Zmogaus bioritmu modelis

REFERATAS

Žmogaus bioritmų modelis

Referatą rašė:Kristina Norvaišaitė M-3/2

Tikrino:G.Lūža

2003.12.08 Referatas

Žmogaus bioritmų modelis

Egzistuoja teorija,kad žmogaus gyvenimas yra valdomas trijų cikliniųprocesų,vadinamų bioritmais. Šie ciklai žmogaus savijautą aprašo iš trijųpusių:fizinės,emocinės ir intelektualinės. Bioritmai charakterizuoja mūsų būklės pakilimus irkritimus. Dauguma mano,kad grafiko sinusoidės „pakilimus“ atitinka geresnėsdienos. Dienos,kai grafikas kerta abscisių ašį,yra kritinės.Ne visi laikošią teoriją griežtai moksline,bet dauguma ja tiki. O kai kuriose valstybėsekritinėmis dienomis,kai abscisių ašį vienu metu kerta dvi ar tryskreivės,rizikingų profesijų žmonėms (pvz. Lėktuvų pilotams,kaskadininkams)suteikiama išeiginė diena. Bioritmų sudarymas nėra atsitiktinai surašytų skaičių,duomenųsuvedimas,tai labai ilgų tyrinėjimų,bandymų rezultatas,kuris sudarytaspagal tam tikras taisykles,modelį. Mūsų tikslas ne sukurti bioritmų modelį,bet pagal jau sukurtą,išanalizuoti,nustatyti pagal kokias taisykles yra sudaromi,modeliuojamižmogaus bioritmai. Modelis – tikrovės,realybės apribojimas,siekiant tam tikrųtikslų.Kuriant modelius, išskiriami tokie punktai,kurių yra griežtailaikomasi: • Apribojimai; o Kintamieji; o Parametrai; • Formulės; • Tyrimo tikslai; • Išvados.Būtent pagal šiuos punktus ir bandysime išanalizuoti bioritmų kūrimotaisykles ir įpatumus. • ApribojimaiApribojimai – teiginiai,kurie tiksliai nusako pagal kokias taisykles bussudaromi bioritmai. Sudarant modelius labai svarbu parinkti glaustus iraiškius apribojimus,kurie bus suprantami kiekvienam.Norint apskaičiuotižmogaus bioritmus,pirmiausia reikėtų nurodyti,kokių rūšių jie gali būti irką kiekvienas jų reiškia. 1. Fizinis bioritmas,kurio ritmo periodiškumas – 23 dienos;Šis bioritmas charakterizuoja žmogaus gyvybės jėgas,t.y. jo fizinę būklę. 2. Emocinis bioritmas,kurio periodo trukmė – 28 dienos;Emocinis bioritmas charakterizuoja vidinę žmogaus būklę,jojaudrumą,nuotaikas. 3. Intelekto pajėgumo bioritmas,kurio ciklas – 33 dienos;

Šis bioritmas charakterizuoja protinius sugebėjimus,intelektualinę žmogausbūklę.Visi paminėti,nuo išorinių ir vidinių veiksnių priklausantys, bioritmailemia asmens organizmo būseną.Būtina paminėti bioritmų skaičiavimo pradžios atskaitos tašką,todėl: 4. Pradiniu visų trijų bioritmų atskaitos tašku laikoma žmogaus gimimo diena;Be abejo, norint sudaryti bioritmus,reikia žinoti tiriamo asmens (asmenųgrupės) gimimo datą,kuri bus svarbiausia viso tyrimo metu.Manoma,kadžmogaus atėjimo į pasaulį momentas yra labai sunkus žmogui, nes visos trysbioritmų kreivės šią dieną kerta abscisių ašį.Dabar nurodysime laiko tarpą,kurį užims mūsų sudaromas modelis: 5. Iteracijų intervalas – 30 dienų;Šis apribojimas nurodo tai,kad bioritmai bus skaičiuojami trisdešimčiaidienų,kurių pakaks mėnesio bioritmų grafikams nupiešti,be to grafikus buslengviau skaityti. 6. Iteracijų žingsnis – 1 diena;Šis apribojimas nurodo,kad bus žinomos kiekvienos dienos bioritmų reikšmės.Žmogaus organizmas primena „amžiną variklį“.Tam tikromis dienomis asmuojaučiasi geriau,o kitomis blogiau,tačiau svarbiausia,jog šios būsenos viskartojasi.Norėdami pavaizduoti žmogaus bioritmus,turėsime rasti tokiasformules ar dėsnius,kurie galėtų atkartoti žmogaus organizmo kitimus.Jaulabai seniai buvo bandoma atskleisti žmogaus ateitį,sužinoti apiegresiančius pavojus ar laukiančią sėkmę.Tačiau visiemstyrimams,pastebėtiems sutapimams, reikėjo moksliniųpaaiškinimų,įrodymų,kuriuos geriausiai galėjo paaiškinti tik vienasmokslas: matematika.Remiantis bandymais ir tyrimais,buvo pastebėta,kadnaudojantis trigonometrinėmis funkcijomis(sin,cos,tg,…),buvo galima gautitiksliausius rezultatus.Norėdami sužinoti bioritmų reikšmes,mes taip patpasinaudosime viena iš trigonometrinių funkcijų,t.y.sin,nes josgrafikas,kuris kinta nuo (-1) iki (1) geriausiai gali pavaizduoti žmogausemocinės,fizinės ir intelektualinės būklės kaitą . 7. Bioritmų skaičiavimui bus naudojama trigonometrinė funkcija:sin;
KintamiejiKintamieji – tai tokie parametrai,kuriems vėliau sudarysime tam tikrasformules,o jų reikšmės kis,t.t.,nebus pastovios.Kadangi siekiame sužinoti kiekvienos dienos,apribojimuose paminėtų, trijųbioritmų reikšmes, tai turėtume išskirti tokius tris kintamuosius: 1. FFi – Fizinė forma; 2. EBi – Emocinė būsena; 3. IPi – Intelekto pajėgumas;Tačiau neturėtume pamiršti,kad ne tik šiuos tris kintamuosius mes turėsimeapskaičiuoti,jei norėsime sužinoti skaitmenines bioritmų reikšmes.Darturėsime sužinoti ir tiriamojo žmogaus nugyventų dienų skaičių,todėlįvedame dar vieną kintamąjį: 4. NDSi – Nugyventų dienų skaičius. Dabar detaliau paaiškinsime kintamųjų pažymėjimus.Norėdami apskaičiuoti bioritmų reikšmes, naudosimės tam tikromisformulėmis, o jų aprašymams praktiška naudoti raidinius pažymėjimus( šiuoatveju:FF,EB,IP).Raidė „i“ – indekasa,kuris nusako kitimą: „i“ kinta šiuoatveju nuo 1 iki 30,nes apribojimuose buvome nurodę,kad bioritmų reikšmesskaičiuosime kasdien ir taip trisdešimt dienų. Žinodami kintamuosius,kurių reikšmės bus naudojamos grafiniam bioritmųvaizdavimui,galime išskirti parametrus,kurių pagalba ir bus apskaičiuojamikintamieji.Visų pirma,kaip jau buvo minėta,turėtume žinoti žmogaus,kurio bioritmusnorime apskaičiuoti, gimimo datą.Ją taip pat pažymėsime raidiniaissimboliais: 1. GD – Žmogaus gimimo data;Norėdami sužinoti kiek dienų jau asmuo pragyveno,o šis skaičius bus svarbusapskaičiuojant kiekvieną iš trijų bioritmų,turėtume iš šios dienos datosatimti žmogaus gimimo datą.Todėl šios dienos datą taip pat pasižymėsimeraidėmis: 2. ŠDi – Šios dienos data;Ir šiuo atveju indeksas – „i“ kinta nuo 1 iki 30 .Taip pat svarbu nurodyti,kam yra lygūs fizinės formos,emocinės būsenos irintelekto pajėgumo dažniai.Todėl visus tris dažnius išskirsime,kaip
parametrus ir nurodysime jų raidinius pavidalus, bei reikšmes.Kadangi visitrys dydžiai yra konstantos,tai jų skaitines reikšmes galime iškart irparašyti. 1. F – Fizinės formos dažnis [pic];Kadangi šiuo atveju yra užrašytas fizinės formos dažnis,todėl skaičius 2πir yra dalinamas iš 23,nes toks yra fizinės formos bioritmo ritmoperiodiškumas.Skaitmuo 2π yra sinuso peiodas,kuris nusako pilną sinusokitimą.Panaudoję šį skaitmenį galėsime matyti pilną kreivės grafiką.Analogiškai nusakysime emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnius: 2. E –Emocinės būsenos dažnis [pic]; 3. I – Intelekto pajėgumo dažnis [pic].Nusakę visus parametrus,galime pereiti prie formulių sudarymo. • FormulėsPirmiausia reikėtų įvardintį pradinius dydžius: 0. GD = 11/7/1982Prie pradinių dydžiū priskyrėme žmogaus,kurio norėsime bioritmų reikšmesapskaičiuoti, gimimo datą,nes ji visą tyrimo laikotarpį bus pastovi ir jauyra žinoma.Dabar nurodysime,kaip apskaičiuoti tas formules,su kurių skaitinių reikšmiųpagalba bus galima pavaizduoti žmogaus bioritmus: 1. NDSi = ŠDi – GD ;Tai formulė,kuria apskaičiuojamas asmens nugyventų dienų skaičius.Norėdami apskaičiuoti likusias formules turėtume žinoti,kad tam tikrosdienos bioritmo sinusoidės reikšmė yra apskaičiuoto bioritmodažnio,padauginto iš iki šios datos pragyventų dienųskaičiaus,sinusas,t.y.: 2. FFi =[pic]; 3. EBi =[pic]; 4. IPi =[pic];Suvedę visus duomenis į kompiuterį,geriausia į „Excel“ programą,mesgalėtume sudaryti bioritmų grafiką,kuris labai vaizdžiai parodytų asmensfizinės,emocinės ir intelekto būklės pakilimus ir kritimus.Skaičiuojantbioritmus kompiuterio pagalba,svarbu,kad liktų pastovios fizinėsformos,emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnių reikšmės,todėleilutę,kurioje yra lastelė su dažniu,reikia fiksuoti.Kopijuojant formulėjeesančios ląstelės adreso dedamoji (stulpelis arba eilutė) nesikeis,jei
prieš adreso stulpelį ar eilutę parašysite simbolį „$“.Tokiu būduišvengsime klaidingų rezultatų. • Tyrimo tikslaiSvarbu ne tik apskaičiuoti bioritmų reikšmes,bet ir nustatyti kokiaistikslais yra apskaičiuojami bioritmai.Šio tyrimo tikslai galėtų būti:: 1. Ištirti visų trijų bioritmų (fizinės formos,emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo) priklausomybę nuo žmogaus nugyventų dienų skaičiaus. 2. Patyrinėti visų trijų bioritmų priklausomybę nuo žmogaus gimimo datos.Apibendrinant kokius nors darbus, visada daromos išvados,šio atveju jostaip pat būtinos. • IšvadosIšvados yra sudaromos kiekvienam suformuluotam tyrimo tikslui.Išvadasdažnai galima iliustruoti grafikais,lentelėmis,pavyzdžiais.

Išvada pirmam tyrimo tikslui: 1. Pažiūrėję į anksčiau pateiktas formules,mes pamatysime,kad apskaičiuojant kiekvieną bioritmą yra naudojamas skaičius,kuris nurodo žmogaus nugyventas dienas. Tiesa,bioritmų grafikas nei sumažės, nei padidės,tačiau jis kiekvieną dieną kis. Gerai įsižiūrėję pastebėtume tam tikrą dėsningumą,kuris kiekvienam bioritmui yra skirtingas. Šią išvadą puikiai iliustruoja 1.,2.,3.,4. lentelės.Išvada antram tyrimo tikslui: 2. Patyrinėję kelių skirtingų žmonių(t.y.,kad skirtūsi jų gimimo datos) bioritmus, pastebėsime,kad visi vioritmai yra skirtingi.O tas skirtumas atsiranda dėl to,kad kiekvieno žmogaus bioritmų skaičiavimo pradžios atskaitos taškas yra jo gimimo data. O kaip jau buvo minėta,ta diena yra labai bloga žmogui,nes visos trys bioritmų kreivės susikerta ties abscisių ašimi.Vadinasi kiekvieno žmogaus atskaitos taškas yra skirtingas, o jis ir yra ta priežastis dėl kurios bioritmų grafikai nėra identiški. Šią išvadą iliustruosime 5.,6.,7.,8. lentelėmis.

———————–1. lentelė

2. lentelė

3. lentelė

4. lentelė

6. lentelė

5. lentelė

7. lentelė

8. lentelė