Zmogaus bioritmu modelis

REFERATAS

Žmogaus bioritmų modelis

Referatą rašė:
Kristina Norvaišaitė M-3/2

Tikrino:G.Lūža

2003.12.08

Referatas

Žmogaus bioritmų modelis

Egzistuoja teorija,kad žmogaus gyvenimas yra valdomas trijų ciklinių
procesų,vadinamų bioritmais. Šie ciklai žmogaus savijautą aprašo iš trijų
pusių:fizinės,emocinės ir intelektualinės.

Bioritmai charakterizuoja mūsų būklės pakilimus ir
kritimus. Dauguma mano,kad grafiko sinusoidės „pakilimus“ atitinka geresnės
dienos. Dienos,kai grafikas kerta abscisių ašį,yra kritinės.Ne visi laiko
šią teoriją griežtai moksline,bet dauguma ja tiki. O kai kuriose valstybėse
kritinėmis dienomis,kai abscisių ašį vienu metu kerta dvi ar trys
kreivės,rizikingų profesijų žmonėms (pvz. Lėktuvų pilotams,kaskadininkams)
suteikiama išeiginė diena.

Bioritmų sudarymas nėra atsitiktinai surašytų skaičių,duomenų
suvedimas,tai labai ilgų tyrinėjimų,bandymų rezultatas,kuris su udarytas
pagal tam tikras taisykles,modelį.

Mūsų tikslas ne sukurti bioritmų modelį,bet pagal jau sukurtą,
išanalizuoti,nustatyti pagal kokias taisykles yra sudaromi,modeliuojami
žmogaus bioritmai.

Modelis – tikrovės,realybės apribojimas,siekiant tam tikrų
tikslų.Kuriant modelius, išskiriami tokie punktai,kurių yra griežtai
laikomasi:

• Apribojimai;

o Kintamieji;

o Parametrai;

• Formulės;

• Tyrimo tikslai;

• Išvados.
Būtent pagal šiuos punktus ir bandysime išanalizuoti bioritmų kūrimo
taisykles ir įpatumus.

• Apribojimai
Apribojimai – teiginiai,kurie tiksliai nusako pagal kokias taisykles bus
sudaromi bioritmai. Sudarant modelius labai svarbu parinkti glaustus ir
aiškius apribojimus,kurie bus suprantami kiekvienam.Norint apskaičiuoti
žmogaus bioritmus,pirmiausia reikėtų nurodyti,kokių rūšių jie gali būti ir
ką kiekvienas jų reiškia.

1. Fizinis bioritmas,kurio ritmo periodiškumas – 23 dienos;
Šis bioritmas charakterizuoja žmogaus gyvybės jė ėgas,t.y. jo fizinę būklę.

2. Emocinis bioritmas,kurio periodo trukmė – 28 dienos;
Emocinis bioritmas charakterizuoja vidinę žmogaus būklę,jo
jaudrumą,nuotaikas.

3. Intelekto pajėgumo bioritmas,kurio ciklas – 33 dienos;
Šis bioritmas charakterizuoja protinius sugebėjimus,intelektualinę žmogaus
būklę.
Visi paminėti,nuo išorinių ir vidinių veiksnių priklausantys, bioritmai
lemia asmens organizmo būseną.
Būtina paminėti bioritmų skaičiavimo pradžios atskaitos tašką,todėl:

4. Pradiniu visų trijų bi

ioritmų atskaitos tašku laikoma žmogaus

gimimo diena;
Be abejo, norint sudaryti bioritmus,reikia žinoti tiriamo asmens (asmenų
grupės) gimimo datą,kuri bus svarbiausia viso tyrimo metu.Manoma,kad
žmogaus atėjimo į pasaulį momentas yra labai sunkus žmogui, nes visos trys
bioritmų kreivės šią dieną kerta abscisių ašį.
Dabar nurodysime laiko tarpą,kurį užims mūsų sudaromas modelis:

5. Iteracijų intervalas – 30 dienų;
Šis apribojimas nurodo tai,kad bioritmai bus skaičiuojami trisdešimčiai
dienų,kurių pakaks mėnesio bioritmų grafikams nupiešti,be to grafikus bus
lengviau skaityti.

6. Iteracijų žingsnis – 1 diena;
Šis apribojimas nurodo,kad bus žinomos kiekvienos dienos bioritmų reikšmės.
Žmogaus organizmas primena „amžiną variklį“.Tam tikromis dienomis asmuo
jaučiasi geriau,o kitomis blogiau,tačiau svarbiausia,jog šios būsenos vis
kartojasi.Norėdami pavaizduoti žmogaus bioritmus,turėsime rasti tokias
formules ar dėsnius,kurie galėtų atkartoti žmogaus organizmo kitimus.Jau
labai seniai buvo bandoma atskleisti žmogaus ateitį,sužinoti apie
gresiančius pavojus ar laukiančią sėkmę.Tačiau visiems
tyrimams,pastebėtiems sutapimams, reikėjo mokslinių
paaiškinimų,įrodymų,kuriuos geriausiai galėjo paaiškinti tik vienas
mokslas: matematika.Remiantis bandymais ir r tyrimais,buvo pastebėta,kad
naudojantis trigonometrinėmis funkcijomis(sin,cos,tg,.),buvo galima gauti
tiksliausius rezultatus.Norėdami sužinoti bioritmų reikšmes,mes taip pat
pasinaudosime viena iš trigonometrinių funkcijų,t.y.sin,nes jos
grafikas,kuris kinta nuo (-1) iki (1) geriausiai gali pavaizduoti žmogaus
emocinės,fizinės ir intelektualinės būklės kaitą .

7. Bioritmų skaičiavimui bus naudojama trigonometrinė funkcija:sin;
Kintamieji
Kintamieji – tai tokie parametrai,kuriems vėliau sudarysime tam tikras
formules,o jų reikšmės kis,t.t.,nebus pastovios.
Kadangi siekiame sužinoti kiekvienos dienos,apribojimuose paminėtų, trijų
bioritmų reikšmes, tai turėtume išskirti tokius tris kintamuosius:

1. FFi – Fizinė forma;

2. EBi – Emocinė būsena;

3. IPi – Intelekto pajėgumas;
Tačiau neturėtume pamiršti,kad ne tik šiuos tris kintamuosius mes turėsime
apskaičiuoti,jei norėsime sužinoti skaitmenines bioritmų reikšmes.Dar
turėsime sužinoti ir
r tiriamojo žmogaus nugyventų dienų skaičių,todėl
įvedame dar vieną kintamąjį:

4. NDSi – Nugyventų dienų skaičius.

Dabar detaliau paaiškinsime kintamųjų pažymėjimus.
Norėdami apskaičiuoti bioritmų reikšmes, naudosimės tam tikromis
formulėmis, o jų aprašymams praktiška naudoti raidinius pažymėjimus( šiuo
atveju:FF,EB,IP).Raidė „i“ – indekasa,kuris nusako kitimą: „i“ kinta šiuo
atveju nuo 1 iki 30,nes apribojimuose buvome nurodę,kad bioritmų reikšmes
skaičiuosime kasdien ir taip trisdešimt dienų.

Žinodami kintamuosius,kurių reikšmės bus naudojamos grafiniam bioritmų
vaizdavimui,galime išskirti parametrus,kurių pagalba ir bus apskaičiuojami
kintamieji.
Visų pirma,kaip jau buvo minėta,turėtume žinoti žmogaus,kurio bioritmus
norime apskaičiuoti, gimimo datą.Ją taip pat pažymėsime raidiniais
simboliais:

1. GD – Žmogaus gimimo data;
Norėdami sužinoti kiek dienų jau asmuo pragyveno,o šis skaičius bus svarbus
apskaičiuojant kiekvieną iš trijų bioritmų,turėtume iš šios dienos datos
atimti žmogaus gimimo datą.Todėl šios dienos datą taip pat pasižymėsime
raidėmis:

2. ŠDi – Šios dienos data;
Ir šiuo atveju indeksas – „i“ kinta nuo 1 iki 30 .
Taip pat svarbu nurodyti,kam yra lygūs fizinės formos,emocinės būsenos ir
intelekto pajėgumo dažniai.Todėl visus tris dažnius išskirsime,kaip
parametrus ir nurodysime jų raidinius pavidalus, bei reikšmes.Kadangi visi
trys dydžiai yra konstantos,tai jų skaitines reikšmes galime iškart ir
parašyti.

1. F – Fizinės formos dažnis [pic];
Kadangi šiuo atveju yra užrašytas fizinės formos dažnis,todėl skaičius 2π
ir yra dalinamas iš 23,nes toks yra fizinės formos bioritmo ritmo
periodiškumas.Skaitmuo 2π yra sinuso peiodas,kuris nusako pilną sinuso
kitimą.Panaudoję šį skaitmenį galėsime matyti pilną kreivės grafiką.
Analogiškai nusakysime emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnius:

2. E –Emocinės būsenos dažnis [pic];

3. I – Intelekto pajėgumo dažnis [pic].
Nusakę visus pa
arametrus,galime pereiti prie formulių sudarymo.

• Formulės
Pirmiausia reikėtų įvardintį pradinius dydžius:

0. GD = 11/7/1982
Prie pradinių dydžiū priskyrėme žmogaus,kurio norėsime bioritmų reikšmes
apskaičiuoti, gimimo datą,nes ji visą tyrimo laikotarpį bus pastovi ir jau
yra žinoma.
Dabar nurodysime,kaip apskaičiuoti tas formules,su kurių skaitinių reikšmių
pagalba bus galima pavaizduoti žmogaus bioritmus:

1. NDSi = ŠDi – GD ;
Tai formulė,kuria apskaičiuojamas asmens nugyventų dienų skaičius.
Norėdami apskaičiuoti likusias formules turėtume žinoti,kad tam tikros
dienos bioritmo sinusoidės reikšmė yra apskaičiuoto bioritmo
dažnio,padauginto iš iki šios datos pragyventų dienų
skaičiaus,sinusas,t.y.:

2. FFi =[pic];

3. EBi =[pic];

4. IPi =[pic];
Suvedę visus duomenis į kompiuterį,geriausia į „Excel“ programą,mes
galėtume sudaryti bioritmų grafiką,kuris labai vaizdžiai parodytų asmens
fizinės,emocinės ir intelekto būklės pakilimus ir kritimus.Skaičiuojant
bioritmus kompiuterio pagalba,svarbu,kad liktų pastovios fizinės
formos,emocinės būsenos ir intelekto pajėgumo dažnių reikšmės,todėl
eilutę,kurioje yra lastelė su dažniu,reikia fiksuoti.Kopijuojant formulėje
esančios ląstelės adreso dedamoji (stulpelis arba eilutė) nesikeis,jei
prieš adreso stulpelį ar eilutę parašysite simbolį „$“.Tokiu būdu
išvengsime klaidingų rezultatų.

• Tyrimo tikslai
Svarbu ne tik apskaičiuoti bioritmų reikšmes,bet ir nustatyti kokiais
tikslais yra apskaičiuojami bioritmai.
Šio tyrimo tikslai galėtų būti::

1. Ištirti visų trijų bioritmų (fizinės formos,emocinės būsenos ir

intelekto pajėgumo) priklausomybę nuo žmogaus nugyventų dienų

skaičiaus.

2. Patyrinėti visų trijų bioritmų priklausomybę nuo žmogaus gimimo datos.
Apibendrinant kokius nors darbus, visada daromos išvados,šio atveju jos
taip pat būtinos.

• Išvados
Išvados yra sudaromos kiekvienam suformuluotam tyrimo tikslui.Išvadas
dažnai galima iliustruoti grafikais,lentelėmis,pavyzdžiais.

Išvada pirmam tyrimo tikslui:

1. Pažiūrėję į anksčiau pateiktas formules,mes pamatysime,kad

apskaičiuojant kiekvieną bioritmą yra naudojamas skaičius,kuris nurodo

žmogaus nugyventas dienas. Tiesa,bioritmų grafikas nei sumažės, nei

padidės,tačiau jis ki

iekvieną dieną kis. Gerai įsižiūrėję pastebėtume

tam tikrą dėsningumą,kuris kiekvienam bioritmui yra skirtingas.

Šią išvadą puikiai iliustruoja 1.,2.,3.,4. lentelės.
Išvada antram tyrimo tikslui:

2. Patyrinėję kelių skirtingų žmonių(t.y.,kad skirtūsi jų gimimo datos)

bioritmus, pastebėsime,kad visi vioritmai yra skirtingi.O tas

skirtumas atsiranda dėl to,kad kiekvieno žmogaus bioritmų skaičiavimo

pradžios atskaitos taškas yra jo gimimo data. O kaip jau buvo

minėta,ta diena yra labai bloga žmogui,nes visos trys bioritmų kreivės

susikerta ties abscisių ašimi.Vadinasi kiekvieno žmogaus atskaitos

taškas yra skirtingas, o jis ir yra ta priežastis dėl kurios bioritmų

grafikai nėra identiški.

Šią išvadą iliustruosime 5.,6.,7.,8. lentelėmis.

———————–
1. lentelė

2. lentelė

3. lentelė

4. lentelė

6. lentelė

5. lentelė

7. lentelė

8. lentelė

Leave a Comment