AB „Telga“ organizacinės elgsenos aprašymas

Duomenys apie AB „Telga“ veiklą

Tauragės skaičiavimo mašinų elementų gamyklos, priklausančios susivienijimui „Sigma“, spausdintųjų plokščių cechas pradėjo gamybą 1974 m. 1983 m. spausdintųjų plokščių gamybai buvo pastatytas naujas gamybinis korpusas atskiroje aikštelėje nutolusioje nuo pagrindinės įmonės. 1986 m. pagal 6,5 mln. JAV dolerių vertės kontraktą su „Fela Planungs AG“ (Šveicarija) cechas buvo rekonstruotas – sumontuoti modernūs įrengimai, kurių pajėgumas 20000m2 spausdintųjų plokščių per metus, dirbant dviem pamainom. 1993 m. jis atsiskyrė nuo skaičiavimo mašinų elementų gamyklos ir 1994 m. privatizuotas, o 1994 m. gegužės mėn. įregistruotas kaip akcinė bendrovė „TTelga“.
AB „Telga“ yra spausdintųjų plokščių gamybos Baltijos šalyse lyderė. Savo gamybos paslaugas jie siūlo jau beveik 20 metų. AB „Telga“ įsikūrusi Tauragėje, vakarinėje Lietuvos dalyje. AB „Telga“ užima 1,61 ha plotą, kuris yra 240 km. nuo Vilniaus ir apie 140 km. nuo Klaipėdos. Pagrindinis įmonės objektas yra 1878 m2 gamybinis korpusas. Šiuo metu gamykloje dirba 110 darbuotojų. Eksportuojama apie 70 % gaminių. Įmonė produkciją parduoda Rusijos įmonėms „Paksgrupp“, „Remmins“, Baltarusijos įmonei „Intis“. AB „Telga“ yra svarbi spausdintintųjų plokščių tiekėja Baltijos šalyse, NVS ir ES rinkoje. Apie 50 Lietuvos įmonių peerka bendrovės spausdintąsias plokštes, kurios naudojamos radioelektronikos, skaičiavimo technikos, telekomunikacijų sistemų pramonėje. Jie gamina įvairias skirtingų tipų spausdintąsias plokštes: vienpuses, dvipuses ir daugiasluoksnes (iki 8 sluoksnių). AB „Telga“ gamina tiek prototipus, tiek serijines spausdintąsias plokštes. Turėdami daugiametę spausdintųjų plokščių gamybos patirtį, ji

ie lanksčiai reaguoja į klientų individualius poreikius.
Įmonė yra siauros specializacijos, gaminanti spausdintąsias plokštes tik pagal užsakovų pateiktą dokumentaciją ir užsakymą. Palyginus su kitais Lietuvos gamintojais, bendrovėje naudojamos technologijos yra gana aukšto lygio. 1986 m. „Fela Planungs AG“ (Šveicarija) suprojektavo, sukomplektavo ir pristatė bendrovei Italijoje, Šveicarijoje, JAV, Vokietijoje, Japonijoje pagamintus technologinius įrengimus.
Per dvi pamainas, dirbant pilnu pajėgumu, įmonė galėtų pagaminti apie 2 mln. dm2 spausdintųjų plokščių per metus. Šiuo metu naudojama apie 90% pajėgumo.
Dėl jų gaminamų spausdintųjų plokščių kokybės, lanksčių pristatymo terminų bei kainų, stabiliai auga užsakymų skaičius, o tuo pačiu ir AB „Telga“ klientų skaičius. Pozityvus visų AB „Telgos“ darbuotojų požiūris į klientą yra jų sėkmės garantas ir tą sėkmę jie kuria kartu su savo klientais.
AB „Telga“ yra sertifikuota pagal ISO9001, ISO14001 ir UL94V0 reikalavimus.
AB „TTelga“ kokybiškas produktas – tai produktas tenkinantis kliento kokybės reikalavimus ir atitinkantis kliento poreikius. Šie reikalavimai apibrėžiami kliento specifikacijose. Jų kokybės sistema padidina klientų veiklos pelningumą. Jie siekia išvengti klaidų kiekviename procese: nuo kliento užklausimo iki galutininio pristatymo. Šiandien perdaromų plokščių procentas yra minimalus.
Kalbėdami apie AB „Telga“ kokybės tikslus, bendrovė sako:
„Nėra antro bandymo, mes viską pagaminame pirmuoju bandymu !“
Kokybė yra pirmasis ir svarbiausias AB „Telga“ vadovybės klausimas. Jų ilgametė darbo praktika parodė, kad investuodami į kokybės sistemą, minimizuojamas gamybos klaidų procentas. Todėl ko
okybės sistemai skiriama kur kas didesnis dėmesys nei statistikos ataskaitomis. AB „Telga“ tikslas – nulis gamybos defektų.

Aplinkos apsaugos politika
AB „Telga“ aplinkosaugos politika prasideda nuo to, kad jie, kaip spausdintųjų plokščių gamintojai yra atsakingi už aplinkos, kurioje mes gyvename, apsaugą.
Bendrovės aplinkos apsaugos vizija – nuolat mažinti neigiamą įmonės poveikį aplinkai orientuojantis į Europos spausdintųjų plokščių gaminimo geriausias prieinamas technologijas ir vadybos praktiką.
Bendrovė siekia, kad aplinkosaugos uždaviniai būtų sprendžiami integraliai – kartu su ekonominiais, socialiniais reikalais ir įmonės plėtros strategija.
Aukščiausioji įmonės vadovybė prisiima atsakomybę už bendrovės veiklos daromą poveikį aplinkai ir, siekdama šį poveikį sumažinti, ĮSIPAREIGOJA:
• Vykdyti veiklą, laikantis atitinkamų aplinkos apsaugos įstatymų ir reglamentų, kurie galioja Lietuvos Respublikoje.
• Sukurti, prižiūrėti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią ISO 14001 reikalavimų vykdymą, pritaikant šiai sistemai dalį esamos kokybės vadybos sistemos elementų.
• Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
• Taikyti prevencines priemones ir nuolat mažinti žemės, oro ir vandens taršą.
• Nuolat gerinti aplinkos apsaugos situaciją bendrovėje, mokant darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, ugdyti jų atsakomybę už švarią aplinką.
Bendrovės vadovybė laiduoja šios politikos įgyvendinimą ir kviečia visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui.
AB „Telga“ turi tikslą – sumažinti poveikį aplinkai, bet tuo pačiu jie įvertina kompanijos poreikius kokybės ir ekononomikos reikalavimams. Tai jie pasiekia tobulindami gamybos procesus, taip pat pastoviai rengdami mokymo kursus savo darbuotojams. Jų

ų tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas žinotų kokios pasėkmės laukia, jeigu bus pažeisti gamtos apsaugos reikalavimai.
Todėl AB „Telga“ visada informuoja darbuotojus apie kompanijos naujus pasiekimus aplinkosaugos srityje.
AB „Telga“ įsipareigoja pastoviai diegti patobulinimus ir atlikti prevecinius veiksmus tam, kad produkcijos gamyba vyktų tinkamose sąlygose. Šiuos reikalavimus jie kelia darbo aplinkai, kurioje dirba darbuotojai, taip pat siekiama, kad būtų minimalus poveikis išorinei aplinkai.
Ši aplinkosaugos politika yra AB „Telga“ tikslas.

AB „Telga“ kokybės politika
AB „Telga“ tikslas – gaminti tikslias, patikimas ir šiuolaikiškas, klientų poreikius atitinkančias vienpuses, dvipuses bei daugiasluoksnes spausdintąsias plokštes.
AB „Telga“ siekdama užsibrėžtų tikslų visada laikosi šių nuostatų:
• Dėmesys kliento reikalavimams – tai yra pagrindinė sėkmingos ir ilgalaikės įmonės veiklos prielaida. Bendrovė siekia sparčiai reaguoti į kintančius klientų reikalavimus.
• Produkto kokybės užtikrinimas ir gerinimas – aukšta ir stabili bei nuolat gerinama įmonės produkcijos kokybė esminė efektyvios ir pelningos veiklos sąlyga.
• Nuolatinis gerinimas – kliento patenkinimo didinimas, įmonės produkcijos kokybės gerinimas ir įmonės veiklos efektyvumo kėlimas yra svarbūs aspektai, siekiant sėkmingai konkuruoti dabartinėje ir ateities rinkose.
• Visų darbuotojų įtraukimas – aktyvus darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme ir veiklos tobulinime padeda efektyviau siekti užsibrėžtų tikslų.
AB „Telga“ kiekvienais metais nustato kokybės tikslus, atsižvelgdama į pagrindines nuostatas.
AB „Telga“ kokybės politikos ir tikslų vykdymas užtikrina veiklos ir siekių vienybę visoje organizacijoje ir yra privalomi visiems darbuotojams.

Įmonės valdymas
Įmonėje įdiegtas ga

amybos valdymo standartas, t.y. sertifikuota įmonės veikla. Įmonėje sudaryta valdymo struktūra. Kiekviena pareigybė nuo aukščiausios (generalinis direktorius) iki žemiausios (spausdintųjų plokščių gamintojas) turi pareiginius nuostatus, pagal kuriuos jie veikia. Juose išdėstytos pareigos, atsakomybė, įgaliojimai, teisės. Įmonės veikla dokumentuota, t.y. suskirstyta į procesus. Procesų veikla išdėstyta procedūruose. Pvz.: medžiagų pirkimo procedūra. Gamyboje operacijų darbas nuo gaminio išleidimo į gamybą iki jo pagaminimo ir išsiuntimo užsakovui, aprašytas technologinėse instrukcijose. Darbuotojai dirba griežtai pagal instrukcijas. Nuolatos sekama darbo atlikimo drausmė ir kokybė. Mėnesio gale suvedami kokybiškos ir neatitiktinės produkcijos rezultatai (SP technologinės neatitikties kilmės duomenys). Pagal rodiklių operaciją dirbantieji gauna priedų prie atlyginimo, jei neatitiktis per mėnesį buvo sumažinta arba iš vis panaikinta. Šis priedas yra kintamas dydis. Gali būti didesnis, gali ir iš viso nebūti, jei atlikimo kokybė dar labiau pablogėja. Todėl darbuotojai suinteresuoti dirbti kokybiškiau.
Kiekvienas įmonės darbuotojas turi savo firminę darbinę aprangą. Visų darbuotojų, t.y. tiek valdančiojo personalo, tiek spausdintųjų plokščių gamintojų uniformos vienodos. Šiais rūbais, bei darbo priemonėmis aprūpina darbo rūbus tiekianti įmonė „Sabelija“. Be to darbuotojai aprūpinami darbo saugos priemonėmis.

Darbuotojų apmokymo bei skatinimo sistema
AB „Telga“ sudaryta darbuotojų apmokymo sistema. Priimant į darbą naują darbuotoją, jis pradžiai priimamas 3 mėn. bandomajam laikotarpiui, t.y. mokymui. Po tokio apmokymo darbuotojas laiko teorinį ir praktinį egzaminą. Kartą per metus pravedama darbuotojų žinių ir praktinių įgūdžių atestacija.
Įmonėje atsižvelgiama į darbuotojų nuomonę ir pasiūlymus. Galima pateikti racionalizacinius pasiūlymus, t.y. tokius pasiūlymus, kurie galėtų padėti tobulinant gamybą ar diegiant inovacijas gamybos procese. Efektyvūs ir įgyvendinami racionalizaciniai pasiūlymai apmokami priklausomai nuo įdiegimo efekto.
Kartą per metus atliekama darbuotojų anoniminė anketinė apklausa. Apklausos rezultatai kruopščiai analizuojami. Vadovybė, atsižvelgdama į gautus rezultatus priima sprendimus priklausomai nuo dirbančiųjų nuomonės.
Įmonės inžinerinis techninis personalas kelia savo kvalifikaciją seminaruose. Dažniausiai darbuotojams suteikiama galimybė dalyvauti elektronikos parodose Miunchene. Šiais metais darbuotojai turi galimybę vykti į Maskvoje organizuojamą parodą – pristatymą. Kai kurie specialistai žinių semiasi Italijoje, Švedijoje, Estijoje. Tai pažintinės kelionės, kurios duoda galimybę tobulinti savo sistemą ir technologijas. Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su užsienio šalių elektronikos pramonės technologijų išdirbėjais. Tai dažni svečiai iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos ir t.t.

AB „Telga“ tradicijos
Kiekvieną darbo dieną, nors ir ne visi, tačiau dalis įmonės darbuotojų susirenka per pietus ar „kavos pertraukėles“. Tam sudarytos geros buitinės sąlygos.
AB „Telga“ darbuotojai simboliškai pagerbiami jubiliejų ar vestuvių proga.
Laidojant artimuosius dirbantieji remiami vienkartine pašalpa.
Prieš Kalėdas ar Naujuosius Metus darbuotojų vaikams rengiamas karnavalas. Ši šventė rengiama įmonės vadovų iniciatyva, be to visos lėšos šiam renginiui skiriamos iš bendro AB „Telga“ biudžeto. Darbuotojų vaikams rengiama naujametinė programa, žaidimai, bei dovanojamos dovanos.
Taip pat metų palydoms rengiamas pokylis įmonės darbuotojams. Tai ne tik susėdimas prie bendro stalo, o rimta darbuotojų, bei jų šeimos narių šventė. Šiai šventei išnuomojamos patalpos kokioje nors Tauragės ar Tauragės užmiesčio kavinėje, pasamdomi muzikantai, kurie atsakingi už vakaro programą ir geras nuotaikas. Be to, šios šventės metu paskelbiami suvesti metiniai rezultatai. Visiems įmonės darbuotojams dalijamos kalėdinės premijos, be to pagiriamuoju žodžiu paskatinami geriausi, našiausiai dirbę ir mažiausiai broko padarę darbuotojai.

AB „Telga“ darbuotojų apklausa
AB „Telga“ darbuotojams buvo pateikta anoniminė anketa, kuria buvo siekiama sužinoti darbuotojų nuomonę apie galimybes tobulėti, bei apie tai, kaip jie vertina organizacijos kultūrą. Deja, dėl didelio darbuotojų užimtumo ir pasidalijimo procedūromis pavyko apklausti tik 16 AB „Telga“ darbuotojų. Tarp jų – tiek aukštas pareigas užimantys darbuotojai, tiek paprasti spausdintųjų plokščių gamintojai.
Pirmiausia darbuotojams buvo pateiktas klausimas „Ar galite pasiekti savo tikslus organizacijoje“. Šiuo klausimu buvo siekiama sužinoti ar darbuotojai dirba tik tam, kad gautų piniginį atlygį, ar vis dėl to gali realizuoti kai kuriuos sau naudingus tikslus.

1 pav. Savų tikslų siekimo galimybės

Net 49% apklaustųjų darbuotojų teigė, kad gali pasiekti ir tam tikrus savo tikslus dirbdami šioje organizacijoje. 19% darbuotojų negalėjo įvertinti ar jiems suteikiama galimybė realizuoti savo tikslus, bei tiek pat teigė, kad pasiekti savus tikslus gali tik iš dalies. Tik 13% darbuotojų buvo įsitikinę, kad jiems nesuteikiama galimybė siekti savų tikslų.
Antruoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar visi darbuotojai supranta AB „Telga“ galiojančias taisykles bei nuostatas, pagal kurias vykdomas visas organizacinis darbas.

2 pav. Organizacijoje galiojančių taisyklių suprantamumas

Dauguma apklausoje dalyvavusių darbuotojų, t.y. net 12 iš 16, aiškiai supranta taisykles, bei organizacijos nuostatas. Tai galima sieti su tuo, kad įmonės veikla dokumentuota, t.y. suskirstyta į procesus. Gamyboje operacijų darbas nuo gaminio išleidimo į gamybą iki jo pagaminimo ir išsiuntimo užsakovui, aprašytas technologinėse instrukcijose. Darbuotojai dirba griežtai pagal instrukcijas. Ir tik 4 darbuotojai abejojo ar jiems iš tiesų visiškai aiškios organizacijoje vyraujančios taisyklės. Tačiau reikia įvertinti tai, kad nebuvo nei vieno darbuotojo, kuris visiškai nesuprastų taisyklių.
Darbuotojai skatinami piniginėmis premijomis, kad darbas buūtų atliekamas kuo kokybiškiau. Tačiau siekiant išsiaiškinti ar darbuotojai jaučia, kad jų darbas vertinamas, buvo pateiktas klausimas „Ar esate vertinami pagal tai, kaip dirbate“.

3 pav. Darbuotojo, pagal atliekamą darbą, vrtinimas

44% apklaustųjų darbuotojų teigė, kad jie jaučiasi įvertinti už atliktą darbą. 25% apklaustųjų iš dalies jaučia įvertinimą už atliekamą darbą. Tačiau gan didelė dalis apklautųjų pasisakė, kad jie nesijaučia vertinami už jų atliekamą darbą. Ir tik 6% apklausoje dalyvavusių darbuotojų šiuo klausimu neturėjo nuomonės.
Pateikiant klausimą „Ar organizacija sudaro galimybes mokytis naujų dalykų“ buvo siekiama išanalizuoti, ar darbuotojai atlieka monotonišką, vien savo, siauros paskirties darbą, ar vis dėl to jiems suteikiamos galimybės plėsti savo įgūdžius, bei kelti kvalifikaciją.

4 pav. Galimybių mokytis naujų dalykų sudarymas

8 apklausoje dalyvavę darbuotojai teigė, kad AB „Telga“ jiems suteikia galimybę mokytis naujų dalykų, o ne vien tik dirbti monotonišką darbą. Tačiau taip pat didelis skaičius respondentų, net 6, teigė, kad ši darbo vieta jiems nesuteikia galimybės tobulėti ir semtis naujos patirties. Tai galima sieti su spausdintųjų plokščių gamintojų darbu. Jie dirba griežtai pagal instrukcijas, be to jie nėra siunčiami į įvairias parodas ar kursus. 2 darbuotojai įvertino kad jų galimybės tobulėti ribotos, tačiau iš dalies įmanomos.
Darbuotojams buvo pateiktas keletas teiginių, kuriais buvo siekiama įvertinti kaip jie vertina savo darbo vietą, ir kaip jie patenkinti šia darbo vieta. Pirmuoju teiginiu buvo siekiama įvertinti ar jie jaučiasi gerai, elgdamiesi taip, kaip šioje organizacijoje yra priimta.

5 pav. Darbuotojų savijauta priklausomai nuo elgesio organizacijoje

4 apklausoje dalyvavę darbuotojai teigė, kad jie jaučiasi visiškai gerai savo darbo vietoje ir klimatas šioje organizacijoje visiškai atitinka jų poreikius. Didžioji dalis apklaustųjų, t. y. 10, taip pat pritarė teiginiui, kad jie jaučiasi gerai elgdamiesi taip, kaip priimta organizacijoje, tačiau šiek tiek dvejojo. Tik 2 apklausoje dalyvavę darbuotojai teigė, kad jie lyg ir ne visiškai gerai jaučiasi elgdamiesi taip, kaip reikalauja organizacija. Tačiau nebuvo nei vieno darbuotojo, kuris teigtų kad elgesys organizacijoje priverčia jaustis blogai ir slėgtų.
Siekiant išsiaiškinti, kaip darbuotojai vertina AB „Telga“ jiems suteiktą galimybę išsakyti savo nuomonę, bei organizacijoje vyraujantį klimatą (periodiškai darbuotojai apklausiami anketiniu būdu, siekiant gerinti organizacijos veiklą taip pat tarpusavio santykius), buvo pateiktas teiginys „Organizacija palieka daug laisvės man pačiai (-iam) nuspręsti, kaip norėčiau dirbti“.

6 pav. Suteikiama laisvė pačiam spręsti kaip noriu dirbti

Tik du apklausoje dalyvavę darbuotojai teigė, kad AB „Telga“ jiems suteikta laisvė spręsti kaip jie norėtų keisti savo darbą bei įtakoti darbo procesą. 3 darbuotojai abejojo visišku šio teiginio teisingumu, tačiau iš dalies jam pritarė. Ir net 11 apklaustųjų darbuotojų teigė, kad organizacija visiškai arba iš dalies nepalieka laisvės pačiam nuspręsti kaip dirbti būtų geriau ir naudingiau. Tokį didelį atsakiusiųjų skaičių galima sieti su tuo, kad įmonėje įdiegtas gamybos valdymo standartas, t.y. sertifikuota įmonės veikla, todėl kiekvienas darbuotojas dirba pagal nuostatas bei įsipareigojimus ir tik aukštesnes pareigas užimantys darbuotojai šiek tiek gali įtakoti savo darbo procesą.
Darbuotojams buvo pateiktas klausimas, siekiant išsiaiškinti ar jie yra patenkinti, kad dirba būtent tokioje organizacijoje.

7 pav. Darbuotojo pasitenkinimas galimybe dirbti šioje organizacijoje

Didžioji dauguma, t.y. 10 apklausoje dalyvavusių darbuotojų, vis tik buvo labai patenkinti, kad dirba AB „Telga“ ir neturėjo jokių priekaištų šioje organizacijoje vyraujančioms taisyklėms bei valdymo formai. 6 iš jų ne visiškai, tačiau taip pat buvo patenkinti darbu šioje organizacijoje. Tačiau būtina atsižvelgti į tai, kad nei vienas apklausoje dalyvavęs darbuotojas nepasisakė, kad darbas šioje organizacijoje netenkina. Vadinasi darbuotojams suteikiamos geros sąlygos ir juos tenkina sukuriama aplinka.
Paskutiniu klausimu, kuris pateiktas anketoje, buvo siekiama išsiaiškinti ar darbuotojai jaučiasi vertinami, bei ar jie jaučia, kad jų darbas reikalingas ir vertinamas.

8 pav. Galimybė organizacijoje jaustis vertinamu bei reikalingu

Nors po 6% apklausoje dalyvavusių darbuotojų (tai yra po vieną darbuotoją) teigė, kad jų darbas visiškai arba iš dalies nėra vertinamas ir reikalingas, didžioji dalis darbuotojų pareiškė nuomonę, kad jų darbas reikalingas ir yra įvertinamas. 31% apklaustųjų teigė, kad nors ne visiškai, tačiau jų atliekamas darbas įvertinamas. Ir net 57% pareiškė, kad jų darbas AB „Telga“ tikrai vertinamas ir reikalingas. Vadinasi didžioji dalis darbuotojų jaučia savo darbo įvertinimą. Tai galima sieti su vienkartinėmis premijomis, kurios teikiamos sumažinus kokybės defektus, bei įvertinimus metų gale. Taip pat, darbo procesas yra griežtai išdėstytas pagal procedūras, todėl kiekviena atliekama procedūra yra labai svarbi ir vertinama.
Nors apklausoje dalyvavę darbuotojai teigė, kad jiems nesuteikiama laisvė spręsti, kaip jie nori dirbti, tačiau dauguma yra patenkinti darbu AB „Telga“. Didžioji dauguma darbuotojų vertina tai, kad jiems suteikiama galimybė siekti ne tik organizacijos, bet ir savų tikslų, taip pat vertinamas jų atliekamas darbas, taip pat suteikiama galimybė dirbti ne vien tik specializuotoje srityje, bet ir specializuotis kitose srityse, bei kelti kvalifikaciją. Ir vis tik šioje organizacijoje sukuriamas klimatas, aplinka bei taisyklės ir nuostatos leidžia drbuotojams jaustis gerai, pasitenkinti darbu, bei gauti atitinkamą įvertinimą už atliekamą darbą bei indėlį į AB „Telga“ gamybą.

PRIEDAS 1

Šia anketa siekiama įvertinti Jūsų (darbuotojų) požiūrį į AB „Telga“ organizacijos kultūrą

Anketa – anoniminė. Nei vardo, nei pavardės rašyti nereikia.

Prašau Jūsų atidžiai perskaityti anketą. Man labai svarbu, kad atsakytumėte nuoširdžiai ir į vusis klausimus.
Sėkmės!
Jums tinkančius atsakymus žymėkite taip: □

1. Ar galite pasiekti savo tikslus organizacijoje?

□ Taip; □ Ne; □ Iš dalies; □ Nežinau.

2. Ar suprantate organizacijoje galiojančias taisykles ir galite jų laikytis?

□ Taip; □ Ne; □ Iš dalies; □ Nežinau.

3. Ar esate vertinami pagal tai, kaip dirbate?

□ Taip; □ Ne; □ Iš dalies; □ Nežinau.

4. Ar organizacija sudaro galimybes mokytis naujų dalykų?
□ Taip; □ Ne; □ Iš dalies; □ Nežinau.

Įvertinkite šiuos teiginius

Pavyzdys: Aš mėgstu žvejoti.
Tikrai taip Lyg ir taip Lyg ir ne Tikrai ne
TAIP taip
ne NE

5. Tikrai taip
Lyg ir taip Lyg ir ne Tikrai ne
Jaučiuosi gerai, elgdamasi (-s) taip, kaip šioje organizacijoje yra priimta; TAIP taip ne NE
Organizacija palieka daug laisvės man pačiai (-iam) nuspręsti, kaip norėčiau dirbti; TAIP taip ne NE
Aš esu patenkinta (-as) man suteikta galimybe dirbti šioje organizacijoje;

TAIP taip ne NE
Šioje organizacijoje jaučiuosi vertinama (-as) ir reikalinga (-as). TAIP taip ne NE

Ačiū už pagalbą atliekant tyrimą!!!

Leave a Comment