KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO PARAIŠKA Pažintinė – poilsinė vaikų vasaros stovykla

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto kultūros ir meno projektų vertinimo komisijos
2004 m. kovo 4 d. protokolu Nr.2
KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO PARAIŠKA

Panevėžio miesto savivaldybei

PRIORITETAS Pažintinė – poilsinė vasaros stovykla.

I. PROJEKTO PAVADINIMAS
„Pažink senuosius lietuvių amatus“

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Panevėžio Mykolo Karkos vidurinė mokykla

Įmonės tipas – ugdymo įstaiga
Adresas ..............................
Telefonas, faksas, e.paštas ..........................
Įmonės vadovo vardas, pavardė ...............
Įmonės banko rekvizitai (bankas, filialas, banko kodas, biudžetinė ir atsiskaitomoji sąskaitos):
..............................
II. PROJEKTO VADOVAS (pridėti darbinės veiklos aprašymą)

........................
Panevėžio kolegijos, SSPEF Pedagogikos katedros studentė
.................

III. TRUMPAS PROJEKTO APIBŪDINIMAS

Projekto metu mokiniai bus supažindinami su senaisiais lietuvių amatais, mokysis seenųjų amatų ir kurs. Amatininkų mokomi vaikai dirbs su moliu, rinks ir džiovins vaistažoles, darys medžioklinius šaudymo lankus, pins iš šiaudelių ir t.t.Vėliau savo mokykloje surengs savo darbelių parodą, gyvosios archeologijos dienoms paminėti. Projektas ugdys mokinių saviraišką , pasitikėjimą savimi , tautinę savimonę, gilins istorines etnines žinias.

IV. ĮGYVENDINIMO TERMINAI 2006.06.15 iki 2006.06.20

V. REIKALINGA SUMA PROJEKTUI ĮGYVENDINTI 2528 Lt
VI. PRAŠOMA SUMA

1663 Lt

VII. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS

1.Projekto organizatoriai, jų kvalifikacija

Projektą organizuoja mokyklos mokytojai, popamokinių būrelių pedagogai, socialinė pedagogė ir psichologas.Visi organizatoriai
turi aukštąjį išsilavinimą , atitinka kvalifikacinius reikalavimus , keliamus projektų organizatoriams.

2.Ar vykdėte annksčiau tokio pat ar panašaus pobūdžio projektus? Jei taip – nurodykite, kokie projektai, jų įgyvendinimo terminai.

Ankščiau mokykloje tokio pobūdžio projektai nebuvo vykdomi.

3. Projekto partneriai (nevyriausybinės organizacijos, valstybinės įstaigos, privatūs asmenys, užsienio partneriai)

Projektą vykdyti padės popamokinių būrelių vadovai , amatininkai.

VIII. KITI RĖMĖJAI

Lėšomis:

Indvid. Įm. „Sezamas“ Suma 1

150Lt Suteikta
Keramikas Saulius Rimavičius Suma 150Lt. Suteikta
Individ. Įm. „Laura“ Suma 50Lt. Suteikta
Ūkininkas Romualdas Lazickas Suma 100Lt. Suteikta
VP Marketas „Maxima“ Suma 125Lt. Suteikta

Paslaugomis:

Panevėžio autobusų parkas Vertė 150Lt. Suteikta
Individ. Įm.„Turistas“ Vertė 140Lt. Suteikta

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs iš Savivaldybės biudžeto paramą, įsipareigoju informuoti, kaip vykdomas projektas, ir pateikti galutinę ataskaitą apie išlaidas. Pasižadu, projektui įgyvendinti gavęs paramą iš kitų šaltinių, apie tai nedelsdamas informuoti.

A.V. .................... 2006 – 04 – 25

Organizacijos vadovo vardas, pavardė, parašas Data

...................... 2006 – 04 – 25

Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas Data

IX. PROJEKTO APRAŠYMAS

4.Situacijos analizė, problema, kurią sprendžia projektas

Mokyklai iškyla svarbus uždavinys – ugdyti etninę kultūrą , skatinti mokinius pažinti jos reiškinius, mokyti juos vetinti ir tęsti etninės kultūros tradicijas. Daugelis mokinių iš istorijos pamokų puikiai žino, kaip gyveno musų seenoliai, kuo jie vertėsi, kad galėtų išgyventi. Tačiau labai mažai kas gali išsivaizduoti, kaip maistas buvo ruošiamas ant laužo, kaip indus, iš kurių jie valgė, pasidarydavo patys. Šis projektas, puiki galimybė mokiniams pagyventi laukinėje gamtoje, pasigaminti maistą patiems ant laužo, išmokti pasidaryti lankus, molinius indus, nusipint krepšelius laukinėje gamtoje. O nenusipirkt parduotuvėje, kaip dabar tas atrodo savaime suprantama. Tai puiki galimybė vaikams pagyvent gamtoje ir pajusti jos didybę, apsieiti be komunikacijų, pajust senolių gyvenimo sąlygų sunkumus, kartu visiems susibendraut, iš ar

rti pajust ir pačiupinėt gamtos dvasią. Išmoktus amatus čia pat gamtoje ir pritaikyti.

5.Projekto tikslas ir uždaviniai
Tikslai:
• Supažindinti mokinius su senaisiai lietuvių amatais;
• Formuoti mokinių dvasines bendražmogiškąsias vertybes;
• Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
• Skatinti mokinių saviraišką meno užsiėmimuose.

Uždaviniai:
• Supažindinus su senųjų lietuvių amatų atsiradimu ir gyvavimo istorija, gilinti mokinių etninės istorijos žinias.
• Dalyvaudami meninėje veikloje, lipdydami molį, pindami vytelėmis, rinkdami žoleles, mokiniai tobulins meninius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgudžius.

6. Projekto įgyvendinimo vieta

Projektas bus įgyvendinamas Utenos rajone, Saldutiškio ežero pakrantės stovyklavietėje.

7. Projekto priemonės, jų įgyvendinimo planas, etapai ir konkretūs terminai

Priemonės , planas Etapai Terminai
Išvykimas į stovyklą ☻ Įsikūrimas stovyklavietėje
☻ Palapinių statymas
☻ Pietūs
☻ Poilsis
☻ Vakaronė prie laužo „Susidraugaukim“

Pirmoji diena

Lipdom ir pinam
☻ Pusryčiai
☻ Keramiko pasakojimai apie molinius indus ir jų lipdymas iš molio
☻ Pietų ruošimas
☻ Darbų mokytojo pasakojimas apie pinimą vytelėmis, krepšelių pynimas iš vytelių
☻ Poilsis, vakarienė
Antra diena

Medžioklė ir žvejyba

☻ Pusryčiai
☻ Istorijos mokytojo pasakojimai apie medžioklę, lankų darymas
☻ Pietų ruošimas, pietūs
☻ Pokalbis apie žvejybą, jos reikšmę, būtinumą, kaip pragyvenimo šaltinį
☻ Žvejyba
☻ Vakarienei ruošiama pagauta žuvis
☻ Pasisėdėjimas prie laužo, aptariant dienos veiklą

Trečia diena

Liaudies medicina ir maisto gamyba
☻ Pusryčiai
☻ Pokalbis apie senovės vaistus – žolelias, pažintis su gydomosiomis žolėmis.
☻ Iškyla į mišką, gydomųjų žolių rinkimas.
☻ Pietų ruošimas, pietūs
☻ Pasakojimas apie maisto ruošmą ant laužo, blynų kepimas ant įkaitintų ugnies akmenų
☻ Aktyvus poilsis, maudynės, žaidimai
☻ Vakarienė
☻ Pasisėdėjimas prie laužo geriant žolelių arbatą ir pamastymai apie jų naudą sveikatai
Ketvirta diena

Atsisveikinimas su gamta
☻ Pusryčiai
☻ Maudynės
☻ Pasisėdėjimas prie laužo ir praleistų dienų stovykloje įspūdžių pasidalijimas
☻ Pietų ruošimas, pietūs
☻ Ruošimasis gryžimui į namus
Penkta diena

8. Laukiami rezultatai (ką pakeis įg

gyvendintas projektas, kokias visuomenės grupes, jų poreikius tenkins, kokią įtaką jis turės)

Projektas suteiks galimybe socialai remtinų šeimų vaikams išvykti į pilsinę – pažntinę vasaros stovyklą. Mokiniai turės galimybę pailsėti, sužinoti senuosius lietuvių amatus ir jų išmokti, patys kurti, Projektas suteiks didesnę galimybę mokiniams praleisti daugiau laiko ne mokyklos aplinkoje, pabendrauti su bendraamžiais, Įvairių užsiėmimų metu mokiniai plėtos kūrybiškumo , bendravimo įgūdžius , saviraišką. Mokiniai turės galimybę išreikši save keramikos, pynimo ir kitų užsiėmimų metu, o tai skatins jų pasitikėjimą savimi ir draugais.

9. Numatomos projekto tęstinumo galimybės

Projektas bus tęsiamas kitais metais , jei mokiniams jis patiks, mokiniai noriai dalyvaus ir bus gauta lėšų.

10. Turimi resursai

Gera mokyklos bazė , puikūs kvalifikuoti būrelių vadovai, geri rėmėjai.

X. PAPILDOMI DOKUMENTAI, INFORMACIJA
Projekto vadovo (-ų) darbinės veiklos aprašymas;
Organizacijos (jei juridinis asmuo) įregistravimo pažymėjimo kopija;
Prie paraiškų pavienių menininkų pateikti kvalifikacijos, asmens dokumentai, liudijantys apie priklausomybę (jei tokia yra) kūrybinėms organizacijoms;
Kita informacija, atskleidžianti projekto svarbą.

Paraiškos pateikiamos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir meno skyriui.
Informacija teikiama tel. 8~45 501 292, 8~45 501294, e. paštu: kultura@panevezys.lt

Rekomendacijos (vieno sakinio siūlymai finansuoti projektą):

..............................
..............................

.......................... .................
(Vardas, pavardė, parašas) Data

..............................
(Ryšys su projekto idėja, kompetencija)

..............................
..............................

.......................... .................
(Vardas, pavardė, parašas) Data

..............................
(Ryšys su projekto idėja, kompetencija)

..............................
..............................

.......................... .................
(Vardas, pavardė, parašas) Data

..............................
(Ryšys su projekto idėja, kompetencija)

XII. PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Nr. Išlaidų pavadinimas Mato
vnt. Kaina (Lt) Kiekis

Reikalinga suma (Lt)

Prašoma suma iš Savivaldybės biudžeto (Lt)
1. Organizacinės, administracinės išlaidos
1. Stendo paruošimas parodai 20 1 20 20
2.
3.
4.
5.

Iš viso: 20 1 20 20
2. Reklamos išlaidos
1.
2.
3.
4.
5.

Iš viso:
3. Apmokėjimas pagal autorines sutartis (honorarai, įv

vertinus Lietuvos Respublikos mokesčius, autoriniai mokesčiai)
1. Socialinis pedagogas 200 200 200
2. Psichologas 200 200 200
3. Dailės mokytoja 175 175 175
4. Darbų mokytojas 175 175 175
5. Keramikas 100 100
6. Istorijos mokytojas 175 175 175

Iš viso: 1025 1025 925
4. Paslaugų pirkimas (įvardyti paslaugų rūšis
1. Autobuso nuoma 150 1 150
2. Palapinių nuoma 20 7 140
3.
4.
5.

Iš viso: 170 8 290
5. Ūkinės – techninės išlaidos
1. Molio pirkimas 50 3 150
2. Vytelių pirkimas 10 10 100 100
3. Naktiniai žibintai 25 5 125
4. Nuotraukų darymas 100 1 100 100
5. Kelioninė pirmosios pag.vaistinėlė 38 1 38 38

Iš viso: 223 20 513 238
6. Kitos išlaidos (pateikti sugrupuotą sąrašą)
1. Maistas vaikams 25 20 500 450
2. Maistas pedagogams 36 6 180 30
3.
4.
5.

Iš viso: 61 26 680 480
IŠ VISO PROJEKTUI 1499 55 2528 1663

.................... 2006-05-25
Organizacijos finansininko (arba projekto vadovo, su kuriuo sudaryta sutartis) Data
vardas, pavardė, parašas

A.V.

Leave a Comment