Mokyklos vizijos ir jos dabarties apibūdinimas

MOKYKLOS DABARTIES IR JOS VIZIJOS APIBŪDINIMAS

Vilnius
2008
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla yra trijų gatvių apsuptyje: Įsruties, Tolminkiemio ir I.Kanto. Ji pastatyta 1992 m.
Pirmaisiais metais šioje mokykloje mokėsi 400 mokinių, dirbo 41 mokytojas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo K.Armonas. Dabar mokykloje mokosi 786 mokiniai, dirba 68 mokytojai. Mokyklos direktorius Z.Popovas džiaugiasi darbščiu, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu: čia dirba 6 mokytojai ekspertai, 14 mokytojų metodininkų, 39 vyr. mokytojų.
Visus šiuos 11 metų mokyklos kolektyvas ieškojo naujų mokymo metodų, keitė požiūrį į mokinį ir jo lavinimosi galimybes. Kelią skynės visuminis ugdymas – minties, veiksmo ir žodžio vi ienovė. Sustiprėjo ugdymo bazė: įrengti du informatikos kabinetai, įsigyta daug audio, video technikos užsienio kalboms mokyti, daug kitų mokymo priemonių. Įrengtas stomatologijos kabinetas. Pagražėjo mokyklos interjeras (suremontuoti kabinetai, koridoriai, aktų ir sporto salės, valgykla). Gražėja ir mokyklos aplinka.
Pilaitė – naujas Vilniaus miesto mikrorajonas, dar tik kuriantis savo tradicijas ir formuojantis savo kultūrinę aplinką. Mokykla turi būti to kūrimo centre ir stengtis, kad jos ugdytiniai suvoktų svarbiausias gyvenimo vertybes ir tiesas: neprarastų savo etninių šaknų, natūralaus kalbos jausmo. Tai labai svarbu. Kitaip žm monės taps vieniši, pasimes technizuotame pasaulyje, praras tradicines vertybes, neįgis naujų.
Mokyklos vizija. Mokykla – šiuolaikiška, saugi ir atvira, besivadovaujanti demokratijos ir liberalumo principais įstaiga, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, gebančią plėtoti humanistinius santykius, užtikrinanti puikias šiuolaikiškas technologijomis ir pedagoginėmis bei ps

sichologinėmis naujovėmis ugdymo(si) sąlygas, siekiant bendrųjų išsilavinimo standartų, garantuojančių ne tik brandų jaunos kartos pilietį, bet ir galimybę mokytis visą gyvenimą, sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.

Mokyklos misija. Ugdyti sąmoningas bei turinčias tvirtas vertybines nuostatas asmenybes kaip šalies ateities piliečius, gebančius efektyviai organizuoti savo ir kitų bendruomenės (visuomenės) narių veiklą, aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, užjausti, pagelbėti, mandagiai ir motyvuotai ieškoti teisingumo, reikalauti iš savęs ir kitų sąžiningumo, viešumo ir atsakomybės, sveikai gyventi, svajoti, kurti.

Mokyklos tikslai:

1.Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tobulinant ugdymo(si) pokyčių analizę, vadybą, koordinuojant visų mokyklos bendruomenės narių veiksmus..
2. Kelti bendruomenės kultūrą, kurti patrauklų mokyklos įvaizdį.

Mokyklos uždaviniai:
1.Kurti mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą.

2.Tirti, analizuoti mokymo(si) pokyčius, šalinti trūkumus.

3. Stiprinti mokytojų, mokinių, tėvų, kitų specialistų bendradarbiavimą siekiant au ukštesnės mokymo(si) kokybės.

4.Kurti atvirą, demokratinę mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros centrą.

5. Viešai skelbti mokyklos pasiekimus mieste ir respublikoje.

Prioritetai:

Atsižvelgiant į mokyklos viziją ir misiją, numatyti tris strateginės veiklos prioritetai:

1. Mokymo(si) sąlygų ir kokybės gerinimas, ugdymo turinio optimizavimas.

2. Mokyklos įvaizdžio ir bendruomenės kultūros kėlimas.

3. Brandaus piliečio ugdymas teikiant efektyvią pagalbą ir keliant mokytojų kvalifikaciją.
Savivaldos institucijos:
Mokyklos taryba, pirmininkas K. Šinkūnas
Mokytojų taryba, pirmininkas Z. Popovas
Mokyklos metodinė taryba, pirmininkė A. Žiūkienė
Mokinių taryba , prezidentė Karolina Dilytė
Tėvų komitetas, pirmininkas R. Pakeltis,
Mokytojų metodinės grupės, darbo grupės, komisijos.

Mokykloje vy

ykdomos programos
a) pradinio ugdymo (1-4 kl.)
b) pagrindinio ugdymo (5-10 kl.)
c) vidurinio ugdymo (11-12 kl.)
d) kryptingo dailinio ugdymo (2-10 kl.)
e) ankstyvojo užsienio kalbų ugdymo (nuo 2 kl.)
f) ankstyvojo profiliavimo (8-10 kl.)
g) profilinio ugdymo (11-12 kl.)
Profilinis mokymas organizuojamas pagal profilinio mokymo modelį, patvirtintą ŠMM ministro 2004 m. birželio 3d. įsakymu Nr.ISAK-839.
Mokiniai gali rinktis realinį arba humanitarinį profilį. Savo individualų mokymosi planą 11-12 klasei jie susiformuoja patys pagal žemiau išvardintas taisykles:
1. Mokinys privalo mokytis ne mažiau kaip 10 ir ne daugiau 12 dalykų. Projektinis darbas, visuomenei naudinga veikla į dalykų skaičių neįskaitoma.Jei dalyko programos mokinys nebaigia, tai tolygu, kad to dalyko jis nesimokė.
2. Mokiniai, išskyrus besimokančius pagal modifikuotą vidurinio ugdymo programą, privalo bent du profilio dalykus mokytis pagal išplėstinį dalyko programos kursą, bet iš viso ne daugiau kaip 5 dalykus.
3. Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai.
Kito dalyko programą mokinys gali rinktis atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš to dalyko programos ar kurso, ar dalyko programos kursų skirtumų
Klasių komplektai ir moksleivių skaičius 2007-2008 m.m.
Klasės Klasių skaičius
1-4 12
5-10 17
11-12 5
1-12 34

Mokyklos privalumai:

* Ugdymas vienoje pamainoje

* Priešmokyklinis ugdymas (nuo 6-erių metų)

* Įdiegta elektroninė knygelė

* Dėstomos trys užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų)

* Ankstyvas anglų kalbos mokymas (nuo 2-os klasės)

* Kryptingas dailinis ugdymas (2-10 kl.)

* 11-12 klasėse profilinis mokymas

* Įrengti informatikos kabinetai

* Veikia mokyklos informacinis centras (MIC)

* Aktyvi popamokinė veikla

* Nuosekli ir įvairiapusė prevencinė veikla

* Efektyvi psichologinės – pedagoginės pagalbos, vaikų teisių apsaugos veikla.

Mokykloje dirba pirmosios psichologinės pagalbos komanda:

* Įvertina ir sprendžia moksleivių problemas

*Teikia pa

agalbą rizikos grupės vaikams

*Sprendžia vaikų psichologinių krizių prevencijos klausimus

*Padeda įveikti mokymo įstaigoje kylančius konfliktus

* Suteikia žinių tėvams, kaip įveikti įvairias krizes

Mokykla teikia šias paslaugas mokyklos bendruomenei:
Spec. pedagogo, socialinio pedagogo, stomatologo, medicinos darbuotojo, bibliotekininko.

Tėvų pagalba:
Mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su tėvais. Tėvai dalyvauja sprendžiant atskirų klasių drausmės, tvarkos klausimus, padeda klasės auklėtojai spręsti įvairias problemas.

Bureliai:
Mokiniai lanko burelius:debatų klubą, pop dainavimo studiją ,,Retro”, chorą, teatrą.
Debatų klubo koordinatorė Roma Balčiūtė. Klubo moksleiviai mokosi naudotis įvairiomis informacijos priemonėmis, kritiškai vertinti informaciją ir diskutuoti įvairiomis temomis.
Dalyvaudami diskusijose moksleiviai išmoksta tiksliai ir argumentuotai reikšti savo mintis savo aplinkoj ir viešai. Taip pat jie išsiugdo toleranciją kitokiai nuomonei, sugebėjimą išklausyti oponentą. Moksleiviai kalba lietuvių ir anglų kalbomis.
Pop dainavimo studijos ,,Retro”, vadovė E. Budrikienė .Studija “Retro” įkurta 2000 metais. Studijoje dainuoja vaikai nuo 6 iki 16 metų, su grupe dirba choreografai. Retro” koncertuoja mokykloje, Vilniaus miesto ir respublikiniuose renginiuose, dalyvauja festivaliuose, konkursuose. Dainavimo studijos repertuaras – nuo retro stiliaus dainų, atliekamų šiuolaikiškai, iki pačių naujausių kompozitorių kūrinių, sukurtų būtent šiam kolektyvui.
Jau keletą metų mokykloje vykdomi įvairūs projektai, kuriami muzikiniai spektakliai, miuziklai. Tai paskatino dainuojančius ir mėgstančius vaidinti 8-11 kl. moksleivius suburti į “Tikro garso” chorą. 2003 m. įkurtas choras dalyvavo miuzikle “Erškėtrožė”, muzikinėje pasakoje “Sniego karalienė”, surengė Europos Sąjungos šalių dainų ir šokių vakarą, koncertavo Pilaitės bendruomenei, da

alyvauja įvairiuose renginiuose mokykloje bei Vilniaus m. ir respublikiniuose teatrų festivaliuose. “Tikro garso” choro planuose – muzikinis integruotas projektas “Nuo Egipto iki Brodvėjaus” bei estradinės dainos ir karaoke konkursas “Pilaitės balsas” Pilaitės vidurinėje mokykloje. Dainavimo studijos vadovė Laima Šimanauskienė.
Teatro gimimo diena – 1999 m. gruodžio mėn., kai pastatoma pirmoji muzikinė pasaka “Snieguolė ir septyni nykštukai”. 2000 m. kovo mėn. jaunieji aktoriai (7 klasės moksleiviai) jau dalyvauja Vilniaus miesto moksleivių teatrų festivalyje “Vaidenis”.

Tų pačių metų kovo mėn. teatras dalyvauja dar viename festivalyje. Tai leidyklos “Longman” organizuotas spektaklių anglų kalba konkursas. Kartu su anglų kalbos mokytoja Asta Lauciene pastatytame spektakliuke “Treasure seakers“ moksleiviai laimi I-ą vietą (konkursas vyko tarp Vilniaus ir Kauno vidurinių mokyklų).
2000 m. gegužės mėn. pastatomos šokio spektaklio pagal V.Nedzveckaitės scenarijų “Šv. Jurgi, atrakink žemę” I ir II dalys. Spektaklio premjera įvyksta saulėtą pavasario dieną mokyklos vidiniame kieme, o birželio mėn. aktoriai šoka Pilaitės bendruomenės šventėje prie Salotės ežero.
Gruodžio mėn. pastatomos ir spektaklio III ir IV dalys ir 2001 m. spektaklis vaidinamas Vilniaus miesto mokyklose, teatras dalyvauja vaikų teatrų šventėje “Šimtakojis”, Vilniaus moksleivių menų šventės “Džiaukimės drauge” II etape. Gegužės mėn. teatro trupė dalyvauja republikiniame moksleivių teatrų festivalyje Marijampolėje “Auksinis obuolys”, o rugsėjo mėn. įdomius spektaklio kostiumus pristato Sostinės karnavale.
2001m. gruodžio mėn. įvyksta lyrinės muzikinės komedijos “Pamokos tema:”Žmogaus griaučiai”
( pagal V.Nedzveckaitės scenarijų) premjera. 2002m. kovo mėn teatras gastroliuoja Kaune K.Kuprevičiaus vidurinėje mokykloje, balandžio mėn. spektaklis suvaidintas Vilniaus moksleivių teatrų festivalyje “Vaidenis”. Gegužės mėn. dalis teatro aktorių dalyvauja Respublikiniame vaikų teatrų festivalyje Vilniuje “Bjaurusis ančiukas”.
2002m. balandžio mėn. vykdomas bendras teatro, muzikos ir vokiečių kalbos projektas ir pastatoma muzikinė pasaka vokiečių kalba “Erškėtrožė”. Čia su moksleiviai repetuoja jau trys mokytojos: vokiečių kalbos – Laima Geraitienė, muzikos – Laima Šimanauskienė ir teatro vadovė Vita Nedzveckaitė. Tų pačių metų rudenį spektaklį žiūri svečiai iš Vokietijos Maino miesto, PPRC kursų mokytojai germanistai, o taip pat teatras dalyvauja Respublikiniame teatriniame eksperimente “Pragiedruliai”, kuris vyko Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. 2002 m. gruodžio mėn. įvyksta muzikinio spektaklio “Sniego karalienė” premjera. Aktoriams talkina muzikos mokytojos Laimos Šimanauskienės vadovaujamas “Tikro garso” choras. 2003 m. gegužės mėn. teatras pakviečiamas į Respublikinį Palangos moksleivių teatrų festivalį, kur apdovanojamas diplomu “Už teatrinę kalbą”.
Teatras kiekvienais mokslo metais po 5-6 kartus kiekvieną spektaklį vaidina ir savo mokykloje, todėl jį pamato visi mokyklos mokiniai (kai kurie ir ne po vieną kartą) ir nemažai tėvelių.
Teatro aktoriai ne tik vaidina spektakliuose, bet ir aktyviai dalyvauja įvairiuose mokyklos renginiuose. Mokytojai juos nuolat kviečia vesti įvairius koncertus, viktorinas, konkursus ir t.t., o taip pat dalyvauti įvairiuose projektuose, kur reikalinga sceninė patirtis.
Per keturis gyvavimo metus teatras labai išaugo. Taip pat šiais mokslo metais mokykloje vienuoliktokams pradėtas dėstyti teatras ir teatro meninė raiška, todėl teatrinėje veikloje vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja virš 60 8-12 klasių moksleivių.
2003 m. gruodžio mėn. mokykloje vyksta naujas renginys – moksleivių meno darbų daroda – aukcionas. Šį renginį pradeda Pilaitės teatro aktoriai, suvaidindami miniatiūrą “Vieno dailininko istorija”. 2003-2004 m.m. mokykloje vykdomas integruotas teatro raiškos, muzikos, šokio ir technologijų projektas “Teatras, mada ir aš”, kurio baigiamasis darbas yra muzikinis spektaklis “Nuo Egipto iki Brodvėjaus”. Spektaklio scenarijaus autorė ir režisierė – Vita Nedzveckaitė, muzikos vadovė – Laima Šimanauskienė, kostiumai – Eglės Bertulienės.

Spektaklis keletą kartų vaidinamas mokykloje, Vilniaus miesto moksleivių teatro šventėje “Vaidenis” bei Marijampolės respublikinėje teatro šventėje “Aukso obuolys”.

Leave a Comment