Mokinių pasiskirstymas

Apklausos metodams priskiriamas ir Dž. Moreno pasiūlytas ir ištobulintas
sociometrinis metodas, kuris pateikia greitą mikrogrupės narių santykių
fotografiją. Jis parodo kokias padėtis mikrogrupėje užima atskiri jos
nariai, kas yra neformalūs grupės lyderiai, grupės susitelkimą. Tačiau šiuo
metodu nenustatomos tarpasmeninių santykių, egzistuojančių mikrogrupėjė,
priežastys, negalima prognozuoti tolesnės grupės dinamikos.

Tyrimo objektas: tiriamas 25 moksleivių, kurių amžiu 8 – 9 metai,
pasiskirstymas klasėje.

Tyrimo tikslas: nustatyti moksleivių pasiskirstymą klasėje pagal
integralumą ir glaustumą.

Tyrimo uždaviniai:
nustayti, kokiu būdu moksleiviai pasiskirsto į pogrupius;
nustatyti, ar grupėje yra neformalūs lyderiai;
nustatyti, ar grupėje yra atskiros grupuotės;
ištirti grupės glaustumo indeksą;
ištirti grupės integralumo laipsnį.

Tiriamieji: ty

y
yrime dalyvavo 25 vaikai, iš jų 9 mergaitės ir 16 berniukų.

Tyrimo metodika: tyrime naudotas Dž. Moreno sociometrinis metodas.
Kiekvienam vaikui individualiai buvo pateikti 2 klausymai:“su kuo norėtum
švęsti savo gimtadienį“, ir „su kuo norėtum skaityti knygutę“. Vaikai
pasirenka tris norimus asmenis. Iš anksto pasakoma, kad vertinimo
rezultatai bus laikomi paslaptyje

Moksleivių pasirinkimai

1 lentelė
Nr. |Asmuo |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18

|19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 | |1 |M.Ž.b | | | |+ | | | | | | |+ | | | | |
|+ |+ | | | | | | | | |2 |J.U.m | | | | | |+ | | | | | | |+ | |+ | | | |+ |
| | | | | | |3 |S.A.m | | | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | |+ | | | |
|4 |M.D.b |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | |+ |+ | | | | | | | | |5 |V.Ž.m
| |+ | | | |+ | | | | | | | | |+ | | | | | | | | | | | |6 |E.M.m | |+ | |
|+ | | | | | | | |+ | | | | | |+ | | | | | | | |7 |M.S.b | |+ | | | |+ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |S.J.b | | | | | | | | | |+ | |+ | |
| | | | | | |+ | | | |+ | |9 |G.R.m | | | |+ | | | | | |+ | | |+ | |+ | | |
| | | |+ | | | | |10 |P.Ž.b | | | | | | | | | | | | | | | | |+ |+ | |+ |+ |
| | | | |11 |M.J.b |+ | | |+ | | | | | | | | | | | | |+ |+ | | |+ | | | | |
|12 |V.R.b | | | |+ | | | | | | |+ | | | | | | | | | |+ | | | |+ | |13
|J.S.m | | | | |+ |+ | | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | |14 |R.B.b |+
| |+ |+ | |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | | | |15 |A.S.m | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |+ |+ |+ | | | | |16 |A.G.b |+ | | |+ | | | | |
| | | | | | | |+ |+ | | | | | | | | |17 |D.D.b |+ | | | | | | | | |+ | | |
| | | | | | |+ |+ | | | | | |18 |M.D.b |+ | | | | | | | | |+ |+ | | | | |
|+ | | | | | | | | | |19 |I.K.m | |+ | | | | | | | | | | | | |+ | | | | | |
| | | | | |20 |A.B.b |+ | | | | | | | | |+ | | | | | | | |+ | | |+ | | | |
| |21 |M.J.b | | | | | | | | | |+ | | | | | | |+ | | |+ | | | | | | |22
|N.M.m | | |+ | | | | | | | | | | | |+ | | | | | | | | | | | |23 |R.Š.b | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |+ |+ | | |+ | | |24 |D.N.b | | | | | | |
| | |+ | | | | | | | | | |+ |+ | | | | | |25 |G.M.b | | | | | | | | | |+ |+
|+ | | | | | | | |+ | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12

|13 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 | |Viso: |7 |4 |2 |6 |2
|5 |0 |0 |0 |8 |4 |2 |4 |0 |6 |0 |7 |7 |2 |8 |9 |3 |0 |1 |2 | |

Lentelėje pateikti duomenys, rodantys moksleivių pasirinkimus, atsakant į
duotuosius klausimus.
m – mergaitė, b –

berniukas
Pagal gautus teigiamų pasirinkimų rezultatus nariai pasiskirsto į tokius
pogrūpius:

1) žvaigždės – populiarios asmenybės, su kuriomis veikti pagidauja

daugelis grupės narių (matricoje Nr.1, Nr.4, Nr.6, Nr.10, Nr.15,

Nr.17, Nr.18, Nr.20, Nr.21)

2) mėgiamieji – individai gavę 2 – 4 teigiamus pasirinkimus (matricoje

Nr.2, Nr.3, Nr.5, Nr.11, Nr12, Nr.13, Nr.19, Nr.22, Nr.25)

3) priimtieji – individai gavę be
e
ent vieną pasirinkimą (matricoje Nr.24);

4) izoliuotieji – individai negavę pasirinkinmų (matricoje Nr.7, Nr.8,

Nr.9, Nr.14, Nr.16, Nr23).

5) atstumtieji – gavę tik neigiamus pasirinkimus (kadangi buvo fiksuojami

tik teigiami pasirinkimai, atstumtųjų nėra).
Papildomai pateikiama diagrama, kad aiškiau matytųsi pasiskirstymas į
pogrūpius:

1 diagrama
[pic]

Kad grupės santykių tinklas išryškėjęs sociometrinės apklausos metu, būtų
lengviau suvokimas, duomenys išdėstomi sociogramoje( žr. 1pav.)

Sutartiniai sociogramos ženklai:

1) ratai vaizduoja pogrūpius

2) vyriškos lyties asmenys su matricos numeriu 1

moteriškos lyties asmenys su matricos numeriu 2

3) pasirinkimas žymimas

4) jei klausinėjant suteikiama galimybė pasirinkti ne po vieną grupės

narį, tai eiliškumas pažymimas

Raidės virš linijų rodo, kad asmuo 1 labiausiai norėtų dirbti kartu, leisti
laisvalaikį ir t.t. su 2, o jei su juo neįmaoma, tada renkasi 3.

Sociometrijos duomenys leidžia nustatyti du labai svarbius grupės požymius:
integralumą ir glaustumą.
Grupės integralumo (susivienijimo, susijungimo) laipsnį rodo izoliuotųjų ir
atstumtųjų jo narių santykinis skaičius. Izoliuotieji ir atstumtieji
faktiškia yra už

ž
ž grupės ribų. Kuo tokių asmenų daugiau, tuo grupės
integralumas mažesnis, ir priešingai. Grupės integralumą galima išreikši
trupmena:

Integralumas = izoliuotų + atstumtųjų narių skaičius

bendras grupės narių skaičius

Matricoje pavaizduotas grupės integralumas:

[pic][pic]

Grupės narių glaustumas prikauso nuo grupės narių tarpusavio santykių
artimumo, gilumo. Vienas iš glaustumo požymių yra abipusių teigiamų
pasirinkimų (diadų) skaičius grupėje. Kiekvienos grupės glaustumo indeksą
pagal diadų kiekį galima išspręsti trupmena:

Galustumas = rastų diadų skaičius_______

Teoriškia galimų diadų skaičius

Teoriškai galimų diadų skaičius: [pic]

Matricoje: 18/300 = 0,06
Išvados:

1.Moksleiviai į pogrūpius pasiskirstė tokiais būdais:

• Žvaigždės – 9 iš 25;

• Mėgiamieji – 9 iš 25;

• Priimtieji – 1 iš 25;

• Izoliuotieji – 6 iš 25;

• Atstumtieji – tokia grupė nesusidarė.

2. Mikrogrupėje yr

ra ne
eformalūs lyderiai, t.y. žvaigždės – individai

surinkę daugiausiai pasirinkimų (9 – 5 pasirinkimus).

3. Tyrimo rezultataiparodė, kad grupėje yra atskiros grupuotės

(žvaigždės, mėgiamieji, priimtieji, izoliuotieji)

4. grupės integralumo laipsnis yra 0,24. Grupėjė nėra atstumtųjų ir 6

izoliuotieji/

5. Grupės glaustumo indeksas: 0,06

Literatūros sąrašas

A. Jacikevičius „Žmonių grupių (socialinė) psichologija“, Vilnius

1995