Mokinių pasiskirstymas

Apklausos metodams priskiriamas ir Dž. Moreno pasiūlytas ir ištobulintassociometrinis metodas, kuris pateikia greitą mikrogrupės narių santykiųfotografiją. Jis parodo kokias padėtis mikrogrupėje užima atskiri josnariai, kas yra neformalūs grupės lyderiai, grupės susitelkimą. Tačiau šiuometodu nenustatomos tarpasmeninių santykių, egzistuojančių mikrogrupėjė,priežastys, negalima prognozuoti tolesnės grupės dinamikos.

Tyrimo objektas: tiriamas 25 moksleivių, kurių amžiu 8 – 9 metai,pasiskirstymas klasėje.

Tyrimo tikslas: nustatyti moksleivių pasiskirstymą klasėje pagalintegralumą ir glaustumą.

Tyrimo uždaviniai:nustayti, kokiu būdu moksleiviai pasiskirsto į pogrupius;nustatyti, ar grupėje yra neformalūs lyderiai;nustatyti, ar grupėje yra atskiros grupuotės;ištirti grupės glaustumo indeksą;ištirti grupės integralumo laipsnį.

Tiriamieji: tyrime dalyvavo 25 vaikai, iš jų 9 mergaitės ir 16 berniukų.

Tyrimo metodika: tyrime naudotas Dž. Moreno sociometrinis metodas.Kiekvienam vaikui individualiai buvo pateikti 2 klausymai:“su kuo norėtumšvęsti savo gimtadienį“, ir „su kuo norėtum skaityti knygutę“. Vaikaipasirenka tris norimus asmenis. Iš anksto pasakoma, kad vertinimorezultatai bus laikomi paslaptyje Moksleivių pasirinkimai 1 lentelėNr. |Asmuo |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 | |1 |M.Ž.b | | | |+ | | | | | | |+ | | | | ||+ |+ | | | | | | | | |2 |J.U.m | | | | | |+ | | | | | | |+ | |+ | | | |+ || | | | | | |3 |S.A.m | | | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | |+ | | | ||4 |M.D.b |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | |+ |+ | | | | | | | | |5 |V.Ž.m| |+ | | | |+ | | | | | | | | |+ | | | | | | | | | | | |6 |E.M.m | |+ | ||+ | | | | | | | |+ | | | | | |+ | | | | | | | |7 |M.S.b | |+ | | | |+ | || | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |S.J.b | | | | | | | | | |+ | |+ | || | | | | | |+ | | | |+ | |9 |G.R.m | | | |+ | | | | | |+ | | |+ | |+ | | || | | |+ | | | | |10 |P.Ž.b | | | | | | | | | | | | | | | | |+ |+ | |+ |+ || | | | |11 |M.J.b |+ | | |+ | | | | | | | | | | | | |+ |+ | | |+ | | | | ||12 |V.R.b | | | |+ | | | | | | |+ | | | | | | | | | |+ | | | |+ | |13|J.S.m | | | | |+ |+ | | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | |14 |R.B.b |+| |+ |+ | |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | | | |15 |A.S.m | | | | || | | | | | | | | | | | | | |+ |+ |+ | | | | |16 |A.G.b |+ | | |+ | | | | || | | | | | | |+ |+ | | | | | | | | |17 |D.D.b |+ | | | | | | | | |+ | | || | | | | | |+ |+ | | | | | |18 |M.D.b |+ | | | | | | | | |+ |+ | | | | ||+ | | | | | | | | | |19 |I.K.m | |+ | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | || | | | | |20 |A.B.b |+ | | | | | | | | |+ | | | | | | | |+ | | |+ | | | || |21 |M.J.b | | | | | | | | | |+ | | | | | | |+ | | |+ | | | | | | |22|N.M.m | | |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | | | | | | |23 |R.Š.b | || | | | | | | | | | | | | | | | | |+ |+ | | |+ | | |24 |D.N.b | | | | | | || | |+ | | | | | | | | | |+ |+ | | | | | |25 |G.M.b | | | | | | | | | |+ |+|+ | | | | | | | |+ | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 | |Viso: |7 |4 |2 |6 |2|5 |0 |0 |0 |8 |4 |2 |4 |0 |6 |0 |7 |7 |2 |8 |9 |3 |0 |1 |2 | |

Lentelėje pateikti duomenys, rodantys moksleivių pasirinkimus, atsakant įduotuosius klausimus.m – mergaitė, b – berniukasPagal gautus teigiamų pasirinkimų rezultatus nariai pasiskirsto į tokiuspogrūpius: 1) žvaigždės – populiarios asmenybės, su kuriomis veikti pagidauja daugelis grupės narių (matricoje Nr.1, Nr.4, Nr.6, Nr.10, Nr.15, Nr.17, Nr.18, Nr.20, Nr.21)

2) mėgiamieji – individai gavę 2 – 4 teigiamus pasirinkimus (matricoje Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.11, Nr12, Nr.13, Nr.19, Nr.22, Nr.25) 3) priimtieji – individai gavę bent vieną pasirinkimą (matricoje Nr.24); 4) izoliuotieji – individai negavę pasirinkinmų (matricoje Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.14, Nr.16, Nr23). 5) atstumtieji – gavę tik neigiamus pasirinkimus (kadangi buvo fiksuojami tik teigiami pasirinkimai, atstumtųjų nėra).Papildomai pateikiama diagrama, kad aiškiau matytųsi pasiskirstymas įpogrūpius: 1 diagrama[pic]

Kad grupės santykių tinklas išryškėjęs sociometrinės apklausos metu, būtųlengviau suvokimas, duomenys išdėstomi sociogramoje( žr. 1pav.) Sutartiniai sociogramos ženklai: 1) ratai vaizduoja pogrūpius 2) vyriškos lyties asmenys su matricos numeriu 1 moteriškos lyties asmenys su matricos numeriu 2 3) pasirinkimas žymimas 4) jei klausinėjant suteikiama galimybė pasirinkti ne po vieną grupės narį, tai eiliškumas pažymimas

Raidės virš linijų rodo, kad asmuo 1 labiausiai norėtų dirbti kartu, leistilaisvalaikį ir t.t. su 2, o jei su juo neįmaoma, tada renkasi 3.

Sociometrijos duomenys leidžia nustatyti du labai svarbius grupės požymius:integralumą ir glaustumą.Grupės integralumo (susivienijimo, susijungimo) laipsnį rodo izoliuotųjų iratstumtųjų jo narių santykinis skaičius. Izoliuotieji ir atstumtiejifaktiškia yra už grupės ribų. Kuo tokių asmenų daugiau, tuo grupėsintegralumas mažesnis, ir priešingai. Grupės integralumą galima išreikšitrupmena:

Integralumas = izoliuotų + atstumtųjų narių skaičius bendras grupės narių skaičius

Matricoje pavaizduotas grupės integralumas:

[pic][pic]

Grupės narių glaustumas prikauso nuo grupės narių tarpusavio santykiųartimumo, gilumo. Vienas iš glaustumo požymių yra abipusių teigiamųpasirinkimų (diadų) skaičius grupėje. Kiekvienos grupės glaustumo indeksąpagal diadų kiekį galima išspręsti trupmena:

Galustumas = rastų diadų skaičius_______ Teoriškia galimų diadų skaičius

Teoriškai galimų diadų skaičius: [pic]

Matricoje: 18/300 = 0,06Išvados:

1.Moksleiviai į pogrūpius pasiskirstė tokiais būdais:

• Žvaigždės – 9 iš 25; • Mėgiamieji – 9 iš 25; • Priimtieji – 1 iš 25; • Izoliuotieji – 6 iš 25; • Atstumtieji – tokia grupė nesusidarė. 2. Mikrogrupėje yra neformalūs lyderiai, t.y. žvaigždės – individai surinkę daugiausiai pasirinkimų (9 – 5 pasirinkimus). 3. Tyrimo rezultataiparodė, kad grupėje yra atskiros grupuotės (žvaigždės, mėgiamieji, priimtieji, izoliuotieji) 4. grupės integralumo laipsnis yra 0,24. Grupėjė nėra atstumtųjų ir 6 izoliuotieji/ 5. Grupės glaustumo indeksas: 0,06

Literatūros sąrašas

A. Jacikevičius „Žmonių grupių (socialinė) psichologija“, Vilnius 1995