renginio planas

KAIP AŠ SVEIKINU MAMYTĘ

TIKSLAI:

Pažintinis – supažindinsiu mokinius su kvietimų ir gėlyčių darymu.

Auklėjamasis – renginio metu ugdysiu vaikuose meilę;
– ugdysiu meilės, pagarbos jausmus mamytėms;
– žadinsiu estetinį jausmą;
– skatinsiu atsakomybės jausmą;
– skatinsiu meilę ir šilumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais.

Lavinamasis – sieksiu lavinti saviraiškos poreikį;
– lavinsiu kūrybinius gebėjimus, gaminant gėlių žiedus, piešiant kvietimus;
– lavinsiu muzikalumą, mokantis dainas;
– lavinsiu artistiškumą, vaidinant.

METODAI:

Įtikinimo – įtikinsiu, kad ši diena yra svarbi ir kad šią dieną reikia pasveikinti savo mamytes.

Įpratinimo – pratinsiu vaikus mandagiai elgtis renginio metu;

– pratinsiu mokinius kiekvienais metais nepamiršti pasveikinti savo mamas.

Pavyzdžio – rodysiu pavyzdį, kaip kuultūringai elgtis renginio metu.

FORMA: Kalendorinė šventė.

DALYVIAI: visos 4 klasės;

klasių auklėtojai;

muzikos mokytoja;

dailės mokytoja;

aš, renginio vedančioji.

VIETA: Aktų salė.

SITUACIJA:

Šiandieninė mokykla privalo ugdyti laisvą, kūrybingą žmogų. To siekiame ne tik per pamokas, bet ir popamokinėje veikloje. Per renginius gilinamos ugdytinių žinios, mokėjimai, įgūdžiai, tobulinami visuomeninio elgesio, darbo įgūdžiai bei įpročiai, ugdomi kūrybiniai gebėjimai.
Ne tik ugdytiniams, bet ir jų globėjoms ypač džiugi šventė – Motinos diena. Tai motinos pagerbimo, džiaugsmo ir apmąstymų diena.

PASIRUOŠIMAS RENGINIUI:

Šventei ruošiasi visos 4 klasės. Atrinksiu skaitovus ir dainininkus. Taip pat atrinksiu duu mokinius ir vieną mokytoją eilėraščio „Mamytės lepūnėlis“ inscenizacijai. Šiam vaidinimui pati pagaminsiu keletą popierinių dekoracijų (blynų, vaisių, keptuvę su kepsniu) (Priedas 1).Paprašysiu muzikos mokytojos pagalbos, kad padėtų mokiniams ir klasių vadovams išmokti dainas, nes pastarieji taip pat dainuos šventėje. Pa

adėsiu vaikams šventei pasigaminti po du spalvotus gėlių žiedus. Padėsiu mokiniams padaryti gražius kvietimus mamytėms į šventę (Priedas 2). Paprašysiu dailės mokytojos, kad per dailės pamokėlę padėtų vaikams nupiešti savo mamyčių portretus. Vaikučių piešinėliais išpuošiu aktų salę ir surengsiu mažą parodėlę. Namuose iškepsiu didelį tortą (jis bus reikalingas eilėraščio „Mamytės lepūnėlis“ inscenizacijai).

RENGINIO EIGA:

Į šventę vaikai ateina pasipuošę, ant krūtinės prisisegę savo nupieštus, iškirptus įvairiaspalvius gėlių žiedus (Priedas 3). Skambant J.Pultanavičiaus dainos „Mamytei“ įrašui (Priedas 4), klasių vadovų vedami sueina vorele vaikai ir aš, renginio vedančioji. Pasibaigus dainai, tariu įžanginius žodžius apie Motinos dieną (Priedas 5). Po mano žodžių penki mokiniai deklamuoja eiles (Priedas 6). Vaikams padeklamavus eiles, visi mokiniai ir mokytojos dainuoja (Priedas 7). Vėliau seka M.Vainilaičio „Mamytės lepūnėlis“ inscenizacija (Priedas 8). Visi mokiniai susėda ant scenos krašto. Scenos viiduryje pasilieka tik tie mokiniai, kurie vaidina ir mokytoja. Pasibaigus puikiam vaidinimui, vedančioji taria paskutinius žodžius (Priedas 9). Po žodžių, muzikos mokytojai grojant pianinu visi mokiniai sustoja ant scenos, visi šventės dalyviai atlieka dainą „Mamytei“, muzika ir eilės O.Pučinskienės (Priedas 10). Dainuodami paskutini posmelį visi mojuoja spalvotomis gėlėmis. Pabaigoje vaikai eina prie savo mamyčių, įteikia joms savo spalvotas gėlytes ir pabučiavę jas vedasi parodyti salėje iškabintus jų pačių pieštus mamyčių portretus (Priedas 11). Renginio pabaigoje visi vaikučiai vaišinsis mano iškeptu tortu.

PRIEDAS 5

Pirmasis gegužės se

ekmadienis – Motinos diena. Tai visų laukiama tauriausia šventė. Lietuvoje ji buvo pradėta švęsti 1928m. Juk mama – tai visų mūsų pradžia, tai gyvybė, tai saulės šviesa, tai namų siela. Motinos balsas mums tarsi ramybės muzika. Motinos vardas – palaimintas burtažodis, nušviečiantis kelią. Mamos – pačios geriausios rankos, jos viską moka. Mamos pati jautriausia širdis. Ji visados pilna meilės, niekada nebūna abejinga. Nesvarbu, kiek tau metų – 5, 10, 50 – tau reikia mamos, jos glamonių, jos žvilgsnio. Kuo labiau tu mamą myli, tuo gražesnis, šviesesnis tavo gyvenimas. Yra sakoma, kad motina tris namų kerteles laikanti. Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Yra vienas žodis, kuris lydi mus nuo lopšio iki karsto. Visa, kas buvo gera, šviesu ir linksma, kas skaudėjo, kas buvo baisu ir alkana mumyse – šaukėsi meilės, globos ar apgynimo – mama!“ Motiną galima palyginti su saule. Ji maitintoja, ji šilumos tiekėja.

PRIEDAS 6

1 mokinys
Taip skaisčiai šviečia saulutė
Ir tulpių džiugina žiedai. Visas mamas, atėjusias į šventę,
Pasveikint norim nuoširdžiai.

2 mokinys
Kas pasakė, kad saulė
Ir žemei, ir žmogui –
Viena?
Yra juk didžiuliam pasauly
Antroji saulutė –
Mama!

3 mokinys
Mamyte, mamyte,
Kokia tu graži.
Tarytum snieguolė
Lengvam debesy.

4 mokinys
Skaidri, kaip šaltinio
Bangelė esi.
Mamyte, mamyte,
Kokia tu graži!

5 mokinys
Mamyte, mamyte,
Kokia tu gera.
Švieti, kaip žvaigždutė
Tyliam vakare.

PRIEDAS 7

Mamyte, mama, mama,
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte, mano,
Gražiausia iš visų.

Tai tu, mamyte, mano,
Švelniausia iš visų.
Nuo tavo giedro šypsnio
Visuos namuos šviesu.

PRIEDAS 8<

M.Vainilaičio „Mamytės lepūnėlis“inscenizacija:

Mergaitė: Pasiraivė Antanėlis –

Patalų kalnai sujudo.

Pasiraivė lepūnėlis

Ir pravirkęs atsiduso,

Guodžias katino balsu:

Tuo metu lepūnėlis atsibudo, pasiraivo ir sako:

Berniukas: – Mama, alkanas esu!
Mama: – Eikš, sūneli, imk raguolį,

Valgyk blynų, uogų, vaisių.
Berniukas: -Nešk man pusryčius į guolį,

Aš prie stalo, mam, neisiu.

Pagulėsiu – nevėlu.

Eikš pati čia su stalu!
Mergaitė: Ir mama jau iš virtuvės

Neša tortą, bičių korį,

Neša kepsnį ant keptuvės.

Mama neša pilną padėklą skanumynų sūneliui:

Mama: -Valgyk, vaike, kiek tik nori.
Mergaitė: Bet Antanui neskanu.
Visi kartu: -Antanėli, nu, nu, nu!!!

PRIEDAS 9

Mielos mamytės,
Būkit, kaip pavasaris
Giedrios, malonios.
Skleiskite aplinkui nuoširdumą, šilumą, gėrį.
Mylėkit ir būkit mylimos!

PRIEDAS 10

Mamytei

1. Savo mamytę aš myliu karštai,
Šitą dainelę dainuoju tik jai.

Pried. Mamyte, mamyte, aš myliu tave,

Mamyte, mamyte, aš myliu tave.

2. Savo mamytei gėlytę nešu,
Savo mamytės klausyti žadu.

Pried. Mamyte, mamyte, aš myliu tave,

Mamyte, mamyte, aš myliu tave.

3. Mano mamytė, geroji mama,
Tau mano meilė tebus dovana.

Pried. Mamyte, mamyte, aš myliu tave,

Mamyte, mamyte, aš myliu tave.

PRIEDAS 4

Atėjo džiugi šventė,
Mums džiaugsmą nešdama,
Mielas mamytes sveikinam
Su Motinos diena.

Atėjo džiugi šventė,
Mums džiaugsmą nešdama,
Mielas mamytes sveikinam
Su Motinos diena.

LITERATŪRA:

1. A.Vyšniauskaitė. “Mūsų metai ir šventės”, Kaunas 1993m.
2. M.Vainilaitis. “Platūs sparnai”.Eilėraščiai, Vilnius 1982m.
3. P.Dangaravičius, A.Katinienė, Z.Marcinkevičius.Muzika I-IV klasėje, Kaunas 1990m.
4. P.Keidošius “BRYDĖS”. Eilėraščiai, Vilnius 1982m.

Leave a Comment