Ar merginai sunku sulaukti tarnybą atliekančio draugo?

ĮVADAS

Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad jaunuoliai nuo 19 iki 27 metų atlieka būtinąją karo tarnybą.
Didžioji dalis kariuomenėje tarnaujančių vaikinų – tik ką baigę vidurines ar kitas mokyklas, nesukūrę savo savarankiško gyvenimo, o juo labiau šeimos. Visdėlto dauguma jų palieka namuose mylimas merginas, buvusias su jais iki tarnybos ne vieną mėnesį ar net metus. Merginų amžius taip pat panašus. Dauguma jų tebesimokinančios vidurinėse mokyklose ar tik ką pradėjusios studijas ir tik nedidelė dalis iš jų dirbančios.
Atrodo, vieneri ternybos metai nėra labai daug, vistik, ka aip karti patirtis rodo, kad kol jie prabėga, daugiau kaip 80 procentų porų išsiskiria. Didžiosios dalies porų išsiskyrimo priežastis yra ta, kad merginos nesugeba sulaukti iš tarnybos grįžtančių savo vaikinų. Tik retais atvejais išsiskyrimo iniciatorius būna privalomąją tarnybą atliekantis vaikinas. Tokią nuomonę susidariau, pakalbėjęs su LDK Kęstučio MPB, SGK ir ŠAK kuopų kariais atlikusiais tarnybą 2003 -2004 metais.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tai tik „sudužusių širdžių“ problema, tačiau ištiesų ji yra gilesnė.
Todėl nusprendžiau pasidomėti, kokios priežastys lemia, kad daugelis tokių po orų išsiskiria.

TYRIMO PROBLEMA
Lietuvoje nuo 1999 metų gimstamumo kreivė leidžiasi žemyn. Keičiasi vedybų rodikliai. Jaunimas ne tik kad negimdo vaikų, jie nebekuria ir šeimų.
Privalomąją karinę tarnybą atliekančių jaunuolių ir jų merginų santykiai yra, nors ir nedidelė, šios bendros problemos dalis. Kyla kl

lausimas: kokios priežastys lemia šių porų iširimą?

TYRIMO HIPOTEZĖ

Dažniausiai tarnybą atliekančius vaikinus palieka dar neturinčios savarankiškumo ir socialinių garantijų (darbo) merginos.

TYRIMO TIKSLAS

Įvertinti, kokią reikšmę merginų užsiėmimo pobūdis turi anksčiau minėtų porų tvirtumui.

TYRIMO UŽDAVINIAI

Išsiaiškinti, kiek merginų porų iširimo metu buvo:
 Vidurinių ar profesinių mokyklų moksleivių;
 Studenčių;
 Dirbančių;
 Neužsiimančių jokia anksčiau paminėta veikla.

TYRIMO OBJEKTAS

Tyrimo imtis. Apklausiamos bus tik merginos, kurių amžius 16 – 35 metai. Respondentės bus parinktos atsitiktiniu būdu, prieš tai išsiaiškinus ar kada yra turėjusios (turi) vaikiną kuris tarnavo (-ja) Lietuvos kariuomenėje. Planuojama apklausti apie 300 merginų iš įvairių Lietuvos miestų ir jų rajonų.

TYRIMO METODAI

Bus naudojama anoniminė anketinė apklausa, nes tokia forma gautus duomenis vėliau galima lengvai analizuoti, o raštu gauti atsakymai tikėtina, bus atviresni ir patikimesni.

Siekiant išsiaiškinti merginų amžių ir ar kada yra turėjusios (turi) vaikiną, kuris ta arnavo (-ja) Lietuvos kariuomenėje bus naudojami klausimai su alternatyviniais atsakymais, o kiti klausimai – atvirojo pobūdžio, atsakymai į duotą klausimą nebus pateikti.
Kiekvienai respondentei bus paaiškintas tyrimo tikslas. Po apklausos bus atlikta išsami analizė ir padarytos išvados, ar iškelta hipotezė pasitvirtino.
Apklausos rezultatai bus apdoroti matematiniu statistiniu metodu, apskaičiuojant procentinius duomenų įvertinimus. Susisteminus duomenis, jie bus pateikti skritulinėse diagramose.
Respondentės bus susirstytos į tokias grupes:
 Vidurinių ar profesinių mokyklų moksleivės;
 Studentės;
 Dirbančios;
 Neužsiimančios jokia anksčiau paminėta veikla.

IŠVADOS

Iškelta hipotezė, kad dažniausiai tarnybą atliekančius vaikinus palieka dar neturinčios savarankiškumo ir

r socialinių garantijų (darbo) merginos, pasitvirtino. Beto, išaiškėjo ir daugiau aplinkybių, susijusių su tyrimo objektu.
Kaip ir tikėtasi, rečiausiai tarnybą atliekančius vaikinus palieka dirbančios ar laisvalaikiu saviugdai skirta veikla užsiimančios merginos.
Palikusių savo vaikinus pasiskirstymas tarp likusių trijų grupių panašus, bet priežastys skirtingos.
Vidurinių ar profesinių mokyklų moksleivės paprastai jaunesnės, jų amžius neviršija 20 metų ir jos dar negalvoja apie rimtus ilgalaikius santykius, šeimą, dėl amžiaus jos tiesiog neišlaiko išbandymo išsiskyrimu.
Išsiskyrimo priežastys tarp studenčių kitokios – jos paprastai išvyksta studijuoti į kitus miestus, pasikeičia aplinka, atsiranda naujos pažintys, interesai.
Nesimokančių ir nedirbančių merginų grupėje priežastys labai įvairios. Vienos jų, turėdamos daug laisvo laiko, dėl lengvabūdiškumo nutraukia ryšius su tarnaujančiu vaikinu. Kitos, dažniausiai dėl sunkios socialinės padėties, negalėdamos pasiremti toli esančiu vaikinu, ieško paramos kitur.

Leave a Comment