Specialioji pedagogika

Specialioji pedagogika.

Specialioji pedagogika, tai mokslas apie vaikų ( žmonių ) su negaliomis : psichinėmis, fizinėmis, dvasinėmis- lavinimą , ugdymą ir integraciją.Spec. pedagogikos objektas- vaikas su spec. poreikiais ugdymas.

Spec. pedagogikos mokslo ir jo specialistų tikslas padėti lavinant spec. poreikių vaikus, kovoti su negaliomis ir integruotis į visuomenę. Šioje srityje dirba daugybė specialistų , įsteigta daug spec. įstaigų , kuriose mokomi , lavinami ir gydomi bei rengiami savarankiškam gyvenimui neįgalūs ( spec. poreikių ) vaikai ar žmonės. Tai spec. vaikų namai, kūdikių namai, vaikų namai, globos namai sutrikusio intelekto vaikams, spec. globos naamai su cerebriniu ( smegenų ) paralyžiumi.

Spec. ped. ryšys su bendra, ikimokykline pedagogika, tarpsnių pedagogika , su fiziologija, antropologija, geneologija, medicinine inžinerija, ekologija.

Spec. pedagogikos šakos yra: 1. surdopedagogika ( kurčiujų),

2. tiflopedagogika ( regos ),

3. oligofrenija ( gr. oligos – mažas, fren – protas)- silpnaprotystė ( intelekto supratimas ) ,

4. logopedija (kalbos defektas ).

Protinio atsilikimo samprata viduramžiais.

IX-XII a. arabų medikai papildė viduramžių supratimą apie protinį atsilikimą.Arabai atrado Aristotelį.Nepaisant Aristotelio teorijos apie sielą, arabų mintys apie psichiatriją ir smegenų pažeidimus buvo neaiškios. Išryškėjo 2 kryptys :
1. ji ribojosi tik tuo, kad aprašė protinius sutrikimus.2. siekė sukurti mokslą apie šiias ligas ( nozologiją – nosos – liga, logos – mokslas ).Avicena buvo šios krypties atstovas.Jis ( Inb Sina) išskyrė 3 protinių sutrikimų tipus :1. vienos smegenų dalies uždegimai ( jie lemia letargija), 2. smegenų sutrikimai , lemiantys judesio sutrikimus pvz. epilepsiją, apopleksiją. 3. smegenų sutrikimai, sąlygojantys proto sutrikimus.
Taip pat autorius sk

kiria: 1. protinį susimaišymą ( pamišimą),2. kvailumą ( protinį susimaišymą) , 3. spec. sutrikimus veikiančius atmintį ir vaizduotę.

Atminties ir vaizduotes sutrikimai paaiškinami vidinių jutimų pažeidimais. Taip pat atskirti išoriniai jutimai ( rega, klausa, juslė, lietimas ir skonis ), intelektines galios.
Avicena savo jutimų teorijoje aprašė 5 jutimus :
1. Bendras jutimas, esantis smegenų skilvelyje ir centralizuojantis jutimų duomenis.
2. Vaizduotė , t.p. esanti vidiniame smegenų skilvelyje ir sauganti tai, ką bendras jutimas gavo.
3. Mąstymo savybė , lokalizuota viduriniame smegenų skilvelyje , jungianti ar atskirianti vaizduotėje esančius vaizdus. Ši savybė priklauso nuo proto.
4. Vertinimo savybė , esanti pačiame viršutiniame smegenų skilvelyje , vertinanti norus , kurie nėra suvokti išoriniais jutimais.
5. Atmintis , esanti užpakaliniame smegenų skilvelyje, sauganti vertinimo savybes.
Ši teorija leido naujai suvokti neuro- psichologines problemas. Užpakalinio skilvelio disfunkcija – tai atminties sutrikimų priežastis.

1221-1274 m. gyvenusio Tomo Akviniečio , VIII a. realybės teorija sudaryta iš 1. gamtos, 2.. dvasios.
Pagal Tomą Akvinietį žmoguje yra 4 pradai: 1. materialus ( molekulė , audiniai, organai), 2. gyvuliškas ( vegetatyvinis, maitinimas ),3. psichologinis( išorinis jutimas, atmintis, vaizduotė),4. asmeninis ( protas, valia, laisvė).

T . Akviniečio antropologija pasitarnavo klasifikuojant proto sutrikimus . Apie protiškai neįgalų žmogų sako, kad tai yra tas, kas nejuda.Taip aiškina, kad protinę negalią turintis asmuo yra užsidaręs savyje, neturi kontakto su realybe, gyvena be jutimų. Jų egzistencija paralyžuota. Šie asmenys pasaulį suvokia sustingusiai: jie supranta išorinį pasaulį tamsoje arba šviesoje ir tai jį paralyžuoja.

Aistra irgi gali pažeisti suvokimą.Pykti norai, py
yktis gali nuvesti į beprotybę.Gyvenimo patirtis nuramina aistras, tuo tarpu vaizduotė apgauna protą ir skatina žmogų elgtis nerealiai.

VI a. jau bandoma priglausti vargstančius.XVI a.Vincas de Polis mobilizavo intensyvų gailestingumo judėjimą.

Žmonių , turinčių negalių , socialinė padėtis Antikinėje Graikijoje.
Tame laikmetyje jau yra Hipokrato priesaika ir pasirodo pirmasis negalios paminėjimas.
Dėl Spartos įtakos Graikų visuomenė blogai išsivysčiusius vaikus palikdavo numirti žmonių nelankomoje vietoje.

Hipokratas savo knygoje ,, Apie vaiko prigimtį “ rašo, kad negalė nėra paveldima.

Platonas ir Aristotelis gynė neįgalių vaikų pasmerkimą mirti. Graikų visuomenėje neįgalūs vaikai turėjo dvejopą pasirinkimą:būti vergais arba prostitucijos aukomis.Visos Graikų teorijos neigė neįgalių žmonių auklėjimą.

Žmonių, turinčių negalių , socialinė padėtis Antikos Romoje.
Romėnų visuomenėje neįgalių žmonių padėtis t.p. nepagerėjo.T.p. buvo praktikuojama prostitucija ir vergija.Skirtumas nuo graikų : buvo numatyta bepročių ir turinčių negalių , apsauga. Vėliau – ir kūdikių bei vaisiaus , esančio moters įsčiose, apsauga.

Lotynų medikų aiškinimai.Jie psichikos sutrikimus aiškino antgamtinių jėgų veikimu.VI a. pr. Kristaus gimimą Pitagoras pareiškė , kad protas glūdi galvos smegenyse, o jausmai – širdyje. Toliau praktikuojamas silpnų vaikų izoliavimas.Kartais tėvai pasilikdavo iki 3 metų vaiką šeimoje. IV a. po Kr. Vargingi netgi padidindavo savo artimųjų negales, kad gautų išmaldą.

325 m. imperatorius Konstantinas įspėja tėvus, kad jie nepardavinėtų savo vaikų, t.p. rimtai pradėjo pasisakyti prieš abortus, nes romėnų populiacija sumažėjo.
Romėnų auklėjimas rėmėsi šeima.Šeimos tėvas lemdavo vaiko teisę gy
yventi arba mirti. Iki 7 m. auklėjo motina. Nuo 7 iki 16 pereidavo tėvo žinion. 16 m. – vaikas eidavo į suaugusiųjų pasaulį.Į tarnybą Tėvynei.Romoje , Plutarchas pasiūlė kokybinį atstumtųjų vaikų auklėjimą. Vis dėlto tik katalikų Bažnyčios tėvų filosofinėje antropologijoje yra perversmas auklėjant neįgalius asmenis.

Judaizmo ir krikščioniškoji koncepcijos.
Judaizmo- krikščionybės aplinkoje žmogaus , turinčio negalių statusas visai kitoks. Čia- kiekvienas žmogus turi Dievo suteiktą vertę. Hebrajai sakė, kad liga ateina iš Dievo.Žydas reagavo į neįgalius skirtingai negu graikai ir romėnai.Evangelija išvardina vargšus: tai raupsuotieji, paralyžuotieji, aklieji, nebyliai ir t.t. Naujoji krikščioniškoji antropologija rūpinasi integracija.Apaštalinėse konstitucijose teigiama, kad ne fiziniai trūkumai bjauroja žmones, o jų sielos nešvarumai. Bažnyčios iniciatyva ir buvo atsakymas į abortus ir vaikų žudymą.
Vaiko vystymosi sutrikimų priežastys.

Prisiminkime 3 ,, smegenų darbus”- 1. kartojimas, 2. susiejimas, 3. emocinė reikšmė.

Šie vaikai , kurių vystymasis nukrypęs nuo normos ( fizinės ar psichinės) – vadinami anomaliais ( sinonimas- defektyvus).Tarp šių sąvokų yra skirtumas : defektas ( pvz. atlepusi ausytė neįtakoja vaiko vystymosi.)Anomali, kai ausis asimetriška ir blogiau girdi. Neįgalus, kai ausis visai negirdi.Naudojamas žodis sutrikimas. Vaiką vadiname- specialaus poreikio vaiku. Vaikai, kuomet dėl kažkokiu nors sutrikimų negali lankyti lopšelio ar darželio , o paskui toliau turi gyvenimiškųjų problemų , vadinami defektyviais ( defektologija).Pvz. nuskilęs dantis. Sutrikimą ar nedidelę anomaliją mažyčiui labai sunku diagnozuoti, ypač jeigu vaikas yra šiek tiek lėtesnis , negu literatūroje nurodytos normos.Išlyginamoji fu
unkcija atliekama dabar toje pačioje klasėje ( sulėtėjusi vaiko raida- į ją talpinamos įvairios psichinės patologijos formos, pedagoginė anomalumo forma).

Vaikai darželyje žaidžia ir niekas nematuoja čia jų pasiekimų . Juos matuoja tik mokykloje.Mokykloje mokytojas labai greitai pamato vaiko pasiekimus . Jie išryškėja tada, kuomet vaikas turi per tam tikrą laiką , tam tikroje aplinkoje atlikti užduotį, išreikšti nuomonę, turi surūšiuoti, suklasifikuoti daiktus, spalvas, įvardinti daržoves, medžius ir t.t. Pamatoma vaiko sensorika, mąstymas, mokytoja nustato net regos sutrikimus.Lėtesnio vaiko vystymosi raidą reikėtų laikyti tokią anomaliją, kai dėl įvairių priežasčių, nevisiškai funkcinių ar morfologinių subręsta kai kurios galvos smegenų zonos, sąlygojančios aukštasias žievės funkcijas.Išskirtinis šio vystymosi požymis yra potencine normalizacijos galimybė, tačiau normalizuoti galima tik laiku pastebėjus ir tinkamai užsiėmus.

Pirmiausia būtina išjungti baimės faktorių.

Protinis atsilikimas ir lėtesnis vaiko vystymasis yra skirtingi dalykai.Šios 2 anomalumo formos yra skirtingos prigimtine prasme ir prognozėmis.
Protiškai atsilikęs vaikas – tokiais laikomi vaikai , kuriems dėl įvairių priežasčių ydingai vystosi ar nesivysto smegenys ir dėl to atsiranda silpnaprotystė su vyraujančio mąstymo nepilnavertiškumu.Matome vaiką be smegenų – jis guli ir spokso , maitinamas zondu, spokso į viršų, emocijų nėra.
Sutrikusio intelekto vaikas- ( mažas, vidutinis, stiprus). Šis vaikas gali išmokti įgūdžių,o mąstyti, skaityti, rašyti, valingai veikti – ne.Dauno sindromą turintis vaikas išmoko šluoti grindis su raudona šluota. Tik ji buvo pakeista – jau negali šluoti.Yra emocijos: įsimyli studentę. Tik ji pakviečia jį skaityti- kažkur dingsta- negali.Neišsivysto smegenys ir išsivysto silpnaprotystė.Per brendimo laikotarpį kartais būna virsmas. Smegenys suspausti, o paskui atsiveria.Integracijos procese sakyti tėvams ir vaikams , kad jie turi toleruoti. Tėvai pasirenka : ar vesti į atskirą įstaigą ar į visų vaikų mokyklą.Visų vaikų mokykloje yra tos problemos, kad vaikas su judėjimo negalia lieka vienas, nes bendramoksliai nenori jo saugoti.
Atsiliekančios raidos atveju- labai svarbu maksimaliai panaudoti ir adaptuoti vaiką gyvenime su intelekto deficitu. Dirbant su šiais vaikais kyla pedagogui sunkus uždavinys rasti adekvačius gydomosios pedagogikos metodus, kurie galėtų visiškai atstatyti lėtesnį vaiko vystymąsi.medicininė klinikinė diagnostika yra viena iš centrinių diagnostikos proceso sričių: anamnezės tyrimo, kuriame svarbu įvertinti šeimyninę anamnezę, neštumo ypatumus, gimdymo eigą, naujagimystės ir kūdikystės ypatumus. Labai svarbu – genetiniai tyrimai, prenetalinis ( iki gimimo) tyrimas, atliekami biocheminiai motinos ir vaiko tyrimai, būtinas kruopštus somatinis ir neurologinės būklės įvertinimas. Medicininį tyrimą turi pratęsti ir papildyti psichologiniai- socialiniai tyrimai : išsiaiškina psichiką, padėtį visuomenėje ir pan.
Medicina nurodo daug rizikos faktorių ir požymių dėl ko gali būti sutrikęs vaiko vystymasis nuo pat gimimo iki pat pabaigos.
Su motina susiję rizikos faktoriai ar rizikos veiksniai:
1. vienišos, menko išsilavinimo, blogos mitybos, žemo pragyvenimo lygio.
2. daugiavaisiai neštumai, persileidimai ( savaiminiai), negyvagimiai, hipotrofiniai, hipertrofiniai ( trophe – mityba , hiper- padidėjusi) vaikai, ilgai negalėjusios pastoti.
3. jaunesnės kaip 14-16 m. , vyresnės kaip 40m.
4. sunkios somatinės motinos ligos , ypač kraujo , endokrininės , medžiagų apykaitos , nervų, inkstų, infekcinės.
5. motinos lytinių organų ligos.
6. siauras dubuo.
7. atkaklus rūkimas, alkoholis, narkotikai, toksinės medžiagos.
8. motinos rezus faktorius.
Su gimdymo eiga susiję veiksniai:
1. pirmagimiai berniukai ir neišnešioti dvyniai.
2. mažesnis , kaip 4 savaičių neštumas.
3. intraurinė hipoksija ( deguonies stygius), virkštelės užsisukimas, priešlaikinis placentos atsiskyrimas, bloga placentos kraujotaka, netaisyklinga kūdikio padėtis.
4. cezario pjūviu užbaigtas, nepavykęs gimdymas.
5. ankštos replės ir blogai pritaikyta vakuuminė sistema.
6. blogi ,, apgar” rodikliai, tai naujagimio būklės įvertinimas pagal 5 kriterijus : odos spalvą, kvėpavimą,pulsą, , raumenų tonusą, refleksus.Vertinimas 10 balų sistema. 7 balai –dar būklė gera, 5 balai- grėsminga dėl galimos patologijos ar net gyvybės.
7. sunki anoksija ( uždusimas), kraujo išsiliejimas į smegenis).
8. ilgo gaivinimo būtinybė.
Su neštumo būkle susiję veiksniai:
1. kraujavimas iš makšties, pradedant 4 neštumo mėnesį.
2. kraujospūdžio kritimas, šokas po nukraujavimo.
3. per didelis vaisiaus vandenų kiekis ir placentos patologija.
4. infekcinės motinos ligos pirmajame neštumo trimestre.
5. neštumo toksikozė.
Su naujagimio periodu susiję veiksniai:
1. būtinybė naudoti deguonį ir inkubatorių.
2. žindymo , rijimo reflekso sutrikimas.
3. patologiniai refleksai.
4. veido ir galūnių asimetrija.
5. ryški naujagimio gelta ir žemas raumenų tonusas.
6. blogas kūno masės prieaugis ir alkio jausmo stoka.
7. vėmimas ir karščiavimas.
8. kai kurių kūno organų , ar dalių anomalumo, pažeidimo žymės.
9. meningitas ar encefalitas.
10. cukraus kiekio pakitimai kraujyje.
11. galvos traumos.
12. traukuliai ir jų gydimui naudojami medikamentai.
13. emocinių ryšių stygius, stimuliacijų stygius.
Kitos priežastys:
1. tėvas girtuoklis.
2. traumos.
3. užkrečiamos ligos.
Sutrikimai pagal A. Bagdoną: emocijų ir elgesio sutrikimai:
Emocijų – savireguliacijos sutrikimai. Tai dažniausia pasireiškia lėtumu arba hiperaktyvumu t.p. – negebėjimu išreikšti emocijų.
Elgesio sutrikimai. Tai nerimas, fobijos, baimės, depresijos, agresyvumas.
Rega. Regos sutrikimai.( Tiflologija-gr. tiflo-aklas,logos-mokslas.)
Sp. Ped. Sritis tirianti asmenų su regos trūkumais psichikos , mokymo, auklėjimo ugdymo (didžiąja prasme) reabilitacijos ir integracijos problemas.Priežastys ( dėl ko rega sutrinka):
1. įgimtos: (per motinos įsčias ) arba jeigu kontaktuoja su sergančiu vaiku ir patiria infekciją;pvz. skarlatina, vėjaraupiai.
2. įgytos: traumos ir t.t. sumušimas( aukšta temperatūra, sergant, kai kuriomis ligomis).
3. kenksmingi liekamieji reiškiniai dėl meningito ir encefalito.( Po karo buvo trachoma ir kūdikiai užsikrėtė).
4. tėvo bloga, pažeista lytinė ląstelė.
5. toksinės medžiagos , radiacija.
6. antrą, trečią neštumo mėnesį sirgtos pavojingos virusinės ligos,inkstų ( geldelės).
7. moters širdies yda ( anksčiau nerekomendavo gimdyti ).
8. rūkymas, alkoholis, toksinės medžiagos.
Regėjimo sutrikimo laipsniai :
1. visiškai nematantys ( neregiai, silpnaregiai ).
2. turinčius regėjimo trūkumų.
Sp. Ped. Naudojami šie terminai:aklieji ( visai nemato), silpnai matantys ( jaučia šviesą), silpnaregiai.Regėjimo aštrumas svyruoja nuo 0 iki 0,4. Nejaučia šviesos krypties.Absoliučiai akli visai neskiria šviesos nuo tamsos. Rega ligi 0.Aklieji yra tie ,kurių abiejų akių regėjimo stiprumas ne didesnis , kaip 0,02.Toks žmogus dar skiria šviesos šaltinio kryptį. Nors toks žmogus praktiškai aklas, bet jei jis nors kiek skiria šviesą nuo tamsos, jis jau laikomas silpnai matančiu.Regos sutrikimą turintys turi didesnį intelektą.
Visiškai akli ir silpnai matantys ( 0 ; 0,03) – yra pirmos invalidumo grupės žmonės.
Profesinis aklumas tai toks , dėl kurio žmogus negali dirbti anksčiau dirbto darbo.
Silpnaregių vaikų regėjimas labai susilpnėjęs : nuo 0,05 iki 0,02 su akiniais.
Matantis žmogus mato 1 (vienetą).Silpnaregiams vaikams galima priskirti funkcinius sutrikimus:
1. susiaurėjęs matymo lankas.
2. žvairumas.
Silpnas regėjimas atsiliepia individo suvokimo procesams:
1. sunkiai orientuojasi erdvėje.
2. įtemptas žiūrėjimas sumažina fizinį ir protinį pajėgumą.
Silpnai matantys su kompensavimo priemone ( akiniais) skaito plokščią raštą ( 20 šriftą-pvz.).Brailio raštas- visai nematantiems , tam reikia turėti jautrią odą.
Brailis ( 1895- 1952 ) – prancūzų tiflopedagogas, pats buvo aklas ir sukūrė šį raštą.
Silpnaregių tėvai turi nuolat stebėti, kad vaikas , turėtų vykdyti gydytojų nurodymus, tikslu išsaugoti regėjimo likučius. Reikia leisti į spec. mokyklas.
Vaikai su akiniais , jeigu jų nenešioja , negali tiksliai suvokti kontūrų , painioja panašias raides , skaičius , kontūrus ir tai jiems trukdo išmokti rašyti ir skaityti.
Blogai matydami kas yra lentoje jie sunkiai supranta mokytojo aiškinimą, atsilieka moksle. Pertraukos metu jie yra neaktyvūs dėl judesių koordinacijos suvokimo , kadangi daiktai ir aplinka jiems trukdo judėti. Dėl judesio koordinacijos sutrikimų jie nejuda, neatsipalaiduoja , nuolatos sėdėdami nutunka, praranda pasitikėjimą savimi.
Dirbdami įtemptai pamokos metu jie nuvargsta , greitai tampa nedarbingais. Mokytojo uždavinys , kuo anksčiau suteikti tam vaikui reikiamą pagalbą ir tokį vaiką nusiųsti pas oftalmologą. Jis nustato vaikui mokymosi režimą: kur mokytis: silpnaregių ar aklųjų mokykloje.Trumparegiai ir toliaregiai. Dirbant su šiais vaikais reikia nepamiršti, kad jie greičiau pavargsta. ( Akies operacija kainuoja apie 32 .000 litų).Kontroliuoti, kad akiniai ir rankos būtų švarios.
Aklųjų ir silpnaregių bei kitų regėjimo trūkumų įstaigos Lietuvoje yra Vilniuje, Šiauliuose, Kaune, Panevėžyje, Klaipėdoje. Vilniuje V. Darželiai : ,, Pelėdžiukas”, ,,Spindulys” V. Grybo gatvėje sėkmingai išgydo žvairumą , A. Jonyno aklųjų ir silpnaregių ugdymo ir reabilitacijos centras . Šiame internate gydo ir akių vėžį.

Pas psichoanalizės teorijas vaiko emocijų sanklodą suformuoja motiną ir todėl šiuo metu net įstatymai numato, kad vaikas augtų šeimoje iki 2 metų.Tai yra gerai, jeigu tėvai ne asocialūs asmenys, o jeigu jie asocialūs tai vaikus reikia ko greičiau siųsti į ugdymo įstaigą.

Silpnai matantys ir aklieji įgyja baldininko amatą, veria šepečius, įgyja masažisto specialybę. Vietoj akių jiems labai jautri yra klausa.

Į šiuos centrus eina :
1. tie kur gresia apakimas,
2. tie kur staiga apanka.
Netekę regėjimo išsaugo vaizdų pasaulį ir jiems reikia sutvarkyti tik psichinę būklę.Žmogus, sužinojęs , kad neteks regėjimo praeina konfliktinių situacijų fazes: 1. depresija ( neveiklumo fazė)- požymis, kada netekęs regėjimo žmogus yra psichiškai prislėgtas, 2. veiklumo – užimtumo fazė – kai bando ką nors veikti ir atsikratyti slegiančios būsenos, 3. produktyvios veiklos fazė- tam tikro rezultato siekimas, reikia , kad žmogus susirastų tokia vietą, kad kiti jo darbą įvertintų, 4. poelgio fazė – visiškas apsisprendimas , kad darys tai, ką jis nori, ką jis pasirenka ir mato perspektyvas.Pats sunkiausias periodas pereiti iš pirmos į antrą fazę.

Surdopedagogika (kurčiųjų).
Priežastys tokios pačios kaip ir tiflo. Sutrikus klausai nesivysto ir kalba. Negali lankyti darželio, mokyklos. Manoma, kad dažniausia sutrikimai yra įgyti.Kurčiųjų grupės: kurtieji, vėliau apkurtę ir prigirdintieji.

Kurčiųjų grupei priklauso tie, kurių labiausiai sutrikusi klausa dėl paveldėtų, įgimto arba ankstyvoje vaikystėje atsiradusio kurtumo. Jiems negali vystytis kalba, o be spec. mokymo išsivysto kurčnebylystė.

Kurčiam vaikui neprieinami jokie garsiniai signalai ir be spec. mokymo nesivysto kalba. Kurčiais laikomi tokie vaikai , kurie negirdi arba negali girdėti per 1 m. nuo ausies kaušelio.Apkurtę vaikystėje arba kurčiaisiais nemokomi neišmoksta kalbėti. Spec. mokymo klasėje jie yra mokomi ir šiek tiek išmokomi. Kurtumas ir nebylumas labai veikia jų elgesį bei pažintinę veiklą. Šie vaikai turi žymiai mažiau galimybių suprasti kitų kalbą , gamtos reiškinius, veiksmus. Dažnai jiems kompensuoja klausos trūkumą kai kurie kiti jutimo organai: rega, uoslė, lytėjimas. Spec. mokykloje jie yra mokomi kalbėti gestų pagalba, mimika, pirštais.Su kalbėjimu galima išugdyti ir loginį mąstymą. Labai svarbu išmokti bent kiek šnekamosios kalbos, kuri yra bendravimo ir mąstymo priemonė.Mokslininkai dirbantys su kurčiaisiais turi kuo anksčiau nustatyti kurtumą ir pradėti mokyti garsus ir kitą kalbą. To mokymo tikslas, kad kurtieji suprastų , kad kiekvienas daiktas ar reiškinys turi tam tikrą žodinį apvalkalą, garsinį signalą.Mokomas vaikas stebi lūpas ( kalbančiojo ) ir mokosi iš jų skaityti.Anksti supranta veido išraiškos , mimikos ir gestų kalbą.Mokslininkai rekomenduoja atlikti pratimus nuo tada, kai vaikas pradeda guguoti ( 6 mėn.) pasiekiama neblogų rezultatų ir mokomas vaikas iki 7 m. gali išmokti apie 200 žodžių.
Puikiai įsimena ženklus , simbolius, žinoma tai padaryti padeda tėvai ir spec.aplinka.
Klimatas turi didelės įtakos elgesio formavimui.Jeigu aklieji užsisklendę , pasyvūs , tai kurtieji spontaniški , impulsyvūs , agresyvūs.Vaikai blogiau orientuojasi aplinkoje, negreitai supranta duodamus nurodymus, supranta ne taip todėl darosi pykti, irzlūs, nepasitikintys savimi ir kitais.Nesuprantantys aplinkinių elgesio ir dėlto būna įžeidūs , įžūlūs, agresyvūs.Iš kurčiųjų išsiskyrę vėliau apkurtę, tie, kurie neteko klausos ankstyvoje kūdikystėje, mokykliniame amžiuje tada, kai buvo susiformavusi kalba.Jiems yra lengviau ugdyti kalbą , nes turi nemažą žodžių ir simbolių likutį. Mokytojams labai svarbu išnaudoti vaiko kals likučius ir būtina visomis priemonėmis toliau mokyti kalbėti , sudarant sąlygas gyventi ir bendrauti su kalbančiais žmonėmis. Reikia skatinti kuo daugiau bendrauti žodžiais , o ne gestais .
Prigirdintieji vaikai.Tai gana sunki grupė , kuri negali sėkmingai mokytis bendro lavinimo mokykloje. Padeda surdo pedagogas, mokytojas asistentas. Nuolat prižiūrint gydytojui vienas vaikas klasėje gali būti integruotas tarp besimokančių bendro lavinimo mokyklose. Turi turėti repetitorių, teigiamą nuostatą į šį vaiką.

Ankstyvasis smegenų pažeidimas. Centrinis organas nuo kurio priklauso viso organizmo vystymasis yra smegenys . Dėl ankstyvojo smegenų pažeidimo sutrinka visa kūdikio raida. CNS- (smegenys- centrinė nervų sistema )tai labiausiai išsivysčiusi gyvoji materija. Smegenų struktūra labai sudėtinga ir diferencijuota.Todėl smegenims reikia ypatingai daug deguonies. Pvz. jei gimdamas vaikas pridūsta- nukenčia smegenys.Nuo to kiek laiko vaikas pabuvo pridusęs priklauso smegenų veikla ateityje.Smegenys vienintelis organas, kurių pilkoji masė neatsistato. Lengvas pažeidimas gali palikti liekamuosius reiškinius, sutrikdo smegenų funkcionavimą. Priežastys skirstomos pagal atsiradimo laiką.Iki gimimo , gimstant ir po gimimo.

Jos gali būti sekančios ir pasireikšti taip:
1. deguonies trūkumas,
2. medžiagų apykaitos sutrikimas,
3. uždegiminis encefalitas, meningitas, smegenų žievės uždegimas.
4. trauminis pažeidimas dėl nelaimingo atsitikimo : smegenų sutrenkimo, kai iš dalies ant smegenų išsilieja kraujo.
5. chromosominis – genetinis sutrikimas ( Dauno sindromas) .
6. hormoninis- vidaus sekrecijos liaukos sutrikimas ( cukraligė ).
7. spindulinės kilmės apšvietimas.
8. ir pavieniai , ir keli kenksmingi poveikiai.
Jų pasiekoje gimsta vaikai : 1. oligofrenai, 2. cerebralinis, motorikos sutrikimai ( traukuliai ),3. ryškūs cerebraliniai traukuliai ( smegenų paralyžius ).
10%visų pasaulio žmonių yra neįgalūs.
Autizmo sindromas .Auto – ( užsidaryti, užsisklęsti savyje, į save ).Žmogus nelinkęs bendrauti. Gali būti ribinio, sutrikusio intelekto, gali būti normalaus intelekto, 0,00001% – genijai.Motinos sako, kad kūdikis rodo nepasitenkinimą lietimu. Autistai mėgsta pastovią aplinką, jokių pokyčių, būdingi stereotipiniai judesiai ( lingavimas ). Pvz. mergaitė – nekalba 5 metų tik sako ,, čia “- autizmas.
Šizofrenija. 2 genų įtakos veiksmas. Iki galo neištirta. Gali būti kiekvienam žmogui. Mokslininkai sako, kad ji įgyjama.Tai sąlygoja šių 2 genų keitimasis kuomet:1. fizinė būklė ( nervų sistema išsekusi ), 2. išgyvenimai ( skaudūs likimo smūgiai ) jie laikosi ilgą laiką.Po to būna pertrauka , lyg tai viskas praeina , iš giedro dangaus atsiranda liga. Nervų sistema silpna.

Leave a Comment