ALFREDO ADLERIO INDIVIDUALIOJI ASMENYBĖS TEORIJA

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų
programos
studentas
ALFREDO ADLERIO INDIVIDUALIOJI ASMENYBĖS TEORIJA

REFERATAS

Tikrino:
doc. A. Juodraits

Šiauliai, 2007

TURINYS

ĮVADAS ..............................3

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS.............4

GALIOS (PRANAŠUMO) TROŠKIMO KONCEPCIJA

IR MENKAVERTIŠKUMO JAUSMAS....................5

PERCEPCIJA IR GYVENIMO STILIUS....................7

IŠVADOS..............................9

LITERATŪROS SĄRAŠAS............................10

ĮVADAS

Alfredas Adlerio individualioji asmenybės psichologija yra originalus šio autoriaus kūrinys. Jis iškėlė daugelį problemų, kurios psichologijoje iki šiol tebėra aktualios. Pirmasis ėmėsi darbo kurti savivaizdžio koncepciją, akcentavo socialinio intereso, kaip žmogaus elgesį motyvuojančios jėgos svarbą.
Išskirtinis šio autoriaus teorijos bruožas – asmenybės unikalumo bei sąmoningumo akcentavimas. Žmogus, pagal jį, tai unikalių mootyvų, bruožų, interesų, vertybių sistema. Jis sugeba suvokti savo menkavertiškumą ir siekiamus tikslus.
Alfredas Adleris gimė 1870 m. netoli Vienos. Namuose neišsiugdęs prisirišimo prie žydų religijos – perėjo į protestantų tikėjimą. Medicinos studijas Vienoje baigė labai prastais pažymiais. Buvo Zigmundo Froido amžininkas. Nors ir nepritapo prie Vienos universiteto (jo idėjos buvo atmestos kaip spekuliatyvios), tačiau būdamas geru oratoriumi į savo paskaitas visuomenei sutraukdavo daugybę žmonių. 1935 m. persikėlė į JAV, kur dirbo medicinos psichologijos profesoriumi Longailendo universitete.
Šiame referate aptarsime pagrindines Alfredo Adlerio teorijos idėjas, atskleisime joo savitą požiūrį į žmogaus asmenybės vystimąsi.

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS

Alfredas Adleris ir Zigmundas Froidas susidūrė Vienos universitete. Iš pradžių juodu žavėjosi vienas kito idėjomis ir netgi Froidas norėjo padaryti Adlerį savo įpėdiniu. Tačiau vėliau išryškėjo nemažas jų pažiūrų skirtumas, o

o per vieną mokslinį pasitarimą jų požiūriai taip išsiskyrė, kad Alfredui Adleriui teko pasitraukti iš Vienos psichoanalitikų draugijos pirmininko pareigų.

Ir nors Adleriui nesisekė Vienos universitete, tačiau jis buvo pirmas žmogus išdrįsęs oficialiai atsiskirti nuo garsiojo profesoriaus Froido. Froido psichoanalizėje pirmiausia pabrėžiama nuolatinė kova, vykstanti tarp egoistinių, įgimtų žmogaus instinktų ir visuomenės. Tuo tarpu Adleriui svarbiausia tai, kad žmogus turi įgimtą sugebėjimą užmegzti kontaktą su kitu žmogumi ir jaučiasi priklausantis žmonių bendrijai (Gemeinschaftsgefühl). Tai daugiau negu domėjimasis kitu žmogumi. Norėdamas įveikti visus gyvenimo vargus, žmogus turi išmokti bendradarbiauti su kitais, išmokti darbo pasidalijimo (Pluzek, 1996)

Adlerio teorija, skirtingai negu Froido, yra teleologininė. Jis kalba apie tai, kad visa asmenybės psichinė veikla yra determinuota tų tikslų, kurių žmogus siekia. Taigi iš prigimties irr nuo pat gimimo žmogaus mintys, poelgiai ir elgesio kontrolė labai daug priklauso nuo jo paties. Froidas kardinaliai priešingai teigė, kad žmogus savo prigimtimi yra ydingas, linkęs į incestą, pilnas destruktyvių impulsų, kuriuos sunku valdyti ir nuo kurių žmogus yra priklausomas. Toks požiūrių į žmogaus prigimtį išsiskyrimas šių dviejų mokslininkų darbuose veda ir prie kitų dalykų. Froido teorijoje žmogus išryškėja kaip siekiantis sumažinti įtampą ir išlaikyti vidinę pusiausvyrą (homeostazė), Adlerio žmogus priešingai – yra genamas naujų stimulų ieškojimo ir savirealizacijos (heterostazė). Froido žmogų ga
alima išmatuoti moksliškai, pritaikius tyrimo metodus – Adlerio žmogus – nepažinus. Froido žmogus iracionalus, valdomas vidinių ir išorinių veiksnių – Adlerio – gana racionalus, sugebantis valdyti ir apibrėžti savo elgesį.(Perminas ir kt., 2004).

Ir vis tik į keletą dalykų šie mokslininkai žiūrėjo panašiai. Tie Froidas, tiek Adleris žmogų bandė tyrinėti kaip vieną visumą, o ne atskirus jo elementus. Taip pat abu buvo linkę žmogaus elgesio priežastis priskirti daugiau vidinių, o ne išorinių veiksnių įtakai. Neatmetė ir genetinės informacijos įtakos asmenybės raidai. .(Perminas ir kt., 2004).

GALIOS (PRANAŠUMO) TROŠKIMO KONCEPCIJA IR MENKAVERTIŠKUMO JAUSMAS

Pagal Alfredą Adlerį pagrindinis žmogaus veiklos motyvas yra noras būti stipriam arba galios troškimas (Wille yur Macht). Šis stimulas yra įgimtas, ir jo dėka atsiranda noras tobulėti, ką nors nuveikti. Vėlesniu savo teorijos kūrimo laikotarpiu Adleris svarbiausiąjį žmogaus veiklos motyvą įvardija kitais žodžiais. Terminą „galios troškimas“ pakeičia kiti apibūdinimai:
– pranašumo (superiority) siekimas
– tobulumo siekimas arba noras tobulėti.

(Pluzek, 1996)
Tas stimulas, pranašumo troškimas pastebimas vaiko psichikoje jau pačiu ankstyvuoju jo psichikos vystymosi laikotarpiu, iki 5 – erių metų ir jis susijęs su tikslo išsikėlimu ir fiksacija. Adleris rašo: „Совершенно очевидно, что фиксация этой цели — придание ей конкретной формы — должна происходить на раннем этапе жизни, во время формирующего периода детства. Характер прототипа или модели будущей зрелой личности начинает складываться именно в это время. Можно представить, как протекает этот процесс. Будучи слабым, ребенок чувствует свою неполноценность и находится в ситуации, которую с трудом может вынести. Однако в нем заложено стремление развиваться в направлении, определенном целью, которую он для себя выбирает.“ (Адлер, 1927). Toliau autorius vaiko situaciją prilygina siekimui būti dievu: „Идея нуждается в конкретизации, так как в конечном счете “иметь цель” — означает стремление быть как Бог. Но быть как Бог, конечно же, это предельная цель, или, если можно так выразиться, цель целей. Воспитателям следует быть осторожными в своих попытках воспитать себя и детей быть подобными Богу. Фактически, мы обнаружили, что ребенок в своем развитии заменяет эту цель на более конкретную и непосредственную. Он ищет самую сильную личность в своем окружении и делает ее своим образцом, а подражание ей — целью. Это может быть отец или мать, так как мы обнаружили, что даже мальчик может быть под влиянием матери, если она кажется самой сильной личностью. В дальнейшем ребенок может хотеть быть кучером, так как по какой-то причине верит, что именно кучер — это сильнейший человек. Когда ребенок представляет эту цель, он начинает вести себя, чувствовать и одеваться как кучер, он обретает качества, связанные со своей целью. Но стоит полицейскому пошевелить пальцем, и кучер становится ничем.” (Адлер).

Toks vaiko elgesys Adlerio manymu yra įgimtas. Vaikas susikuria fiktyvius tikslus, kad kompensuotų savo dabartinius trūkumus ir sunkumus, nes turėdamas būsimos sėkmės viziją, jis randa sa

avyje jėgų įveikti bet kokias dabarties problemas. Taip vaiko menkavertiškumo kompensavimas nukelia toli į ateitį, kai mano galėsiąs galutinai išsivaduoti nuo savo dabartinio menkavertiškumo.
O ir patį menkavertiškumą mokslininkas lygina su žmogaus organizmu. Jis teigia, kad suserga tas organas, kuris mažiausiai išsivystęs, t. y. menkavertis. Žmonės su įgimtu defektu stengiasi jį kompensuoti, pvz. treniruodamiesi ir pasiekdami toje srityje didelio meistriškumo. Pvz., mikčiojantis žmogus tampa oratoriumi, fiziškai silpnas – pasaulio čempionu. Jei defekto kompensuoti nepavyksta, atsiranda menkavertiškumo jausmas.
Menkavertiškumo jausmas nėra negatyvus reiškinys, jis veda į aukštesnę prisitaikymo pakopą. Dėl įvairių priežasčių menkavertiškumo jausmas gali būti per didelis , tada vystosi menkavertiškumo kompleksas – gilus, hipertrofuotas menkavertiškumo jausmas, visuma neigiamų nuostatų savęs atžvilgiu, apsunkinančių žmogaus gyvenimą. Žmogus, jau nebesistengia kompensuoti savo menkavertiškumo, siekia kad visi jį paliktų ramybėje, kadangi mano, kad niekas jam nebepadės. Adleris išskyrė tris menkavertiškumo priežastis:
1. Organo menkavertiškumas. Vaikams su fiziniu defektu gali išsivystyti psichologinis menkavertiškumas.
2. Per didelė priežiūra. Lepinamas vaikas užauga nepasitikintis savo jėgomis, nes vaikystėje viskas padaroma už jį. Jis nesugeba įveikti gyvenime pasitaikančių problemų, nes neįgijo būtinos patirties, kuri leistų daryti poveikį kitiems ir realizuoti savo galimybes. Jis įsitikinęs, kad kiti privalo juo pasirūpinti, nejaučia galįs pats padėti kitiems, nepasitiki savimi.
3. Atstūmimas. Vaikas jaučiasi nereikalingas, netiki savo sugebėjimu būti naudingu, mylimu, įvertintu. .(
(Perminas ir kt., 2004).

Pranašumo siekimas gali įgyti tiek pozityvią, tiek negatyvią kryptį. Jei jis yra susijęs su socialiniu interesu, tai vystosi pozityvia linkme. Tokio tikslo vedama asmenybė stengiasi augti, vystyti savo įgūdžius ir galimybes, siekti konstruktyvaus gyvenimo būdo. Kai kurie žmonės siekia asmeninio pranašumo stengdamiesi valdyti kitus. Adlerio manymu, tai neurotinis simptomas, atsiradęs dėl didelio menkavertiškumo jausmo ir mažo socialinio intereso.

Taigi žmogaus elgesys paklūsta jo patiems vaikystėje susikurtiems gyvenimo tiklams: visos mintys, jausmai, norai, poelgiai, sapnai ir psichopatologiniai fenomenai priklausys nuo tų tikslų, yra nukreipti jų siekimui. Šie tikslai neturi nieko bendro su realybe, bet susikuriami pagal vaiko subjektyviai išgyventą menkavertiškumą, yra tikėjimas kokia nors idėja, idealu. Taigi, žmogaus elgesį valdo ne realybė, bet tai, ką jis laiko realybe, o pats laikas yra ne ateityje, bet dabar suvokiamoje ateityje.

Pagal vaikystėje išsikeltus gyvenimo tikslus, kuriais bus pasiektas galutinis pranašumas, vystosi ir žmogaus charakterio savybės. Kiekvieno asmens tikslas, kurio jis pasieks galutinį pranašumą, dažniausiai nėra įsisąmonintas. Tikslas yra subjektyvus ir todėl unikalus.

Charakteris, temperamentas, valia ir bet kokia kita psichologinė savybė atitinka fiktyvų tikslą. Vaikas naują patirtį pasisavina selektyviai t. y. tik tai, kas galėtų padėti jo tikslų siekimui. (Perminas ir kt., 2004).

Tačiau pagal A. Adlerį žmogus ne tik siekia pranašumo, bet siekia ir tobulėti. Adleris įdomiai apibūdina tobulumo siekimo charakteristiką. Tai nėra siekimas nurimti, o priešingai – tai siekimas įtampos padidėjimo, sudėtingumo, intensyvesnio energijos panaudojimo sunkumams įveikti. Tiesiog išgyvenamos pastangos siekti. Tobulumo siekimą Adleris supranta dvejopai: tai visuomenės, kuriai žmogus priklauso tobulumas ir savęs paties tobulinimo procesas.

Mokslininko teigimu sveikas žmogus gali išsilaisvinti iš savo fikcijos, neurotinė asmenybė to negali. Sveiko žmogaus tikslai yra socialūs, o neurotinės asmenybės – egoistiniai. Žmogaus gyvenimas ir elgesys pasidaro aiškūs, kai sužinome, kokių fiktyvių tikslų jis siekia.

Adlerio teorijoje svarbią vietą užima gyvenimo stiliaus sąvoka, kuri geriausiai atspindi žmogaus individualybę.

APERCEPCIJA IR GYVENIMO STILIUS

A. Adlerio teigimu individo elgesys priklauso ne nuo tiesioginių objektyvių aplinkybių, o nuo to, kaip jas asmenybė interpretuoja.

Iš pradžių žmogus suvokia daiktą ar reiškinį, jį vizualizuoja ar priima kitais fiziologiškai determinuotais būdais, po to interpretuoja, remdamasis savo tikslais, lūkesčiais, emocijomis. Suvokiamų įvykių interpretavimas vadinamas apercepcija. Interpretavimas vyksta labai greitai ir paprastai yra neįsisąmoninamas, todėl žmogui atrodo, kad jis teisingai suvokia įvykius net neįtardamas, kiek subjektyvios prasmės jis suteikia suvokiamai informacijai. Žmogus ne tik subjektyviai interpretuoja reiškinius, bet ir selektyviai atkreipia i juos dėmesį bei įsimena tai, kas naudingiausia vykdant savo subjektyvius tikslus. Kiekvienas vaikas turi savąją įvykių interpretaciją, pagal kurią sukuria gyvenimo tikslus, o pagal tikslus formuoja gyvenimo stilių (Perminas ir kt., 2004).

Gyvenimo stiliumi Adleris vadina konstruktyvių ir destruktyvių bruožų sistemą, kurią kiekvienas žmogus susiformuoja savitą. Čia įeina ir konkrečių silpnybės ir kompensaciniai mechanizmai. Kadangi ši sistema pradeda formuotis jau vaikystėje, ypatingą reikšmę turi šeimos atmosfera. Ji padeda įveikti menkavertiškumo jausmą ir nukreipti asmenybės vystimąsi kūrybiškumo ir konstruktyvumo linkme. Tačiau netinkami šeimos narių santykiai gali nuo pat vaikystės išugdyti ydingą prisitaikymo mechanizmą. Destruktyviam gyvenimo stiliui būdingas pavydas, agresyvumas, negalėjimas bendrauti su kitais.

Apskritai šnekant mokslininkas savo darbuose dažnai yra linkęs lyginti vaiką su suaugusiuoju ir statyti juos į vieną lygiagretę socialiniame kontekste:

То, что применимо к ребенку, до определенной степени можно также применить к людям вообще. Слабость, по причине которой ребенок живет в семейной группе, аналогична слабости, которая заставляет взрослого человека жить в обществе. Все люди чувствуют свою неадекватность в тех или иных ситуациях. Они чувствуют себя придавленными трудностями жизни и не в состоянии встретиться с ними один на один. Поэтому одной из самых сильных наклонностей человека всегда было стремление объединяться в группы с тем, чтобы он имел возможность жить как член общества, а не как изолированный индивид. Без сомнения, общественная жизнь в значительной степени помогает человеку преодолеть свои чувства неадекватности и неполноценности (Адлер).

Sveikas gyvenimo stilius neturi neigiamų bruožų kaip priešiškumas, agresija. Jam būdingos tokios ypatybės, kaip visuomeniškumas, džiaugsminga nuotaika, optimizmas, užuojauta kitiems, saiko jausmas. Gyvenimo stilius pasireiškia veikloje, mąstysenoje, elgesyje, judesiuose.

Kaip priešpriešą sveikam gyvenimo stiliui Adleris pateikia, neurotines būsenas, kuomet žmogus turėdamas lūkesčių, išsikelia sau sunkius uždavinius, o po to ima abejoti savo galimybėmis, atsiranda baimė ir sustoja pusiaukelėje . Dažnai neuroze sergantys žmonės bando pabėgti nuo savo gyvenimo problemų sprendimo. Jie nepasitiki savimi, jaučiasi nesaugūs, neįdeda dvasinių pastangų pakeisti esamą padėtį. Autorius savo darbuose ne tik apibūdina šių neurotinių sutrikimų atsiradimo priežastis, bet nurodo kelią kaip šiuos sutrikimus būtų galima išgydyti. (Адлер).

Apibendrinant galima būtų išskirti tokius gyvenimo stiliaus bruožus:
1) gyvenimo stilius yra vienijantis faktorius, jis išsirutulioja iš kūdikystės laikotarpiui būdingo silpnumo ir tikslo siekimo. Reikia rasti pakankamai energijos, kad būtų galima įveikti sunkumus.
2) Tai individualizuojantis faktorius. Verta pamąstyti, kokios gali būti vaiko bejėgiškumo, silpnumo priežastys be tų, kurios susijusios su organizmo vystymusi.

((Pluzek, 1996)

IŠVADOS

Aptarti Alfredo Adlerio individualiosios asmenybės teorijos elementai rodo, kad šis mokslininkas į žmogaus asmenybę žvelgia per jo prisitaikymą prie visuomenės ir sugebėjimą spręsti savo gyvenimo problemas. Vaikystės (iki 5 metų) laikotarpis sudaro Adlerio teorijos pagrindą. Ir čia svarbūs trys dalykai:
1) ką žmogus atsineša iš to laikotarpio (kokius fiktyvius uždavinius ir problemas išsikelia);
2) ar sugeba šiuos uždavinius įsisąmoninti ir suvokti būdamas suaugęs;
3) ar sugeba nugalėti savo menkavertiškumo jausmą (siekti tobulumo).

Šią mokslininko teoriją būtų galima priskirti humanistinių teorijų grupei, kadangi
mokslininkas labai didelį dėmesį atkreipia į žmogaus asmenybės raidą ir išgyvenimams. Tačiau teorijos kritikai galėtų pasakyti, kad Adleris per mažai dėmesio skiria išorinei socialinei aplinkai, kuri gali iškelti žmogui naujus neįveikiamus uždavinius.

LITERATŪRA

1. Альфред Адлер. Наука жить http://fictionbook.ru/author/adler_alfred/nauka_jit/adler_nauka_jit.html
2. Pluzek Z. Pastoracinė psichologija. – V.: Amžius, 1996. – 319 p.
3. Perminas, A. ir kt. Asmenybė ir sveikata: teorijų sąvadas – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. – 146 p.

Leave a Comment