soc. pedagogikos atsiskaitomasis darbas

Šiame darbe pateikiamos lyčių aspekto integravimo strategijai būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos. Taip pat pateikiama lyčių aspekto integravimo strategijos sudėtinių dalių bei veikėjų apžvalga.

1. Kokios būtinos išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos?

Svarbu skirti reikiamą dėmesį lyčių aspekto integravimo strategijos įdiegimo schemai tam, kad būtų galima tikėtis sėkmės.
Taigi, kas gali būti identifikuota, kaip išankstinės prielaidos ir palankios sąlygos?

Politinė valia

Šalis privalo pripažinti lyčių lygybę, kaip prioritetą. Absoliuti dauguma valstybių Europos Tarybos narių ratifikavo Jungtinių Tautų Konvenciją “Dėl moterų visų diskriminacijos formų pa

a
anaikinimo” ir tai šį įsipareigojimą daro akivaizdų. Tačiau to negana. Lyčių aspekto integravimo strategija turi tapti politine tema. Nevyriausybinės organizacijos gali labai padėti įtakoti politinę valią. Vyriausybė turi viešai pareikšti savo nuostatą integruoti lyčių lygybės perspektyvą į visas politikos programas ir pažymėti, kad šios programos bus efektyviai skatinamos, siekiant lyčių lygybės. Vyriausybė taip pat turi nustatyti aiškius kriterijus, kurie padės veikėjams. Be stiprios politinės valios pamažu siekti lyčių lygybės konsensuso ir lyčių lygybės kultūros, lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimas nebus sėkmingas.

Politinė valia si
i
iekti lyčių lygybės ir integruoti šiuos klausimus į visas politikos sritis apima dabartinių lyčių santykių analizę, o taip pat struktūrų, procesų, politikos programų, sąlygojančių nelygybę, reformą. Tai, be kita ko, apima lygias galimybes dirbti mokamą darbą ir dalyvauti ekonomikos procesų valdyme ir
r
r valią tobulinti bei pritaikyti struktūras ir procesus, įgalinančius dalintis pareigomis šeimoje. Sukūrus realią lygybės kultūrą, moterys ir vyrai turės dalintis kur kas plačiau, negu dabar, neapmokamu darbu namuose ir pareigomis šeimoje. Dėl to pozityvus partnerystės aspektas ir moterų bei vyrų pareigų pasidalijimas šeimoje turi būti plačiai palaikomas. Politinė valia diegti lyčių aspekto integravimo strategiją ir lyčių lygybės supratimas visuomenėje tarpusavyje stipriai susiję. Taigi vyriausybėms reikės remti lyčių lygybės suvokimo skatinimą ir žinių apie lyčių lygybę skleidimą, taip pat ir švietimo sistemoje.

Specifinė lyčių lygybės politika

Šalys, neturinčios lygybės politikos, gali ją suformuoti ir pradėti lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimą vienu metu. Tokia politika turi septynis istoriškai susiklosčiusius aspektus:
1) Lygių galimybių įstatymai ir antidiskriminaciniai įstatymai: lygybės įstatymai yra saugikliai prieš diskriminaciją ne tik da

a
arbo rinkoje. Ši įstatymdavystė yra būtinas pagrindas skatinti lygybę.
2) Tokių institucinių mechanizmų, kaip lygybės kontrolierius, ar lygybės komisijos, ar tarybos apsaugai nuo diskriminacijos, egzistavimas.
3) Stiprus nacionalinis lygybės institucinis mechanizmas (administracinės institucijos), turintis pakankamai kompetencijos, resursų (žmonių ir lėšų), bei žinių, galintis įtakoti politiką visuose lygmenyse.
4) Specifinė lygybės politika ir veiksniai, susiję su specifiniais moterų arba vyrų interesais.
5) Kiekvienoje ministerijoje įsteigti lygybės padaliniai ar paskirti atsakingi už lyčių lygybę pareigūnai.
6) Tyrimai ir mokymai lyčių lygybės klausimais.
7) Lyčių lygybės klausimų suvokimo skatinimas.

Statistika

Duomenys apie dabartinę moterų ir vyrų situaciją ir

r
r duomenys apie dabartinius lyčių santykius yra būtini lyčių aspekto integravimo strategijai. Problema ne tik ta, kad statistika ne visada sugrupuojama pagal lytis, bet ir ta, kad ši statistika tuo požiūriu gali būti tendencinga. Gera statistika pateikia duomenis, kurie atsoindi tiek moterų, tiek vyrų situaciją, jie yra pateikti pagal lytis bei pagal kitus bazinius kriterijus.

Išsamios žinios apie lyčių santykius

Lyčių aspekto integravimo strategija nėra pati sau tikslas, o strategija pasiekti lyčių lygybę. Ją diegiant būtina, kad politikai turėtų pakankamai žinių apie lyčių santykius. Ne visas žinias gali pateikti instituciniai lyčių lygybės mechanizmai ir todėl turi būti atliekamos lyčių studijos ir tyrimai, o jų rezultatai plačiai skelbiami. Tokie tyrimai turi apimti dabartinės nelygybės tarp lyčių visose politikos srityse analizę bei prognozę, kaip būsimos iniciatyvos paveiks moteris ir vyrus. Lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja stiprių lyčių studijų. Įvairiose šalyse egzistuojantys skirtumai plėtojant lyčių studijas ar nustatant lyčių studijų reikšmę politiniams procesams, pabrėžia išorinių ekspertų vaidmenį. Kai informacija apie lyčių santykius pasiekia kelis administracinės sistemos etapus, tai labai palengvina lyčių aspekto integravimo strategijos diegimą.

Gebėjimas administruoti politinius procesus

Lyčių aspekto integravimo strategija apima politinių procesų reorganizaciją, plėtrą, įgyvendinimą ir įvertinimą, o taip pat informaciją apie administracinės sistemos ypatybes. Tai ne tik duomenys, kuriose srityse atliekama lyčių ekspertizė, bet ir politikos proceso aspektai: kokie veikėjai tai atlieka, ką reikia atlikti, kas atsakingas.

Būtinosios lėšos ir žmogiškieji resursai

Finansinės lėšos yra būtinos įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategiją, kaip ir bet kurios kitos politinės strategijos įgyvendinimo išankstinė sąlyga. Lyčių aspekto integravimo strategijos diegimas reiškia egzistuojančių fondų perskirstymą. Netgi jei šalys parodys būtiną politinę valią ir turės atitinkamą lyčių lygybės politiką bei detalias žinias apie lyčių santykius, tai nepadės joms pritaikyti egzistuojančias politikos priemones bei technologijas naujų bendradarbiavimo kanalų kūrimui ir užtikrinti būtiną politikų mokymą lyčių lygybės klausimais. Visi šie aspektai reikalauja lėšų. Būtų labai trumparegiška turėti omenyje tik šiam kartui reikalingas lėšas. Lyčių aspekto integravimo strategijos privalumai ir pozityvus efektas jau buvo paminėti. Galima daryti išvadą, kad lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja kokybės. Kalbant apie lyčių aspekto integravimo strategijos trumpalaikius kaštus, reikia turėti omenyje ilgalaikį pozityvų efektą.

Moterų dalyvavimas politikoje ir visuomeniniame gyvenime, bei priimant sprendimus
Akivaizdu, kad būtų sunku pasiekti politinės valios lyčių aspekto integravimo strategijai įgyvendinti, jei moterys nebūtų pilnai įtrauktos į politinį ar visuomeninį gyvenimą, bei sprendimų priėmimo procesą. Todėl svarbu, kad kuo daugiau moterų dalyvautų politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Ypač svarbu, kad moterys įsijungtų į sprendimų priėmimo procesus, tuo užtikrinant, kad į moterų vertybes, interesus ir gyvenimo patirtį būtų atsižvelgta priimant sprendimus. Akivaizdu, kad ne kiekviena moteris gins moterų tematiką, bet faktas yra tas, kad daugelis tų, kurie gina pusiausvyrą santykiuose tarp lyčių, yra moterys. Be to patirtis rodo, kad šalyse, kur daugiau moterų dalyvauja priimant sprendimus, pokyčiai vyksta daug greičiau ir efektyviau.

Kas atsitinka, kai nėra šių būtinų išankstinių prielaidų ir palankių sąlygų? Svarbiausia būtina sąlyga – politinė valia. Be politinės valios nebus fondų perskirstymo, nukreipto į lyčių perspektyvos diegimo politikos plėtrą ir įgyvendinimą, ar lyčių studijų plėtrą. Lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo procesas gali prasidėti, net jei tai reikalauja daugiau, negu tik politinės valios. Lyčių aspekto integravimo strategija padeda skatinti įveikti egzistuojančią lyčių nelygybę, gilinti bei plėsti žinių apie lytis apimtis, o tai padeda inicijuoti tolesnes lyčių aspekto integravimo strategijos iniciatyvas.

2. Kada, ką ir į ką integruoti?

Kurie politikos proceso momentai svarbūs lyčių aspekto integravimo strategijai?

Lyčių aspekto integravimo strategija – tai strategija, kurios neužtenka pradėti vieną kartą: ji nuolat turi būti visų politinių procesų prioritetu. Integravimui svarbūs visi momentai. Ši strategija turi būti pradėta įgyvendinti pačiame ankstyviausiame etape, politikos rengimo fazėje, bet jokiu būdu neturi apsiriboti šia faze. Lyčių aspekto integravimo strategija yra įgyvendinama keliais etapais politinio proceso metu. Nustatyta, kad pagrindiniai, svarbiausi etapai yra šie:

Politikos rengimo ir planavimo etapas

Šiame pradiniame etape identifikuojamos, apibrėžiamos ir analizuojamos problemos ir kliūtys, nagrinėjama jų apimtis ir svarba, apibrėžiami siekiami rezultatai, suformuluojami išsamūs uždaviniai, identifikuojami suinteresuoti asmenys ir jų grupės. Integravimas yra svarbus šiame etape, nes temos, kurios iki šiol nebuvo svarstomos iš lyčių perspektyvos, dabar bus. Tai leis lyčių lygybės perspektyvą įdiegti į platų politikos sričių ratą. Faktiškai lyčių aspekto integravimo strategija turi būti pradėta diegti kuo anksčiau, nes kuo anksčiau lyčių lygybės perspektyva bus integruota į politikos procesus, tuo didesnė tikimybė, kad politikoje į tai bus kreipiamas rimtas dėmesys, ir ši strategija netaps tiesiog papildomu paragrafu.

Politikos sprendžiamasis etapas

Šiame etape priimami sprendimai dėl esamų problemų ir kliūčių, taip pat apsvarstomas ankstesnio etapo parengiamasis darbas ir problemų bei kliūčių, su kuriomis buvo susidurta, apimtis. Tai apsprendžia, ar tematika bus įtraukta į politinę darbotvarkę ir kokios bus tam skirtos lėšos. Lyčių aspekto integravimo strategija padidins temų, įtrauktų į politinę darbotvarkę, svarbą ir kiekį – temų, kurios anksčiau buvo apibrėžiamos kaip “susijusios tik su moterimis”. Politinių prioritetų apibrėžimas, atsižvelgiant į potencialias politines problemas ir kliūtis, lyčių perspektyvos požiūriu, sąlygoja naują problemų išdėstymo tvarką ir lėšų, anksčiau skirtų problemoms spręsti, perskirstymą.

Politikos įgyvendinimo etapas

Kai temos nustatytos ir išanalizuotos, apibrėžti politikos tikslai ir kryptys, nustatyti prioritetai, jau galima pradėti įgyvendinti šią politiką. Visų pirma numatomi konkretūs veiksmai. Diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją pirmuosiuose etapuose nėra garantijų, kad bus efektyviau atsižvelgta į lyčių perspektyvą įgyvendinant politiką: analizė ir veiksmai – skirtingi dalykai. Daug laiko gali praeiti nuo lyčių tematikos apsprendimo iki lyčių lygybės principo įtvirtinimo ir politikos, apimančios šią tematiką, įgyvendinimo. Todėl labai svarbu šiame etape įtraukti veikėjus, juos remti ir nukreipti reikiama kryptimi.

Politikos įvertinimo etapas

Vis labiau priimtina, kad politika būtų įvertinama, siekiant nustatyti, iki kokio laipsnio pasiektas užsibrėžtas tikslas, kiek naudinga pasirodė ši politika. Lyčių aspekto integravimo strategijos tikslas šiame etape – įvertinti vykdomos politikos įtaką esamiems lyčių santykiams. Ypatingai svarbu, kad įvertinimo procesas, įtakodamas politikos rengimą ir planavimą, pasitarnautų kaip pradinė pozicija naujoms politinės iniciatyvoms atsirasti.

Aišku, kad šie politiniai etapai gali būti suskirstyti į kelis smulkesnius etapus, leidžiančius plačiau ir detaliau išanalizuoti politinius procesus. Taip pat aišku, kad šie etapai praktikoje negali būti tiksliai atsiejami bei nebūtinai seka vienas po kito nustatyta chronologine tvarka. Tačiau, išskyrus įvertinimo procesą, taip suskirstyti etapai visada egzistuoja politiniuose procesuose ir jais reikia vadovautis įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategiją praktiškai.

Gali būti gana sudėtinga įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategiją visuose šiuose etapuose iš karto. Todėl kyla klausimas, kurie etapai labiausiai tinkami pradėti įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategiją. Politinių sprendimų priėmimo procesas yra vienas iš svarbiausių startinių momentų, suteikiantis gyvybiškai svarbų vaidmenį šiam procesui, ir padedantis nustatyti, kas bus įtraukta į politinę darbotvarkę. Politikos įvertinimo proceso etapas yra sąlyginai lengvas momentas pradėti strategiją įgyvendinti. Šis etapas yra neatsiejama politinio proceso kritinė fazė ir tampa pagrindu naujai politikai formuoti. Tačiau šis etapas ne visuomet labiausiai išplėtotas. Politikos rengimo ir planavimo procesas bei politikos įgyvendinimo procesas yra labai sunkūs etapai pradėti diegti lyčių aspekto integravimo strategiją, nes čia jau reikia labai specializuotų ir detalių žinių apie lyčių lygybę. Tačiau, kaip jau minėta, jie taip pat labai svarbūs, diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją.

Kurios politikos sritys svarbios lyčių aspekto integravimo strategijai?

Daugelis politikos sričių yra tinkamos lyčių aspekto integravimo strategijai, nes jos tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja moterų ir vyrų gyvenimą. Politikos sritys, kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti netinkamos, pavyzdžiui, užsienio politika, taikos palaikymas, ginkluotų konfliktų sprendimas, tarptautinė prekyba gali netiesiogiai būti susietos su lyčių nelygybe. Pradėti diegti lyčių aspekto integravimo strategiją lygiagrečiai visose šiose srityse vienu metu yra per daug sudėtinga ir gali sukelti finansų, žmogiškųjų išteklių, dėmesio stoką išskaidyti jėgas. Kyla klausimas, nuo ko pradėti.

Pirmoji galimybė – pradėti nuo svarbiausių kritinių sričių. Veiksmų platforma, patvirtinta Jungtinių Tautų ketvirtojoje moterų pasaulinėje konferencijoje (Pekinas, 1995) identifikuoja keletą kritinių sričių, kuriose visų pirma reikia siekti lyčių lygybės. Tai skurdas, švietimas, sveikatos apsauga, smurtas, ginkluoti konfliktai, ekonomika, sprendimų priėmimas, instituciniai mechanizmai, žmogaus teisės, visuomenės informavimas, aplinkos apsauga, moteris – mergaitė. Visos šios sritys tinkamos pradėti diegti lyčių aspekto integravimo strategiją. Analogiškai įvairių Europos organizacijų – Europos tarybos, Europos Bendrijos Komisijos, Šiaurės šalių ministrų tarybos – tarpvyriausybinės programos aiškiai apibrėžė problemas ir prioritetus lyčių lygybės srityje. Lyčių aspekto integravimo strategija – gera strategija šias programas sujungti. Taip pat, lyčių aspekto integravimo strategijos įteisinimas bus lengvesnis, jei politikai ir visuomenė supras, kad lyčių aspekto integravimo strategija diegiama būtent daugiausiai problemų turinčioje srityje.

Gali būti pravartu lyčių aspekto integravimo strategiją pradėti diegti tose politikos srityse, kurias įprasta traktuoti kaip neutralias lyčių atžvilgiu. Visos politikos sritys, kurios yra žmonių kasdienybė: transporto politika, urbanistinė politika, socialinė politika yra ypač svarbios, nors tai dažnai nepripažįstama. Tą patį galima pasakyti apie tyrimų politiką, nes tai ypatingai svarbi žinių generavimo sritis. Lyčių tendencijų integravimas į šias politikos sritis gali būti labai efektyvus – visų pirma todėl, kad padės “atmerkti akis”. Šis efektas padės įtikinti politikus ir visuomenę, kad lyčių aspekto integravimo strategija reikalinga, netgi jei atrodo, kad lyčių lygybė iš esmės pasiekta.

Tačiau gali būti lengviausia pradėti lyčių aspekto integravimo strategiją diegti tose srityse, kurios siekiant lyčių lygybės jau pripažintos labai svarbiomis, – politinių ir administravimo institucijų organizavimas, darbo rinka, švietimas, socialinė ir šeimos politika. Bendradarbiavimo plėtra turi gilias tradicijas, sprendžiant moterų klausimus (visai neseniai – lyčių klausimus). Lyčių aspekto integravimo strategija švietimo srityje gali būti labai svarbi, nes gali plačiai paskleisti lyčių lygybės klausimų suvokimą. Lyčių aspekto integravimo strategija politinių ir administravimo institucijų organizavime gali apimti rinkimų sistemos pokyčių peržvalgą, arba aukščiausiųjų pareigūnų personalo politikos reorganizavimą.

Kad ir kokios būtų svarbios visos šios politikos sritys, lyčių aspekto integravimo strategija turės didžiausią įtaką, kai šalyje įvyks esminės reformos ar kai bus priimti reikiami įstatymai. Daugelis valstybių, Europos Tarybos narių, jau pradeda rimtas reformas ir tuo suteikia puikią galimybę pradėti lyčių aspekto integravimo strategiją diegti nuo pat pradžių.

Kurie politikos lygmenys svarbūs lyčių aspekto integravimo strategijai?

Visi politikos lygmenys yra vienodai svarbūs, nes lyčių aspekto integravimo strategija turi būti taikoma visai visuomenei. Plačiai pripažintas nacionalinio lygmens tinkamumas. Įvairių politinių lygmenų svarba priklauso nuo šalies struktūros. Centralizuotose šalyse visų pirma dėmesys bus skiriamas nacionaliniam lygmeniui, o federalinėse – regioniniam. Tačiau vietinis lygmuo irgi turi specifinę svarbą, diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją. Sprendimai paprastai ateina iš aukščiau, iš vyriausybės, bet vietinio lygmens sprendimai tiesiogiai susiję su žmonėmis. Reikia daug pastangų įsitikinti, kad vietiniame ir regioniniame lygmenyje strategija įgyvendinama ir kad šių lygmenų valdžios organai turi reikiamų išteklių bei sąlygų įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategiją.

Lyčių aspekto integravimo strategija turi įvairiais formas, kurios taip pat gali įtakoti pasirenkant reikiamą politikos lygmenį. Pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų įtraukimas gali labai padėti įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategiją vietiniame lygmenyje, nes šios organizacijos dažniausiai veikia vietiniame ar regioniniame lygmenyje.

Aišku, kad kiekvieno šalyje integravimo būdai bei sąlygos skirtingi ir į tai reikia atsižvelgti, sprendžiant, kada, kur, kokiame lygmenyje ir ką integruoti bei kas bus atsakingas. Taip pat prieš pradedant plėtoti lyčių aspekto integravimo strategiją būtų išmintinga išbandyti plėtros ir eksperimentavimo fazę ribotoje politinėje srityje. Tokiu būdu strategija bus išbandyta ir išvystyta, prieš ją plačiai pritaikant. Taikant strategiją plačiau svarbu žinoti, kad lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja tam tikro įvairovės laipsnio. Lyčių aspekto integravimo strategija gali būti vykdoma visuose politiniuose procesuose, visose tinkamose politikos srityse ir visais lygmenimis, įtraukiant kiek galima daugiau veikėjų ir panaudojant kiek įmanoma daugiau priemonių.

Pagrindinės lyčių lygybės akcentas kasdienėje politikoje yra tas, kad daugeliu atvejų problema pati savaime nepripažįstama kaipo tokia. Todėl atsiranda analitinių technologijų ir priemonių poreikis. Politikai turi patirties dirbti atitinkamose politikos srityse, bet neturi patirties ir žinių lyčių lygybės srityje ir todėl nežino, ką daryti su šiais klausimais. Paprastai politikai sprendžia klausimus, turėdami pakankamai žinių ir informacijos. Tai reiškia, kad egzistuoja švietimo ir mokymo technologijų ir priemonių poreikis. Galų gale šios technologijos ir priemonės turi padėti politikams suvokti lyčių lygybės sritį ir įgalinti juos atsižvelgti į tai. Paskutinysis būtinas technologijų ir priemonių kompleksas – tas, kuris sudaro galimybę įvairiems partneriams, suinteresuotiems atitinkama politikos sritimi, konsultuotis ir aktyviai dalyvauti.

Bukletai ir lankstinukai

Bukletų ir lankstinukų lyčių aspekto integravimo strategijos tema publikavimas ir platinimas tiek viešojo administravimo institucijose, tiek aplamai visuomenėje turi talpinti visų pirma bendrąją informaciją, išaiškinant, kas tai lyčių aspekto integravimo strategija. Šios publikacijos negali būti priemonė savaime ir turi būti traktuojamos kaip informavimo priemonė, tam, kad taptų žinoma, jog tokia strategija egzistuoja, ir skatinti visuomenės susidomėjimą. Tokiuose bukletuose gali būti pateikiami pavyzdžiai politikos, kuri atneša žmonėms ir visuomenei žalą, kadangi nebuvo atsižvelgta į lyčių perspektyvą, išlaidų naudingumo analizė ir lyčių aspekto integravimo strategijos sėkmingo įgyvendinimo pavyzdžiai.

Mokymo medžiaga mokykloms

Vis labiau rūpinamasi, kad vaikai ir jaunimas daugiau sužinotų apie visuomenės, kaip visumos funkcionavimą, apie lyčių santykius ir apie lyčių lygybę kaip žmogaus teisių sudėtinę dalį. Todėl kyla poreikis tokią mokymo medžiagą naudoti mokyklose, televizijoje ir video programose.

Švietimo ir mokymo priemonių rengimas, tobulinimas, pertvarkymas, pritaikymas ir panaudojimas labai svarbus lyčių aspekto integravimo strategijai. Lyčių aspekto integravimo strategiją diegiant reikia plataus suvokimo skatinimo ir mokymų spektro, nes įtraukiami visi įprastiniai veikėjai. Gyvybiškai svarbu, kad jie turėtų pakankamai žinių.

Konsultacinės bei dalyvavimo technologijos ir priemonės

Vienas iš specifinės lyčių lygybės politikos trūkumų yra tas, kad įtraukiamas tik ribotas lyčių lygybės specialistų skaičius ir jie dažnai turi nedaug galimybių bendradarbiauti su kitais veikėjais, formuojančiais politiką. Lyčių aspekto integravimo strategija įtraukia didelį žmonių skaičių, taip pat ir išorinius ekspertus ir tai reikalauja konsultacinių bei dalyvavimo technologijų ir priemonių. Be to, lyčių aspekto integravimo strategija palieka erdvės įtraukti žmones, kuriuos palies vykdoma politika. Demokratijos plėtra yra vienas iš rimčiausių lyčių lygybės užduočių. Lygaus moterų ir vyrų dalyvavimo politiniame ir visuomeniniame gyvenime visose gyvenimo srityse skatinimas yra neatsiejama visuomenės raidos dalis. Svarbu, kad tiek moterys, tiek vyrai dalyvautų priimant sprendimus, įnešdami savo įvairią gyvenimo patirtį. Tai nėra visiškai nauja idėja, nes tokios politikos sritys, kai aplinkosauga, žemėtvarka, bendradarbiavimo raida turi gilias visuomeninio konsultavimosi tradicijas ir leidžia dalyvauti suinteresuotiems asmenims. Konsultacinės ir dalyvavimo technologijos ir priemonės taip pat palengvins politikos diegimą ir rezultate pagerins efektyvumą ir rezultatyvumą.

Darbo ir koordinacinės grupės, idėjų bankai

Lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja apsikeitimo informacija, patirtimi, žiniomis, o taip pat glaudaus veikėjų bendradarbiavimo ir jų veiklos koordinavimo. Taigi turi būti suformuoti bendradarbiavimo būdai tarp skyrių ir departamentų, tarp lyčių lygybės mechanizmų ir išorinių partnerių. Svarbu, kad darbo ir priežiūros grupės turėtų pakankamai darbinių priemonių veikti.

Žinynai, duomenų bazės ir organizacinių struktūrų schemos

Tam, kad būtų galima konsultuotis su suinteresuotais šia politikos sritimi asmenimis, grupėmis ir organizacijomis, reikia turėti pakankamai informacijos apie juos. Politikai turi turėti pakankamai informacijos apie egzistuojančias organizacijas, kad galėtų parengti planus dalyvauti piliečiams. Žinynai, duomenų bazės ir organizacinių struktūrų schemos gali labai padėti nustatant reikiamus kontaktus.Kadangi dauguma institucijų turi tokias priemones, gali būti labai naudinga prieš pradedant pradėti kurti naujas, kreiptis į tas institucijas ir išsiaiškinti, ar tokie žinynai, duomenų bazės, organizacinių struktūrų schemos jau yra,.

Abiejų lyčių dalyvavimas sprendimų priėmime

Lyčių aspekto integravimo strategija reikalauja pilno moterų ir vyrų dalyvavimo visose visuomenės gyvenimo sferose ir ne paskutinėje vietoje – sprendimų priėmimo procese. Kvalifikuotų moterų sąrašai, kvotos, pozityvūs veiksmai ir kitos specialiosios priemonės moteris įtraukti, paskirti ir skatinti yra būdai, kaip užtikrinti moterų dalyvavimą sprendimų priėmime. Užtikrinant lygų abiejų lyčių dalyvavimą priimant sprendimus, įvertinama ir egzistuojanti personalo politika.

Konferencijos ir seminarai

Viešųjų konferencijų, seminarų, spaudos konferencijų organizavimas sudaro galimybę informuoti platų žmonių ratą – tiek suinteresuotus šia politika, tiek visus kitus.

Debatai

Papildoma debatų nauda yra ta, kad jie ne tik sudaro galimybę apsikeisti informacija, bet taip pat sudaro galimybę asmenims dalyvauti sprendimų priėmimo procese. Debatai leidžia žmonėms tiesiogiai dalyvauti formuojant ir sprendžiant rūpimus politinius klausimus.

4. Kas yra potencialūs veikėjai ir koks jų vaidmuo

Lyčių aspekto integravimo strategija apima visus veikėjus, kurie paprastai įtraukti į politikos rengimo, diegimo ir įvertinimo procesą. Tai jau buvo pabrėžta anksčiau. Tam tikri politikos procesai įtraukia specifinius veikėjus, nes tyrimams atlikti reikalingi akademiniai specialistai, o sprendimams priimti – politikai. Į lyčių aspekto integravimo strategiją gali būti įtraukti įvairūs potencialūs veikėjai: šalia politikų ir valstybės tarnautojų, įskaitant lyčių lygybės mechanizmus, yra dar ir išoriniai ekspertai, nevyriausybinės organizacijos, lobistinės ir interesų grupės ir spauda. Skirtingi šių veikėjų vaidmenys gali būti sugrupuoti į keturias kategorijas: inicijuojantys, vykdantys, remiantys ir skatinantys bei ginantys interesus.

Politikų vaidmuo
Politikų vaidmuo lyčių aspekto integravimo strategijoje yra gyvybiškai svarbus. Jų oficialus ir formalus uždavinys – apibrėžti ir nustatyti politikos prioritetus ir inicijuoti bendrąją politiką. Politikai turi būti visiškai tikri, kad atsižvelgiama į visų žmonių poreikius ir jų formuojama politika tarnauja visos visuomenės gerovei. Plačiai pripažinta, kad lyčių lygybės yra esminis demokratijos pagrindas ir lyčių lygybės skatinimas visose gyvenimo sferose yra būtina tobulesnės visuomenės sąlyga. Politikai yra pagrindiniai veikėjai, atsakingi už tai, kad lyčių lygybės būtų siekiama, kaip pagrindinio tikslo, už platų lyčių lygybės siekimo skatinimą ir už reikiamų lėšų perskirstymą bei būtinų sąlygų sudarymą, diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją. Faktiškai, politikai yra pagrindiniai veikėjai inicijuojantys lyčių aspekto integravimo strategiją. T.y., aišku, kad politinė valia ir rimtas politinis įsipareigojimas yra gyvybiškai svarbios sąlygos lyčių aspekto integravimo strategijai. Netgi, jei lyčių aspekto integravimo strategija apima daug veikėjų ir politikai nebūtinai yra lyčių lygybės ekspertai, pagrindinė atsakomybė už tai, kad lyčių aspekto integravimo strategija būtų įmanoma, gula ant jų pečių.

Administravimo institucijų vaidmuo

Administravimo institucijos ne tik įgyvendina politiką, bet ir išaiškina bei apibrėžia politikos tematiką. Jų vaidmuo labai svarbus taip pat parengiant bei toliau vystant politiką. Administravimo institucijos yra pagrindiniai veikėjai, vykdantys lyčių aspekto integravimo strategiją, turint omenyje faktą, kad lyčių aspekto integravimo strategija reiškia lyčių lygybės perspektyvos integravimą į visų politikos sričių kasdieninius procesus. Be to, administravimo institucijos pradeda lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimą. Jos atsakingos už lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo procesą tęstinumą, glaudžiai bendradarbiaujant su politikais, kuriems reikalinga administratorių patirtis įgyvendinant lyčių aspekto integravimo strategiją kaip ilgalaikę strategiją. Todėl labai svarbu, kad administravimo institucijos ir darbuotojai būtų pakankamai kvalifikuoti tai atlikti. Ir svarbiausia yra tai, kad atsakomybė už lyčių aspekto integravimo strategiją turi būti deleguota aukščiausiems sluoksniams.

Lyčių lygybės mechanizmo vaidmuo

Nors lyčių lygybės mechanizmai yra administravimo institucijų dalis, jų vaidmuo yra skirtingas. Lyčių lygybės mechanizmų vaidmuo turi būti iš naujo apibrėžtas, pritaikant jį lyčių aspekto integravimo strategijai. Šiuo metu lyčių lygybės mechanizmai yra naujų idėjų bankai, naujų strategijų rengėjai, ekspertai ir žinių kaupėjai. Jie atlieka politinę analizę bei atspindi esamą politiką. Pagrindinis lyčių lygybės mechanizmo uždavinys – būti lyčių aspekto integravimo strategijos katalizatoriumi. Jų balsas yra lemiamas, priimant sprendimus dėl visuomenės nuomonės lyčių lygybės klausimais formavimo, lyčių lygybės svarbos suvokimo, taip pat padedant politikams suvokti politinį lyčių lygybės poreikį. Taip pat lyčių lygybės padaliniai remia kitus veikėjus, dalyvausiančius diegiant lyčių aspekto integravimo strategiją. Jie gali skleisti informaciją ir žinias, dalyvauti kaip ekspertai mokymuose, plėtoti egzistuojančius politikos instrumentus ir pritaikyti juos lyčių aspekto integravimo strategijos reikmėms.
Lyčių lygybės mechanizmų privalumas yra tas, kad jie jau įsitvirtinę sistemoje. Jie žino kiek dėmesio yra skiriama lyčių lygybės klausimams ir kaip jie suvokiami, išmano administravimo institucijų darbo metodus ir kas yra priimtina. Jie jau turi institucionalizuotus ryšių kanalus. Lyčių lygybės mechanizmai kaip sistemos dalis gali vaidinti ypač svarbų vaidmenį pereinant prie lyčių aspekto integravimo strategijos, nes gali suprantamai pateikti giliai specializuotas žinias apie lytis, tuo padarydami jas prieinamesnes ir paprasčiau administruojamas. Vis dar reikia turėti omenyje, kad tiesiogiai įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategiją įvairiose politikos srityse – ne lyčių lygybės mechanizmų funkcija.

Tyrinėtojų ir ekspertų vaidmuo

Tyrinėtojų ir ekspertų vaidmuo išaiškinant ir apibrėžiant politikos klausimus ir siūlant būdus jiems išspręsti bei padedant formuoti politiką darosi vis svarbesnis. Tyrimai yra labai svarbus informacijos šaltinis ir akstinas politikai formuoti. Mokslinė esamos situacijos ar problemos analizė yra politinės ir socialinės analizės, kurią atlieka politikai, lobistinės ir interesų grupės bei visuomenės informavimo priemonės, pagrindas. Pavyzdžiui, tyrinėtojai gali padėti identifikuoti svarbiausias politikos sritis, kuriose reikėtų taikyti lyčių aspekto integravimo strategiją. Tyrinėtojai ir ekspertai taip pat gali suteikti svarbią techninę paramą diegiant, pritaikant ir išvystant technologijas ir priemones ar organizuojant mokymus.
Auganti tyrinėtojų svarba politikos procese – tai pasekmė to, kad politikos procesai tampa vis labiau sudėtingi. Politikai ir valstybės tarnautojai nebegali būti ekspertai visomis temomis. Tyrinėtojų vaidmens svarba taip pat priklauso nuo šalių vidaus politikos, kai pripažįstama moterų ir lyčių studijų ir tolesnės jų plėtros svarba.

Visuomeninių organizacijų, lobistinių ir interesų grupių svarba
Moterų organizacijos, profsąjungos, migrantų grupės, bažnyčia ir visuomeninės organizacijos geriausiai jaučia viešojo gyvenimo pulsą ir mato ar numato problemas. Šis artumas ištakoms ir aukštas specializacijos lygis reiškia, kad jie yra atitinkamų politikos sričių ekspertai. Jie yra svarbus žinių šaltinis ir vaidina svarbų vaidmenį perduodant jas politikams ir įtakojant politinę darbotvarkę. Bet tai nėra vienintelė priežastis, dėl ko jie turi dalyvauti formuojant ir apibrėžiant politiką. Demokratija reikalauja plataus veikėjų rato dalyvavimo. Todėl visuomeninės organizacijos, lobistinės ir interesų grupės sudaro galimybę didesniam žmonių skaičiui dalyvauti politiniuose procesuose. Taigi jie pagerina demokratijos kokybę. Be to, šios organizacijos taip pat atlieka stebėtojo funkciją, užtikrindamos, kad lyčių lygybės politika išliktų tikslu ir lyčių aspekto integravimas kaip strategija išliktų politinės darbotvarkės prioritetu.

Visuomenės informavimo priemonių vaidmuo
Pagaliau ir visuomenės informavimo priemonės gali įtakoti politinės darbotvarkės formavimą. Jos informuoja visuomenę ir atspindi viešąją nuomonę apie tai, kas visuomenei yra svarbu. Jos taip pat įtakoja visuomenės nuomonės formavimą apie egzistuojančią politiką ir problemas ir gali būti svarbiu suvokimo skatinimo įrankiu. Visuomenės informavimo priemonių įtaka yra gyvybiškai svarbi kuriant ir išsaugant vertybes ir normas. Svarbu, kad visuomenės informavimo priemonės atspindėtų egzistuojančius lyčių santykius ir lyčių aspekto integravimo strategiją, poreikį siekti lyčių lygybės ir ką tai reiškia.

Tarptautinių institucijų svarba

Tarptautinių institucijų, kaip Europos Taryba ar Europos Bendrijos institucijos, svarba auga ne tik remiant, bet ir skatinant veikėjus bei inicijuojant naujus politikos procesus. Jų tarptautinis pobūdis sudaro realią galimybę apsikeisti ir paskleisti informaciją tarptautiniu mastu tiek tarptautinėms organizacijoms, tiek valstybėms, Europos Taryboms narėms, tiek atskiriems veikėjams. Taip pat sudaro jiems galimybę pasinaudoti egzistuojančiu duomenų banku, kad veikėjai galėtų įsijungti į naujų perspektyvų plėtrą ir naujų strategijų, politikos, technologijų ir priemonių inicijavimo skatinimą. Tuo būdu jie vaidina svarbų vaidmenį ne tik kuriant Europinius tinklus tarp tų, kurie yra aktyvūs lyčių aspekto integravimo strategijos diegimo srityje įvairiose šalyse, bet taip pat padedant naujiems veikėjams pradėti diegti lyčių aspekto integravimo strategiją.