet kurie kiti neatsiejami nuo žmogaus jausmai ir išgyvenimai, lydintys mus viso gyvenimo kelyje. Tačiau, sapnų svarbai, kaip nebūtų gaila, nėra skiriama didelė dalis dėmesio, kaip ir nėra manoma, kad jie atlieka vienq iš esminių rolių mūsų gyvenimo spektaklyje.

Sapnai ne tik gali mums padėti suprasti pačius save, kas mes tokie esame; suprasti ir gebėti pateisinti mus supančius žmones, įvykių eiliškumą ir tokias kartais dramatiškas gyvenimo situacijas, kuriuose neretai atsiduriame lyg aklavietėje pripažindami, kad daug ko neebesuprantam arba negebam paaiškint.

Sapnai suteikia galimybę, kad ir žaibišku greičiu, bet leidžia mums įmatyti artėjančius įvykius,o kartais net ir jų eigą vienokiu ar kitokiu atveju.

Sapnai pagaliau yra viena iš puikiausių temų pokalbiams ir bendravimui. Sapnuojame visi. Ir netgi tie, kurie teigia, kad nesapnuoja – klysta. Tarp sapnuojanšio ir tariamai nesapnuojanšio individo skirtumas yra tik tas, kad vienas jų prisimena savo sapnus, o kitas – ne.

Kadangi mes apytikriai miegame 1/3 dienos dalie, tai reiškia, kad sulaukus 75 metų amžiaus, mes būsime pramiegoję 25 metus – ir nemažiau 10

0 metų iš tų 25 – mes sapnavom.(Nerys Dee 1984:32)

Ką patys sapnų tyrinėtojai sako apie sapnus?

Tai išties nėra jau taip mažai, bet mes vis dar tikrai nežinome, ar sapnas yra tas pats kas ir miegas? – Sapnininkai apibūdina sapnus kaip “ nakties vizijas” , bet kaip tada yra su nevizualiais sapnais?

Mes turime penkis jausmus, kur aiškiaregystė, tik dar vienas jų. Pridėjus šį jausmą prie jau turimų penkių, gausime naują, dar dažnai vadinamu – šeštu pojūčiu – jausmą, kurio sudėtyje: intuicija ir psichinė sąmonė.

Marie – Loise von Franz – viena iš paskutinių C.G. Jungo kolegų, kuri dar gyva ir šiandien, bendradarbiavo su Jungu nuo 1934 metų ir iki jo mirties. Vėliau, sulaukusi tarptautinio pripažinimo irgi rašė, kad sapnai, taip ir lieka neišaiškintu gyvenimo dalies fenomenu, kurio šaknis galima įžiūrėti tik giliame psichologiniame procese. Ji savo knygoje “ Dreams” rašė:

(.) mes visi sapnuojame apie keturis kartus naktyje, tačiau, jei kas nutraukia sapną jo eigoje, mus gali ištikti labai rimti tiek psichiniai, tiek somatiniai (kūniškieji) padariniai. (Marie –Louise Von Frans 1998:9)

C.G.Jung ir jo laikiškumo identifikavimas

Jungas laikiškumą identifikavo ( provisionally identified ) kaip kai kurių faktų palyginimą, lydinčiu sapną aspektu.

Sapnai turi dvi šaknis:

1. suprantamos ar suvokiamos sudėties (sąmoningi) – praėjusios dienos įspūdžiai ir pan.

2. Nesuprantamos, – žvaigždžių sandaros (nesąmoningi) – papildomas dar dviem kitomis kategorijomis:

a) Žvaigždžių sandaros (žvaigždėti, bet turi pagrindo būti suvoktais)

b) Sudarytas lyg iš žv

vaigždynų ( atsiradusių išradingumo proceso metu – nesqmoningai).

Sapno reikšmių formulavimas. Sapno reikšmė gali būti formuluojama taip:

1. Sapnas pristato iš savęs nesuprantamą reakciją į suprantamą situaciją.

2. Apibūdinantis situaciją, kuris, beveik kaip rezultatas konflikto tarp sąmoningumo ir pasąmoningumo.

3. Turintis tendenciją ar įtaką pasąmonei, kurio tikslas yra pakeisti sąmoningą elgesį.

4. Atliekantis pasąmoningą procesą, kuris neturi nieko bendro su sąmoningumo pripažinimu.

Sapnas – kaip drama.

Kai kurie supranta savo sapnus, kaip dramą, kurioje jie atlieka visus vaidmenis. T.y.: – jie mato save ir aktoriaus ir tos dramos režisieriaus pozicijoj; aktoriaus ir suflerio (pasakinėtojo) lygiai, kaip ir žiūrovo. Tie , kurie tokiu būdu stengiasi suprasti ir perteikti sapną, vėliau, siaubingų pastangų dėka, visomis jėgomis stengiasi suprasti, kas su jais vyksta psichologišku požiūriu.Rezultatas gali būti jiems labai skausmingas, kaip ir patenkinantis ar informuojantis, – priklausomai kaip sąmoningai jie priims šį sapne vykųsį spektaklį. Nuostabos momentas rasis ten, ką Jungas vadino “ kompensuojama arba papildoma sapno funkcija”.

Sapno kalba.

Sapno kalba, daugumai mūsų, atrodo, arba perdaug kompleksuota, sudėtinga arba perdaug kvaila mūsų racionaliam protui įsisamoninti. Kaip ten bebūtų, mūsų sapnai prisodrinti vaizdiniais ir simbolika, kuri paaiškina mūsų egzistenciją tokia informacijos formą. Tačiau, neišaiškinti ir neišversti į mums suprantamą kalbą, jie pasilieka tik vaizdiniais. Čia labai svarbu pažymėti tai, kad mūsų sapnų tyrimai, gali įnešti nemažai pokyčių mūsų kadieninio gyvenimo sampratoje. Todėl mes neabejodami galime le

eistis sodinami į laivą ir leistis kelionėn – savo asmenybės gydymo sąmoningo transformavimos (tyrimo metu) link.

Nei vienas sapnas nėra kontroliuojamas. Nėra sapno “mažareikšmio” arba “suvalgyto sunkaus maisto” padarinys.

“ Kiekvienas šių elementų: fragmentas, simbolis ar ženklas mūsų sapne turi neabejotiną reikšmę”. (M.L von Franz1998:25)

Kiekvienas šių elementų turi teisę būti suprastas ir paaiškintas pačio sapnuotojo, – žinutės formoje. Mes labai smarkiai klystame, kai manome, kad užtenka apspręsti tik emocinį sapno aspektą ar tik apibendrinant sapno duotą informaciją, kaip trumpą dienos įvykių atgarsį. Yra svarbu įžiūrėti kiekvieną simbolį ir išnagrinėti kiekvieną sapno elementą.

Knygos “Book of dreams”(sapnų knyga) autorė Ariadne Green (2001:5) pabrėžia, kad kiekvienas sapnas atneša kokią nors tik mums skirtą žinutę ar reikšmę.

“ (.) Sapnas neturi nevienareikšmių prasmių. Tik kartais, sąmoningo proto palaikomas, sapnuotojas priešinasi sapno atneštai žiniai, tokiu būdu ją atstumdamas”. (Ariadne Green 2001:13).

Sapno kalba yra nuostabi, reikšminga, poetiška ir tyra. Dauguma atvejų, kiekvienas sapno simbolis tarnauja lyg metafora didesniai idėjai – sakė Jungas.

“(.) iš to, kas pasakyta, turėtų būti aišku, kad pagrindinis vaidmuo tenka teisingam sapno interpretavimui”.(Jung.C.G.1999:179).

“ Ženklas – visuomet yra mažiau nei idėja, kurią jis žymi, o simbolis visuomet išreiškia daugiau nei jo akivaizdi ir tiesioginė reikšmė.(.) Simbolis virsta šifru, padedančiu asmenybei įslaptinti savąją būtį. Vadinasi, asmenybės ir jo kūrybinės veiklos pažinimo raktas yra simbolių pasaulis. (Jung. C.G. 1999:379).

Iš tikrųjų, didžiausią vaizdinių dalį sudaro anticipacijos. Tokie vaizdiniai dažniausiai yra veksmų ar net psichikos treniruotė, lyg pasiruošimas prieš tam tikrus būsimus įvykius.

“ Ginčas su pasąmone – tai procesas(.) pavadintas transcendentine funkcija, nes atlieka funkciją, kuri remiasi realiais ir įsivaizduojamai, arba racionaliais ir iracionaliais duomenimis ir įveikia spragas žiojėjančias tarp sąmonės ir pasąmonės”.(Jung.C.G.1999:137).

Transcendentinė funkcija nėra betikslė, ji visada veda prie žmogaus esmės atverimo, o tokio proceso tikslas – realizuoti pirminę, embriono užuomazgoje glūdinčią asmenybę.

(.)Jeigu mųūsų sapno interpretacija yra klaidinga arba neišsami, mes galų gale tai pastebėsime iš vlesnių sapnų”.(Jung.C.G.1999:173).

Ženklai ir simboliai.

Kiekviną mūsų gyvenimo momentą, visa visata šnibžda mums tam tikras žinutes. Ar mes norime tai pripažinti, ar ne, mes visada esame to rato viduje, kuris mus supa su visa savo ženklų abėcėle.

Netgi nakties miego valandos yra pripildytos ženklų, kurie iškyla prieš mūsų akis kaip sapno vaizdiniai.

“Ženklai – stiprūs indikatoriai, kurie suteikia mums galimybę pažinti save, o kartais ir nurodyti lemtingą mūsų gyvenimo kryptį”.(Linn.Denise.1996:1”).

Ženklai gali atspindėti ir tokias mūsų pasąmonės skilteles, apie kurių egzistavimą mes net negalėtume numanyti. Technologijai smarkiai progresuojant, dauguma mūsų prarandam gebėjimą įsiklausyti į mums siunčiamus ženklus; mes net prarndam gebėjimą matyti juos, tuos asmeniškai mums siunčiamus ženklus. Tačiau, mes dar nevisiškai praradom tą šeštą pojūčio siunčiamą signalą, kad vis tiktai yra kažkokia paslaptinga sąsaja pvz.: tarp žmonių ir daiktų.

Kaip ženklai veikia.

Jie funkcionuoja dvejopai:

1. Tarnauja, kaip pranešėjas arpernešėjas tos svarbios informacijos apie dabartinę padėtį ir net numatomos ateities aplinkybes.

2. Tarnauja kaip atspindys (reflektorius) dabartinio ar esamo gyvenimo etapo.

Pranešimo forma.

Mes gauname informaciją iš įvairių skirtingų šaltinių .Ženklai gali ateiti ir sapno forma. Toks pranešimas vadinamas tiesioginiu. Kai kurie pranešimai ateina iš taip vadinamos “kolektyvinės pasąmonės”. Šveicarų psichoanalitikas C.G.Jung sakė, kad nesąmoningame protavime yra dvi dalys:

1. Asmeninė pasąmonė, kuri savyje kaupia prisiminimus ( visus individualius).

2. Kolektyvinė pasąmonė – visos žmonijos raidos (istorijos) talpykla.

Jungas jautė, kad pasąmonėje yra sukaupta, o tiksliau sakant susloksniuota žmonijos raidos informacija, kurios dalis ir yra šioje kolektyvinėje pasąmonėje. Savo tikėjimą jis grindėtokiu fakto pagrindu, kad tam tikri simboliai yra visatos naudojami – visame pasaulyje. Kaip po tokio tikėjimo sudėtine dalimi ar net kaip įrodymo dalelytė buvo besikartojanti simbolika jo pacientų sapnuose ir jų piešiniuose. Jungas tikėjo, kad kolektyvinės pasąmonės branduolyje egzistuoja tam tikras skaičius pirmapradžių ar pirmykščių vaizdinių prototipai –

. . .

Kartais žinutė pasiekusi jus eilinio pokalbio su draugu metu, gali iš esmės pakeisti jūsų gyvenimą. Štai vienas tokio dialogo pavyzdys:

“.Džonas kalbėjosi su savo senu draugu nuo mokyklos laikų, su kuriuo seniai nesimatė. Paprastas pokalbis pakrypo alpinizmo tematika. Ir šia, be jokio susimąstymo Džonas sako:” aš nusprendžiau išmokti kalnų alpinizmo”. – Nustebintas tuo, ką pats pasakė, nes iki šios minutės, jis niekada nekreipė jokio dėmesio į kalnų alpinizmą. Džonas nusprendė įsiklausyti savo pasąmonės balso ir užsirašė į kalnų alpinizmo kursus, o vėliau tapu dideliu alpinizmo sporto mėgėju.(Linn.D.1996:23).

I Š V A D O S

Manau, kad man pavyko savo darbe parodyti ir priminti sapnų ir simbolių reikšmiškumą mūsų gyvenime. Berenkant informaciją savo šiam darbui, buvau priversta perskaityti eilę knygų, apie kurių egzistavimą net nenutuokiau, kuo esu labai patenkinta. Tvirtai esu įsitikinusi autorių teiginiais apie sapnų ir ženklų reikšmę, kaip įsitikinusi ir tuom, kad mes, šiame technikos amžiuje, tikrai pamiršom, mūsų senolių palikimą – mokėti skaityti ženklus. Niekas nevyksta šiaip sau, ar atsitiktinai. Viskam yra paaiškinimas, tik jo dar mums reiks pasimokyti – iš naujo.

C. G. Jung buvęs garsus psichoanalitikas, tokiems nutinkamiems atvejams išrado naują terminą sinchronicity (angl. Sinchronize – sutapti, vykti vienu laiku) atsitiktiniams įvykiams, kurie paneigtų atsitiktinumo galimybę ir jo sureikšminimą, apibūdinti.

Dauguma skeptikų tokius įvykių sutapimus laiko atsitiktiniais, tačiau Jungas juto, kad tai turėtų būti ta sritis – anapus laiko, kur protas, materija ir siela susilieja į vienumą. Jis jautė, kad atsitiktiniai sutapimai (sinchronicity), pasitaiko tik per išorinės priežasties sritį ir efekto mechanizmą. Jungas teigė: “Simbolis organiškai jungia pasąmonę ir sąmonę, kūnišką ir dvasinį, realujį ir idealujį pradus”.

“ Gebėjimą kurti ir suvokti vaizdinius galima laikyti vertingiausia žmogaus savybe”,-dėstė jis savo knygoje (Jung C. G. And M. L. Von Franz.,.Man and his Symbols – P.55).

NAUDOTA LITERATŪRA

1. Green, Ariadne 2001. /Ariadne’s book of dreams/ New York:NY 10020

2. Jung, Carl Gustav 1999. /Psichoanalizė ir filosofija/ Vilnius:Pradai

3. Linn, Denise 1996. /Signposts/ London-Sydney-Auckland-Johannesburg

4. Dee, Nerys 1984. /Your dreams and what they mean/ San Francisco, California

5. Von Franz, Marie-Louise 1998. /Dreams/ Boston/London

Join the Conversation

×
×