Grupės tyrimas sociometriniu metodu

TURINYS
Įvadas 3
Metodika 4
Tiriamieji 4
Tyrimo eiga 4
Rezultatai 6
Sociograma 6
Sociometriniai indeksai 7
Sociometrinės matricos 7
Grupės indeksai 11
Grupės narių indeksai 11
Rezultatų aptarimas 14
Literatūros sąrašas 15
Priedai 16
Anketa 16
Moksleivių sąrašas 17
Sociometriniai indeksai 18ĮVADAS
Grupe vadinamas tam tikras skaičius žmonių, vienijamų bendro požymio (bendros veiklos). Grupėje vyksta asmenybės socializacija, arba socialinis brendimas, – grupei veikiant formuojasi žmogaus pasaulėžiūra, charakterio ypatybės. Aplinkos įvykius žmonės suvokia ne tiesiogiai, o per grupę, ji primena tam tikrą įvykių vertinimo modelį. Žmogus yra daugelio grupių dalyvis ir jose atlieka skirtingus socialinius vaidmenis, kartais net vi

i
ienas kitam prieštaraujančius.
Grupė užima tarpinę padėtį tarp asmenybės ir visuomenės. Ji nebūna pasyvi – arba stiprina, arba silpnina visuomenės poveikį asmenybei, kartais net visiškai jį blokuoja. Tą blokavimą lemia kai kurių grupių subkultūros. Grupių yra įvairių rūšių, jos susistemintos pagal tam tikrus kriterijus. Oficialios grupės – tai tokios grupės kurių nariai žino, kad jų buvimas grupėje yra oficialiai reglamentuotas. Neoficialios – slaptos, nereglamentuotos grupės. Kitos grupės: referentinės, formalios, neformalios, socialios, asocialios, legalios, nelegalios.
Grupės narių padėtis yra nevienoda. Santykiai grupėje yra hierarchizuoti. Grupės na
a
ario padėtis grupės santykių sistemoje kitų jos narių požiūriu vadinama grupės nario statusu. Statusas turi tiesioginės reikšmės savęs vertinimui, todėl grupės nariai siekia aukštesnio statuso arba bent jau stengiasi išlaikyti turimą. Sociometrijoje nusistovėjo tipiškų statusų sąrašas :
· Žvaigždės – tai tokie asmenys ku
u
urie grupėje yra ypatingos asmenybės, vertinami už savo veiklą ir surenka daugiausiai grupės narių simpatijų ( t.y. pliusų).
· Mėgstamieji – tokie asmenys kurie yra mėgstami, vertinami, pripažįstami, surenka taip pat nemažai pliusų, bent 2.
· Priimtinieji – tie asmenys kurie surenka bent po vieną pliusą.
· Izoliuotieji – tie kurių statusas lygus nulinei reikšmei, jie nesurenka nei pliusų, nei minusų.
· Atstumtieji – turi minusinį statusą, surenka daugiausiai minusų, gali būti traktuojami kaip neigiamos žvaigždės.

Tarpasmeninių grupės santykių pobūdis gali būti apibūdinamas sociometrijos indeksų pagalba. Indeksai būna individualūs ir grupiniai.

**Literatūros sąrašas, 2.METODIKA
Sociometrinis metodas – tai speciali bandymų rūšis, padedanti išsiaiškinti, kaip įvairiose situacijose žmogus psichologiškai reaguoja į kitus aplinkinius žmones. Šis metodas padeda tikslingai atskleisti labai specifinius grupės tarpusavio simpatijos ir neapykantos jausmus.

Tikslas: išmokti taikyti sociometrijos metodą praktikoje.

Tiriamieji Šį sociometrijos tyrimą taikėme Klaipėdos „Versmės“ vid. mokyklos 9d

d
d klasei, kurioje yra 30 mokinių, iš kurių yra 15 mergaičių ir 15 berniukų. Tiriamųjų amžius vyravo nuo 14 iki 16 metų. Devintokų klasę pasirinkome todėl, kad keturis metus, nuo penktos klasės, kartu praleidusių moksleivių santykiai, mūsų nuomone, turėtų būti jau pakankamai susiformavę sociometriniam tyrimui atlikti, o vyresnės klasės yra ne taip susietos grupiniais ryšiais dėl 10 klasėje prasidedančio profiliavimo.

Tyrimo eiga Šio sociometrinio tyrimo pradžioje buvo sudarytos anketos tiriamųjų apklausai. Anketose buvo pateikiami klausimai susiję su šiais kriterijais: mokslas, laisvalaikis, draugiškumas. Būtent šios sritys mums pasirodė ti

i
inkamiausios pasirinktai moksleivių klasei tirti. Pagal kiekvieną kriterijų suformulavome tris sudėtinius klausimus. Norėdami atsakyti į šiuos klausimus tiriamieji turėjo parašyti vardą ir pavardę to klasės draugo, su kuriuo labiausiai norėtų arba nenorėtų leisti laisvalaikį, mokytis. Taip pat, kuris klasės draugas jo nuomone yra draugiškiausias arba ne.
Tirti pradėjome, tiriamuosius supažindinusios su jiems keliamais tikslais. Tai yra prisistatėme, kaip Klaipėdos universiteto I kurso psichologijos studentės, kurios nori išmokti naudoti sociometrijos metodą. Paaiškinome, jog norint atlikti šį tyrimą kuo tiksliau mums reikalingas tiriamųjų atvirumas. Taip pat tiriamieji buvo paprašyti, atsakinėti į klausimus nesinaudojant šalia sėdinčių klasės draugų pagalba, nesikonsultuojant su jais.
Be visų šių apribojimų tiriamųjų buvo paprašyta atsakymams skirtoje vietoje rašyti pasirinkto žmogaus vardą ir pavardę, nepamirštant anketos viršuje užrašyti ir savo. Moksleiviams buvo paaiškinta, jog tai yra reikalinga kiekvieno iš jų kaip grupės narių identifikavimui, nes klasėje mūsų žiniomis buvo ne tik vienodus vardus turinčių moksleivių, bet kai kurie moksleiviai turėjo ir vienodas pavardes. Kad neiškiltų viešumo problemų tiriamiesiems buvo užtikrintas jų pasirinktų klasės draugų vardų ir pavardžių neviešinimas.

Kiekvienam moksleiviui buvo pateikta po tris anketas (1 priedas). Iš pradžių pateikiant vieną, ją užpildžius kitą ir t. t. Kiekvienoje anketoje buvo tik vienas sudėtinis klausimas, sudarytas pagal atskirą kriterijų. Tokiu būdu buvo apribotos tiriamųjų galimybės skirstyti savo atsakymus, nes jie neturėjo galimybės sužinoti, kokio turinio klausimai bus pateikiami vėliau.
Iškilus klausimui tiriamasis visada turėjo galimybę gauti atsakymą iš tyrėjų. Tyrimo eigoje tiriamiesiems vis iškildavo problemų norint išsirinkti tik vieną savo klasės draugą, nes buvo gana sudėtinga skirti savo simpatijas ar antipatijas tik vienam draugui. Taigi dauguma moksleivių klausė: „Ar negalima pasirinkti keleto draugų?“. Tačiau ši galimybė jiems nebuvo suteikta dėl tyrimo tikslumo ir teisingumo.
Baigus tiriamiesiems atsakinėti į klausimus paklausėme, ar jie norėtų pasinaudoti savo teise ir sužinoti tyrimo rezultatus. Moksleivių pageidavimu praėjus keletui dienų mes pateikėme tyrimo interpretaciją.

Duomenų susisteminimas
1) Sociograma. Grafinis tarpasmeninių grupės santykių struktūros pavaizdavimas. Ji yra savotiškas grupės žemėlapis, kuriame tam tikrais grafiniais simboliais pažymimi pozityvūs ir negatyvūs šios grupės narių vienas kito pasirinkimai.
2) Sociometrinės matricos. Sociometrijos testo rezultatai fiksuojami specialioje lentelėje ir vadinama sociometrine matrica. Matricos gali būti panaudotos sociometriniams indeksams apskaičiuoti.
3) Sociometriniai indeksai. Šiuo metu yra daugybė įvairių indeksų, kurių pagalba analizuojami sociometrinio testo duomenys. Naudojami individualiniai ind.eksai ir grupiniai indeksai. Individualiniai indeksai- apibūdina grupės nario pozicijas tarpasmeninių vidinių santykių sistemoje. Jie yra tokie: sociometrinio statuso indeksas ir psichologinio ekspansyvumo indeksas. O grupiniai indeksai charakterizuoja grupę kaip tam tikrą vientisą tarpasmeninių santykių sistemą. Pagrindinis grupės indeksas – grupės sutelktumo indeksas. Kiti indeksai: grupės integracijos, grupės pastovumo, grupės ekspansyvumo indeksas.REZULTATAI
Sociograma
Sutartiniai ženklai: Teigiamas pasirinkimas; Neigiamas pasirinkimas.
Žvaigždės 12
Mėgstamieji 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27
Priimtinieji 2, 6, 7, 9, 10, 18, 20, 22, 24, 25, 29
Izoliuotieji 11, 19, 23
Atstumtieji 1, 5, 28, 30

Žvaigždes – žmonės, turintys daugiausia pliusų ir mažiausiai minusų;
Mėgstamieji – žmonės, turintys mažiau pliusų nei „žvaigždės“, bet daugiau nei „priimtinieji“;
Priimtinieji – visi likę žmonės;
Izoliuotieji – žmonės, kuriuos niekas nepasirinko;
Atstumtieji – turintys daugiausia minusų.Sociometriniai indeksai
Sociometrinės matricos
KĄ PASIRENKA Padarytų pasirinkmų skaičius

* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T+ T- Σ
KAS PASIRENKA 1 0 0 0

2 0 0 0

3 + – 1 1 2

4 + – 1 1 2

5 – + 1 1 2

6 + – 1 1 2

7 0 0 0

8 – + 1 1 2

9 + – 1 1 2

10 + – 1 1 2

11 + – 1 1 2

12 + – 1 1 2

13 – 0 1 1

14 + – 1 1 2

15 + – 1 1 2

16 – 0 1 1

17 + – 1 1 2

18 0 0 0

19 + – 1 1 2

20 + – 1 1 2

21 + – 1 1 2

22 + – 1 1 2

23 0 0 0

24 0 0 0

25 + – 1 1 2

26 + – 1 1 2

27 + – 1 1 2

28 + – 1 1 2

29 + – 1 1 2

30 + – 1 1 2
Gautų pasirinkimų skaičius T+ 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1

T- 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 16

Σ 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 2 3 1 0 2 1 1 1 5 0 17
Laisvalaikis
*Moksleivių sąrašas (2 priedas); ženklai (3priedas)

KĄ PASIRENKA Padarytų pasirinkmų skaičius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T+ T- Σ
KAS PASIRENKA 1 0 0 0

2 0 0 0

3 + – 1 1 2

4 + – 1 1 2

5 – + 1 1 2

6 + – 1 1 2

7 – + 1 1 2

8 – + 1 1 2

9 – + 1 1 2

10 + – 1 1 2

11 + – 1 1 2

12 + – 1 1 2

13 – + 1 1 2

14 – + 1 1 2

15 – + 1 1 2

16 – + 1 1 2

17 – + 1 1 2

18 0 0 0

19 – + 1 1 2

20 – + 1 1 2

21 + – 1 1 2

22 + – 1 1 2

23 – + 1 1 2

24 0 0 0

25 – + 1 1 2

26 – + 1 1 2

27 + – 1 1 2

28 – + 1 1 2

29 – + 1 1 2

30 – + 1 1 2
Gautų pasirinkimų skaičius T+ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1

T- 12 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Σ 10 0 2 1 3 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 1
Namų darbų atlikimas

KĄ PASIRENKA Padarytų pasirinkmų skaičius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T+ T- Σ
KAS PASIRENKA 1 0 0 0

2 0 0 0

3 + – 1 1 2

4 – + 1 1 2

5 + – 1 1 2

6 – + 1 1 2

7 – + 1 1 2

8 – + 1 1 2

9 + 1 0 1

10 + – 1 1 2

11 – + 1 1 2

12 . + – 1 1 2

13 0 0 0

14 + 1 0 1

15 + – 1 1 2

16 0 0 0

17 + 1 0 1

18 0 0 0

19 – + 1 1 2

20 + – 1 1 2

21 – + 1 1 2

22 + – 1 1 2

23 + – 1 1 2

24 0 0 0

25 + 1 0 1

26 + – 1 1 2

27 + – 1 1 2

28 – + 1 1 2

29 + – 1 1 2

30 + – 1 1 2
Gautų pasirinkimų skaičius T+ 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 2 0 3 1 0 1 0

T- 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 2 1

Σ 0 0 1 1 2 2 3 2 0 2 0 0 2 1 1 2 2 0 0 4 1 2 0 2 0 3 1 6 3 1
Draugiškumas

KĄ PASIRENKA Padarytų pasirinkmų skaičius

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T+ T- Σ
KAS PASIRENKA 1 0 0 0

2 0 0 0

3 + + + – – – 3 3 6

4 – 3+ – – 3 3 6

5 – + 2- 2+ 3 3 6

6 – + 2+ – – 3 3 6

7 – – + + 2 2 4

8 – 2- + + + 3 3 6

9 – 2+ + – 3 2 5

10 + – 2+ – – 3 3 6

11 + – + + 2- 3 3 6

12 2+ + – – – 3 3 6

13 – + – 1 2 3

14 – + 2+ – 3 2 5

15 – + 2+ – – 3 3 6

16 – + – 1 2 3

17 – + 2+ – 3 2 5

18 0 0 0

19 2- + + + – 3 3 6

20 + + – – + – 3 3 6

21 – + 2+ – – 3 3 6

22 + + + – – – 3 3 6

23 – + + – 2 2 4

24 0 0 0

25 – + + + – 3 2 5

26 – + + + – – 3 3 6

27 3+ – – – 3 3 6

28 – + – + + – 3 3 6

29 – + 2+ 2- 3 3 6

30 – + 2+ 2- 3 3 6
Gautų pasirinkimų skaičius T+ 0 1 3 3 0 1 1 2 1 1 0 17 3 2 5 3 3 2 0 3 4 2 0 3 1 5 3 0 1 2

T- 12 0 0 0 5 3 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0 17 2 17

Σ 12 1 3 3 5 4 3 2 1 4 0 18 3 2 5 3 3 4 0 7 4 3 0 4 1 5 3 17 3 19
Bendroji lentelė

Grupės indeksai:
I Grupės sutelktumo indeksas (Cgr.) Σ r (+) ½ N (N-1) Cgr. = 0,06
II Grupės integracijos indeksas (Igr. ) 1 Σ ׀r׀ Igr. = 0,3(3)
III Grupės pastovumo indeksas (Sgr.) 1 Σ r(-) Sgr. = 0,014
IV Grupės ekspansyvumo indeksas (Egr.) Σ r(+) + Σ r(-) N Egr. = 4,7
Kai*: Σ r (+) = 24;
Σ ׀r׀ = 3;
Σ r(+) = 72;
Σ r(-) = 70.
Grupės narių indeksai:
I Sociometrinio statuso indeksas*:

N N

Σ r’ (+) + Σ r’ (-)

i=I i=I

N -1
LAISVALAIKIS

NSį = 0 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 29
NSį = 0,034 2, 4, 9, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 27
NSį = 0,069 6, 20, 24
NSį = 0,103 21
NSį = 0,138 15
NSį = 0,172 28
NSį = 0,586 30
* Sutartiniai ženklai (4 priedas, 5 priedas)

NAMŲ DARBŲ ATLIKIMAS

NSį = 0 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29
NSį = 0,034 4, 16, 20, 26, 27, 30
NSį = 0,069 3, 10
NSį = 0,103 5, 18,
NSį = 0,207 28
NSį = 0,414 1
NSį = 0,621 12

DRAUGIŠKUMAS

NSį = 0 1,. 2, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 25
NSį = 0,034 3, 4, 14, 15, 21, 27, 30
NSį = 0,069 5, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 22, 24
NSį = 0,103 7, 26, 29
NSį = 0,138 20
NSį = 0,207 28
II Psichologinio ekspansyvumo indeksas:

N N

Σ r (+) + Σ r (-)

i=I i=I

N –1

LAISVALAIKIS
NEį = 0 1, 2, 7, 18, 23, 24
NEį = 0,034 13, 16
NEį = 0,069 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30

NAMŲ DARBŲ ATLIKIMAS
NEį = 0 1, 2, 18, 24
NEį = 0,069 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30

DRAUGIŠKUMAS
NEį = 0 1, 2, 13, 16, 18, 24
NEį = 0,034 9, 14, 17, 25
NEį = 0,069 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

REZULTATŲ APTARIMAS
Socialinis tyrimas buvo atliktas remiantis tuo, kad kiekvienas individas priklauso kokiai nors grupei, o ši, savo ruožtu, daro įtaką individui. Šis tyrimas patvirtino įvade iškeltą hipotezę, nes buvo atskleisti grupės tarpusavio santykiai pagal tris kriterijus: laisvalaikis, namų darbų atlikimas ir draugiškumas. Taip pat išsiaiškinome klasės lyderius, mėgstamuosius, priimtinuosius, atstumtuosius ir izoliuotuosius. Tam panaudojome sociometrines matricas bei sociogramą.
Pagal socialines matricas ir indeksus galime teigti, jog absoliutaus lyderio, kuris dominuotų pagal visus kriterijus, tiriamojoje klasėje nėra, tačiau yra lyderių, kurie dominuoja pagal vieną kriterijų. Pastebėjome, jog jei žmogus yra lyderis vienoje srityje, jis nėra labai mėgstamas kitoje.
Pagal svarbiausią sutelktumo indeksą, kuris išreiškia individų sąryšio laipsnį, jų emocinių ryšių glaudumą, galime teigti, jog grupės vidinė, socialinė, psichologinė atmosfera, t.y. jos potencialios galimybės nėra labai didelės. Grupės ekspansyvumo indeksas papildo grupės pastovumo indeksą. Kadangi pastarojo rodikliai yra maži (0,014), o ekspansyvumo indeksas yra gana aukštas (4,7), vadinasi klasės vidiniai santykiai yra gan įtempti, nors klasės sugebėjimas integruoti moksleivius į vieningą visumą yra normalus.
Deja, remiantis šiais rezultatais, galime parodyti tik momentinę klasės vidinių santykių dinamiką. Be to, šiuo tyrimu atskleidėme tik vadinamąją grupės sociometrinę struktūrą, kurią nulėmė mūsų pasirinktieji kriterijai.

LITERATŪROS SĄRAŠAS
1. Jacikevičius, A. Žmonių grupių (socialinė) psichologija. Vilnius, “Žodynas”, 1995.
2. Konkrečių socialinių tyrimų metodikos paskaitos. Vilnius, “Mintis”, 1976.
3. Rimkutė, E. Eksperimentinės psichologijos įvadas. Vilnius, 1983.

PRIEDAI
——————————————————————————————————–
Vardas, pavardė ____________________________________________________
Amžius
ANKETA
Su kuriuo savo klasės draugu labiausiai norėtum/nenorėtum leisti laisvalaikį (nueiti į kiną, diskoteką, važiuoti į vasaros stovyklą ir t.t.)?
Norėčiau su
Nenorėčiau su
——————————————————————————————————–
Vardas, pavardė ____________________________________________________
Amžius
ANKETA
Su kuriuo savo klasės draugu labiausiai norėtum/nenorėtum atlikti sunkius namų darbus?
Norėčiau su
Nenorėčiau su
——————————————————————————————————–
Vardas, pavardė ____________________________________________________
Amžius
ANKETA
Kuris tavo klasės draugas yra draugiškiausias ir kuris ne?
Draugiškiausias yra
Nedraugiškiausias yra
——————————————————————————————————–
1 priedas

Moksleivių sąrašas
1. Amulis Karolis
2. Balska Aurimas
3. Baužaitė Simona
4. Bložytė Renata
5. Bučiūnaitė Simona
6. Buivydaitė Raminta
7. Daigorius Romas
8. Daigorius Tomas
9. Dorčaitė Agnė
10. Eglynas Evaldas
11. Gedvilaitė Regina
12. Jurkutė J.oana
13. Karnevičius Kostas
14. Kuznecovas Eduardas
15. Legonkina Natalija
16. Leknius Mantas
17. Leknius Petras
18. Lenkevič Edmundas
19. Mažeikaitė Monika
20. Merenkovo Vladimiras
21. Padubrinaitė Roberta
22. Penelis Edgaras
23. Petrauskas Antanas
24. Ratkevičiūtė Gintarė
25. Tamaševičiūtė Laura
26. Tumosonytė Judita
27. Veselytė Aistė
28. Visialga Mindaugas
29. Zaglubochij Aivaras
30. Žalaitė Judita
2 priedas

Sociometriniai indeksai
Ženklai:
+ – pozityvus pasirinkimas
– – negatyvus pasirinkimas;
+ – abipusiškas pozityvus pasirinkimas;
– – abipuiškas negatyvus pasirinkimas.
3 priedasGrupės indeksai
Sutartiniai ženklai:
Σ r (+) – grupėje padarytų abipusiškų pozityvių pasirinkimų skaičius;
Σ ׀r׀ – izoliuotųjų grupėje skaičius;
Σ r(+) – grupėje padarytų pozityvių pasirinkimų skaičius;
Σ r(-) – grupėje padarytų negatyvių pasirinkimų skaičius.
4 priedas

Individualiniai indeksai
Sutartiniai ženklai:
N
Σ r (+) – individo padarytų pozityvių pasirinkimų skaičius;
i=I
N
Σ r (-) – individo padarytų negatyvių pasirinkimų skaičius;
i=I
N
Σ r’ (+) – individo gautų pozityvių pasirinkimų skaičius;
i=I
N
Σ r’ (-) – individo gautų negatyvių pasirinkimų skaičius;
i=I
5 priedas