Verslo modelis

Tema Nr.7. Verslo modelis

M-32 Kristina Norvaišaitė

I. Apribojimai:

1. Nagrinėjama įmonė,kuri gamina batus;

2. Įmonė verčiasi didmenine prekyba;

3. Iteracijos žingsnis – 1 diena(viena diena);

4. Iteracijos intervalas – 1 mėnuo(31 diena);

5. Įmonėje dirba ribotas skaičius darbininkų;

6. Įmonėje dirbantiems žmonėms išmokama tam tikra pinigų suma kiekvieną

dieną;

7. Kiekvieną dieną pagaminamų per dieną batų kiekis ribotas;

8. Batų gamybai naudojamos medžiagos:

a. Išdirbta oda;

b. Sintetinis pluoštas;

c. Siūlai;

d. Klijai;

e. Batų padai;

9. Sunaudojamų medžiagų pakanka maksimaliam batų kiekiui kiekvieną dieną

pagaminti;

10. Batų kiekvieną dieną gaminamas maksimalus kiekis;

11. Kiekvieną mėnesį įmonė sumoka už patalpų nuomą tam tikrą sumą pinigų;

12. Kintamieji:

a. PSi – pinigų kiekis įmonės sąskaitoje banke;

b. IPi – įmonės mėnesinės pa ajamos;

c. IIi –įmonės mėnesinės išlaidos;

d. IPLi – imonės mėnesinis pelnas;

13. Parametrai:

a. PNi – už patalpų nuomą kiekvieną dieną mokami pinigai;

b. DK – darbininkų,dirbančių įmonėje kiekis;

c. DAi – vieno darbininko gaunamas atlyginimas;

d. BKI –batų porų,pagaminamų per vieną dieną kiekis;

e. BKi –vienos batų poros kaina;

f. O – odos kiekis vienai batų porai (metrais);

g. OKi – vieno metro odos kaina;

h. S – sintetinio pluošto kiekis vienai batų porai (metrais);

i. SKi –vieno metro sintetinio pluošto kaina;

j. SU – siųlų kiekis vienai batų porai (kilogramais);

k. SUKi – vieno kilogramo siūlų kaina;

l. K – klijų kiekis vienai po orai batų (kilogramais);

m. KKi – vieno kilogramo klijų kaina;

n. P – padų kiekis vienai batų porai;

o. PKi – vieno batų pado kaina;

II. Formulės:

1. (Pradiniai dydžiai):

PS0 (100;

PN0 (10;

DK ( 10;

DA0 ( 15;

BKI ( 50;

BK0 (100;

O ( 0,7;

OK0 (50;

S ( 0,9;

SK0 (8;

SU (0,009;

SUK0 (30;

K (0,1 ;

KK0 (10;

P ( 2;

PK0 (8;

2. PPi (PPi-1+IPi;

3. IPi (BKI*BKi;

4. IIi (PNi+DK*DAi+(O*OKi+S*SKi+SU*SUKi+K*KKi+P*PKi)*BKI;

5. IPLi (I

IPi-IIi;
III. Tyrimo tikslai:

a. Ištirti batus gaminančios ir parduodančios įmonės pajamų

priklausomybę nuo parduodamų batų kainos;

b. Patyrinėti įmonės išlaidų priklausomybę nuo pinigų,išmokamų

darbininkams kiekio;

c. Ištirti įmonės pelno priklausomybę nuo išlaidų;

d. Patyrinėti įmonės sąskaitos banke dydžio priklausomybę nuo

pagaminamų batų kiekio;

e. Ištirti įmonės pelno priklausomybę nuo batų savikainos dydžio;
IV. Išvados:

a. Iš pateikto grafiko matome,kad įmonės,gaminančios ir

parduodančios batus pajamos tiesiogiai priklauso nuo batų

kainos.Mažėjant batų kainai, mažės įmonės pajamos,o didėjant

prekės kainai,didės ir įmonės pajamos.

[pic]

b. Patyrinėję įmonės išlaidų priklausomybę nuo pinigų išmokamų įmonės

darbininkams,galime teigti,kad įmonės išlaidos didėja,kai yra

padidinamas darbininkų atlyginimas ir mažėja,kai įmonėje dirbantys

žmonės gauna mažiau pinigų.

c. Ištyrę įmonės pelno priklausomybę nuo išlaidų,matome,kad didinant

įmonės išlaidas mažėja įmonės pelnas,kaip ir mažinant išlaidas pelnas

didės(tiriant pajamos buvo pastovios).

d. Patyrinėję įmonės sąskaitos banke dydžio priklausomybę nuo pagaminamų

batų kiekio,iš pateikto grafiko matome,kad didinant ba atų gamybos

apimtis(t.y.,gaminant daugiau batų) įmonės sąskaita

didės.Žinoma,matome,kad mažinant batų gamybą,mažės ir įmonės sąskaita

banke.

e. Iš pateikto grafiko matome,kad įmonės pelno dydis priklauso nuo batų

savikainos. Jei batų pagaminimui išleidžiama daugiau pinigų,tai mažėja

įmonės pelnas,o jei mažėja batų savikaina,tai ir įmonės pelnas didėja.

———————–
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Leave a Comment