Sentencijos

Lotyniškos sentencijos ir posakiai

Ab uno disce omnes (Vergilius) – Iš vieno spręsk apie visus.Amat victoria curam (Catullus) – Pergalė mėgsta triūsą.Amicum moneas secreto, laudes palam – Draugą bark slapta, girk viešai.Amicus certus in re incerta cernitur (Cicero) – Tikrą draugą pažinsi nelaimėje.Amicus cognoscitur amore, more, ore, re – Draugas pažįstamas iš meilės, elgesio, žodžių, darbų.Amicus Plato, sed magis amica veritas (Aristoteles) – Platonas draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė, t.y. tiesa brangesnė už viską.Amicus optima vitae possesio – Draugas – didžiausias turtas gyvenime.Amor omnia vincit (Vergilius) – Meilė viską nugali.Ars longa, vita brevis (Hippocrates) – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas, t.y. meno kūriniai gyvena ilgiau už kūrėjus.Audiatur et altera pars (Seneca) – Tebūnie išklausyta ir antroji pusė.Aut bene, aut nihil – Arba gerai, arba nieko.Avaritia – scelerum mater – Gobšybė – nuodėmių motina.Bis dat, qui cito dat (Publilius) – Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda.Bonum initium est dimidium facti – Gera pradžia – pusė darbo.Citato loco (C.l.) – Cituotoje vietoje.Cognosce te ipsum – Pažink pats save.Commune periculum concordiam parit – Bendras pavojus gimdo santaiką.Conscientia – mille testes (Quintilianus) – Sąžinė – tūkstantis liudininkų.Cuivis dolori remedium est patientia (Publilius) – Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.Cupido atque ira pessimi consultores (Sallustius) – Aistra ir pyk-tis – blogiausi patarėjai.Disce, sed a doctis – Mokykis, bet iš mokytų.Divide et impera! – Skaldyk ir valdyk!Docendo discimus – Mokydami mokomės.Dulce et decorum est pro patria mori (Horatius) – Malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.Errare humanum est (Seneca) – Klysti yra žmogiška.Est modus in rebus (Horatius) – Viskam yra saikas.Et cetera (etc.) – Ir kita; ir taip toliau.Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – Kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.Ex malis eligere minima oportet (Cicero) – Iš blogybių reikia išsirinkti mažiausią.

Festina lente (Suetonius) – Skubėk lėtai.Finis coronat opus – Pabaiga apvainikuoja darbą.Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – Taigi džiaukimės, kol jauni esame.Historia est magistra vitae (Cicero) – Istorija yra gyvenimo mokytoja.Homo non sibi soli natus est (Lucanus) – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam.Ibi patria, ubi bene (Aristophanes) – Tėvynė ten, kur gera.Id est (I.e.) – Tai yra; vadinasi.Imago animi vultus est (Cicero) – Veidas – sielos atspindys.Incognito – Slaptai.In corpore – Visi (susirinko); visi drauge.Lingua lapsa verum dicit – Suklupęs liežuvis pasako tiesą.Litterarum radices amarae, fructus dulces (Cicero) – Mokslo šaknys karčios, vaisiai saldūs.Manus manum lavat (Seneca) – Ranka ranką plauna.Memento mori – Atsimink, kad mirsi.Mens sana in corpore sano (Iuvenalis) – Sveikas protas sveikame kūne.Modus vivendi – Gyvenimo būdas.Natura abhorret vacuum – Gamta nekenčia tuštumos.Nemo nascitur doctus – Niekas negimsta mokytas.Nescit vox missa reverti (Horatius) – Pasakytas žodis nesugrįžta.Nihil est ab omni parte beatum (Horatius) – Niekas nebūna visiškai laimingas.Non licet – Neleistina, nepridera.Non scholae, sed vitae discimus (Seneca) – Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui.Nosce te ipsum! (Socrates) – Pažink pats save!Nota bene! (N.B.) – Gerai įsidėmėk!Novus rex, nova lex – Naujas karalius, naujas įstatymas.Nulla regula sine exeptione (Cicero) – Nėra taisyklės be išimties.Nunc aut nunquam – Dabar arba niekados.Omne principium grave est – Kiekviena pradžia yra sunki.O tempora, o mores! (Cicero) – Kas per laikai, kas per papročiai!Per aspera ad astra (Seneca) – Per kančias į žvaigždes.Persona non grata – Nepageidaujamas asmuo.Plus minus – Maždaug.Post scriptum (P.S.) – Po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.Pro et contra – Už ir prieš.Potius sero quam nunquam (Livius) – Geriau vėliau negu niekad.Quae nocent, docent – Kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.
Quod licet Iovi, non licet bovi (Seneca) – Kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui; t.y. tas pats dalykas ne visiems pritinka.Quot capita, tot sententiae (Terentius) – Kiek galvų, tiek nuomonių.Rem tene, verba sequentur (Cato) – Žiūrėk reikalo esmės, o žodžiai patys ateis.Repetitio est mater studiorum – Kartojimas yra mokymosi motina.Salus publica suprema lex (Cicero) – Žmonių gerovė – aukščiausias įstatymas.Salve! Salvete! – Sveikas! Sveiki!Sic erat in fatis (Ovidius) – Taip buvo likimo lemta.Sic itur ad astra (Vergilius) – Taip einama prie žvaigždžių, toks kelias į garbę.Si vis amari, ama (Seneca) – Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk.Si vis pacem, para bellum – Jei nori taikos, ruoškis karui.Tempus vulnera sanat – Laikas gydo žaizdas.Terra incognita – Nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.Ubi lex, ibi poena – Kur įstatymas, ten ir bausmė.Usus magister est optimus (Cicero) – Patirtis yra geriausias mokytojas.Vanitas vanitatum – Tuštybių tuštybė.Verba docent, exempla trahunt – Žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.Veritatis oratio simplex est – Tiesos kalba paprasta.Vox populi, vox dei (Seneca) – Liaudies balsas – dievo balsas.Bešokant apie aukso veršį, nutrypiama tiek žolės, kad jos užtektų ištisai jaučių bandai.Šypsena- lengviausi šarvai.Pasistengti- nereiškia pasiekti tikslą. [O. balzakas]Ilgėja žmonių amžius- daugiau laiko abejonėms.Nėra pasaulyje ir tvirčiausių akmenų sienos, kuri galėtų atsilaikyti prieš žmogaus valią ir mintį. [Ž. Amadas]Kai likimas palankus, prideramai elgtis sunkiau negu tada, kai jis priešiškas. [F. de Larošfuko]Pasaulio kūrimas- vienintelis dievo malonumas; po to- vien administraciniai rūpesčiai.Jeigu negali išsigelbėti nuo mirties, bent mirk garbingai [ezopas]Niekas taip nealina ir nežlugdo žmogaus, kaip ilgalaikė fizinė neveikla. [Aristotelis]Kaip danguje, taip ir žemėje: nėra šimtaprocentinio pritarimo [atsiuntė Jonutė]
Abejonė kaip pririšta ožka apsivynioja apie stulpą- ir lieka neėdusi.Žmogui nepakanka kaupti žinias, reikia mokėti iš jų gauti palūkanas.[J.V.Getė]Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti, kaip ir kalbėti.[B. Spinoza]Iš tiesų tas, kuris nebrangina gyvenimo, nėra jo vertas. [Leonardas da Vinčis]Nepatikėk liežuvio neapgalvotoms mintims ir jokios neapgalvotos minties nepaversk tikrove. [V. Šekspyras]Dievas neprisimena smulkmenų, jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui.Vitrina nėra išradimas, ji- lango pažeminimas.Įkvėptas nulis: atsistoja greta- ir dešimt sykių daugiau.Prie gėdos stulpo pasiilsi stuburasDažnai daug greičiau ir patogiau prisitaikyti prie kitų, nei priversti kitus prisitaikyti prie savęs. [Ž. De la Briujeras]Kvailybė tokia klampi, kad neįmanoma jos dorai ištirti; joje nekyla jokio atgarsio, ji viską susiurbia negrąžinamai. [O. Balzakas]Būtinai padarysime dirbtinį intelekta. Žinoma, kai atsiras tikrasis.Saulė pateka be repeticijųIšmintis- laikytis pagarbaus atstumo nuo prasmės.Svajonės- mūsų pasaulis