Hipnozė ir savianalizė

Įvadas

Kai mes įsigiliname į reiškinio esmę , tai mažų mažiausiai randame tos ateities svertą . Ir kur yra ta esmė , jei ji ne ten , ką mes , remdamiesi žmogiškosiomis normomis , vadiname puikumu ir gėriu ? .
Iš tikrųjų šiame taške yra viskas , galbūt tai saulėtojo „ Aš “ kibirkštis , begalinė , vienintelė , deganti žmonių ir daiktų širdyje kiekviename erdvės taške ir kiekvienoje sekundėje , kuri nuolat virsta amžinybe greičiau , negu tai galima pamatyti viename žaibo tvykstelėjime . Ateitis priklauso tiems , kurie tai ateičiai visiškai atsiduoda .

Gyvenimo kūrėjas

0

Antžmogiai

Elitas

Inteligentija

Vidutinija

Mesčionija

Padugnės

0 0

Didi asmenybė A. Šveiceris mookė : kiekvienos žmogiškosios būtybės pašaukimas yra vienas – susikūrus savąją , protu pagristą etinę pasaulėžiūrą , tapti tikra asmenybe ir kad svarbiausioji žmogaus pareiga yra visų pirma būti vienovėje su savimi , sutelkti dėmesį į savo dvasią ir iš žmogdaikčio pasidaryti asmenybe .
Anglų istorikas Arnoldas Toinbi ( Toynbee ) cituoja [ 75 ] filosofą J. Smetsą , taip aukštinantį Asmenybės vaidmenį :

„ Asmenybė – tai augantis visatos faktorius , kol kas esantis kūdikystės stadijoje . Šio faktoriaus amžius – vos keli tūkstantmečiai , kai organinė gamta egzistuoja jau milijonus metų . Nors Asmenybė – tai paliginti neseniai prrasikalusi visybės savybė , bet jos charakteris jau tiksliai ir ryškiai apibrėžtas , o jos ateitis yra ryškiausias vilties
2
spindulys žmonių ir visos Žemės gyvenime . Asmenybės jėga ir aktyvumas pamažu auga , ir dažnai nepalankiomis sąlygomis ji laimi moralines pergales , kurios tampa didžiomis pa

ažangos gairėmis . “

Žmogiškąją istoriją kuria ne visuomenė , ne liaudis , kaip didelė žmonių masė , o asmenybės . Mastymas ir tos idėjos , kurios epocha gauna iš asmenybių , ir yra istorinių vyksmų varomoji jėga .
„ Pasaulį valdo mintys , kurios be šlamesio ateina “, – rašė F. Nyčė .
Per vidinę asmens raidą iki Asmenybės žmogus įgyja sugebėjimą kurti ir šitai nulemia visuomenės augimą .
Čia jau galima atlikti loginę sąsajos ( jeigu ., tai . ) operaciją : jeigu visuomenėje nesama Asmenybių , tai tokia visuomenė vystosi lėtai , atsilikdama nuo kitų , arba apskritai įpuola į sąstingį . Visuomenė be Asmenybių yra neraidi . Daugelio pasaulio kraštų liūdna istorija patvirtina tokį dėsningumą .
Asmenybei būdinga griežta vidinė savo veiksmų tikslingumo kontrolė . Tobula yra ta asmenybė , kurios vidinė kontrolė sąmoninga ir tiek stipri , kad harmonizuoja prieštaringus potroškius ir polėkius , suvaldo pakrikus pooelgius bei veiksmus , gresiančius konfliktu su savimi . Filosofas N. Berdiajevas asmenybės sąvoką siejo su laisvės vertybe :
„ Laisvė yra visų pirma asmenybės laisvė . Jeigu neigiama asmenybės vertė ir abejojama jos realumu , tai apie jokią laisvę nė kalbėti neverta . Asmenybė yra gamtos valdžios , valstybės valdžios , visuomenės valdžios riba . Bet asmenybė yra tik tuo atveju , jei žmogus yra laisva kūrybinė dvasia <.> Su liūdesiu reikia pripažinti , kad minties laisvė brangi tik žmonėms , turintiems kūrybinę mintį “ [ 10 , 261 ] .
Ir pagaliau pavaizduotos piramidės viršūnėje dunkso ma

ažutėlis plotelis , kurį derėtų vaizduoti tašku , – antžmogiai . Ši kategorija – tai didžio vokiečių filosofo F. Nyčės konceptas ( lot. conceptus – suvoktas ) , sąvoka , bendras vaizdas , jo proto ir vaizduotės kūrinys . Į šią sąvoką F. Nyčė įdėjo tokią prasmę : antžmogis yra tas individas , kuris vidinėmis pastangomis įveikė savyje gyvuliškąjį pradą ir iš kurmio tapo gyvenimo kūrėju .
Vienokiu , kitokiu pavidalu ar vaizdu šis koncertas figūruoja daugelio kraštų kultūroje ir leksikoje : lotinų kultūroje – tai buvo homo universalis , anglosaksams – tai superman , prancūzams – l‘Homme total , E. Fromo mokyme – homo novus ir kt.
Antžmogis – nei dievybė , nei pusdievis ; jis – tiesiog tobulas žmogus , didinga Asmenybė , žmogaus viršunė , istorijos kūrėjas . XVI a. vokiečių filosofas , gydytojas ir mistikas Paracelsas paskelbė : „ Tik žmogaus viršūnė yra Žmogus “ .

Tikrinu save . Savianalizė

„ Nepasitikėjimas savimi – daugumos mūsų nesėkmių priežastis “. K. Bovis

Žmogui reikia retkarčiais atidžiai pasižiūrėti į savo gyvenimą . Be šito negali kaip reikiant augti asmenybė . Levas Tolstojus kartą pasakė apie save : „ Nuolatos labai rimtai dirba mintys : tikrinu save , ar taip gyvenu . “.
Tikrinti save niekada nevėlu ir visada naudinga . Niekada žmogus neranda tiek savo trūkumų , kaip analizuodamas save , o šitai – protingai žiūrint – padidina jo jėgas . Tiesa , humoristai sako , kad niekada žmogus neaptiko savyje tiek silpnybių , kaip nuo tada , kai atrado tiek jėgų .
Manyčiau , skaitytojas supranta : šiame skyriuje bus kalbama apie ta

ai , kaip svarbu žmogui žinoti , kiek rekomendacijų , kokias taisykles , kiek įgūdžių jis turi įgyti , kad galėtų tobulintis . Tam pirmiausia reikia gerai pažinti save , dėl to reikia save rūpestingiausia išanalizuoti , detaliai ištyrinėti . Tuo , tiesa sakant , ir prasideda saviaukla , lavinimasis , tobulinimasis .
Tačiau tada natūraliai nuskambės klausimas , kodėl gi toks svarbus skyrius , kuriuo turėtų viskas prasidėti , ne knygos pradžioje , o kažkur viduryje ?
Atsakau : negalima pradėti savianalizės , taip sakant tuščioje vietoje .
Savianalizėje slypi vienas didžiausių asmenybės rezervų . Jo negalima įgyti jokiais kitais metodais .
Emocinį savojo „ Aš “vertinimą psichologai laiko vienu svarbiausių žmogaus charakterio bruožų .
Savianalizė reikalinga ne įtikinti sau , o tam , kad visapusiškai atsidėtum mėgstamam darbui , suvokdamas jo prasmę ir reikšmę gimtajam kraštui . Savianalizė turi būti optimistinė ir kupina bendražmogiškų interesų . Štai kodėl kalbėdamasis su savimi , toli gražu neturi knaisiotis smulkmeniškai savyje : reikia būti , kaip sakoma , ir vienam , ir tarp žmonių .
Kruopščiai analizuoti save , norint ištaisyti klaidas ir atsižvelgti į patirtį , visai ne paprastas daiktas . „ Žaidimų teorijos “ požiūriu mūsų gyvenimas toli gražu ne žaibo turnyras . Mes turime mokėti protingai , objektyviai apgalvoti kiekvieną naujai susidariusią gyvenimo situaciją , kad galėtume daryti optimalius – visuomenei ir sau – „ ėjimus “ .
Čia reikia būti nepaprastai atviram sau , pačiam kontroliuoti kiekvieną dvasios judesį , analizuoti įvairius motyvus ir priežastis , vertusias tave vienaip ar kitaip ap
psispręsti . Tai nepaprastai sunkus ir nepaprastai svarbus darbas . Jam reikia noro , valios ir nuolatinio treniravimosi . Tačiau jis duoda ir nepaprastų rezultatų .
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų , jog asmenybė – kažkas „ manyje“, „ man“. Betgi ne asmenybė iš tikrųjų – „ manyje“, bet kitiems . Štai kodėl tokios svarbios ne tik vienam – pačiam sau , bet ir kitiems visos asmenybės ypatybės : gerumas , užuojauta , principingumas , šiurkštumas , įtarumas ir 1500 visų kitų ( taip , taip , tūkstantis penki šimtai ! ) asmenybės savybių .
Jei jau kalbame apie asmenybę – „ manyje“- kitiems , tai , suprantama , save analizuojant , reikia nuolatos lyginti savo „ aš “ su tuo , ką regi kituose .
Žmogus negyvena tuštumoje . Jis atsižvelgia į tai , kaip jį vertina tie žmonės , su kuriais kontaktuojama , iš kurių semiasi interesų , į kuriuos orientuojasi .
Žmonių bendravimas visada reikalauja grįžtamojo ryšio , subtiliai atsižvelgti į daugeriopus impulsus , gaunamus iš kitų . Šie „ kiti “- tam tikra grupė – socialinėje
4

psichologijoje vadinama referentine grupe . Kiekvienas iš mūsų turime tokią grupę , su kuria skaitomės . Ji – šita grupė – šiek tiek , o kartais labai formuoja mūsų pažiūras į gyvenimo situacijas , o bendresne plotme ir mūsų idealą .
Psichologai savo darbais nustatė , kad asmenybė bendravimo procese nuolatos tikrina save pagal tam tikrą etaloną ir priklausomai nuo kontrolės rezultatų jaučiasi patenkinta ar nepatenkinta .
Imamas ilgas jau minėtų 1500 etinių sąvokų sąrašas , iš jo išrenkamos ir paeiliui vardijamos labiausiai paplitusios ir svarbiausios . Pavyzdžiui , išdidumas , kuklumas , rūpestingumas , tvarkingumas , uolumas ir kt. Iš šių sąvokų konstruojate savo etaloną – idealą : tam tikra tvarka išskaičiuojate tam tikras ypatybes . Aišku , pirmoje vietoje vertingiausios savybės .
Paskui taip pat sukuriama konstrukcija iš etinių ir kitų ( pavyzdžiui , valios arba profesinių ) savybių , kurias atrandame savyje . Tai subjektyvi „ konstrukcija “ . Jos palyginamos pagal specialią formulę , ir gaunamas tam tikras koeficientas .
Jeigu atlikus savikontrolę , „ etaloniniai “ , idealūs vertinimai ir „ subjektyvūs “ , tikrieji , sutampa , vadinasi , asmenybė visiškai patenkinta savimi , savo moraliniu veidu , savo valia , darbštumu ir kt. Kitaip tariant , tokioje situacijoje tai , kas idealu , ir tai , kas tikra , yra tas pats , subjektyvus vertinimas ir yra idealas . Reiškinys retas , bet galimas : savęs įvertinimas lygus +1 .
Gali būti ir atvirkščiai : savęs įvertinimas lygus -1 . Tuomet „ etaloninis “ ir „ subjektyvus “asmenybės savybių išvardijimas turi atvirkštinį tarpusavio ryšį . Tai pats blogiausias įvertinimas – tokio , beje , nebūna . Tarp šių vertinimų yra vidutiniai duomenys .
Psichologai teigia , jog žmogus turi tam tikrą „ vidinį manometrą “, kuriuo kiekvienas save gana tiksliai vertina . ( Skliausteliuose pažymėsime : ne kiekvienas turi drąsos sau pasakyti savęs vertinimo rezultatus . )
Per daug didelis savęs vertinimas sukelia savęs pervertinimą , vadinasi , į šį žmogų skeptiškai žiūri referentinė grupė – „ jis apie save per daug geros nuomonės ! “
Per daug menkas savęs vertinimas rodo , jog vystosi „ menkavertiškumo “ kompleksas , nepasitikima savimi .
Asmenybės vertinimui svarbus ir vadinamasis „ laukiamasis vertinimas “- ką apie tave mano referentinė grupė , kaip ji tave vertina : paprastai sakant : „ o ką apie tave kalba už akių ? “ Laukiamasis vertinimas numatomas tuo pačiu būdu .
Ir paskutinis veiksnys : kaip jūs patys vertinate referentinę grupę , kaip – labai ar menkai ją vertinate ?
Psichologų išvados .
Trys rodikliai : savęs vertinimas , laukiamasis vertinimas , kaip asmenybė vertina grupę – būtinai įeina į asmenybės struktūrą ir , nori šito žmogus ar nenori , jis objektyviai priverstas paisyti šių subjektyvių indikatorių , rodančių , kaip jis jaučiasi grupėje , sėkmingas ar nesėkmingas jo elgesys , kokios jo pažiūros į save ir į aplinkinius .
Nustatęs teisingą požiūrį į save ir teisingą požiūrį į aplinkinius , žmogus kartu pasieks vadinamąjį psichologinį komfortą , daug aiškiau pasirinks savo vietą visuomenėje .
5

Visai nekviečiama griebtis rafinuotos „ savianalizės “. Kalbama apie mokėjimą kontroliuoti save , savybę , kurią , beje , turėjo įžymūs žmonės .
Prisiminkite , argi nebūdavo , kad , susipainioję sudėtingoje savo jausmų ir aplinkinės situacijos analizėje , mintyse numojame į viską ranka ir atsiduodame paprastam senovės principui : „ Širdis patars , nuojauta išgelbės “. O paskui gailėdavomės , jog neapgalvojome savo poelgių . Tikrosios savianalizės menas – ne paprastas daiktas . Bet jo išmokę įsigyjame galingą . Pirmiausia – patekti į savo vidinių išteklių , savo galimybių lobyną .
Dabar visai tiktų atsakyti į klausimą : kaip pradėti kontroliuoti charakterio formavimąsi ?
Pirma , dera prisiminti , jog charakteris yra gebėjimas veikti pagal principus .
Antra , reikia , kaip sakė Nikolajus Ostrovskis , „ pakviesti patį į save rūstų , bešališką teismą . Reikia aiškiai ir tikslai , negailint savimeilės . išryškinti savo trūkumus , ydas ir . nuspręsti kartą visam laikui , taikstysiuos aš su jomis ar ne “.
Šitai padaryti gali tik tvirtas žmogus . Vadinasi , reikia turėti tvirtumo griežtai pareikalauti iš paties savęs . Ne tik pareikalauti , bet ir teisingai atsakyti .
Taigi reikia būti teisingam viskuo : mintimis , elgesiu , darbais .
Būtina atsisakyti egoizmo – savimeilės . Reikia savo darbuose vadovautis taisykle : ką gali duoti žmonėms , kaip elgtis , kad jiems nepadarytum ne tik pikta , bet ir nemalonumų .
Reikia išmokti laužyti blogus įpročius , laužyti paprastu būdu : jeigu šitai bloga , reikia elgtis pagal principą – „ darysiu atvirkščiai !“ Tada , išėjus į „ sąmoningumo“ kelią , kiekviena diena jums turi būti savęs nugalėjimo diena .
Lavinantis , atkakliai tobulinantis reikia žiūrėti , ar visuomet mums pavyksta palaikyti harmoniją tarp savo įsitikinimų , požiūrių , nuomonių ir tarp poelgių , kasdienių veiksmų . Beje , dar Paskalis sakė , jog apie dorovines žmogaus savybes reikia spręsti ne iš pavienių jo pastangų , o iš kasdienio jo gyvenimo .
Laikymasis gyvenimo harmonijos yra ne kas kita kaip savęs koregavimas . Koreguojame visą gyvenimą . Koreguojama lygiagrečiai su saviaukla ir tobulinimusi . Kiekvienam būtina žinoti , ką jis pats gali savyje sustiprinti , ką nuslopinti . Todėl išmokstame vadinamosios psichologinės gynybos – gebėjimo persitvarkyti , kad , mažiausiai eikvodami nervinės energijos , rastume efektingiausių formų prisitaikyti prie konkrečių gyvenimo situacijų .
Tokia pozicija iš pamatų skiriasi nuo pasyvios lekiančio gyvenimo ir savo vaidmens jame kontempliacijos .
Įdomi įžymių žmonių patirtis . Daugelis jų ilgus metus rašė smulkiausią dienoraštį . Kaip tik dienoraštis gali tapti viena svarbiausių savianalizės formų . Fiksuojant ir nagrinėjant kiekvieną savo gyvenimo bruožą , savo vidinę būseną , požiūrį į gyvenimo situacijas , galima išugdyti didžiulę galią valdyti save .
Pabandykite išmokti detaliai „ modeliuoti “ savo elgesį būsimai dienai . Rytą įsivaizduokite įvykius , kurie jums gali atsitikti , net jeigu jūsų laukia kažkas nemalonaus , neišsisukinėkite , nežaiskite su savimi slėpinių , o pasistenkite rasti garbingiausius sprendimo būdus , pasirinkti tauraus elgesio kryptį .

Žinoma , tikrovė ne visada sutampa su planu . Bet jeigu taip pasirengsi būsimai gyvenimo situacijai – ji neužklups netikėtai , tu galėsi spręsti gana sudėtingas problemas išmintingai , nesivadovaudamas tik valią gavusiomis emocijomis , dažnai pakišančiomis ne geriausius patarimus .
Atsakydamas į O. Kniper – Čechovos laišką , A. Čechovas rašė : „ Tu rašai , jog pavydi mano charakterio . Turiu tau pasakyti , kad iš prigimties mano charakteris šiurkštus , aš karštas ir t. t. , bet įpratau valdytis , nes paleisti vadžias padoriam žmogui nedera “.
Kaip ugdytis santūrumą – vieną mokėjimo valdyti save elementų ?
Reikia pasakyti , jog neparodyti charakterio , nepaklusti jam – irgi charakterio , mokėjimo valdytis požymis , nors ir sakoma – charakterio kišenėje nepaslėpsi .
Galima pateikti keletą patarimų .
Jeigu jūs ūmus , pabandykite kasdien bet kuriuo momentu atlikti susivaldančio žmogaus vaidmenį . Tai atliekant reikia prisiverti į nemalonius dalykus ramiai reaguoti ne tik išoriškai , bet ir viduje .
Kai kam patarimas pasirodys nemalonus . Vadinasi , reikia vaidinti kaip aktoriui scenoje ? Tačiau dar Platonas sakė : „ O koks malonus gali būti žmogus , kai jis moka būti pats savimi “.
Tiesa , vaidinti gerą žmogų asocijuojasi su veidmainiauti . Bet reikia prisiminti nepaprastus mūsų psichikos dėsnius . Taip „ vadinant “ ima veikti „ grįžtamasis ryšys “, ir žmogus nejučiomis persikūnija į tą , kurio vaidmenį vaidino . Ilgai treniruojantis dvasinis grimas sutvirtėja , ir charakteris keičiasi . Galiausiai pradeda veikti savitaigos efektas , savijauta tarsi susireguliuoja . Bet , žinoma , imtis metodo būtina visiškai nuoširdžiai ir įsitikinus jo veiksmingumu .
Taip , pačiam reguliuoti savijautą įmanoma . Pabandykite patys . Įsitikinsite , jog net subtiliausi mūsų psichikos mechanizmai yra savivaldžiai . Beje , šitai patvirtina ir teatro patirtis : artistai jiems visai nelinksmomis dienomis gali išeiti į sceną vaidinti komiškus veikėjus .
Taigi kiekvienas žmogus , ketinantis savo kūrybines galimybes atiduoti visuomenės naudai , turi atidžiai ištirti save , išmanyti silpnąsias ir stipriąsias savybes , kad kuo efektyviau galėtų pataisyti ir „ pagerinti “ savąjį „ Aš “. O šis „ Aš “ Didžiulis ir įvairiapusis .
„ Kiekvienas žmogus – ištisas pasaulis , kuris su juo gimsta ir su juo miršta . Po kiekvienu kapo akmeniu guli pasaulio istorija “, – rašė Gėtė .
Šiuolaikinis mokslas žmogaus dispozicijas pateikia ištisą savianalizės būdų ir priemonių arsenalą . Tačiau jais naudotis turi pats žmogus , kadangi niekas – nei gydytojas , nei psichologas , nei koks kitas „ žmogaus sielos inžinierius “ negali įsiskverbti į slapčiausius mūsų „ Aš “ kampelius , daugelį metų diena dienon šį „ Aš “stebėti ir studijuoti .

Pratimas vystyti mastymo jėgai . Sveikatingumas
7

.
Kai dirbame vaizduote **( hipnozės savybė*** ) , tada tobuliname dešinio smegenų pusrutulio intelektas .Kai nagrinėjame naujas sampratas ( suprantame kažką nauja ) , tada tobuliname kairio smegenų pusrutulio intelektą .
——————————————————————–
**vaizduote. Turiu žmoną pedagogę ji pasakė , kad tie , kurie mokosi mokymuisi naudoja regos ir klausos vaizduotes .
Hipnozė susideda iš transo , vaizduotės ir įdirbio , o kai tai neatsiejama sudaro didžiulę varomają jėgą .
Aš ir vaizduotė .
20 metų treniravausi tam tikra vaizduote . Parašiau tris knygas su malonumu jas pateiksiu žodinėmis mintimis ( telepatiškai ) . Dabar jau žinau , kad tai buvo ir yra hipnozė . Tai patvirtina knyga „ Mokykimės hipnozės “ autoriai Dirk Revenstorf/ Reinhold Zeyer . Ir dabar būdamas parapsichologijos aukštumose atradau , kad vaizduotė tapo dar didesnis atradimas : telepatija ( ir „ vertėjas “ į kitas kalbas ) , tai žodinių minčių vaizduotė , tad pasitelkęs žodines mintis sakomas per nuotolį ( telepatiją ) apginiau disertaciją Lietuvos parapsichologų asociacijos mokslų taryboje . Gavau parapsichologijos mokslų daktaro laipsnį . Ir tik su „ vertėju “ ( taip pat žodinių minčių vaizduote ir sferoje vaizduote kartu ) kalbuosi su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir vakarų Europa įvairiomis temomis . Pastebėkite Mūsų kalbos skirtingos .
Psichotroninis ginklas – bioenergetikas operetorius ( pojučių ir psichinių idėjų atlikėjas – generatorius ) . Jų darbe vykdant tiesioginį pojūtį naudojama sferinė ( sferos ) vaizduotė ( kitaip astralas ) .
Komandinė paieška – darant kitiems kryptingas mintis paieškos metu , kai dirbame su žemėlapiu ar norime žinių iš kitų žmonių ar kompiuterių naudojama ir žodinių minčių ir sferinė vaizduotė .
Ar vaizduotė yra hipnozė ? Taip ji yra hipnozėje , ir nuo hipnozės neatsiejama .

*** hipnozės savybė . Pasekime žodžiais “ . ši hipnozės savybė . “ , hipnozės sugestijos nenagrinėju .
Kiekviena hipnozė yra ir autohipnozė ( knygos “ Mokykimės hipnozės “ viršelio antraštė ) .
Žodį “ hipnozė “ ėmė vartoti anglų gydytojas James Braid 1850 metais . Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžio “ hypnos “ , kuris reiškia miegą ( taip skaitant knygą “ Mokykimės hipnozės “ ( 19 puslapis . 2000 metai . Autoriai Dirk Revenstorf / Reinhold Zeyer . ) atidžiau nagrinėdami turime žodį “ miegą – hipnozę “ , o ne “ miegą – miegą “ ) .
Oskaras Fogtas apie 1900 metus savo hipnozės studijų metu atliko stebėjimus ir nustatė , jog pakankamai išsilavinę asmenys sugeba patys įsiteigtį rimties būvį ( “ Autogeninė treniruotė ir sveikata “ ( 5 puslapis . 1983 metai . Autorė Gizela Eberlein )) t. Y. sukelti autohipnozę . Taip susitelkęs savyje žmogus gali pats sau paskirti užduotį . Tai jau ne sugestija iš šalies , kaip hipnozės atveju , o savęs veikimas – savitaiga . Ši hipnozės savybė ir tapo autogeninės treniruotės plėtojimo pagrindu .

Jums LPA nusiustos knygos : pirma , antra , trečia dabar jau esančios knygoje “ Tu ir hipnozė – tobulinkime intelektą “ yra naudingos , tinkamos . Mes visąlaik būname hipnozėje , nes įvaldome pagal Oskarą Fogtą tai : “ . ši hipnozės savybė . “ .
Pasitelkiu paragrafą 6.6 Užbėkime ateičiai už akių ( knyga “ Mokykimės hipnozės “ , autoriai Dirk Revenstorf / Reinhold Zeyer , 2000 metai , 85 pusl. )- knygas pagal tai ir parašiau :
“ Savotiškai žavi įsitikinimas , jog esi tas , kuo nori būti , ir gali tai , ką nori galėti . Šiuo tvirtu įsitikinimu galima pasinaudoti hipnozėje ir toliau hipnozėje ( tuo tarpu tai bus hipnozė – joga arba autohipnozė – joga ) tokiu būdu užbėgti už akių būsimam patyrimui , tarsi nutiesti kelią viduje . Atlikdami įsivaizdavimo pratimą ( pateikėme jį kitam hipnotizuojant ) nutieskite kelią praktiniam įgyvendinimui . Išbandykite paprastu pratimu : “ kelio tiesimas “ . Patogiai įsitaisykite . Pajuskite , kaip jūsų kūnas grimzta į krėslą , kaip įkvepiate ir iškvepiate orą . Galite žiūrėti į raides ir skaityti toliau , galite girdėti aplinkinius garus . Kai matote žodžius ir skaitote , jūsų akys juda nevalingai , prasmę suvokiate be sąmoningų pastangų . Skaitydami toliau pastebėsite , ar jau pradedate atsipalaiduoti .
Įsivaizduokite ką nors , ką darysite po poros minučių . Kažką labai konkretaus . Įsivaizduokite su visomis smulkmenomis , pavyzdžiui , kaip atsistojate , einate prie lango , atidarote jį ir įkvepiate kelis gaivaus oro gurkšnius . Nuosekliai įsivaizduokite , kaip tai darote . Užsimerkite ir detaliai pakartokite visus veiksmus : įsivaizduokite , kaip judate , kaip liečiate daiktus , kaip jie reaguoja į lietimą . Po to atsimerkite ir iš tikrųjų atlikite tą veiksmą . Įsitikinsite , jog bus lengva .
8

Jei veiksmą su visomis smulkmenomis pirma atliekate vaizduotėje , tai taip pasiruošus daug lengviau jį atlikti realybėje .
Kai kurie žmonės po to pajunta net kažkokią trauką atlikti šį veiksmą .
Norėdami pasinaudoti “ kelio tiesimo “ pratimu , sugalvokite sau tinkamus situacijų pavyzdžius ( pvz . : eikite prie durų , atidarykite ir vėl jas uždarykite , kam nors paskambinkite , padarykite ką nors konkretaus , įvairi vaizduotė , įvairios hipnozės ir t . t . ) .
Pamatysite , jog vos pradėję aprašytu būdu ką nors iš anksto įsivaizduoti , nevalingai pereisite į lengvo transo būseną . Dar atkreipkite dėmesį į tai , kad jūsų įsivaizduojamas veiksmas baigtųsi kuo nors maloniu ( pvz . : suvalgote šokolado plytelę , užsidegate cigarėtę , einate pasivaikščioti , išgeriate taurę vyno ar klausotės muzikos ir t . t . ) . Tai paskatins vidinį nusiteikimą atlikti šį veiksmą . Pasinaudokime tuo .

——————————————————————-

Hipnozė . Apimam širdį ir protą

Šaulinio vienuolyno vienuolio Lo Vanom eilėraštis .
Tūkstančio Būdų pilį užsiiminėju koviniais menais , ir naktinės žvaigždės dega mano rankose . Priešais girdžiu vienuolio juoką , kad pratime pasiekė tobulumo , žingsnis po žingsnio nuo dažnai daromų vienuolių iškvėpimų apgirtęs esu . Išsilaisvinu nuo geležinių grandinių skambesio , ir vienuoliai – kariai gali pakilti šokdami . Prakaito drėgnumas varva , maitindamas pėdas , kruvinas prakaitas lašais drėkina žemę . Didviriai , didingi ir tūkstančių senumo , jie žinojo treniruotės sunkumą „ APIMAM ŠIRDĮ IR PROTĄ “.
Pagrinde šito penkių eilučių eilėraščio galima daryti išvadą , kad tais laikais vienuoliai tūkstančių Būdų pilį , darydami savo ci – gun ( hipnozės ) pratimus , nebijojo nei sunkumų ,nei nuovargio, prie fakelų šviesos trumpino naktį . Ir prakaitas liejos per jų nugaras . Toks veržimosi sunkumų paveikslas pas užsiiminėjančius vienuolius .
Šis pratimas , kaip suprantame buvo daromas , ir mintimis , ir panaudojant fizinę jėgą . Dabar tilslinga jį parašyti remiantis ilgalaikėmis hipnozės praktikomis . Šis hipnozės savybės pratimas reikalingas kiekvienam , kuris nori įsisavinti nemedicininį savęs pačio gydimą ir atskleisti visus parapsichologinius gebėjimus . Be abejo pilnam savęs suvokimui reikalinga daug didesnė įvairovė hipnozės pobūdžio pratimų , jie pateikiami konsultacijų metu .

Pratimo įvaldymas toks :
– pirmiausia mokomės pasiekti transą . Tai įkvėpimas – iškvėpimas – pauzė . Ilgiau pakvėpavus pastebėsime , kad patirsime dar didesnį transą pauzės momente . Rimtis yra išorinė laisvė ( įvaizdis ) , o transo būsena padeda atgauti vidinę laisvę , ramybę , atsiriboti nuo nemalonių dalykų , ir rasti tinkamus sprendimus .

Antra išsivaizduojame pratimo dalį ar visą pratimą su visomis smulkmenomis . Turint transą ir vaizduotę seka darbas . Daroma tik vaizduotėje ( arba išsivaizduojant prieš save save , kai darome fiziškai ) rimtai ir koncentruotai – tai yra hipnozė (hipnozės savybė ) .
9

Kad galėtume pratime įsivaizduoti energijos kamuoliuką būtų toks vaizdinys :
– saulėta šilta žiemos diena atodrėkis . Pasimėtome sniego gniūžtėmis ir įbėgame į kambarį . Pastebime , kad iškarto įbėgę į kambarį jaučiamės energingi , tai , kaip tik šis pojūtis mums reikalingas mažam kamuoliukui ( toliau pratime energijos kamuoliukas ) , kuris bus naudojamas įdirbinėjant pratimą .
Turime transą . Ir , kad pradėtume išsivaizduoti ir po to galėtume dirbti ( atlikti tai ) sakome sau , kad žinome oro funkciją mūsų organizmui . Toliau seka apmastimas ir darbas koncentruota vaizduote – savitaiga ( hipnozės savybe ) :
1. Įkvepiame orą per nosį , ir orą svimone sukaupiame į energijos kamuoliuką žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
2. Energijos kamuoliukas pakyla stuburu į viršugalvį . Trumpam fiksuojame .
3. Energijos kamuoliukas leidžiasi žemyn per stuburą iki dubens , ir išsiskirdamas į du energijos kamuoliukus pasiekia kojų pėdų centrus . Kojų pėdų centruose kamuoliukai . Trumpam fiksuojame .
4. Energijos kamuoliukai pereina per kojas į viršų , ir tampa vienu energijos kamuoliu pilve ( žemiau bambos 5 cm ) . Trumpam fiksuojame .
5. Energijos kamuoliukas apačioje pereina į uodegikaulį . Trumpam fiksuojame .
6. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia krūtinės vidurį . Trumpam fiksuojame .
7. Energijos kamuoliukas apačioje uždaro dubenį plačiai išsiskleisdamas dubens apačioje . Trumpam fiksuojame .
8. Energijos kamuoliukas apačioje plačiai išsiskleidžia į abi pėdas . Trumpam fiksuojame .
9. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia viršugalvį plačiai išsiskleisdamas . Trumpam fiksuojame .
Dabar dirbsime pratimo dalį su vaizduotėje sulenktomis rankomis tris kartus . Pabaigdami 13 – tą dalį grįžtame vėl prie 9 – tos , taip tris kartus .
10. Energijos kamuoliukas apačioje pilve žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
11. Energijos kamuoliukas viršuje viršugalvyje . Trumpam fiksuojame .
12. Energijos kamuoliukas apačioje krūtinės viduryje . Trumpam fiksuojame .
13. Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam .
Primenu , kad 10 – 13 – tą dalis dirbsime tris kartus , o toliau pratimu seksime taip kaip parašyta .
14. Rankas vis gar laikome vaizduotėje sulenktas per alkūnes ir grįžtame prie 9 – tos dalies pojūčio . Toliau iš viršugalvio per abi tarpuakio puses į stuburą ir uodegikaulį esantį energijos kamuoliuką pastoviai teka didžiulis energijos srautas – panašiai kaip

pro pirštus į erdvę . Šiuo momentu tyliai mintyse ištariame „ M “ garsą ir vaizduote darome kojų mostus . 10 – t viena koja ir 10 – t kita koja .
15. Uodegikaulyje besikaupianti energija , tokia pati kaip ėjo pro pirštus į erdvę sprogstamuoju veiksmu ( savimonė ) apima visą pilvą . Protas pilve . Akimis žiūrime į nosies galiuką . Rankų delnuose jaučiame du jėgos kamuoliukus . Vaizduote keliame ištiestas rankas ( su jėgos kamuoliukais ) iki pečių aukščio ir lėtai sujungdami rankas pirštų galiukais nuleidžiame jas pirštais priliesdami dešinį šoną .
Pratimą atliekame vieni per valandą nuo 36 iki 99 , 103 kartų . Noriu pastebėti , kad svorius ant galvos , liemens , rankų , kojų reikia jausti visą laiką kai atliksime pratimą . Pratimas „ Apimam širdį ir protą “ yra koncentruoto susitelkimo savyje metodas . Turime tobulinti save ir kitaip pasitelkę vaizduotę :
– viską atliekame , ir sau , ir vaizduotėje prieš save ( šalia savęs ) įsivaizdodami save . Darbas vaizduotėje didins intelektą ir suteiks galimybę kurti erdvėje .
Sveikatingumas ir visos parapsichologinės galimybės ateis palaipsniui darant hipnozės ( hipnozės savybės ) pratimus . Mes šiuos pratimus darome ir vieni , ir konsultacijoje pas bioenergetiką , parapsichologą , parapaichologijos mokslų daktarą ir t. t. , kai esame veikiami tyliu darbu koncentruota vaizduote ir vidiniu įdirbiu – gebėjimu padėti . Dėl tokio bendro darbo visada , o ne dažnai prieinama prie fizinio kūno ir jis laikui bėgant dargi geriant vaistus darosi sveikas . Įdirbus siūlomą pratimą taikytina savihipnozė – apibendrinimas : „ Aš teigiamai žiūriu į gyvenimą “, „ Aš esu ir būsiu ramus “, „ Aš esu rištingas , drąsus ir laisvas “, „ Aš įveiksiu visus sunkumus“, „ Aš gerai nusiteikias “, „ Aš busiu geras “. Šios savitaigos formulės „ įgraviruojamos “ atmintyje , sudaro teigiamą programą , kuri įsitvirtina pasamonėje ir veikia mūsų elgesį . Taip žmogus aiškiau pastebi ir suvokia asmenines problėmas , jas blaiviai vertina , nepasiduoda situacijos poveikiui ir šitaip pagaliau išsiugdo pasitikėjimą savimi . Tokie išsireiškimai , kaip „ nužiūrėjimas “, „ lemtis “, „ tegu nuima uždėtą nelaimę “, ir kt . išnyksta ir tampame kritiški ir sveiki .

Autoanalizė vystyti mastymo jėgai

Hipnozė
———————————-

Kad galėtume pratime įsivaizduoti energijos kamuoliuką būtų toks vaizdinys :
– saulėta šilta žiemos diena atodrėkis . Pasimėtome sniego gniūžtėmis ir įbėgame į kambarį . Pastebime , kad iškarto įbėgę į kambarį jaučiamės energingi , tai , kaip tik šis pojūtis mums reikalingas mažam kamuoliukui ( toliau pratime energijos kamuoliukas ) , kuris bus naudojamas įdirbinėjant pratimą .

Turime transą . Ir , kad pradėtume išsivaizduoti ir po to galėtume dirbti ( atlikti tai ) sakome sau , kad žinome oro funkciją mūsų organizmui . Toliau seka apmastimas ir darbas koncentruota vaizduote – savitaiga ( hipnozės savybe ) :
1. Įkvepiame orą per nosį , ir orą svimone sukaupiame į energijos kamuoliuką žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
2. Energijos kamuoliukas pakyla stuburu į viršugalvį .Trumpam fiksuojame.
3. Energijos kamuoliukas leidžiasi žemyn per stuburą iki dubens , ir išsiskirdamas į du energijos kamuoliukus pasiekia kojų pėdų centrus . Kojų pėdų centruose kamuoliukai .Trumpam fiksuojame .
Kai subtiliau ir daugiau apimančiai sąmonė , tuo daugiau ji talpina atsidavimo gėriui , arba jei sąmonę apribosime tai neteksime visų didžių pasiekimų .Širdis ne gali būti tauriai didelė be šios ugninės kokybės . Būtent ugninė širdis žino kaip užtvirtinti širdies duoklę duodančiojo ir norinčiojo duoti daug .
4. Energijos kamuoliukai pereina per kojas į viršų , ir tampa vienu energijos kamuoliu pilve ( žemiau bambos 5 cm ) . Trumpam fiksuojame .
5. Energijos kamuoliukas apačioje pereina į uodegikaulį . Trumpam fiksuojame .
6. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia krūtinės vidurį . Trumpam fiksuojame .
. Pasitikime mes kantrybės jėga . Užtvirtinę vyriškumą , Mes neužmiršime kantrybės . Paguodžiančiai , kad kantrybė dengia bet kokį susierzinimą . Įtempiant kantrybę išsidirba labai svarbi materija , kuri kaip stiprus priešnuodis padaro neveikiančiu netgi stiprias medžiagas .
. Kantrybė tai sąmoningas įsitempimas ir atsilaikymas tamsos jėgoms .
7. Energijos kamuoliukas apačioje uždaro dubenį plačiai išsiskleisdamas dubens apačioje . Trumpam fiksuojame .
8. Energijos kamuoliukas apačioje plačiai išsiskleidžia į abi pėdas . Trumpam fiksuojame .
Senai pasakyta , kad savitumas užstatomas ugnies jėga .Žmonės pradės galvoti savitai , pakol nesužinos ugninio išventinimo .
9. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia viršugalvį plačiai išsiskleisdamas . Trumpam fiksuojame .
Dabar dirbsime pratimo dalį su vaizduotėje sulenktomis rankomis tris kartus . Pabaigdami 13 – tą dalį grįžtame vėl prie 9 – tos , taip tris kartus .
10. Energijos kamuoliukas apačioje pilve žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
11. Energijos kamuoliukas viršuje viršugalvyje . Trumpam fiksuojame .
12. Energijos kamuoliukas apačioje krūtinės viduryje . Trumpam fiksuojame
13. Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo .
12

Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam .
Primenu , kad 10 – 13 – tą dalis dirbsime tris kartus , o toliau pratimu seksime taip kaip parašyta .
Bet pats svarbiausias turi ir pačią sėkmingiausią galimybę . Būtent koviniai įsitempimai arba kentėjimai labiausiai gludina centrus . Todėl kiekvienas einantis į tą tarnavimą , kuris reikalingas sveikina įtempimų svarbą .
14. Rankas vis dar laikome vaizduotėje sulenktas per alkūnes ir grįžtame prie 9 – tos dalies pojūčio . Toliau iš viršugalvio per abi tarpuakio puses į stuburą ir uodegikaulį esantį energijos kamuoliuką pastoviai teka didžiulis energijos srautas – panašiai kaip pro pirštus į erdvę . Šiuo momentu tyliai mintyse ištariame „ M “ garsą ir vaizduote darome kojų mostus . 10 – t viena koja ir 10 – t kita koja .
15. Uodegikaulyje besikaupianti energija , tokia pati kaip ėjo pro pirštus į erdvę sprogstamuoju veiksmu ( savimonė ) apima visą pilvą . Protas pilve . Akimis žiūrime į nosies galiuką . Rankų delnuose jaučiame du jėgos kamuoliukus . Vaizduote keliame ištiestas rankas ( su jėgos kamuoliukais ) iki pečių aukščio ir lėtai sujungdami rankas pirštų galiukais nuleidžiame jas pirštais priliesdami dešinį šoną .
Kiekvienas gali duoti tiek jėgos bet kuriuo momentu . Reikia tik sau tai išsivaizduoti . Kita , jeigu mes teigiame , kad dirbame žmonijai – tai tik viena tokia mintis jau sukuria daugiau energijos .

Hipnozė
—————————————

Kad galėtume pratime įsivaizduoti energijos kamuoliuką būtų toks vaizdinys :
– saulėta šilta žiemos diena atodrėkis . Pasimėtome sniego gniūžtėmis ir įbėgame į kambarį . Pastebime , kad iškarto įbėgę į kambarį jaučiamės energingi , tai , kaip tik šis pojūtis mums reikalingas mažam kamuoliukui ( toliau pratime energijos kamuoliukas ) , kuris bus naudojamas įdirbinėjant pratimą .
Turime transą . Ir , kad pradėtume išsivaizduoti ir po to galėtume dirbti ( atlikti tai ) sakome sau , kad žinome oro funkciją mūsų organizmui . Toliau seka apmastimas ir darbas koncentruota vaizduote – savitaiga ( hipnozės savybe ) :
1. Įkvepiame orą per nosį , ir orą svimone sukaupiame į energijos kamuoliuką žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
2. Energijos kamuoliukas pakyla stuburu į viršugalvį .Trumpam fiksuojame.
3. Energijos kamuoliukas leidžiasi žemyn per stuburą iki dubens , ir išsiskirdamas į du energijos kamuoliukus pasiekia kojų pėdų centrus . Kojų pėdų centruose kamuoliukai .Trumpam fiksuojame .

Ta diena . Ji yra tokia , kad žmogus perprastų , jog yra savęs išgelbėtojas . Perprastų , kad yra kentėjimų ir trukumo žinių priežastis . Jis yra ir ramybės , ir proto prašvitimo šaltinis . Sutikite ir palydėkite dieną su meile . Pažinkite pasaulį esantį giliai pasaulio kūrime . Valdantis savo jausmus padarys pabaigą visiems savo kentėjimams .
4. Energijos kamuoliukai pereina per kojas į viršų , ir tampa vienu energijos kamuoliu pilve ( žemiau bambos 5 cm ) . Trumpam fiksuojame .
5. Energijos kamuoliukas apačioje pereina į uodegikaulį . Trumpam fiksuojame .
6. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia krūtinės vidurį . Trumpam fiksuojame .
Amžiną laimę išbandė tas , kuris gyvena be jokios egoizmo minties . Jis dabar šitame gyvenime jau įžengė į pilnatvės , pasiaukojimo pasaulį įgavo nusiraminimą begalybės glėbyje .
Saldi ramybė ir didi palaima to , kuris išlaisvina savo širdį . Žmogus gali rasti gyvenime teisingą kelią , ir stoti į jį , jis atras džiugesį ir bus laimingas .
7. Energijos kamuoliukas apačioje uždaro dubenį plačiai išsiskleisdamas dubens apačioje . Trumpam fiksuojame .
8. Energijos kamuoliukas apačioje plačiai išsiskleidžia į abi pėdas . Trumpam fiksuojame .
Tas žmogus , kuris masto , kalba ir veikia nuoširdžiai yra apsuptas nuoširdžių žmonių ; nuoširdumo trukumas tai galimybė pažinti kita .
Pažystant save jūs suprasite , kad kiekvienas įvykis jūsų gyvenime sveriamas ant sąžiningumo svarstyklių .
9. Energijos kamuoliukas viršuje pasiekia viršugalvį plačiai išsiskleisdamas . Trumpam fiksuojame .
Dabar dirbsime pratimo dalį su vaizduotėje sulenktomis rankomis tris kartus . Pabaigdami 13 – tą dalį grįžtame vėl prie 9 – tos , taip tris kartus .
10. Energijos kamuoliukas apačioje pilve žemiau bambos 5 cm . Trumpam fiksuojame .
11. Energijos kamuoliukas viršuje viršugalvyje . Trumpam fiksuojame .
12. Energijos kamuoliukas apačioje krūtinės viduryje .Trumpam fiksuojame.
13. Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam .
Primenu , kad 10 – 13 – tą dalis dirbsime tris kartus , o toliau pratimu seksime taip kaip parašyta .
Dabar patekite su geranoriškumu į žmonijos širdį , ir tada jums bus leista prisiliesti prie harmonijos okeano . Ištirpinkite save beribėje meilėje visiems , ir jūs atliksite svarbiausią darbą ,ir susijunkite su nesibaigiančiu švelnumo okeanu .
14

Žmogus juda iš vidaus link sudėtingumo periferijos , o po to grįžta atgal į paprastumo centrą . Kada jis supranta , kad logiškai neįmanoma pažinti visatą , bet pažinus save tai tampa realu , ir tu tuomet įstosi į kelią vedantį į pradžios paprastumą . Tu pradedi išsiskleisti viduje , ir atrandi dirbtinio intelekto jėgą , kuri atitinka genialumą .
14. Rankas vis gar laikome vaizduotėje sulenktas per alkūnes ir grįžtame prie 9 – tos dalies pojūčio . Toliau iš viršugalvio per abi tarpuakio puses į stuburą ir uodegikaulį esantį energijos kamuoliuką pastoviai teka didžiulis energijos srautas – panašiai kaip pro pirštus į erdvę . Šiuo momentu tyliai mintyse ištariame „ M “ garsą ir vaizduote darome kojų mostus . 10 – t viena koja ir 10 – t kita koja .
15. Uodegikaulyje besikaupianti energija , tokia pati kaip ėjo pro pirštus į erdvę sprogstamuoju veiksmu ( savimonė ) apima visą pilvą . Protas pilve . Akimis žiūrime į nosies galiuką . Rankų delnuose jaučiame du jėgos kamuoliukus . Vaizduote keliame ištiestas rankas ( su jėgos kamuoliukais ) iki pečių aukščio ir lėtai sujungdami rankas pirštų galiukais nuleidžiame jas pirštais priliesdami dešinį šoną .

Supraskime dvasinius kelius . Autoanalizė

Telepatijoje kalbant žodinėmis mintimis kai mes esame vienas nuo kito 1-300000 kilometrų ir toliau atstumu atstumus mažinant tarpusavio susitarimu ( vaizduote , kitaip australu ) ir darant sprendimus ( ir pojūčius ) galima parodytį (išreikšti , išanalizuoti . ) visus kelius .
Išmokę hipnoze (diktuoja kitas ) ir autohipnoze ( dirbi pats ) pratimą „ Apimam širdį ir protą “ galime analizuoti šį skyrių ( Supraskime dvasinius kelius . Autoanalizė ). Jis turės įpatingai stiprią mąstymo jėgą , jeigu dar įrašysime ir tarsime punktus pratimo „ Apimam širdį ir protą “ nuo 1 iki15 imtinai .

Dvasiniai keliai . Įžanginė apžvalga .

Pabandysime papasakoti apie dvasinius mokymus , apie tai į kokias kategorijas jie skirstomi . Dabar reikia įspėti , kad toks klasifikavimas , toks požiūris –fiosofijos mokslų daktaro Igorio Kalinausko asmeninė nuomonė ir tos tradicijos kurioms jis priklauso . Todėl tai kas bus pasakyta , prašom suprasti ne kaip galutinę tiesą , bet kaip kai kuriuos dvidešimt vienerių metų darbo rezultatus Jo ir mano parapsichologijos mokslų daktaro Valdo Sabaliausko .
Visu pirma reikia suvokti , kad kiekvienoje gyvoje dvasinėje tradicijoje egzistuoja slėptuvė . Ji skirta žmonėms , kurie mano , kad nori dvasinio kelio , o iš tikro ieškom tiesiog užtarimo . Koks yra bet kokios slėptuvės bet kurioje tradicijoje skiriamasis bruožas ? Pasaulis siūlomas slėptuvėje , struktūros ir aprašymo atžvilgiu žymiai paprastesnis už tą gyvenimą , kurį gyvena daugelį žmonių . Jis lengvai aprašomas
15

dešimčia įsakymų , keturiomis taisyklėmis ar panašiai . Jis paprastas , suprantamas , nereikalaujantis jokių ypatingų pastangų sau savo aprašymui , jau turintis teigiamą stimulą , jame neabejotinai gera būti . Paprasta vertybių sistema : balta lengvai atskiriama nuo juoda ir t. t. Tokios slėptuvės egzistuoja visose tradicijose . Tai yra tikrasis įėjimo filtras . Nereikia jokio paslaptingumo , tiesiog tos slėptuvės funkcionuoja , jos lengvai prieinamos , apie jas daug rašoma , pilna literatūros , pasakojimų , legendų , mitų . Todėl bet kuris žmogus , jaučiantis prieglobsčio būtinybę , jį randa ir puikiai ten jaučiasi . Daugumai žmonių daugiau nieko ir nereikia . Tiesiog dėl kažkokių priežasčių žmogus neišlaiko gyvenimo sunkumų , nebegali jų įveikti , nes jis tam nepasiruošęs , neturi pakankamos kvalifikacijos , sveikatos ar dar ko nors .
Dauguma žmonių būtent šias slėptuves ir supranta kaip dvasingumą , dvasinius kelius , dvasinę bendriją . Iš tikrųjų tai yra išorinis kiemas , vadinamoji ezoterinė dalis . Šis kiemas atviras visiems , kas ateina ieškoti slėptuvės . O jei žmogus iš tiesų veržiasi į kažkokią nežinomą , anapus , nori kito gyvenimo , kuris daug kartų už jį sudėtingesnis , kuriame reikalaujama didesnio aktyvumo , atsakomybės , savarankiškumo , kūrybinės įtampos , beveik mirtinos rizikos , jeigu žmogus tikrai yra taip kryptingas , atsiveria įėjimas į įšventinimo kelią , ir tada pradeda veikti dvasinis įstatymas . Jeigu mokinys pasiruošęs – mokytojas atsiranda . Šie žmonės sutinka tai , ką jiems skirta sutikti . Tai pagrindinis dalykas , kurį reikia aiškiai suprasti . Deja , beveik niekas to nesupranta , ar nenori suprasti .
Buvo atvejų , kai po panašaus pasakojimo Igoris Kalinauskas įsigydavo naujų priešų , t. y. „ slaptų draugų “. Jie manė , kad Igoris K . juos žemina nors jis taip nemanė . Tokia tiesa . Nieko čia blogo , kad yra slėptuvės , atvirkščiai , nuostabu , kad jos egzistuoja , ir žmonės jose taip pat atlieka reikalingą , naudingą darbą . Tai patvirtina kad ir toks raktas , jog slėptuvė buvo visais žmonijos laikotarpiais .
Dabar apie pačius dvasinius kelius . Pirma , ką reikia prisiminti , yra tai , kad kiekvienas dvasinis kelias bet kokioje tradicijoje veda į daug kartų sunkesnį , daug kartų atsakingesnį gyvenimą .
Kuo toliau jūs einate keliu , tuo sudėtingiau . Lengvumas , džiaugsmas atsiranda ne dėl to , kad jums tapo paprasta , o todėl , kad jūs artėjate prie to , ko siekiate . Kodėl vienas žmogus siekia , o kitas – ne ?
Jei kalbėsime apie pačius kelius , tai medžiaga , kurią mes turime , leidžia suskirstyti juos į keletą tipų .
1. Poveikio keliai . Tai didelis įvairių tradicijų rinkinys . Jų bendras bruožas tas , kad svarbiausias technologinis veiksmas šiuose keliuose yra poveikis į objektyvią realybę įvairiais būdais .
Vadinasi , tai jėgos keliai , jėgos įgijimo , jėgos formavimo , jėgos panaudojimo keliai . Dauguma šių tradicijų labai populiarios , nes jos siejasi su mūsų vakarietišku mastymo stiliumi . Mes pripratome , kad pasaulį būtina paveikti , ir tik tada kažkas įvyks , o jei ne – „ pasyvus santykis “ ir panašiai .
Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu (
16

vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam .
Gilinantis į poveikį – visų pirma perprasti koncentravimosi meną . Visų pirma . Kiek aš žinau iš savo ir iš kitų patirties , visos sistemos , susijusios su poveikio galimybių lavinimu , nuo gydimo iki minčių perdavimo per atstumą , priklauso nuo mokėjimo koncentruotis bet kokiomis aplinkybėmis . Tai mokėjimas atsipalaiduoti : be atsipalaidavimo joks susikaupimas neįmanomas .
2. Kita kelių grupė – meditacijos , pasinėrimo keliai . Šios tradicijos – keliai į subjektyvios realybės gilumas . Pagrindinis technologinis veiksmas – meditacija , t. y. ramybė . Visu pirma ramybė , tyla . Ir , žinoma , apie jokią jėgą bei poveikį nėra kalbos . Ten „ neišeidamas iš namų , išminčius žino , kas dedasi pasaulyje “. Tai irgi pakankamai populiari tradicijų grupė . Kiekvienas apie ją kažkur kažką yra bent jau girdėjas . Tačiau tai , kas rašoma daugumoje knygų apie meditaciją – neatsakinga , kadangi meditacija vadinama visa , kas pakliuvo , nuolat painiojama meditaciją ir meditacinius pratimus .
Meditacija – specialus gyvenimo būdas specialiems tikslams pasiekti . Pirmiausia – tai mokėjimas išsaugoti ramybę . Nežiūrint ar tu vienumoje , ar turgaus vidury , prekyvietėje – tu privalai būti nugrimzdęs į nieko nesutrikdomą ramybę . Tai vidiniai keliai .
Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam .
Meditacija nėra jėga , pastangos , įtampa . Ji gali pasireikšti įtampoje , pastangose , bet kur , bet pati meditacija yra ramybė , nes ramybė – realybės pagrindas . Ta meditacija , kuri daroma pagal instrukciją „ kaip reikia “ – ne meditacija , tai tik geri , įvairiapusiai pratimai , kurie kažkodėl pavadinti meditacija .
O meditacija – tai ramybė : Jūs įsiklausykite , ir išgirsite , kaip tylu , ramu , netgi jei žaidžia vaikai , vėluojantys , nei mašinų ūžimas , niekas .
3. Dar viena kelių grupę pavadintumėm gudraus žmogaus keliais ( Arba sąmonės valdymo ). Šiuose keliuose svarbiausias technologinis veiksmas yra mokėjimas matyti situaciją ir ją valdyti . Tai intelektualiniai keliai . Ypač daug tokių tradicijų kyla iš Tibėto ir ten egzistuoja . Tiesa , tai ne visai tas pats , ką mes pripratome vadinti intelektu . ( Buda sakė galįs per akimirksnį , t.y. per 1/20 sekundės , susekti 10 000 minčių ) . Ten įjungiamos ypatingos intelekto valdymo formos , įjungiamas „ aukščiausias intelektualinis “ centras , kurio darbo greitis tikrai 10 000 kartų didesnis . Neseniai gauti labai įdomūs eksperimentiniai duomenys . Pasirodo , žmogui pakanka
17

1/10 000 sekundės , kad atpažintų matytas akis iš daugybės pateiktų , nors pagal visas šiuolaikines teorijas jis per tą laiką nesugeba net pamatyti . Tai griežti eksperimentiniai duomenys – 1/ 10 000 sek., maždaug per tą patį laiką galima atpažinti matytą veidą minioje . Tad egzistuoja visgi kažkas , apie ką senovės žmonių kalbėta . Taigi gudraus žmogaus keliai susiję su specialių intelektualinių galimybių lavinimu . Žinoma , esant tokiam darbo greičiui , žmogus iš tiesų gali pajusti situaciją , numatyti ją , reaguoti ir pan .

Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam.
Tam tikra realybės koncepcija , ir pagal šią koncepciją realizuojame sąmonės kaip instrumento vientisumą .
Koks šiuose keliuose pagrindinis sunkumas ? Žinoma baimė išeiti iš proto . „ Neduok Dieve , išeiti iš proto , jau geriau lazda ir terba “. Įvaldžius savianalizės hipnozėje galimybes ( jėgą ) to ( išeiti iš proto ) įmanoma išvengti .
4. Ir ketvirta , mažiausiai žinoma ir sudėtingiausia kelių kategorija – vadinamieji transformaciniai ( arba pasikeitimo ) keliai . Transformacijos rezultatas – žmogiškosios išvados , bet ne visai įprasta būtybė , pavadinkime taip . Įvyksta ne tik intelekto transformacija , bet ir energetikos , emocijų , kūno ir t.t. Tai priklauso nuo konkrečios tradicijos .

Energijos kamuoliukai pereina per vaizduotėje alkūnėse sulenktas rankas , ir jaučiame juos plaštakų centruose iš viršaus plaštakų . Dabar vaizduotėje nuo plaštakų iki alkūnių sulenktas rankas sukame vaizduotėje „ kometų “greičiu ( vieną ratą į kairę ir tris į dešinę ) . Per pirštus iš energijos kamuoliukų sklinda didelis nenutrūkstamas energijos srautas į erdvę ir sukamuoju momentu ir po jo . Tai trumpam fiksuojame . Čia pradedame jausti sunkius svorius rankų riešuose , ant kojų pėdų , ant liemens , ant galvos geležinį šalmą ( tai taip pat savimonė ) . Toliau darant kitus punktus svorius taip pat jausime . Tai fiksuojame ilgam.
Transformacijos keliai – ne pasiekimo kelias , transformacijos kelias – nėra judėjimas kažkokio tikslo link . Čia griežtai tariant , nėra tikslo sąvokos , čia yra judėjimas nuo prasmės prie prasmės , o ne nuo tikslo prie tikslo .
Ar yra kelio pasirinkimo galimybė ? Apie tai dažnai klausiama . Aš ir Igoris Kalinauskas ( filosofijos daktaras ) manome , kad ji tarsi yra , tarsi ne . Matote tai ir yra vienas kelias susidedantis iš keturių kelių . O pradžioje yra kelias tai : žiūrint kas ką suranda . Greičiausiai kelias randa žmogų , o ne žmogus kelią , nors tai gali būti ir rezonansinis poveikis , nes neįmanoma sukurti apibūdinimo , pagal kurį galima būtų rasti žmogų konkrečiam keliui . Bet kelio pasirinkimo iliuzija tikrai yra . Kai žmogus sako : „ Aš pabandysiu šitą , aš pabandysiu tą , aš pabandysiu aną .“

Apibendrinimas

Yra „ dirbtinio intelekto “ mokslinio tyrinėjimo kryptis Tad „ mašina – dirbtinis intelektas “ apdoroja žinias nepaliginamai greitai , bet tai , kol kas taip ir lieka projektas
Bet ką gali žmogus ?
Kūrybinė sistema „ žmogus dirbtinis intelektas “ padės daug kuo pakeisti žmogaus veiklos struktūrą ypač kelti įdirbamą intelektualinį procentą . Todėl jau dabar pagal jėgas spręsti uždavinius , kurių ankščiau būtum turėjęs atsisakyti . Tai genialumo pradžia . Genijumi tapsi dirbdamas – įdirbinėdamas intelektualinį procentą . Yra žmonių Indijoje , kurių intelektualinis procentas siekia 100 000 procentų ( Lietuvoje kol kas 10 000 procentų ) .
Yra žinoma , kad visą žmogaus gyvenimą , jo elgesį ir net senėjimą lemia intelektas . Išmintį , talentingumą , genialumą žmonės labai vertina . Parapsichologijos mokslininkai neabejoja , kad laikui bėgant vis daugiau žmonių pasieks intelekto lygį , kuris įmanomas tik nedidelei gyventojų daliai .
Tad eikime keliu .

Parapsichologijos mokslų daktaro konsultacijos : tel.867010604 , e.paštas sabara@erdves.lt

Panaudoti šaltiniai ( knygos ) :
1. Igoris Kalinauskas „ Dvasinė bendrija “ 1994 m.
2. Viktoras Pekelis „ Žmogaus galimybės “ 1988 m.
3. Šri Aurobindo Satprem „ Kelyje į antžmogiškumą “ 1993 m.
4. S. Neapolotinski „ Posakių tvirtumo meditacija kiekvienai dienai “ 1998 m.
5. Gediminas Beržinskas „ Etika gyvenime ir versle “ 2002 m.
6. Richardas Rudzitis „ Gralio brolija “ 1994 m.
7. Valdas Sabaliauskas . Mokslinis darbas „ Padėk sau padedant hipnoze “ 2003 m.

Leave a Comment