Europos Sąjungos programa “Jaunimas”

Programos tikslai

Europos Sąjungos programa “Jaunimas” skirta visiems jauniems žmonėms nuo 15 iki 25 metų. Ypatingas dėmesys programoje skiriamas jaunų žmonių, gyvenančių pažinimui ir tobulėjimui nepalankiomis sąlygomis, o taip pat jaunimo organizacijoms ir jaunimo grupėms, veikiančioms mažose vietinėse bendruomenėse, esančiose toli nuo kultūros ir švietimo centrų, dalyvavimui bei iniciatyvoms.

Svarbiausias programos jaunimui tikslas – ugdyti atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią asmenybę, padedant jauniems žmonėms įgyti reikalingų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes. Kiti šios programos uždaviniai:

Skatinti jaunus žmones dalyvauti daugiakultūrės Europos kūrime, ugdant pagrindinių Europos vertybių suvokimą, pagarbą žmogaus teisėms, užkertant kelią rasizmo, antisemitizmo, ksenofobijos apraiškoms – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinių jaunimo mainų projektuose;

Stiprinti jaunų žmonių solidarumo jausmą – sudarant jiems palankias sąlygas dalyvauti tarptautinės savanoriškos tarnybos projektuose, vykstančiuose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose šalyse;

Skatinti jaunų žmonių saviugdą, iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, ruošiant juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime;

Stiprinti bendradarbiavimą jaunimo srityje, skatinant keitimąsi informacija ir patirtimi, jaunimo darbuotojų, jaunimo vadovų rengimą bei ugdymą – sudarant palankias sąlygas naujų veiklos formų atsiradimui.

Programa “Jaunimas” taip pat remiasi bendraisiais Europos Sąjungos politikos tikslais.

Galimos veiklos sritys

Galima skirti kelias programos “Jaunimas” tikslų bei uždavinių įgyvendinimą užtikrinančios veiklos sritis – paprogrames:

Paprogramė I: Jaunimas Europai (jaunimo mainai)

Paprogramė II: Europos savanoriškoji tarnyba

Paprogramė III: Jaunimo iniciatyvos

Paprogramė IV: Jungtiniai projektai

Paprogramė V: Parama kitose paprogramėse numatytai veiklai

Paprogramės numato įgyvendinti bei finansiškai remti tokią veiklą:

tarptautiniai jaunimo mobilumo projektai

naudojimąsi šiuolaikinėmis informacijos ir komunikacijos technologijomis skatinantys ir populiarinantys projektai

bendradarbiavimo tinklų kūrimo projektai

kalbinių įgūdžių tobulinimo ir įvairių kultūrų supratimą skatinantys projektai

projektai, skatinantys naują jaunimo darbo kokybę

Europos lygio jaunimo veiklos kriterijus atitinkantys, naujus jaunimo darbo metodus bei jaunimo politikos raidą, įgytos patirties skleidimo būdus skatinantys projektai

Paprogramė I : Jaunimas Europai (jaunimo mainai)

I.1. Europos Sąjungos valstybių jaunimo grupių mobilumo projektai

Bus remiami jaunimo mobilumo projektai, kuriuose dalyvauja Europos Sąjungos valstybių jaunimo grupės. Numatoma remti renginius, besiremiančius jaunimo aktyvaus dalyvavimo principu, kuriuose dalyvauja jauni žmonės nuo 15 iki 25 metų. Ypač skatintinas jaunimo grupių, kurioms ši veikla yra pirmoji pažintis su Europos lygmens veikla, dalyvavimas. Programa skatins inicijuoti ir rengti tuos projektus, kuriuose dalyvaus daugiau negu dviejų šalių jaunimo grupės.

I.2. Jaunimo mainai su trečiosiomis šalimis

Programa rems jaunimo mobilumo projektus, kuriuose dalyvauja jauni žmonės nuo 15 iki 25 metų iš Europos Sąjungos valstybių bei kitų Programoje dalyvaujančių valstybių. Ypač skatintinas jaunimo grupių, kurioms ši veikla yra pirmoji pažintis su Europos lygmens veikla, dalyvavimas. Jaunimo mobilumo veikla turėtų remtis tarptautinės partnerystės, aktyvaus jaunimo dalyvavimo, padėsiančio suvokti egzistuojančius socialinius ir kultūrinius skirtumus bei panašumus, principais. Programos projektai turėtų padėti trečiųjų šalių jaunimui įgyti neformalaus ugdymo patirties ir skatintų jaunimo veiklos vystymąsi jų šalyse

Paprogramė II: Europos savanoriškoji tarnyba

Programoje naudojama sąvoka “jaunasis savanoris” apibrėžiama kaip asmuo nuo 18 iki 25 metų, dalyvaujantis pelno nesiekiančioje veikloje, padedančioje vystytis jo asmeniniams ir socialiniams įgūdžiams ir gebėjimams bei skatinančioje jo tolimesnį tobulėjimą, o taip pat teikiančioje naudą vietos bendruomenei, kurioje savanoris dirba. Savanoriškos veiklos projektai vyks Europos Sąjungos valstybėse (išskyrus savanorio kilmės šalį) arba trečiosiose šalyse. Projekto trukmė negali viršyti 12 mėnesių, o jo turinys turės atitikti bendruosius programos “Jaunimas” tikslus.

Viso projekto metu Programa suteiks jaunajam savanoriui pilną išlaikymą bei priežiūrą, sveikatos draudimą, kišenpinigius. Jaunojo savanorio darbas neturėtų būti laikomas nemokama darbo jėga ar organizacijos personalo pakaitalu.

Europos Savanoriškoji Tarnyba remiasi atsakomybės pasidalijimu tarp jaunojo savanorio, siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos.

II.1 Europos Sąjungos piliečių Savanoriškoji tarnyba

Bus remiami tarptautiniai savanoriškosios veiklos projektai, trunkantys nuo 3 mėn. iki metų, kuriuose aktyviai dalyvaujantys jauni žmonės prisidėtų prie bendruomenės, kurioje vyksta projektas, socialinių, kultūrinių aplinkosaugos ir kt. problemų sprendimo, o tuo pačiu dalyvautų neformalaus ugdymo procese, kurio metu lavintų savo socialinius bei kultūrinius įgūdžius. Savanoriškosios veiklos projektai padėtų jauniems savanoriams susipažinti su kitų šalių kultūra, išmokti tos šalies kalbą, pasisemti naujų idėjų dirbant įvairiakultūrėje aplinkoje.

Programa numato remti jaunojo savanorio paruošimą, suteikiant jam galimybę pramokti tos šalies kalbos, ir veiklą, padėsiančią jaunam žmogui lengviau integruotis į naują aplinką bei kultūrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savanorio pedagoginei priežiūrai bei konsultavimui.

II.2 Savanoriškoji tarnyba trečiosiose šalyse

Bus remiami tarptautiniai savanoriškosios veiklos projektai, trunkantys nuo 3 savaičių iki metų bei vykstantys trečiosiose šalyse, kuriuose aktyviai dalyvaujantys jauni žmonės prisidėtų prie bendruomenės, kurioje vyksta projektas, socialinių, kultūrinių aplinkosaugos ir kt. problemų sprendimo, o tuo pačiu dalyvautų neformalaus ugdymo procese, kurio metu lavintų savo socialinius bei kultūrinius įgūdžius. Savanoriškosios veiklos projektai padėtų jauniems savanoriams susipažinti su kitų šalių kultūra, išmokti tos šalies kalbą, pasisemti naujų idėjų dirbant įvairiakultūrėje aplinkoje.

Programa numato remti jaunojo savanorio paruošimą, suteikiant jam galimybę pramokti tos šalies kalbos, ir veiklą, padėsiančią jaunam žmogui lengviau integruotis į naują aplinką bei kultūrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas savanorio pedagoginei priežiūrai bei konsultavimui.

Paprogramė III: Jaunimo iniciatyvos

Skatinant jaunų žmonių iniciatyvą ir kūrybiškumą, bus remiami projektai, kuriais jauni žmonės aktyviai ir tiesiogiai prisidės prie bendruomenei (vietos, regioninei, nacionalinei, Europinei) naudingos veiklos. Parama įgyvendinamiems projektams padės jauniems žmonėms brandinti ir įgyvendinti jų pačių idėjas.

Programa rems jaunų savanorių iniciatyvas, skatindama kuo geriau panaudoti savanoriškos veiklos metu įgytą patirtį. Buvusių savanorių iniciatyvų projektai galėtų būti orientuoti į socialinę, kultūrinę, ekonominę veiklą ir turėtų skatinti jų asmeninį tobulėjimą.

Parama tokiems projektams skatintų jų tęstinumą kitose šalyse, suteikdama tam projektui Europos dimensiją, ir padėtų skleisti bei pritaikyti įgytą patirtį. Parama bus teikiama ir Europos lygio iniciatyvų organizatorių susitikimams bei nuolatiniams partnerystės ryšiams palaikyti.

Paprogramė IV: Jungtiniai projektai

Bus remiama veikla, skatinanti bendradarbiavimą tarp sektorių bei susijusi su švietimu ir profesiniu mokymusi. Europos Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, siekia sukurti bendrą informavimo, pažangios patirties analizės ir sklaidos, o taip pat informacinių technologijų naudojimo švietimo ir ugdymo tikslais, sistemą, pritaikytą nuolatinio mokymosi proceso palaikymui. Šios paprogramės projektai apims įvairias sritis, kur jaunimo veikla būtų viena iš sudėtinių dalių. Tokie projektai bus remiami skirtingų Europos Sąjungos programų ir įgyvendinami skelbiant bendrus projektų finansavimo konkursus.

Paprogramė V: Parama kitose paprogramėse numatytai veiklai

V.1 Dalyvaujančiųjų jaunimo politikos vystyme mokymas ir bendradarbiavimo skatinimas

Bus remiama:

Mokymo veikla, skirta jaunimo darbuotojams – Europos savanoriškos veiklos instruktoriams, Europos lygiu vykstančių jaunimo projektų ir jaunimo iniciatyvų patarėjams bei vadovams, dirbantiems su jaunimu, dalyvaujančiu tarptautinių jaunimo mainų, savanoriškos veiklos ir jaunimo iniciatyvų projektuose. Ypatingas dėmesys bus skiriamas mokomajai veiklai, kuri paskatintų dalyvauti programoje jaunus žmones, gyvenančius tobulėjimui ir pažinimui nepalankiomis sąlygomis.

Europos lygio mokymo projektai, skirti tarptautinio bendradarbiavimo kriterijus atitinkančių modulių kūrimui.

Pažintinės, parengiamosios kelionės, seminarai, stažuotės bei kiti renginiai, padedantys skleisti patirtį ir skatinantys tarptautinį bendradarbiavimą bei daugiašalių bendradarbiavimo tinklų kūrimą tarp asmenų ir institucijų, atsakingų už jaunimo reikalus Europos valstybėse.

Kita veikla, padėsianti stiprinti bei plėtoti jaunimo politiką, skatinsianti naujų bendradarbiavimo formų atsiradimą, dalijimąsi patirtimi.

Konferencijos ir seminarai, skirti tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui, patirties skleidimui, vykdytų projektų rezultatų aptarimui.

Šios paprogramės projektuose gali dalyvauti tiek Europos Sąjungos valstybių, tiek trečiųjų šalių organizacijos bei institucijos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, kuriuose dalyvauja jaunimo darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, dirbantys su jaunais žmonėmis vietinėse ar regioninėse organizacijose bei neturintys pakankamai darbo tarptautinio bendradarbiavimo srityje, o taip pat veiklai, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka patys jauni žmonės.

V.2 Informacija jauniems žmonėms ir jaunimo tyrimai

Programa rems projektus, skirtus informacijos jaunimui teikimui bei skatinančius bendradarbiavimą informavimo, naujų informacinių technologijų naudojimo, o taip pat švietimo ir neformalaus ugdymo srityje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos lygio projektams. Parama taip pat bus skiriama šiai veiklai:

Mokymo projektams, kurių metu bus suteikiamos žinios apie tarptautinių jaunimo informavimo projektų vykdymą, bei projektams, skirtiems į jaunimo informavimui bei konsultavimui.

Bendradarbiavimo projektams, kurių metu jauni žmonės gaus informacijos bei žinių apie programą “Jaunimas” bei jos teikiamas galimybes.

Projektams, kurių dėka jauniems žmonėms būtų sudarytos sąlygos bendrauti su bendraamžiais, gauti ir skleisti patirtį bei informaciją, naudojantis naujomis informacijos technologijomis.

Programa taip pat rems tiriamąją veiklą, padėsiančią įvertinti jaunimo situaciją, jaunimo veiklą bei priemones, skatinančias bendradarbiavimą šioje srityje.

V.3 Pagalbinė veikla

Programoje numatyta parama programos koordinavimui bei administravimui įsteigtų struktūrų (nacionalinių programos “Jaunimas” agentūrų) bei techninę pagalbą programos “Jaunimas” vartotojams teikiančių institucijų ar ekspertų veiklai. Europos Komisija taip pat bus atsakinga už programos įgyvendinimo įvertinimo tyrimus, ekspertų seminarus, susitikimus bei kitus renginius, padėsiančius geriau įgyvendinti programą