Naujo produkto įvedimo į rinką rinkodaros tyrimas

NAUJOJO EKOLOGIŠKO JOGURTO ĮVEDIMAS Į RINKĄ

RINKODAROS IR TYRIMŲ SAVARANKIŠKAS DARBAS

 

 

 

Lektorė: Indrė Radavičienė

Studentė: Jovita Tavkina

Grupė: AVN13A

 

 

 

 

 

 

Įvertinimas ………………………………..

Pastabos ……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Vilnius

2015

TURINYS

 

 

ĮVADAS 3

TYRIMAS 4

2.1. TYRIMO METODIKAI IR JŲ TEORINIS APIBŪDINIMAS 4

2.2. TYRIMO METODŲ TEORINIS PAGRINDIMAS 5

2.3. TYRIMO EIGA 6

2.4. ĮMONĖS IR PRODUKTO CHARAKTERISTIKA 8

2.5. TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ 9

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 16

LITERATŪROS SĄRAŠAS 17

PRIEDAI

1 PRIEDAS 18

2 PRIEDAS 19

3 PRIEDAS 20

 

ĮVADAS

 

Šiais laikais norint turėti pelningą verslą, būtina išsikelti sau naudingus tikslus, o jų įgyvendinimui reikalinga gera strategija, bei priemonės. Šiems dalykams įgyvendinti pritaikoma rinkodara, bei rinkos tyrimai. Jų pagrindinis tikslas, rasti geriausius, bei įmonei labiausiai pritaikomus būdus, bei tų būdų įgyvendinimo priemones, kurių dėka bus pasiekti įmonės užsibrėžti tikslai.

Spartėjant technologijų, mokslo, bei visuomenės vystymuisi darosi vis sunkiau adaptuotis . Tas pats vyksta ir versle, norint patenkinti vartotoja reikia žengti koja kojon su naujovėmis ir tendencijomis, tie paslaugų, tiek prekių srityse. Todėl net ir įsitvirtinusiai įmonei darosi vis sunkiau sudominti klientą savo prekėmis. Būtent dėl to įmonės priima sprendimą pradėti gaminti naują produktą. Kad jų naujasis produktas turėtų pasisekimą ir paklausą rinkoje, reikia kruopščiai ištirti jo galimybes įsilieti į rinką.

Mano darbo tikslas – ištirti naujo produkto įvedimo į rinką ypatumus ir jo galimybes rinkoje.

Tiriamasis objektas – ekologiškas jogurtas.

Iškelti uždaviniai

Ištirti naująjį produktą ir jo poreikį rinkoje.

Išanalizuoti rinką ir atrasti niša, kurioje geriausiai realizuotųsi naujasis gaminys.

Pagal atliktas analizes ir tyrimus, parengti rekomendacijas naujojo produkto įvedimui į rinką.

Darbo metodai – praktinis ir teorinis.

Praktinių tyrimų metu, bus išsiaiškinta vartotojų nuomonė apie naująjį produktą, jų norai, bei lūkesčiai.

Teorinės analizės metu, bus išsiaiškinti tyrimų aspektai, bei jų tinkamumas pasirinktai prekei tirti, taip pat rinkodaros metodų analizė ir parinkimas.

Darbo rezultatų prielaida – ekologiškas jogurtas, kaip nauja prekė, gali būti sėkmingai realizuotas rinkoje.

 

2. TYRIMAS

 

Tai tiriamojo objekto – naujojo ekologiško jogurto galimybių įsitvirtinti rinkoje išanalizavimas, remiantis turimais duomenimis ir įvairių tyrimų, bei analizių metu gautais duomenimis. Taip pat šių duomenų apdorojimas ir rezultatų apibūdinimas, kuriais remiantis galima pagrįsti hipotezę, kad naujasis ekologiškas jogurtas sėkmingai įsilietų į rinką.

 

2.1. TYRIMO METODAI IR JŲ TEORINIS APIBŪDINIMAS

 

Pirminiai duomenys

Vidiniai duomenys – tai įmonėje saugomi įvairūs dokumentai, kurie bus naudojami tyrime, tokie kaip – duomenys apie gamybą (asortimentas, produkcijos kiekis), apskaitos dokumentai (Sąnaudos ir pelnas), pardavimų ataskaitos (pardavimai pagal parduotuves ir regionus).

Kiekybiniai tyrimai remiasi skaitinėmis rezultatų reikšmėmis, jų dėka atsakymus lengva pateikti grafiškai. Atlikus šiuos tyrimus geriausiai išsiaiškinama daugumos nuomonė, elgesys, bei atitinkamų dalykų vertinimas.

Kiekybinių tyrimų rūšys:

Apklausa – tai metodas, kurio metu, pagal klausimyną ar pagal situaciją parengtus klausimus, apklausiamas objektas. Šio tyrimo metu geriausiai išgaunami duomenis apie pomėgius, bruožus, demografinius rodiklius.

Stebėjimas – šis metodas atliekamas stebint objektą, tam tikru laiku, ir situacijoje. Gaunami duomenis nurodo stebimojo elgesį atitinkamoje situacijoje.

Eksperimentas – tai metodas, kurio metu sukuriama situacija ir stebimi įvykių pokyčiai, keičiant tam tikrus situacijos elementus. Šio tyrimo dėka, galima ištirti kai kurių elementų poveikį tiriamajam objektui.

Kokybiniai tyrimai padeda suprasti ir interpretuoti žmonių elgesį pagal situacijas. Atliekant Kiekybinius tyrimus lengviau rasti objekto esminius bruožus, reiškinių priežastinį ryšį. Kiekybiniai tyrimai atliekami tiesiogiai bendraujant ar kontaktuojant su tiriamaisiais objektais.

Kokybinių tyrimų rūšys:

Grupinės diskusijos – tai duomenų rinkimo metodas, kai surenkama nedidelė koncentruota žmonių grupė (angl. Focus group) ir jų diskusijų metu norima sužinoti skirtingų nuomonių, vertinimų apie tam tikrą produktą ar paslaugą. Geriausiai pritaikoma, kuomet išleidžiamas naujas produktas ar paslauga.

Giluminiai, pusiau struktūrizuoti interviu – tai laisva forma vykstantis interviu, kurio metu apklausėjas gilinasi į apklausiamojo atsakymus, diskutuoja, bei užduoda klausimus pagal temos kryptį.

 

Antriniai duomenys

 

Kitiems tikslams sukurti ar atlikti tyrimai ir duomenis, kurie gali turėti tiesiogine įtaka atliekamam tyrimui, bei papildyti turimus duomenis.

 

 

2.2. TYRIMO METODŲ TEORINIS PAGRINDIMAS

 

Įvedant naują produktą į rinką svarbus kiekviernas žingsnis ir iškyla daug užduočių tokių kaip gamybos, kainodaros, paskirstymo, bei rėmimo klausimai visumoj sudarantys vieną problemą – kaip sėkmingai įvesti produktą į rinką.

Tyrimo objektas – naujasis ekologiškas jogurtas.

Tyrimo tikslas – atlikus apklausą, SSGG, bei konkurentų analizes ištirti naujojo ekologiško jogurto įvedimo į rinką galimybes.

Pagrindiniai literatūros analizės uždaviniai:

Išanalizavus kiekvieno metodo pliusus ir minusus, atrasti daugiausiai duomenų ir naudos tyrimui suteikiančius tyrimo metodus.

Atmetimo būdu atrinkti nenaudingus metodus, kurie tik sugaištų tyrimo laiką.

Suprantamai pateikti naudojamas sąvokas.

 

Tyrimo instrumentai – ekologiškas jogurtas, kaip naujasis produktas, kuris yra įvedamas į rinką, bei apklausos rezultatų lentelė.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrimo metodai:

 

Žvelgiant į įmonės vidinius duomenis, jų reikšmė šiame tyrime yra minimalistinė. Taip yra todėl, reikšmingi faktoriai yra – įmonės dydis ( jo gamybos pajėgumas, bei techniška įmonės pusė, tokia kaip gamybos linija, kuri galėtų būti panaudota ekologiško jogurto gamybai), įmonės padėtis rinkoje ( jos produkcijos perkamumas, bei įmonės vardo žinomumas, kuris galėtų nulemti naujojo produkto pardavimo kiekį), SSGG analizė (naudojant įmonės vidinius duomenis, bei įmonės makro aplinką, bus nustatytos silpnos ir stiprios įmonės pusės, šiuos duomenis galima bus panaudoti rengiant rekomendacijas), bei finansinė padėtis ( t.y. kiek finansinių išteklių galėtų investuoti į naujo produkto gamybą, bei jo paskirstymą ir rėmimą, nes visa tai iš dalies remiasi į įmonės finansinį pajėgumą.Šiais faktoriais remsiuos tirdama rinkodaros struktūros dalį – gamybą.

išorinių duomenų išrinkau konkurentų analize ( kurios metu išsiaiškinsiu tokių pat produktų vertę ir vietą rinkoje, kas padės įvertinti naujojo ekologiško jogurto vertinimą ir jo stipriąsias ir silpnąsias vietas).

kiekybinių tyrimų atrinkau apklausos metodą, nes apklausos metu gaunami tiksliniai rezultatai reikalingi tyrimui ( naujo produkto poreikis, vartotojams svarbios savybės, klientui prieinama kaina, bei bus iškirti vartotojų demografiniai požymiai, padedantys nustatyti tikslinę auditoriją).

Kokybiniai tyrimai, šiam tyrimui neturi daug reikšmės, nes apklausa negali būti vykdoma \, kol nėra išleistas naujasis produktas, tokiu atveju diskusijos ir giluminiai tyrimai vykstu beprasmiškai, o rezultatai neturėtų reikšmės.

 

 

2.3. TYRIMO EIGA

 

Pasiruošimo tyrimui metu buvo paruošta tyrimo tema, iškeltas probleminis klausimas, išanalizuotas ir paruoštas tirti tyrimo objektas, paruošta anketa.

Pagal V. Dikčių (2011) svarbu aktkreipti dėmesį į 3 pagrindinius aspektus:

turi būti tam tikri klausimai į kuriuos respondentas galės atsakyti

respondentas turi įsitraukti į dalyvavimą apklausoje

reikia sudaryti tokias sąlygas, kad respondentui atsakant į klausimus neliktų klaidų ar netikslumų atsakymuose

 

 

 

Anketos sudarymo planas:

Nustatoma reikalinga informacija, kuri bus gauta iš anketos atsakymų

Apklausos būdo nustatymas (darasnt anketą internetu, svarbu, kad klausimai būtų kuo paprastesni ir neliktų neaiškumų)

Reikia gauti pakankamai duomenų, taip pat svarbu, kad jie būtų tikslingi, tam reikalinga tikslinė respondentų auditorija, kuriems apklausos tema nebus svetima

Sudarant klausimus svarbu atkreipti dėmesį į jų esmę, ar klausimas yra esminis ar ne, atmetus nereikalingus klausimus, sutaupomas respondento laikas

Klausimai gali būti struktūrizuoti arba ne, taip jie suteikia skirtingos informacijos ir padeda atskleisti kelias temas

Padarius anketa būtina ją patikrinti, geriausiai apklausiant kelis žmones ir pagal jų vertinimus galima spręsti ar anketa padaryta tinkamai. (V.Dikčius,2011)

 

Atliekant SSGG analize, naudojausi įmonės vidaus duomenimis ir charakeristika, bei produkto aprašymų, taip išskyriaus visas pagrindines savybes, ir suskirščiau į stiprybes, bei silpnybes. Išorinius veiksnius parinkau pagal viešoje erdvėje skelbiamus teisės aktus, ekonomines šalies analizes, konkurencingumo skales.

Remiantis atlikta SSGG analize atlikau konkurecingumo analize, išstudijavau konkurentų pateiktą informaciją apie jų įmone, bei siūlomus produktus, taip pat palyginau, jų ekologiškus jogurtus ir įvertinau įmonės kuriamą naująjį ekologišką jogurtą.

Baigiant tyrimą pagal anketos duomenis ir konkurentų duomenis, parinkau preliminarų rinkos segmentą ir sukūriau, vartotojo tipažą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ĮMONĖS IR PRODUKTO CHARAKTERISTIKA

 

X“ Įmonė

„X“ įmonė įkurta 1997 metais, įsikūrisu Kauno raj., Vilkijoje. „X“ įmonės pagrindinė veikla pieno perdirbimas ir pieno produktų gamyba.

Įmonė 2007 metais atnaujino gamybos linija: įsigijo naujus pieno valymo įrenginius (Tetro Alcross M), pasterizatorius (Tetra Therm Lacta), normalizatorius (Tetra Alfast Blending).

Įmonės produkcija prekiaujama Lietuvos didžiųjų miestų prekybos centruose, taip pat produkcija iki 2013 metų eksportavo į Rusija ir Latvija, tačiau dėl politinių aplinkybių eksportas sumažėjo. Tai paskatino daugeli finansinių nesklandumų.

Padidėjus pieno produktų pasiūlai ir smarkiai sumažėjus paklausai, teko 30% sumažinti gamybos apimtis (iki 2013 m. Įmonės gamybos apimtis buvo 80 tūkst. t. per metus). Dėl to įmonė pradėjo ieškoti naujų būdų paskatinti pirkimus, bei jų produktų vartojimą, todėl buvo priimtas sprendimas pradėti gaminti naują produktą ir bandyti sėkmingai įsilieti į kol kas dar naują rinką.

 

 

Naujasis ekologiškas jogurtas

 

Pagamintas iš ekologiškai užaugintų karvių pieno, kuris yra sertifikuotas pagal Europos direktyvos standartus. Rauginimui naudojamas raugas suarytas iš Lactobacillus Bulgaricus, Streptococcus Thermopilus ir Lactobacillus bifidus natūralių bakterijų. Šis raugas atitinka Europos direktyvos 2092/91/EEB, bei standartų KOSHER-HACCP/AIB, ISO9001 ir ISO9002 reikalavimus. O pagaminta produkcija, t.y. ekologiškas jogurtas turi būti žymima „EKO-AGROS“ logotipu. Sočiųjų riebalų kiekis neviršija 2,5 % 100 gramų. Sudėtyje nerasite nei modifikuotų produktų, nei tirštiklių, dėl to šis produktas išlaiko natūralią konsistenciją, rūgštingumą, bei išskirtinį natūralų skonį.

Gaminio pakuotė pagaminta bioplasto, tai tik iš atsinaujinančių šaltinių – kukurūzų,gaminamas plastikas. Ši žaliava yra sertifikuota pagal ISCC standartą, reiškiantį, kad augalai, skirti pakuotėms, yra auginami, atsižvelgiant į numatytus socialinius ir ekologijos kriterijus. Šio bioplastiko naudojimas 25 proc. sumažina anglies dvideginio išmetimą, lyginant su prieš tai naudotomis įprastomis pakuotėmis ir iki 43 proc. sumažina naftos produktų naudojimą, lyginant su pakuotėmis, naudotomis prieš tai.

 

 

 

2.5. TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ

 

Internetinė apklausa atlikta Balandžio mėnesį, tyrimo trukmė 2 savaitės. Su tyrime dalyvavusiais respondentais tiesiogiai nekontaktuota, todėl yra išsaugotas respondentų anonimiškumas. Dalyvave respondentai, tai atsitiktiniai žmonės, kurie sudarys šio tyrimo pagrindą. Jų nuomonė vertinga, nes ekologiškas jogurtas kasdienė masinio naudojimo prekė, o jos vartotojai neišskiriami pagal lyti, socialini ar psichologinį tipą. Internetinės apklausos rezultatų lentelė pateikta 1 priede.

Eil.nr. Nurodykite savo lyti. Nurodykite savo amžių. Nurodykite savo gyvenvietės tipą. Ar perkate ekologišką jogurtą?
1 Moteris 21 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
2 Moteris 22 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
3 Moteris 26 Kaimas Taip
4 Vyras 24 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
5 Moteris 21 Miestas Taip
6 Moteris 20 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
7 Vyras 21 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
8 Vyras 21 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
9 Moteris 25 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
10 Moteris 22 Miestas Ne
11 Moteris 21 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
12 Moteris 22 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
13 Moteris 23 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Ne
14 Moteris 16 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
15 Moteris 19 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
16 Moteris 22 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
17 Moteris 46 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
18 Moteris 25 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
19 Vyras 23 Miestas Taip
20 Moteris 25 Miesto rajonas Ne
21 Vyras 20 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Ne
22 Moteris 21 Miestas Taip
23 Moteris 22 Miestas Taip
24 Vyras 28 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Ne
25 Moteris 25 Miestas Taip
26 Moteris 40 Miestas Taip
27 Moteris 47 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip
28 Moteris 35 Miesto rajonas Taip
29 Moteris 26 Miestelis Taip
30 Moteris 20 Didmiestis (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) Taip

Lantelkė nr.1

Lentelėje nr.1 išrinkti duomenis, su demografiniais klausimais. Pagal pateiktus duomenis matome, kad apklasuoje dalyvavo 24 moterys ir 6 vyrai. Vidutinis apklaustųjų amžius 25 metai, skaičiuojant atskirai tiek moterų, tiek vyrų vidutinis amžius irgi sutampa -25 metai. 19 apklauastųjų gyvena didmiestyje, 7 mieste, 2 miesto raj. ir po 1 kaime ir miestelyje. Iš 30 apklaustųjų 25 respondentai atsakė, kad perka ekologišką jogurtą, tarp jų 5 vyrai ir 21 moteris.

Lentelė nr.2 (atrinkti tik tie respondentai, kurie perka ekologišką jogurtą.)

 

 

Pagal lentelėje nr. 2 sudarytą grafiką galima patogiau pažvelgti į apklausoje dalyvavusius respondentus. Taigi didžioji dalis respondentų yra darbingo amžiaus moterys gyvenančios didmiestyje arba mieste. Turint šiuos duomenis galima daryti prielaidą, kad tokie pat, kaip ir respondentų dauguma yra potencialus naujojo ekologiško jogurto vartotojai.

 

Lentelė nr. 3

Naujojo ekologiškojogurto ypatybės Kiekis respondentų pasirinkusių tam tikrą ypatybę
Sudėtyje nėra dirbtinių tirštiklių. 11
Naudojami tik sertifikuoti ekologiški produktai. 6
Pieno rauginimui naudojamas organizmui naudingų bakterijų raugas. 7
Naudojamas Lietuvoje ekologiškai užaugintų karvių pienas. 6
Visos jogurte esančios sudėtinės dalys lengvai pasisavina žmogaus organizme. 11
Sudėtyje gausu natūralių proteinų, kalcio, bei bifido bakterijų . 14
Jogurtas pasižymi išskirtinai puikiu skoniu. 11
Jogurto pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelė nr. 4

"http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A14.67%2C8%2C9.33%2C8%2C14.67%2C18.67%2C14.67%2C12&chl=1%7C2%7C3%7C4%7C5%7C6%7C7%7C8&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811%2C007e00%2C4a43cc%2CDEB887%2C5F9EA0%2C7FFF00&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff1-Sudėtyje nėra dirbtinių tirštiklių. 2- Naudojami tik sertifikuoti ekologiški produktai. 3- Pieno rauginimui naudojamas organizmui naudingų bakterijų raugas. 4 – Naudojamas Lietuvoje ekologiškai užaugintų karvių pienas. 5 – Visos jogurte esančios sudėtinės dalys lengvai pasisavina žmogaus organizme. 6 – Sudėtyje gausu natūralių proteinų, kalcio, bei bifido bakterijų. 7- Jogurtas pasižymi išskirtinai puikiu skoniu. 8 – Jogurto pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų.

 

 

 

 

 

Lentelėje ir grafike pavaizuoda naujojo ekologiško jorgurto ypatybės, bei respondentų pasirinkusių jas skaičius. Pagal šiuos duomenis galima išskirti kelias pagrindines ypatybes, kurios respondentai skirtų daugiausiai dėmesio, tai – maistingumas ( gausu natūralių proteinų, kalcio, bei bifido bakterijų), natūralumas ( nėra dirbtinių tirštiklių), jogurto įsisavinimas (lengvai pasisavina žmogaus organizme), skonis ( išskirtinai puikus skonis). Galima daryti prielaida, kad kuriant šį produktą, tai galėtų būti jo stipriosios pusės.

 

Lantelė nr. 5

"http://chart.apis.google.com/chart?cht=p&chd=t%3A40%2C48%2C12&chl=1%7C2%7C3&chs=300x150&chco=fd9802%2C4684ee%2Cdc3811&chm=&chf=a%2Cs%2Cffffff

1 – 0,45 € (1,55 Lt.) už 125 g.

2- 0,49 € (1,69 Lt.) už 125 g.

3- 0,51 € (1,76 Lt.) už 125 g.

 

Lentelėje nr. 5 pavaizduotas grafikas rodo kokiu santykiu respondentai rinkosi jiems tinkamą kainą, kurią mokėtų už 125 g. jogurto pakelį. 45 euro centus mokėtų – 40 % apklaustųjų, 49 euro centus mokėtų – 48 %, o didžiausią kainą, t.y. 51 eurocentą mokėtų tik 12 % apklaustųjų.

Pagal šiuos duomenis matome, kad 51 euro centai yra per didelė kaina klientui, todėl daugelis nesirinktų tiek kainuojančio jogurto, tačiau 49 euro centai, respondentams yra palanki kaina, nes didžioji dauguma sutiktu, ją mokėti.

Lentelė nr.6

Priežastys kodėl pirktų naująjį ekologišką jogurtą Respondentų kiekis
Reklama viešojoje erdvėje (Televizija, Internetas, Spauda…) 10
Dėmesį patraukianti pakuotė 6
Draugų patirtis 14
Promo akcijos (Degustacijos ir pristatymai prekybos centruose) 12
Kita 2

Paskutinis anketos klausimas – priežastys dėl ko repsondentai rinktųsi naująjį ekologišką jogurtą, jo atsakymai nurodyti lentelėje nr.6. Pagal atliktos apklausos rezultatus dauguma respondenų kaip pagrindinį paskatinimą – draugų patirktį, kiek mažiau apklaustųjų pasirinko degustacijas ir reklamas.

Taigi pagal šio klausimo rezultatus galime matyti, kad vartotojo pasirinkimą labiausiai nulemia draugai ir artimieji, tai rodo, kad dauguma respondentų nelinkę rizikuoti ir rinktųsi tik išbandytą prekę.

 

Tikslinės rinkos parinkimas buvo atliktas naudojantis internetinės apklausos duomenimis ir literatūra (I. Pikturnienė, J. Kuritnaitienė, 2010). Tikslinės rinkos detalus apibūdinimas pateiktas priede nr.2.

Lentelė nr. 7

 

 

Lentelėje nr. 7 pavaizduotos sferos, kurios centre yra moteris – tai atrinktas tikslinis vartotojas, aplink kurią sukasi 4 pagrindiniai jos sprendimą ir elgesį lemiantys veiksniai. Geografiniai – miestas, tai yra ne vien gyvenvietė, tačiau ir tempą diktuojantis mechanizmas, vadinasi mieste gyvenenčios moterys yra žymiai sparčiau mastančios ir gyvenančios, tai lemia kasdienių prekių didesnį poreikį ir atitinkama pirkimo režimą, pvz. miestų prekybų centrai daugiausiai pirkėjų sulaukia po jų darbo – apie 5-6 valandą vakaro. Toliau demografiniai veiksniai – vaikai, arba kitaip tariant šeima. Vaikų ir vyrą turinčios moterys yra žymiai jautresnės kasdienio vartojimo prekėms, todėl kad, renkasi prekes visai šeimai, o ne vien sau. Tas lemia tokių moterų norą ieškoti palankiausio kokybės ir kainos santykio. Psichografiniai veiksniai – darbas, tai moters savirealizacijos sritis, kur ji gali pasireikšti, įkvėpti savo ir kitus, bei daryti kažką naudingo vertingo. Todėl dirbančios moterys, daug dėmesio skiria bendradarbiams ir jų primetamai nuomonei, kas nulemia mastymo krypti ir kai kuriuos paasirinkimus. Vartotojų elgsenos veiksnys – tendencijos, kiekviena jauna moteris jaučia poreiki žengti koja kojon su naujovėmisd daugelyje sričių. Taip pat ir su kasdienio vartojimo prekėmis, geriausia imti nauja, nebūtinai radikaliai naują, bet gal geresnį, nei senas, galbūt labaiu patobulintą.

Apibendrinus visus šio tikslinio vartotojo sprendimus lemenčius aspektus, galime daryti prielaida, kad būtent tokie vartotojai, galėtų būti tinkama rinka naująjam produktui.

 

 

SSGG analizė atlikta pagal įmonės duomenis, bei produkto charakteristika. Čia atrinktos ypatybės ir argumentai, skirti apibūdinti produkto ir įmonės stipriasias ir silpnasias vietas, ties kuriomis, dar vertėtų padirbėti. Detali SSGG analizė pateikta prie nr.3

Lentelė nr. 8

 

Lentelėje nr. 8 nurodytos pagrindinės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, kurios įtakoja būsimo produkto sėkme rinkoje. Atrinkus šiuos aspektus galima teigti, kad produkto sėkmė yra lygiavertė nepasisekimui. Tai rodo, kad ekologiškas jogurtas, tūrėtų būti patobulintas, tam kad sėkmingai įsilietų į rinką.

 

 

Konkurentų analizė buvo atlikta, detaliai ištyrinėjus esamus to paties produkto gamintojus, ju pliusus ir minusus. Visa informacija apie juos buvo rasta jų internetiniuose pusluopiuose ir viešoje erdvėje pateiktuose duomenyse.

 

Lentelė nr. 9

Gamintojas, prekė Pranašumai Trūkumai
AB „Pieno žvaigždės“ – „BIOS“ ekologiškas jogurtas Pirmasis ekologiškas jogurtas Lietuvoje;Turi bifido bakterijų;

Ekologijos sertifikatai;

Apdovanojimai;

Asortimentas.

3.5 – 4.6 g sočiųjų riebalų;Pakuotė pagaminta ne iš aplinkai draugiškų medžiagų;

Mažas maistingumas.

AB „Žemaitijos pienas“ – „DOBILAS“ ekologiškas jogurtas 2.5-3.5 g. sočiųjų riebalų;Maistingesnis;

Ekologijos sertifikatai;

Apdovanojimai;

Pakuotė pagaminta ne iš aplinkai draugiškų medžiagų;Asortimentas;

Neturi bifido bakterijų;

Naujasis ekologiškas jogurtas palyginus su konkurentais (%) 70 % 30%

 

 

Lentelėje nr. 9 nurodyti konkurentai, jų pranašumai ir trūkumai, bei naujojo ekologiško jogurto palyginimas su konkurentais. Pagal šiuos duomenis matome, kad naujasis ekologiškas jogurtas yra kiek silpnesni už konkurentus, nes jam trūksta patirties, kuria konkurentai sukaupė, per daugelį metų, taip pat konkurentai yra gave apdovanojimš už kokybę ir skonį, kuo naujasis dar neišleistas produktas pasigirti negali. Kalbant apie trūkumus, visos įmonės įskaitant ir naujajį ekologiška produktą, yra vienodai pasidalinę juos (įvertinus visas įmones, visi turėjo po vienodą skaičių trūkūmų, todėl visi vertinti po lygiai). Naujojo ekologiško jogurto pagrindiniai trūkumai, tai – asortimentas, klientų nežinojimas apie naująją prekę, bei patirties ir apdovanojimų trūkumas.

 

 

 

 

 

 

 

IŠVADOS

 

Atlikus visus tyrimus, tiek teorinės, tiek praktinės dalies, išanalizavus ir įvertinus jų rezultatus, galima pateikti apibendrinimą, bei atsakyti į darbo pradžioje pateiktus klausimus.

Apibendrinant rezultatus matome aiškų gaminio kokybės pranašumą, bei šių pranašumų svarbą vartotojams, kas leidžia daryti prielaida, jog į pardavimą paleistas gaminys bus perkamas ir įvertintas vartotojų. Lyginant jo bendrą būklę rinkoje, bei lyginant jį su konkurentų gaminiais, didelio pranašumo nėra, tačiau jo išskirtinumas nusveria patirties stoką ir parodo, kad ilgametėje perspektyvoje jis bus svaresnis už konkurentus. Taip pat išryškėjo gaminio trūkumai, kuriuos nurodysiu, kartu su rekomendacijomis.

Atlikti uždaviniai – ištirtas naujas produktas ir jo savybės, taip pat ištirtas jo poreikis rinkoje, Išvados – naujasis ekologiškas jogurtas reikalingas rinkoje, o jo savybės tenkina vartotojus.

Išanalizuota rinka ir nustatyta tikslinė rinka, kurioje galima realizuoti naująjį jogurtą.

Susumavus visus tyrimo duomenis parengtos rekomendacijos „X“ įmonės vadovams, kurios padės sėkmingai plėtoti naują produktą.

Tyriamojo darbo išvada patvirtina iškeltą hipotezę– naujasis ekologiškas jogurtas, kaip nauja prekė, gali būti sėkmingai realizuotas rinkoje.

 

REKOMENDACIJOS

 

Ekologišką jogurtą geriausia platinti didmiesčių ir miestų didžiuosiuose prekybos centruose.

Prekę, prekės pakuotę, bei jo pateikimą parduotuvėje daugiausiai orientuoti šeimoms, jaunoms mamos ir vaikams.

Ant pakuotės būtinai pažymėti ekologiškumo sertifikatų logotipus.

Vykdyti promo akcijas – degustacijas, interaktyvius produkto pristatymus.

Išleisti ne vien natūralaus skonio ekologišką jogurtą, bet ir daugiau šio produkto rūšių – daugiau ingridientų, skonių, uogų, kviečių, sėlenų ir pan.

Mažinti gamybos kaštus, stengiantis gauti ES paramą, kokybiškų, bei ekologiškų produktų gamybai.

Reikėtų naudoti koncentruotą rinkodara, t.y. orientuotis į jau nustatytą tikslinę auditoriją.

 

 

 

 

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

Vytautas Dikčius, Anketos sudarymo principai. Vilnius, 2011

Indrė Pikturnienė, Jolita Kurtinaitienė. Vartotojų elgsena: teorija ir praktika : vadovėlis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010. 319 p., ISBN: 9789955335931

Pranulis, V., Pajuodis, A., Urbanavičius, A., Virvilaitė, R., Marketingas. Kaunas: Spindulys. 2008

Bragg, A., Bragg, M.. Nuo idėjos iki verslo. Kaip nuosekliai įgyvendinti verslo idėją. Vilnius: Verslo žinios, 2007

Eko-Agros, Sertifikuotų produktų gamintojai/Manufacturers of certified products.2015, prieiga per internetą < http://www.ekoagros.lt/?mid=35>

 

 

Priedas nr.1

Priedas nr.2

 

Tikslinė rinka

 

Dažniausiai moteris, darbingo amžiaus (20-40 metų), išsilavinusi (vidutinis arba aukštesnis išsilavinimas), turinti šeimą ( vyras, vaikai), gyvena didmiestyje arba mieste, daugiausiai miegamajame rajone, pajamos vidutinės arba didesnės plius bendras šeimos biudžetas.

Gyvena sveikuoliškai, rūpinasi ne tik savo tačiau ir šeimos sveikata. Todėl domisi produkto kokybe, naujovėmis, informacijos apie produktus randa internetiniuose forumuose, svetainėse, bloguose, taip pat iš televizijos, bei draugų/draugių.

Pirkimo/vartojimo įpročiai – apsiperka kasdien (nes gamina šeimai), ekologišką jogurtą naudotų pusryčias ir priešpiečiams pati, bei šeimos nariai.

Pagal kriterijus – novatorė, ieško naujų patobulintų, bei pagerintų produktų, neapsistoja ties viena preke. Aklai neperka, tačiau linkusi išbandyti ir įvertinti, taip pat klauso draugų, kolegų, bei šeimos narių patarimų.

 

Priedas nr. 3

 

SSGG analizė

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS
Natūralus skonis (natūralūs ingridientai suteikia specifinį ir išskirtinį rūgštumą)Kokybė (produkto gamybą, atitinka kokybės standartus, taip pat ir gaminio pakuotė)

Natūralumas ( jogurtas be dirbtinių priemaišų, pakauotė draugiška aplinkai)

Ekologija ( ingridientai yra sertifikuoti, kaip ekologiški produktai)

Dideli gamybos kaštai ( ekologiškas pienas yra brangesni, nei paprastas pienas, taip pat brangiau kainuoja natūralus bakterijų raugas)Konkurencingumas ( ekologiškų jogurtų rinkoje jau yra keli stambūs gamintojai – „Žemaitijos pienas“, bei „Pieno žvaigždės“)

Produktas dar nepristatytas vartotojams ( nepristatytas produktas, neturi paklausos)

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
Eksportas ( galimybė eksportuoti į Skandinavijos šalis, kur šie produktai labai vertinami)Inovacijų pritaikymas ( naujų technologijų pritaikymas– pieno šaldymo įrangą, naujos saugyklos) Maža paklausa ( dėl didelio panašių prekių asortimento, taip pat konkurentų patrauklesnių kainų, gali sumažėti ekologiško jogurto paklausa)Embargas ( dėl embargo pieno produktams, sumažėjo užsienio rinka)

Problemos pieno ūkyje ( dėl mažų pieno supirkimo kainų, daugelis ūkininkų pasitraukia iš šio verslo, todėl gali sumažėti Lietuviško pieno)