Respublikos Seimas

Nagrinėjant 1922 – 1928 – 1938 metų konstitucijas, pastebėjau ir esamų skirtumų ir daug bendrų nuostatų. Ėmiau įvairius straipsnius ir juos analizavau. Pastebėjau, kad visos trys konstitucijos teigia kad Seimą sudaro tautos atstovai, kad jie renkami visuotiniu lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. Seimo rinkimų būdą ir tvarką nustato įstatymas.
Na o 1922 metų konstitucijoje jau nurodoma, kad atstovus į Seimą gali rinkti Lietuvos piliečiai (tiek vyrai, tiek moterys) kurie turi ne mažiau kaip 21 metus, o kad galėtu būti renkami į Seimą turi turėti nemažiau kaip 24 metus. Tuo tarpu 1928 metų koonstitucija skelbia, kad rinkimuose gali dalyvauti ne jaunesni kaip 24 metų amžiaus Lietuvos piliečiai, o išrenkami – ne jaunesni kaip 30 metų.

O 1938 metų konstitucija sako, kad seimo rinkimų įstatymas nustato,kas neturi teisės balsuoti.
1922 metų patvirtintoje konstitucijoje Seimas buvo renkamas trejiems metams, o 1928 – 1938 metų – penkeriems metams.
1922 metų konstitucijoje Naujo Seimo rinkimai turi vykti prieš pasibaigiant Senojo Seimo kadencijai. Naujai išrinkto Seimo darbą skelbia Prezidentas. 1928 – 1938 metų konstitucija skelbia, kad Naujo Seimo rinkimai turi vykti ne vėliau, kaip per šešis mėnesius. Nors ir skirtingais metais priimtos konstitucijos, taačiau jose vienodai skelbiama, kad prieš pradėdami dirbti Seimo nariai duoda priesaiką ištikimai tarnauti Tėvynei ir jos žmonėms, saugoti jos įstatymus ir sąžiningai vykdyti Tautos atstovo įgaliojimus. Taip pat visose konstitucijose sakoma, kad Seimo nariai vadovaujasi tik savo sąžine ir ne

egali būti varžomi jokių mandatų. Seimo narys dėl savo kalbų, pasakytų pareigas einant negali būti teismo baudžiamas, tačiau už garbės įžeidimą gali būti traukiamas atsakomybėn.
Seimo nario asmuo neliečiamas. Jis negali verstis tuo kas nesuderinama su jojo pareigomis.
Atstovai už darbą gauna atlyginimą nustatyta įstatymu (o 1922 metų konstituciją seimo atstovai dar galėjo nemokamai važinėti visais Lietuvos geležinkeliais).
Seimas leidžia įstatymus , tvirtina biudžetą, prižiūri Vyriausybės darbus, renka sau pirmininką ir kitus prezidiumo narius, priima savo darbui statusą, kuris turi įstatymo galios. Seimo pritarimas reikalingas ir tada, kai atsiranda grėsmė Tėvynei.
1938 metų konstitucija sako, kad Seimo yra dvi paprastosios sesijos. Viena vyksta pavasarį, o kita – rudenį.
Nepaprastąją Seimo sesiją šaukia Respublikos prezidentas, ją jis gali ir uždaryti neišsvarsčius svarstomųjų klausimų. Seimas svarsto ir sprendžia, kaai jo posėdyje dalyvauja ne mažiau, kaip puse Seimo narių. Seimas sprendžia balsavimu. Visu šių straipsnių neradau kitose konstitucijose.

Leave a Comment