UAB „ME Transportas“ veiklos gerinimo galimybės techninių priemonių pagalba

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS LOGISTIKOS IR TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

UAB „ME Transportas“ veiklos gerinimo galimybės techninių priemonių pagalba

Kompleksinis projektas

Vilnius, 2015

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Logistikos ir transporto vadybos katedra

Kompleksinis projektas „Transporto įmonių plėtra“

Darbo užduotis:

Trumpai aprašyti įmonės veiklos sritį, analizės rezultatų pagrindu įvardinti nagrinėjamą problemą (siejant su baigiamojo darbo tema, akcentuojant įmonės plėtros aspektą) ir pateikti galimą problemos sprendimo projektą, pagal žemiau pateiktą aprašą.

Darbo sudėtinės dalys (atskiri darbo skyriai):

Viršelis, užduoties lapas, sąžiningumo deklaracija, turinys, lentelių ir paveikslėlių sąrašas;

Įvadas (projekto tikslas, projekto uždaviniai, taikyti metodai, projekto idėja, siekiami rezultatai projektą įgyvendinus – poveikio įmonės plėtrai įvertinimas);

Įmonės veiklos srities pristatymas, projektinės veiklos objekto apibūdinimas;

Analizės metodų taikymo rezultatai (įmonės veiklos potencialo įvertinimas, silpnybių ir galimybių įvardijimas ir kt.), problemos suformulavimas;

Projekto idėjos grafinis vaizdas – „minčių žemėlapis“;

Problemos sprendimų variantiškumas, vieno sprendimo pasirinkimo argumentacija;

Projektinės veiklos planas – priemonės ir jų įgyvendinimui reikalingi resursai (finansiniai, materialieji, žmogiškieji, laiko), veiklos etapai, vykdytojai, veiksmai, laiko planavimas, laukiami rezultatai;

Laukiamų rezultatų ekonominis, socialinis pagrindimas įmonės veiklos perspektyvoje;

Išvados;

Projekto trumpas aprašas – 1 lapas;

Priedai (jei reikalinga).

Darbo atlikimo terminai:

Temos pasirinkimas (tema artima bakalauro darbui) – iki 2015-02-23

Kompleksinio darbo gynimas pagal iš anksto sudarytą grafiką

2015

TURINYS

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4

LENTELIŲ SĄRAŠAS 5

ĮVADAS 6

1.Įmonės veiklos srities pristatymas 7

2.Analizės metodų taikymo rezultatai 8

2.1.Įmonės darbuotojų apklausa 8

2.2.SSGG analizė 10

3.Projekto idėjos grafinis vaizdas 12

13

4.Problemos sprendimo variantiškumas 13

4.1.Padangų restauravimas 14

4.2.Krovinių vagystės 22

5.Projektinės veiklos planas 24

5.1.Padangų restauravimas 24

5.1.1.Padangų tipai naudojami įmonėje 24

5.1.2.Naujos Bridgestone padangos 25

5.1.3.Bridgestone padangų restauravimas 27

5.1.4.Firestone padangos 30

5.1.5.Padangų restauravimo atsipirkimo laikotarpis 33

5.2.Krovinių vagystės 35

5.2.1.Nuostoliai dėl vagysčių 36

5.2.2.Užraktų atsipirkimo laikotarpis 38

6.Laukiamų rezultatų pagrindimas įmonės veiklos perspektyvoje 40

IŠVADOS 42

LITERATŪROS SĄRAŠAS 43

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

1 pav. Ar UAB „ME Transportas“ įmonė turi finansinių sunkumų? 8

2 pav. Kokios priemonės galėtų įtakoti įmonės finansinės būklės pagerėjimą? 9

3 pav. Kokias sąnaudas patiria transporto įmonė daugiausiai? 9

4 pav. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria transporto vadybininkai dirbantys įmonėje? 10

5 pav. Projekto idėjos grafinis vaizdas 13

6 pav. Oro (metų laikų) įtaka padangų ilgaamžiškumui 17

7 pav. Kelio įtaka padangų ilgaamžiškumui 18

8 pav. Puspriekabės ašies įtaka padangų ilgaamžiškumui 18

9 pav. Vilkiko ir priekabos pasipriešinimas judėjimui 19

10 pav. Svorio įtaka padangų ilgaamžiškumui 19

11 pav. Oro slėgio padangose įtaka padangų ilgaamžiškumui 20

12 pav. Padangų pirkimo kriterijai (T. Janonis, 2012) 21

13 pav. Kovinių vagysčių kiekis pagal produktų tipus (%) 24

14 pav. Bridgestone padangų atsipirkimo laikotarpis 35

15 pav. Puspriekabių kiekis įmonėje 36

16 pav. Konteinerio pakabinamoji spyna 38

17 pav. Užraktų atsipirkimo laikotarpis 39

 

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1 lentelė. SSGG analizė 11

2 lentelė. Restauruotų padangų privalumai ir trūkumai 14

3 lentelė. Padangų restauravimo kainos 21

4 lentelė. Padangų tipai naudojami įmonėje 24

5 lentelė. Siūlomi padangų tipai 25

6 lentelė. Naujų ir restauruotų Bridgestone padangų palyginimas 32

7 lentelė. Restauruotų Bridgestone padangų ir šiuo metu naudojamų padangų palyginimas 33

8 lentelė. Firestone ir Bridgestone išlaidos padangoms palyginimas 33

9 lentelė. Nuostolių skaičiavimai, dėl krovinių vagysčių 2012-2014m. 36

10 lentelė. Nuostoliai dėl krovinių vagysčių 37

11 lentelė. Užraktų pirkimo skaičiavimai 38

12 lentelė. Siūlomų sprendimų nauda bei išlaidos 40

ĮVADAS

Temos aktualumas. Transportas yra viena svarbiausių verslo ir asmeninio gyvenimo sričių, be kurių sunkiai įsivaizduojama žmonių materialinė ir kultūrinė veikla. Krovininis transportas turi daug privalumų lyginant su kitomis transporto priemonėmis. Skirtingai nuo lėktuvo, laivo ar traukinio, kurie atgabenti krovinius gali tik iki tam tikros vietos – oro uosto, uosto ar stoties, vilkiku krovinys gali būti nugabentas „nuo durų iki durų”.

Šiais technologijų augimo laikais, prekybos ir paslaugų teikimo sektoriuje sparčiai didėja konkurencija. Pranašumą tarp konkurentų lemia transporto kompanijos sugebėjimas sukurti žymiai geresnes kokybes aptarnavimą. Kokybės galima pasiekti tobulinant ir plėtojant kokybės veiklos organizavimą, turint kvalifikuotus, patikimus darbuotojus bei geras darbo priemones – šiuo atveju, transporto priemones.

Į transporto paslaugų sampratą įeina transportavimas ne tik Lietuvoje, bet ir kertant sienas. Patogi geografinė padėtis sąlygoja Lietuvos kaip tranzito šalies statusą. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, atsidarė sienos ir beveik neliko apribojimų dėl prekių, paslaugų, kapitalo judėjimo, tai suteikė galimybė savo prekes parduoti ne vietos rinkoje, o kitose Europos sąjungos šalyse. Daugelis įmonių teikiančių prekes ar paslaugas jau neapsiriboja esama vieta rinkoje. Vietinių pervežimų paslaugų populiarumas mažėja, kadangi iškyla didesnė paklausa paslaugų tų transporto įmonių, kuriose didesnę jų veiklos dalį sudaro tarptautiniai krovinių pervežimai, įvyksta rinkos globalizavimas.

Darbo tikslas – UAB „ME Transportas“ veiklos analizės pagrindu numatyti priemonės veiklai gerinti.

Darbo uždaviniai:

Atlikti UAB „ME Transportas“ SSGG analizę ir darbuotojų apklausą.

Įmonės duomenų analizės pagrindu įvardinti esmines veiklos problemas;

Numatyti ir pagrįsti konkrečias priemones įmonės veiklai gerinti, įvertinti būsimą naudą;

Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Įmonės veiklos srities pristatymas

UAB „ME Transportas“ yra antrinė „Girteka“ įmonių grupės bendrovė, pagrindinė veikla – tarptautiniai pervežimai. Tarptautinių pervežimų įmonių grupei priklauso visas „Girteka“ įmonių grupės automobilių parkas. Būtent UAB „ME Transportas“ priklauso 452 vilkikai, įmonėje dirba 1263 žm. Įmonėje dirbantys transporto vadybininkai rūpinasi, kad krovinys nukeliautų ten, kur reikia, prižiūri visą krovinio judėjimą, bei sprendžia visas iškilusias problemas kelionės metu. Apskaitą tvarkantys darbuotojai ir ataskaitų priėmėjai atsakingi už tai, kad laiku būtų parengtos vairuotojų reisų ataskaitos, tam kad būtų laiku atsiskaityta su vairuotojais. Personalo skyrius padeda vykdant vairuotojų atranką, rūpinasi visa vairuotojų personalo apskaitos dokumentacija, užtikrina sklandų užsieniečių įdarbinimo procesą.

Įmonė veža krovinius po visą Europą, Rusiją ir Skandinaviją, teikia muitinės, veterinarijos, fito paslaugas taip pat 3PL paslaugas Baltijos šalyse.

Atlikta įmonės SSGG analizė parodė, kad įmonės veiklos perspektyva yra ganėtinai gera, dėl savo geros reputacijos, pastovių klientų ir partnerių. Įmonei svarbi yra konkurencingumo didinimo galimybė, todėl daugiausiai dėmesio reikia skirti prioritetų nustatymui ir jų įgyvendinimo planavimui, siekiant užtikrinti pranašumą tarp konkurentų. Viena iš svarbiausių problemų, su kurią susiduria beveik visos tarptautinių transportavimo įmonės tai krovinių vagystės, per pastaruosius tris metus krovinių vagysčių atvejų padaugėjo 10 %, todėl reikia imtis priemonių, kad nepatirti didelių nuostolių.

Atlikus finansinių rezultatų analizę buvo pastebėta, kad įmonės rodikliai yra ne stabilus, grynasis pelningumas nuo 2010 m. pastoviai mažėja, dėl didelių teikiamų paslaugų kainų įmonė turi nepakankamą bendrąjį pardavimų pelningumą, todėl galima teigti, jog įmonės veikla yra pakankamai rizikinga.

Buvo išskirtos šios pagrindinės problemos, kurias reikia spręsti norint toliau sėkmingai plėstis:

Transporto priemonių plėtra techniniu požiūriu. Siekiant sumažinti transportavimo kaštus siūloma naudotis padangų restauravimo paslaugomis. Tai saugus bei patikimas sprendimas automobilių parkams, siekiant sumažinti padangų kaštus ir tausoti aplinką.

Įdiegti saugos priemonės siekiant apsisaugoti nuo krovinių vagysčių. Vežant krovinius nuolat kyla grėsmė dėl jų vagysčių, todėl siūloma įdiegti mechaninius prietaisus ir pritaikyti kitas įmanomas priemonės, kad apsisaugoti nuo nemalonių pasekmių.

Analizės metodų taikymo rezultatai Įmonės darbuotojų apklausa

Atlikdamas praktiką UAB „ME Transportas“ įmonėje turėjau galimybę naudotis Lotus Notes programa, jos dėka atlikau anketinį tyrimą į kurį atsakė 103 įmonės darbuotojai.

Apklausos tikslas – išsiaiškinti kokias pagrindines problemas patiria įmonės darbuotojai ir kokių priemonių reikia imtis norint pagerinti veiklos efektyvumą.

Apklausą sudarė 4 klausimai, kurių rezultatus dabar aptarsiu. Pirmasis klausimas skambėjo taip: Ar UAB „ME Transportas“ įmonė turi finansinių sunkumų? Šiam klausimui idėja kilo atlikus įmonės finansinių rodiklių analizę. Taigi, į pirmąjį klausimą net 50 % atsakė „Taip“, 33 % – „Galbūt”, 17 % – „Ne”. Šie rezultatai parodo, jog pusė apklaustų darbuotojų yra įsitikinę, kad įmonė turi sunkumų finansų sferoje.

1 pav. Ar UAB „ME Transportas“ įmonė turi finansinių sunkumų?

Antrasis klausimas buvo toks: Kokios priemonės galėtų įtakoti įmonės finansinės būklės pagerėjimą? Atsakymai buvo tokie:

Modernios vadybos valdymo sistemos įdiegimas – 46 %;

Transporto parko plėtra techninių priemonių pagalba – 45 %;

Etatų mažinimas – 0 %;

Paslaugų kainų ir konkurencijos politikos orientacijos keitimas – 9 %.

2 pav. Kokios priemonės galėtų įtakoti įmonės finansinės būklės pagerėjimą?

Galima daryti išvadą, jog vadybos valdymo sistemos įdiegimas ir transporto priemonių plėtra gali teigiamai paveikti įmonės finansinę būklę.

Trečiasis klausimas: Kokias sąnaudas patiria transporto įmonė daugiausiai? Atsakymų variantai:

Sąnaudos padangoms – 13 %;

Sąnaudos atsarginėms dalims – 8 %;

Sąnaudos degalams – 18 %;

Kitos sąnaudos – 62 %.

3 pav. Kokias sąnaudas patiria transporto įmonė daugiausiai?

Kaip matome iš grafiko didžiausią dalį sąnaudų užima „Kitos sąnaudos“ tai yra sąnaudos darbo užmokesčiui, investicijoms, draudimams, valdymui, mokymams ir kt. Likusios sąnaudos: sąnaudos atsarginėms dalims – 8 %, degalams – 18 %, tuo tarpu sąnaudos padangoms siekia netgi 13 %. Toks didelis rodiklis priverčia susimastyti apie sąnaudų padangoms optimizavimą, kadangi pagal sėkmingų ir rinkoje įsitvirtinusių Europos vežėjų bendrą vidurkį šis skaičius neturi viršyti 5%.

Ketvirtasis klausimas: Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria transporto vadybininkai dirbantys įmonėje? Atsakymų pasiskirstymas:

Krovinių vagystės – 33 %;

Krovinių svorio, emisijos, ir kitų standartų apribojimai – 32 %;

Naktinio eismo apribojimai – 35 %.

4 pav. Su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria transporto vadybininkai dirbantys įmonėje?

Šie rezultatai parodo, kad visos šios problemos yra vienodai svarbios. Kadangi kiekviena šalis nustato savo apribojimus krovininiam transportui, tai šitų problemų išspręsti galutinai nebeįmanoma, užtat krovinių vagystės yra viena svarbiausių problemų transporto įmonėse kurias būtina spręsti, kad apsisaugoti nuo pasekmių.

SSGG analizė

Bus atlikta SSGG analizė siekiant nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses, taip pat bus įvardintos galimybės ir grėsmės. Ši analizė padės surasti problemas ir galimus sprendimų būdus.

1 lentelė. SSGG analizė

 

 

Stiprybės

 

Klientų patikimumas;

Aukšta paslaugų kokybė;

Darbuotojų profesionalumas;

Išvystyta infrastruktūra;

Modernus transporto parkas.

 

Silpnybės

Per didelės paslaugų kainos;

Ne stabilus įmonės finansiniai rodikliai;

Krovinių vagystės.

 

Galimybės

Galimybė aptarnauti papildomų vartotojų grupes;

Konkurencingumo didinimas;

Įmonės plėtra techniniu ir technologiniu aspektu.

 

Grėsmės

Didelė konkurencija;

Nepalankūs užsienių rinkų pokyčiai;

Klientų praradimas dėl aukštų paslaugų kainų.

 

Atlikus analizę matome, kad įmonė turi daug stiprybių, tai reiškia, kad įmonės veiklos perspektyva yra ganėtinai gera. UAB „ME Transportas“ įmonė turi gerą reputaciją, pastovius klientus ir partnerius. Įmonėje dirba profesionalus darbuotojai, kiekvienam iš jų sudaroma potencialaus augimo galimybė.

Prie įmonės galimybių paminėtas papildomų vartotojų grupių aptarnavimas, šis pasiūlymas yra būtinas atsižvelgiant į esamą politinę ir ekonominę situaciją, svarbiausias žingsnis – naujų prekybos partnerių ar alternatyvių rinkų paieška. Taip pat paminėta konkurencingumo didinimo galimybė, todėl daugiausiai dėmesio reikia skirti prioritetų nustatymui ir jų įgyvendinimo planavimui, siekiant užtikrinti pranašumą tarp konkurentų.

Įmonės silpnybės – transportavimo įkainiai, tai vienas iš svarbiausių faktorių, pagal kurį klientai išsirenką vežėją, todėl įmonė turi peržiūrėti nustatytą kainodarą. Dar viena problema su kuria susiduria beveik visos tarptautinių transportavimo įmonės tai krovinių vagystės, per pastaruosius tris metus krovinių vagysčių atvejų padaugėjo 10%, todėl reikia imtis priemonių, kad nepatirti didelių nuostolių.

Kaip jau buvo minėta, grėsmę įmonei sudaro nepalanki politinė ir ekonominė situacija vykdant krovinių pervežimus į Rusiją, todėl būtina ieškoti alternatyvių rinkų ir naujų klientų.

Apibendrinant atliktą SSGG analizę ir darbuotojų apklausą, pastebėta, kad dauguma apklaustųjų yra įsitikinę, jog įmonė turi finansinių sunkumų. Apklaustieji išskyrė dvejas konkrečias priemones, kurios, jų manymų, galėtų įtakoti įmonės finansinės būklės pagerėjimą. SSGG analizės duomenys parodė pagrindines įmonės silpnybes ir galimas grėsmės. Galiausiai, galima išskirti dvejas problemas kurias reikia spręsti:

Per didelės išlaidos padangoms;

Krovinių vagystės.

Projekto idėjos grafinis vaizdas

5 pav. Projekto idėjos grafinis vaizdas

 

 

Problemos sprendimo variantiškumas

Atsižvelgiant į darbuotojų apklausos ir SSGG analizės duomenis, galima daryti išvadą, jog pagrindinės problemos yra krovinių vagystės ir išlaidos padangoms.

Kelių transporto verslas dėl krovinių vagysčių Europos Sąjungos valstybėse patiria daug nuostolių. Šiuo metu tai yra ypač aktualu, nes kaip teigia statistika per paskutinius keletą metų vagysčių skaičius padaugėjo beveik 10 % Vakarų Europos šalyse, daug žalų fiksuojama Anglijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje. Kita svarbi problema yra išlaidos padangoms, jie viršija 13 % visų įmonės išlaidų, tai yra labai didelis skaičius, kuris neigiamai įtakoja įmonės finansinę padėtį.

Taigi, išskirtos šios pagrindinės problemų sprendimų galimybės:

Siūloma naudotis padangų restauravimo paslaugomis.

Įdiegti papildomas saugos priemonės, kad apsisaugoti nuo krovinių vagysčių.

Padangų restauravimas

Padangos turi didžiulę įtaką kiekvieno reiso kaštams, todėl padangų restauravimas yra naudingas būdas sutaupyti pinigus. Nors vizualiai skirtingų gamintojų ir skirtingos paskirties padangos atrodo identiškai, kartais jų eksploatacinės savybės būna sunkiai sulyginamos. Sunkvežimių padangų rida, ekonomiškumas, komfortas, dilimo pobūdis bei panašūs dalykai turi esminių skirtumų ir, žinoma, įtakos transporto įmonės finansiniams rezultatams. Todėl toliau bus nagrinėjami pagrindiniai restauruotų padangų privalumai ir trūkumai:

2 lentelė. Restauruotų padangų privalumai ir trūkumai

Privalumai Trūkumai
Ekonomiškos (40 % pigesnės nei naujos padangos);

Didesnė rida (geros kokybės karkasą turinčias padangas galima restauruoti iki 3 kartų t.y. padidinti automobilio rida 3 kartais);

Ekologiškos (mažiau išmetamų padangų);

Triukšmas (restauruotų padangų triukšmo lygis dažniausiai yra šiek tiek didesnis);

Eksploatacinės savybės gali būti šiek tiek prastesnės, palyginti su naujomis padangomis.

Svoris didesnis.

Svarbiausi restauruotų padangų privalumai yra jų žemą kaina ir didelė rida. Žinoma, dar vienas svarbūs privalumas yra restauruotų padangų ekologiškumas. Kalbant apie ekologija – bendrovė „Guminta“ tikina, kad atliekant restauravimą sunaudojama nuo 70 iki 100 litrų mažiau naftos cheminių produktų, žaliavinės naftos ir energijos, negu šių medžiagų reikia naujai padangai pagaminti restauruojant tipinę 295/80 R 22,5 padangą. Trumpai tariant – iki 75 % žaliavų mažiau.

Pagrindiniai restauruotų padangų trūkumai tai jų svoris (sveria daugiau už naujas). Nors ant jų galima montuoti ir specialius degalus taupančius protektorius, tačiau dėl didelio padangos svorio ji nėra tokia ekonomiška, kaip nauja. Taip pat prie trūkumų galima priskirti didesnį triukšmą, bet tai nėra ypatingai didelė problema, nes padidėjęs triukšmas netrukdo vairuojant transporto priemonę.

Restauravimo procesas

Restauruoti galima dviem būdais: šaltuoju ir karštuoju. Karštasis restauravimas – naujas protektorius yra uždedamas kartu su naujais padangos šonais. Šaltasis restauravimas pasižymi tuo, kad ant viršaus uždedamas tik naujas protektorius, o padangos šonai – nekeičiami.

Padangų restauravimas Lietuvoje

Lietuvoje sunkvežimių padangas restauruoja kelios įmonės: UAB „Ratola“, UAB „Reifeno“, UAB „Balttread“, UAB „Erosus“, UAB „Arvikas & Co“, dvi didžiausios – UAB „Motorida“ ir UAB „Guminta“. Tačiau vienintelė „Guminta“ yra įsigijusi prietaisą, kuris padeda užtikrinti padangų restauravimo kokybę. Tai – šerografas. Šis prietaisas ultragarsu analizuoja padangos karkaso būklę ir parodo visus jo pažeidimus. Šerografu apžiūrimas kiekvienos padangos karkasas prieš restauravimą. Be to, kiekviena padanga po restauravimo taip pat patikrinama šiuo prietaisu. Jis parodo, ar viduje yra ertmių, kurios nepastebimos plika akimi.

Visame pasaulyje pripažinti ir puikiai vertinami garsiausi padangų gamintojai: „Bridgestone“, „Michelin“, „Roadstone“, „Firestone“, „Starmaxx“, „Kenda“, „Cooper“, „Dayton“, „Goodyear“, „Dunlop“ ir daugelis kitų.

 

Rinkoje yra keletas variantų, pagal kokybę išsiskiriančių tarp kitų geriausios kokybės atžvilgiu: „Michelin“ ir „Bridgestone“. Pirmos kategorijos padangos – „Michelin“, „Bridgestone“ – gali būti įgilinamos ir po to dar iki trijų kartų restauruojamos. Tai pailgina jų eksploataciją, mažina savikainą. Antros ir trečios kategorijos padangos yra pigesnės, bet jų rida mažesnė. Padangas tenka dažniau keisti. Tai irgi turi įtakos savikainai.

Sunkvežimių padangų restauravimo įmonės naudoja pažangią ir visame pasaulyje pripažintą įrangą bei Europos restauravimo medžiagų gamybos lyderių “Kraiburg” ir “Vipal” protektorius ir kitas medžiagas. Įrangos kaina sunkvežimių padangų restauravimui svyruoja nuo 85 000 € iki 250 000 €.

Restauruotos padangos vidutiniškai kainuoja 170 – 210 €. Pavyzdžiui padangos restauravimas (nauja kainavo 280 – 500 €) kainuos vidutiniškai 155 € (žr. psl. 20). Restauruojant padangą, galima išsirinkti bet kokį protektorių: žvyrkeliui, asfaltui. Tiems, kurie keliauja į Skandinaviją, specialiai gaminamas žieminių padangų protektorius.

Protektoriaus tipai

Protektorius parenkamas pagal sunkvežimio paskirtį ir maršrutus: a) važiuojant ilgus nuotolius, tolimieji maršrutai (tylios, mažai protektoriaus pasipriešinimo); b) apskrities teritorijoje, vietiniai maršrutai (daugiau stabdymo ir pagreitėjimo); c) miesto maršrutai; d) statybos aikštelės, karjerai, sunkesnio pravažumo maršrutai (grubaus protektoriaus, kad neįklimptų).

Galima sutikti sunkvežimių su dygliuotomis padangomis, tačiau jie paprastai važinėja Skandinavijos keliais, kur eismo sąlygos sudėtingesnės negu Lietuvoje – čia sunkvežimiai su dygliuotomis padangomis – retenybė.

Padangų ilgaamžiškumas

Svarbiausi veiksniai, darantys įtaką sunkvežimių padangų ridai ir ilgaamžiškumui:

Oro (metų laikų) įtaka;

Kelio įtaka;

Puspriekabės ašies įtaka;

Svorio įtaka;

Oro slėgio padangose įtaka.

Toliau pavaizduoti svarbiausi veiksniai, kurie daro įtaką sunkvežimių padangų ridai ir ilgaamžiškumui. Matmenys yra išreikšti procentais, 100 % norma, reiškia, kad padangų rida ir ilgaamžiškumas yra maksimaliai didelis arba toks, koks yra nustatytas pagal gamintojo nurodymus. Jeigu duomenys viršija nustatytą normą ( > 100 %), tai reiškia, kad padangų ilgaamžiškumas ir rida bus didesnė, ir atvirkščiai, jeigu duomenys yra mažesni už nustatytą normą ( < 100 %), tai reiškia, kad padangų ilgaamžiškumas ir rida bus mažesnė.

6 pav. Oro (metų laikų) įtaka padangų ilgaamžiškumui

Kaip matome iš grafiko esant didelei temperatūrai apie 30 °C padangų ilgaamžiškumas yra mažesnis 20 %, o žiema, esant šalčiui padangų ilgaamžiškumas yra 15 % didesnis. Net jei padangos guma atspari dideliems temperatūros pokyčiams, itin šaltoje ar labai šiltoje aplinkoje ji sensta greičiau. Vasaros metu, esant didelėms temperatūroms virš 30 °C jei padangoje bus pripusta daugiau oro slėgio nei yra rekomenduojama, padangos protektorius išorinėse pusėse dils greičiau ir bus sunaudojama žymiai daugiau kuro. Netgi mažas padangos perkaitimas gali privesti prie sprogimo bet kuriuo metu.

7 pav. Kelio įtaka padangų ilgaamžiškumui

Iš grafiko matome, jog važiuojant tiesiu keliu padangų ilgaamžiškumas yra didžiausias, esant vietovės nelygumams ilgaamžiškumas yra 5 % mažesnis, esant vingiuotam keliui su kalneliais – 25 % mažesnis, esant kalnuotam keliui padangų ilgaamžiškumas gali būti mažesnis netgi 50 %. Tokie veiksniai kaip kelio paviršius (smėlis, žvyras, asfaltas, betonas) ir reljefas (lygus, kalvotas ar kalnuotas) tiesiogiai veikia degalų sąnaudas ir padangų ilgaamžiškumą.

8 pav. Puspriekabės ašies įtaka padangų ilgaamžiškumui

Galime pastebėti, kad puspriekabės 2 ašies padangų ilgaamžiškumas yra maksimaliai didelis, dėl to, kad ratai yra viduryje tarp 1 ir 3 ašių ir vilkikui sukant jų nusidėvėjimas yra mažiausias. Tuo tarpu 1 ašies padangų ilgaamžiškumas yra 34 % mažesnis, o 3 ašies 67 % lyginant su vidurinė ašimi. Kiekviena padanga priešinasi judėjimui. Kiekviena tipiško 40 tonų, 5 ašių sunkvežimio ašis tam tikra dalimi prisideda prie bendrojo transporto priemonės padangų pasipriešinimo riedėjimui. Varomosios ir priekabos ašys kartu sudaro apie 83 % visų padangų pasipriešinimo riedėjimui.

9 pav. Vilkiko ir priekabos pasipriešinimas judėjimui

10 pav. Svorio įtaka padangų ilgaamžiškumui

Padangų eksploatavimo trukmę trumpina vežamas pernelyg sunkus krovinys. Iš grafiko matome, kad leidžiamas svoris nustatytas 100 %. Jei vilkikas yra pakrautas 20 % mažiau, tai padangos rida yra didesnę 50 %, jeigu į krovininę transporto priemonę pakraunama 30 % daugiau leistino svorio, tai padangos rida sumažėja 40 %, jeigu pakraunama 50 % daugiau tai padangos rida sumažėja 60 %.

11 pav. Oro slėgio padangose įtaka padangų ilgaamžiškumui

Iš grafiko matome, kad laikantis rekomenduojamo oro slėgio padangose, jų ilgaamžiškumas yra 100 %. Sumažėjus oro slėgiui padangose 15 %, jų ilgaamžiškumas bus mažesnis 10 %. Jeigu oro slėgis padangose yra 30 % mažesnis, tai ilgaamžiškumas yra taip pat 30% mažesnis, jeigu oro slėgis padangose yra 45 % mažesnis, tai ilgaamžiškumas yra 60 % mažesnis.

Skirtingi padangų gamintojai kelia ir skirtingus oro slėgio bei apkrovos reikalavimus savo gaminamoms padangoms. Palyginant dviejų didžiausių pasaulyje padangų gamintojų „Michelin“ ir „Bridgestone“ vilkikų varančiosios ašies padangas: „Michelin 275/70 R22,5 XDE2/XDA2“ esant maksimaliai ašies apkrovai 11 600 kg reikalaujamas slėgis – 8,5 baro, o naudojant „Bridgestone 275/70 R22.5 M729“ padangas esant tai pačiai apkrovai slėgis turi būti 9 barai. Oro slėgiui padangoje sumažėjus 20 %, jos rida sumažėja 19 %, o jei oro slėgis padangoje didesnis 20 %, tai rida sumažėja 22 %.

Padangų pirkimo kriterijai

Siekiant nustatyti pagal kokius kriterijus žmonės renkasi padangas buvo atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 2 865 žm. Netgi 59 % apklaustųjų atsakė, kad padangas renkasi pagal kainą, 24,8% – specialistų patarimus, 9,4 % – draugų pasakojimus ir 6,7 % renkasi pagal pardavėjo rekomendacijas. Iš to matyti, kad kaina yra lemiamas veiksnys perkant padangas (T. Janonis, 2012)

12 pav. Padangų pirkimo kriterijai (T. Janonis, 2012)

Žinoma, kaina yra vienas svarbiausių kriterijų pagal kuri renkamės padangas, bet reikia atsižvelgti ne tik į padangos kainą, bet ir į ridos kilometro savikainą.

Padangų restauravimo kainos

Atsižvelgiant į padangų pirkėjų kriterijus bus nustatytos padangų restauravimo kainos ir restauruotų padangų kainos. Įmonių, restauruojančių sunkvežimių padangas kainų pasiskirstymas pagal matmenys:

3 lentelė. Padangų restauravimo kainos

Padangos matmuo Restauravimo kaina Restauruotos padangos kaina
275 / 70 R22,5 139,02–159,29 194,05–208,53
295 / 60 R22,5 150,60–159,29 211,42–225,90
295 / 80 R22,5 150,60–159,29 202,73–220,11
315 / 60 R22,5 150,60–159,29 211,42–220,11
315 / 70 R22,5 150,60–162,19 208,53–217,22
315 / 80 R22,5 153,50–162,18 214,32–223,01
385 / 55 R22,5 159,29–165,08 214,32–225,90
385 / 65 R22,5 150,60–159,29 202,73–217,22

Iš pateiktų duomenų paskaičiuosime kiek vidutiniškai kainuoja restauruotos padangos ir padangų restauravimo kaina:

Restauravimo kainos vidurkis (149,155 + 154,945 + 154,945 + 154,945 + 156,395 + 157,84 + 162,185 + 154,945)8 = 155,67 €.

Restauruotos padangos kainos vidurkis (201,29 + 218,66 + 211,42 + 215,765 + 212,875 + 218,665 + 220,11 + 209,975)8 = 213,6 .

Krovinių vagystės

Tarptautinių pervežimų verslas – tai sudėtinga ir pavojinga veikla. Prekėms, esančioms krovininių automobilių priekabose, nuolat gresia vagystės pavojus. Europos statistika liudija, kad kasmet krovinių vagys padaro nuostolių už maždaug 8,2 mlrd. eurų. Kiekvieną dieną vidutiniškai pagrobiama po 156 krovinius, arba 57 000 per metus. Dažniausiai vagys savo juodą darbą atlieka nutaikę trumpas akimirkas, kai vairuotojai būna mažiau budrūs, ilsisi. Per pastaruosius tris metus krovinių vagysčių atvejų padaugėjo 10 %, o pats pavojingiausias maršrutas, kur yra daugiausiai krovinių vagysčių atvejų – Prancūzijos pietinė dalis tarp Milano ir Barselonos (Monaco, Marseille, Montpellier), todėl tarptautinėms pervežimo kompanijoms reikia imtis priemonių, kad apsisaugoti nuo neplanuojamų nuostolių. Pagrindinės galimos priemonės:

Griežtai instruktuoti vairuotojus kaip elgtis krovinio pervežimo metu:

neatskleisti informacijos apie pervežamą krovinį, nevežti pakeleivingų žmonių;

nerodyti krovinio dokumentų nepažįstamiems asmenims,

be svarbios priežasties nepalikti transporto priemonių su kroviniais;

krovinio paskirties vietoje griežtai reikalauti pateikti darbo pažymėjimus asmenims prisistatantiems krovinių gavėjais.

Įdiegti į transporto priemones palydovines taip pat vietos stebėjimo sistemas.

Rinktis tik aptvertas, apšviestas stovėjimo aikšteles.

Planuoti kelionės maršrutą taip, kad nereikėtų atlikti priverstinių sustojimų tik pasikrovus pervežamą krovinį.Bottom of Form

Naudoti papildomas saugos priemonės.

Nors įmones vežėjai nuolat instruktuojami, kaip reikia elgtis krovinio pervežimo metu, vis tiek garantuoti 100 % krovinio saugumą neįmanoma, bet yra būtina minimizuoti galimą pavojų. Vežant ypač brangius krovinius įmonė naudojasi papildomais krovinių draudimo paslaugomis.

Krovinių draudimas

Krovinių draudimas atlygina įmonės nuostolius, atsiradusius dėl bet kokia transporto priemone gabenamo krovinio sugadinimo ar praradimo. Kroviniai gali būti apdraudžiami nuo visų įvykių, kurie įvyksta staigiai ir netikėtai krovinio pervežimo metu (išskyrus kai kurias išimtis). Šis draudimas ypač reikalingas tais atvejais, kai kroviniui padaroma žala ne dėl vežėjo kaltės.

Kas yra laikoma krovinio vagystė, pagal draudimo kompanijas:

Krovinio trūkumas esant įsilaužimo pėdsakams į transporto priemonę (praplėštas tentas, nuplėšta plomba, pažeistas transporto priemonės korpusas ar padaryti kiti transporto priemonės apgadinimai, kai per pažeidimo vietą galima buvo išimti trūkstamą krovinį), kai krovinio trūkumo faktas ir kiekis yra užfiksuotas krovinio vežimą reglamentuojančius norminius aktus atitinkančiomis pastabomis važtaraščiuose.

Kokiais atvejais krovinio praradimas nėra laikomas pavogtu:

Kelių transporto atveju krovinį vežant be perkrovimų, kai yra įsilaužimo pėdsakai į dėžę, bet nėra įsilaužimo pėdsakų į krovinį vežančią transporto priemonę, krovinio trūkumas nėra laikomas vagyste. Kai yra įsilaužimo pėdsakai į krovinio saugojimo vietą, tačiau nėra įsilaužimo pėdsakų į saugojimo vietoje esantį sandėlį, kuriame buvo sukrautas krovinys, arba nėra įsilaužimo pėdsakų į transporto priemonę, kurioje buvo sukrautas krovinys, toks krovinio trūkumas nėra laikomas vagyste.

Toliau esančiame grafike bus pavaizduota kokie produktų tipai yra dažniausiai vagiami:

13 pav. Kovinių vagysčių kiekis pagal produktų tipus (%)

Kaip galime pastebėti iš grafiko, daugiausiai vagiami: maisto produktai – 19 %, namų reikmenys – 15 %, elektriniai prietaisai – 12 %, akcizinės prekės – 11 %, kitos prekės – 11 %, statybų reikmenys – 10 %, ir kiti produktai. Taigi galime padaryti išvadą, jog daugiausiai krovinių yra vagiama, vežant krovinius būtent izoterminėmis puspriekabomis ir šaldytuvais.

Projektinės veiklos planas Padangų restauravimas Padangų tipai naudojami įmonėje

Šiuo metu įmonės vilkikams yra montuojami keli tipai padangų:

4 lentelė. Padangų tipai naudojami įmonėje

Tipas Priekinės ašies padangos Varančiosios ašies padangos Puspriekabės padangos
Nr. 1 Michelin X Multiway 3D XZE Michelin X Multiway 3D XZE Bridgestone R-164
Nr. 2 Firestone FS 400 Firestone FD 600 Firestone FT 522;

Dunlop SP 244;

Continental Ecoplus HT 3

UAB „ME Transportas“ pagal 2 tipą yra perkamos padangos trečdaliai turimų vilkikų (150 vilkikų), daugumai vilkikų yra montuojamos padangos pagal pirmą tipą (302 vilkikai). Kadangi kaip jau buvo išsiaiškinta (žr. 14 psl.), labiausiai tinkamos padangos restauravimui yra „Michelin“ ir „Bridgestone“ (pagal kokybės ir kainos santykį) . Todėl siūloma palikti naudojamą 1 variantą o 2 variantą pakeisti į „Bridgestone“ padangas, tuomet padangų tipai atrodytų taip:

5 lentelė. Siūlomi padangų tipai

Tipas Priekinės ašies padangos Varančiosios ašies padangos Puspriekabės padangos
Nr. 1 Michelin X Multiway 3D XZE Michelin X Multiway 3D XZE Bridgestone R-164
Nr. 2 Bridgestone R 297 Bridgestone M 729 Bridgestone R-164

Naujos Bridgestone padangos

Įmonei pirksime padangas „Bridgestone“, nes pagal pardavėjų rekomendacijas ir pirkėjų atsiliepimus jų gumos ir karkaso kokybė žymiai aplenkia konkurentus. Išskirsime 3 kategorijas padangų:

Priekiniai vilkiko ašiai pirksime padangas „315/70 R22,5 Bridgestone R297“, turinčias kryptinį ir palyginti minkštą 16 mm gylio protektorių. Japonų kompanija „Bridgestone“ pateikė tyrimų duomenis apie šios padangos eksploatavimą. Gamintojai teigia, kad nepaisant priekinės ašies kryptinio rašto, nuvažiavus 70 000 – 80 000 km esant netolygiam dėvėjimuisi, padangas reikia sukeisti vietomis ir subalansuoti, po šios operacijos padanga gali pasiekti didesnę nei 230 000 km ridą.

Varančiosios ašies padangos „315/80 R22,5 Bridgestone M729“ turi giliausią, net 24 mm protektorių. Iki jis nudils, vilkikas nuvažiuos 450 000 km. Tai reiškia, kad vienas milimetras protektoriaus nudyla nuvažiavus daugiau nei 19 000 km.

Puspriekabių padangos „385/65 R22,5 Bridgestone R164“ tai pat yra atsparūs dilimui. Jei jų nekeisti per visą eksploatacijos periodą, ant puspriekabės pirmosios ašies sumontuotos padangos sudiltų nuriedėjusios 160 000 km, vidurinės ašies padangų rida pasiektų 500 000 km, o padangos ant trečiosios ašies tarnautų 150 000 km. Siekiant tinkamai eksploatuoti puspriekabės padangas, rekomenduojama jas keisti vietomis kas 75 000 km. Tuomet vidutinė padangos rida sieks 250 000 km.

Kainos „Bridgestone“ padangų:

Priekinė ašis – „315/70 R22,5 Bridgestone R297“ – 428 € (2 vnt.);

Varančioji ašis – „315/80 R22,5 Bridgestone M729“ – 422 € (4 vnt.);

Puspriekabių padangos – „385/65 R22,5 Bridgestone R164“ – 497 € (6 vnt.)

Papildomos išlaidos padangų permontavimui ir balansavimui – maždaug 14,5 € (12 vnt.)

Skaičiavimai:

Paskaičiuosime padangos ridos vidurkį „“:

, čia:

– Naujos padangos ridos vidurkis

Pa – Priekinės ašies vidutinė padangos rida (230 000 km)

Va – Varančiosios ašies vidutinė padangos rida (450 000 km)

Pp – Puspriekabės ašių vidutinė padangos rida (250 000 km)

 

= (230 000 + 450 000 + 250 000)3 = 310 000 (km) tiek vidutiniškai kilometrų nuvažiuos 1 nauja padanga.

Paskaičiuosime „K“ – kiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės keisti permontuoti ir balansuoti padangas:

, čia:

K – tiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės permontuoti ir balansuoti padangas

– Naujos padangos ridos vidurkis

L – Nustatytas laikotarpis padangų keitimui (75 000 km)

K = 310 00075 000 = 4,1 kartų.

Paskaičiuosime kiek reikia skirti pinigų visiems 12 vnt. padangų permontavimui ir balansavimui:

, čia:

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

K – tiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės permontuoti ir balansuoti padangas

– Papildomos išlaidos permontavimui ir balansavimui (14,5 €)

N = 4 (14,512) = 696 € – Tiek skiriama visiems 12 padangoms (montavimui ir balansavimui).

Iš viso išlaidų perkant naujas „Bridgestone“ padangas 1 vilkikui ir 1 puspriekabai:

, čia:

I – Iš viso išlaidų

Pa – Priekinės ašies padangos kaina (428 €)

Pp – Puspriekabės padangos kaina (422 €)

Va – Varančiosios ašies padangos kaina (497 €)

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

I = (856 + 2532 + 1988) + 696 = 5526 € + 696 € = 6222 €

Paskaičiuosime ridos kilometro savikainą:

, čia:

– Ridos kilometro savikaina

I – Iš viso išlaidų

– Naujos padangos ridos vidurkis

= 6 222310 000 = 0,02 € – Naujos padangos ridos kilometro savikaina.

Bridgestone padangų restauravimas

Restauruoti „Bridgestone“ padangas galima iki 3 kartų, todėl paskaičiuosime kokią ridą galės nuvažiuoti 3 kartus restauruota padanga ir kokia bus jos ridos kilometro savikaina.

Dvejų didžiausių Lietuvoje padangų restauravimo įmonių UAB „Motorida“ ir UAB „Guminta“ specialistų teigimu: priekinės ašies restauruotos padangos rida (naudojant KRAIBURG protektorius) siekia 150 000 – 200 000 km, varančiosios ašies 160 000 – 220 000 km, o puspriekabės maždaug 180 000 – 280 000 km.

Tam, kad paskaičiuoti restauruotos padangos ridos vidurkį naudosime šią formulę:

, čia:

– Restauruotos padangos ridos vidurkis

Pa – Priekinės ašies vidutinė restauruotos padangos rida (175 000 km)

Pp – Puspriekabės ašių vidutinė restauruotos padangos rida (230 000 km)

Va – Varančiosios ašies vidutinė restauruotos padangos rida (190 000 km)

= (175 000 + 190 000 + 230 000) = 595 000 km – ridos vidurkis 3 kartus restauruotos padangos.

= 595 000 + 310 000 = 905 000 km – tiek kilometrų vidutiniškai gali nuvažiuoti nupirkta nauja Bridgestone padanga, kuri buvo restauruota 3 kartus.

Kaip matome iš pateiktos 3 lentelės (žr. 20 psl.) restauravimo kainos vidurkis – 155,67 €, tai reiškia, jog tris kartus restauruojant padanga, jos kaina bus: 155,67 € 3 = 467,01 €.

Taigi, žinant padangų restauravimo kainą ir jos pirkimo kainą galime paskaičiuoti kiek sumoje kainuoja nupirkti naują Bridgestone padangą ir 3 kartus ją restauruoti:

S = + , čia:

S – suma

– restauravimo kaina

– padangos kaina (428 € – priekinė ašis; 497 € – puspriekabe, 422 € – varančioji ašis)

S = 467,01 € + 428 € = 895,01 € – (Pa) priekine ašis

S = 467,01 €+ 422 € = 889,01 € – (Va ) varančioji ašis

S = 467,01 €+ 497 € = 964,01 € – (Pp ) puspriekabės

Paskaičiuosime kiek reikia skirti pinigų visiems 12 vnt. padangų permontavimui ir balansavimui:

, čia:

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

K – tiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės permontuoti ir balansuoti padangas (kadangi naujas padangas reikėjo keisti 4 kartus (kas 75 000 km), po restauracijos padangų keitimas vietomis neturi prasmės todėl pridedame 3 kartus jų užmontavimui ant vilkiko, todėl K = 4+3 = 7)

– Papildomos išlaidos permontavimui ir balansavimui (14,5 €)

N = 7 (14,512) = 1218 €

Iš viso išlaidų perkant naujas „Bridgestone“ padangas 1 vilkikui ir 1 puspriekabai ir visus restauruojant po 3 kartus:

, čia:

I – Iš viso išlaidų

Pa – Priekinės ašies padangos kaina (428 €) + restauravimo kaina (467,01 €)

Pp – Puspriekabės padangos kaina (422 €) + restauravimo kaina (467,01 €)

Va – Varančiosios ašies padangos kaina (497 €) + restauravimo kaina (467,01 €)

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

I = ((895,012) + (964,016) + (889,014)) + 1218 = (1790,02 + 5784,06 + 3556,04) + 1218 = 12 348,1 €

Firestone padangos

Šiuo metu naudojamų įmonėje Firestone padangų kainos:

Priekinė ašis – „315/70 R22,5 Firestone FS 400 – 440 € (2 vnt.);

Varančioji ašis – „315/80 R22,5 Firestone FD 600 – 512 € (4 vnt.);

Puspriekabių padangos – „385/65 R22,5 Firestone FT522 479 € (6 vnt.)

Skaičiavimai:

Paskaičiuosime padangos ridos vidurkį „“:

, čia:

– Naujos padangos ridos vidurkis

Pa – Priekinės ašies vidutinė padangos rida (255 000 km)

Va – Varančiosios ašies vidutinė padangos rida (495 000 km)

Pp – Puspriekabės ašių vidutinė padangos rida (270 000 km)

 

= (255 000 + 495 000 + 270 000)3 = 340 000 (km) tiek vidutiniškai kilometrų nuvažiuos 1 nauja padanga.

Paskaičiuosime „K“ – kiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės keisti permontuoti ir balansuoti padangas:

, čia:

K – tiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės permontuoti ir balansuoti padangas

– Naujos padangos ridos vidurkis

L – Nustatytas laikotarpis padangų keitimui (75 000 km)

K = 310 00075 000 = 4,1 kartų.

Paskaičiuosime kiek reikia skirti pinigų visiems 12 vnt. padangų permontavimui ir balansavimui:

, čia:

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

K – tiek kartų per padangos gyvavimo laikotarpį reikės permontuoti ir balansuoti padangas

– Papildomos išlaidos permontavimui ir balansavimui (14,5 €)

N = 4 (14,512) = 696 € – Tiek skiriama visiems 12 padangoms (montavimui ir balansavimui).

Iš viso išlaidų perkant naujas „Firestone“ padangas 1 vilkikui ir 1 puspriekabai:

, čia:

I – Iš viso išlaidų

Pa – Priekinės ašies padangos kaina (440 €)

Pp – Puspriekabės padangos kaina (479 €)

Va – Varančiosios ašies padangos kaina (512 €)

N – suma, skiriama 12 naujų padangų montavimui ir balansavimui

N = 4(14,512) = 696 €

I = 880 + 2874 + 2048 + 696 = 6 672 € – tiek iš viso išlaidų naudojant šiuo metu esamas padangas.

Paskaičiuosime ridos kilometro savikainą:

, čia:

– Ridos kilometro savikaina

I – Iš viso išlaidų

– Naujos padangos ridos vidurkis

= 6 672340 000 = 0,0196 € – Naujos padangos ridos kilometro savikaina.

Toliau bus pateikta lentelė, kurioje yra pavaizduotas skirtumas tarp naujų Firestone ir Bridgestone padangų, ir taip pat 3 kartus restauruotos Bridgestone padangos:

6 lentelė. Naujų ir restauruotų Bridgestone padangų palyginimas

Ašis Svarbiausi padangų rodikliai Naujos Bridgestone padangos Naujos ir 3 kartus restauruotos Bridgestone padangos Naujos Firestone padangos Skirtumas naujų Bridgestone ir Firestone padangų
Priekinės ašies Kaina 428 € 895,01 € 440 € 12 €
Rida 230 000 km (175 0003) + 230 000 = 755 000 km 255 000 km 25 000 km
Ridos kilometro savikaina 0,00186 € 0,00119 € 0,00173 €
Varančiosios ašies Kaina 422 € 889,01 € 512 € 90 €
Rida 450 000 km (190 0003) + 450 000 = 1 020 000 km 495 000 km 45 000 km
Ridos kilometro savikaina 0.000938 € 0.000872 € 0,00109 €
Puspriekabės Kaina 497 € 964,01 € 479 € -18 €
Rida 250 000 km (230 0003) + 250 000 = 940 000 km 270 000 km 20 000 km
Ridos kilometro savikaina 0,00199 € 0,00103 € 0,00162 €

 

Iš pateiktos lentelės matome, kad Firestone padangos yra nežymiai brangesnės, ir jų rida didesnę maždaug 10 % palyginus su naujomis Bridgestone padangomis. Tačiau Bridgestone padangos turi geresnį karkasą, ir jie yra geriau pritaikyti restauravimui. Taigi galime pastebėti, jog 3 kartus restauruotos Bridgestone padangos gali nuvažiuoti žymiai daugiau ir jų savikaina yra žymiai mažesnė.

Padangų restauravimo atsipirkimo laikotarpis

Skaičiuojant atsipirkimo laikotarpį reikia žinoti: esamų padangų ir siūlomų padangų kainą, ridą ir savikainą, šie duomenys yra nurodyti toliau esančioje lentelėje:

7 lentelė. Restauruotų Bridgestone padangų ir šiuo metu naudojamų padangų palyginimas

Rodikliai Bridgestone (3 kartus restauruota padanga) Bridgestone nauja padanga Šiuo metu įmonės vilkikose naudojamos padangos – Firestone
Padangos rida 905 000 km 310 000 km 340 000 km
1 km ridos savikaina 0,0136 € 0,02007 € 0,0196 €
Išlaidos (12 padangų) 12 348,1 € 6 222 € 6 672 €

Atsipirkimo laikotarpis iš pradžių bus skaičiuojamas vienam vilkikui ir puspriekabei, aprašant kiekvienais metais savo veiksmus ir skaičiavimus, toliau gauti rezultatai bus pritaikyti 150 įmonės vilkikams. Lentelėje yra nurodytos išlaidos, pagal metus:

8 lentelė. Firestone ir Bridgestone išlaidos padangoms palyginimas

Metai Išlaidos Firestone padangoms Išlaidos Bridgestone padangoms Skirtumas
1 3 531,6 € 3 612,6 € -81 €
2 7 063,2 € 6 732,2 € 331 €
3 10 594,8 € 8 570 € 2 024,8 €
4 14 126,4 € 10 407,8 € 3 718,6 €
5 17 658 € 12 245,6 € 5 412,4 €

 

1 metai. Pirmais metais perkamos naujos Firestone padangos, kurių maksimali rida yra 340 000 km, jų kaina yra 6 672 €. Taip pat yra perkamos Bridgestone padangos, kurių maksimali rida yra 310 000 km, jų kaina yra 6 222 €. Tokiu būdu vieno kilometro ridos savikaina Firestone ir Bridgestone padangų yra 0,01962 € ir 0,02007 € atitinkamai. Per metus vilkikas gali vidutiniškai įveikti 180 000 km ridą. Todėl per pirmus metus naudojant naujas padangas Firestone padangų vertė yra 3 531,6 € (ridą dauginam iš savikainos (180 000 0,01962), o Bridgestone – 3 612,6 €. Kaip matome, pirmaisiais metais Bridgestone padangos yra brangesnės 81 €.

2 metai. Antraisiais metais restauruosime Bridgestone padangas, kadangi jų karkasas yra labiau tinkamas restauravimui negu Firestone. Bridgestone restauruotos padangos gali nuvažiuoti vidutiniškai 200 000 km, tai kainuos 2 042 €. Pagal tai, 1 km ridos savikaina bus 0,01021 €. Firestone padangos po pirmųjų metų galėjo dar nuvažiuoti 160 000 km, todėl antraisiais metais perkame naujas padangas, ir nuvažiuojame dar 20 000 km. Bridgestone padangos turėjo dar atsargos nuvažiuoti 130 000 km, pagal esamą savikainą. Toliau Bridgestone padangos buvo restauruotos, ir nuvažiavo dar 50 000 km, pagal restauruotų padangų savikainą (0,01021 €). Po antrųjų metų naudojimo Firestone padangų vertė nepasikeitė (3 531,6 €), o Bridgestone sudėjus naujų padangų atsargą 130 000 km ir jau restauruotų padangų 50 000 km, suma buvo 3 119,6 €. Tai yra, po 2 metų naudojimo Firestone padangomis jos kainavo 7 063,2 € o Bridgestone padangos, kuriuos buvo pirktos naujos ir 1 kartą restauruotos, kainavo 6 732,2 €. Kaip matome, jau antraisiais metais skirtumas buvo – 331 €.

3 metai. Trečiaisiais metais toliau naudojame Firestone padangas, kuriuos buvo pirktos prieš metus. Bridgestone padangos, kuriuos buvo praeitais metais restauruotos, toliau naudojame 150 000 km, po to jas restauruojame ir įveikiame likusius 30 000 km. Kaip ir praeitais metais Firestone padangų vertė nepasikeitė, o Bridgestone restauruotos padangos, kuriuos buvo šiais metais naudojamos kainavo – 1 837,8 €. Skirtumas tarp kainų padidėjo 2 024,8 €.

4 metai. Ketvirtaisiais metais, kaip ir trečiaisiais, buvo pirktos naujos Firestone padangos, kurių naudojimas per metus kainavo 3 531,6 €. Bridgestone padangos nuvažiavo šiais metais 170 000 km, toliau jas restauravome ir nuvažiuojame dar 10 000 km, kaina yra 1 837,8 €. Po ketvirtųjų metų naudojimo skirtumas padidėjo 3 718,6 €.

5 metai. Penktaisiais metais toliau naudojame, prieš metus pirktas naujas Firestone padangas, kurių vertė yra kaip ir kasmet 3 531,6 €. Bridgestone padangos, kurias restauravome prieš metus kainavo 1 837,8 € nuvažiuojant 180 000 km.

Apibendrinimas:

Po penkių metų naudojimo Firestone padangų, perkant tik naujas padangas, nuvažiavus 900 000 km, išleidome 17 658 €. Tuo tarpu pirkdami naujas Bridgestone padangas, kurias vėliau 3 kartus restauravome, jų bendra vertė per penkis metus nuvažiavus tą pačią ridą yra 12 245,6 €. Tai reiškia, kad skirtumas tarp Firestone ir Bridgestone padangų vienam vilkikui ir puspriekabei su papildomomis išlaidomis padangų permontavimui ir balansavimui po penkių metų yra 5 412,4 €.

Įgyvendinus padangų restauravimo idėją visiems 150 įmonės vilkikams atsipirkimo laikotarpis atrodytų taip:

14 pav. Bridgestone padangų atsipirkimo laikotarpis

Jeigu įgyvendinti šią idėją 150 vilkikams, gausime, kad Bridgestone padangos jau po pirmo restauravimo atsipirks, o po penkių metų tai atneš 811 860 € pelno.

Krovinių vagystės

Kaip jau buvo išsiaiškinta, daugiausia krovinių yra vagiama vežant krovinius izoterminėmis puspriekabomis ir šaldytuvais (žr. 22 psl.), todėl toliau atskirsime naudojamus įmonėje puspriekabes pagal jų tipą:

15 pav. Puspriekabių kiekis įmonėje

UAB „ME Transportas“ turi 452 puspriekabes, dauguma iš jų (344 vnt.) „SCHMITZ“ bei „KRONE“ markių puspriekabių – šaldytuvų puspriekabių, kuriose įmontuoti „THERMO KING“ bei „CARRIER“ šaldymo agregatai, likusi (108 vnt.) yra „SCHMITZ“ ir KÖGEL  tentinės ir mega puspriekabės.

Nuostoliai dėl vagysčių

Remiantys informacija, gauta iš įmonės darbuotojų, krovinių vagysčių atvejai bus suskirstyti pagal tipus (skaičiai yra apytikslūs).

9 lentelė. Nuostolių skaičiavimai, dėl krovinių vagysčių 2012-2014m.

Metai: Vagysčių atvėjai, nuostolių skaičiavimai
2014 Akcizinės prekės (2 padėklai) – 8250 € (1 padėklas 4125 € – (750 butelių po 5,5 €))

Maisto produktai (3 padėklai) – 10 000 € (skirtingų kainų maisto produktai)

2013 Buitinė technika (vandens šildytuvai 33 vnt.) – 7260 €. Kiekvienas po 220€.

Elektriniai prietaisai – 14 685 €. Skirtingų kainų televizoriai 200 € – 600 €.

Akcizinės prekės (putojantis vynas 4 padėklai) – 10 800 €. Skirtingų kainų šampanas 4,5 – 15 €. 1 padėklo kaina 2 700 €.

2012 Elektriniai prietaisai (skalbimo mašinos 33 vnt.) – 13 200 €. Kainų svyravimai 259 € – 659 €.

Kaip matome, vagysčių atvejų kiekis per 3 metus yra skirtingas, 2014 m. – 2 vagysčių atvejai (akcizinės prekės ir maisto produktai), 2013 m. – 3 vagysčių atvejai (akcizinės prekės, buitinė technika ir elektriniai prietaisai), 2012 m. – 1 vagystės atvejis (elektriniai prietaisai). Taip pat pavogtų prekių sumos yra skirtingos, kai kuriuose atvejuose vagys pavogė visą turimą krovinį, kai kuriuose atvejuose tik tai dalį krovinio.

Apibendrinant, matome pavogtų krovinių nuostolius:

10 lentelė. Nuostoliai dėl krovinių vagysčių

Nuostoliai dėl vagysčių 2014 2013 2012
Akcizinės prekės 8 250 € 2 700 €
Buitinė technika 7 260 €
Elektriniai prietaisai 14 685 € 13 200 €
Maisto produktai 10 000 €
Iš viso: 18 250 € 24 645 € 13 200 €

Pasiūlymas:

Siūloma naudoti konteinerio užraktą, kuris pagal konstrukcijos tipą tinka „SCHMITZ“ bei „KRONE“ markių puspriekabėms šaldytuvams ir izoterminėms puspriekabėms (užraktas padės išvengti 90 % vagysčių atvejų).

16 pav. Konteinerio pakabinamoji spyna

Toks užraktas yra universalus ir gali būti naudojamas ne tik konteineriams užrakinti, bet ir izoterminėms puspriekabėms ir šaldytuvams, kadangi ši spyna leidžia užrakinti šaldytuvo galinės duris su strypais iki 450 mm pločio, naudojant paprastą reguliavimą.

Užrakto komplektas susideda iš blokavimo mechanizmo, korpuso ir dvejų raktų. Blokavimo mechanizmas yra pagamintas iš nerūdijančio plieno, todėl jis yra atsparus korozijai ir didelėms šalčiams iki -50 °С. Dar vienas svarbiausių šio užrakto privalumų, kad jis nereikalauja priežiūros ir reguliaraus tepimo. Tokio užrakto kaina „Containerzubehör“ (Vokietija) yra 50 €. Taigi, perkant visiems įmonės puspriekabėms (šaldytuvams ir izoterminėms puspriekabėms) išlaidos užraktams bus: 50344 = 17 200 €.

Užraktų atsipirkimo laikotarpis

Taigi, paskaičiuosime kada atsipirks užraktai, jeigu 2015 m. nupirksime 344 užraktus puspriekabėms, kurie padės sumažinti nuostolius 90 %. Toliau pateiktoje lentelėje pavaizduoti nuostoliai dėl vagysčių, išlaidos užraktams ir gautas pelnas:

 

11 lentelė. Užraktų pirkimo skaičiavimai

Metai Nuostoliai dėl vagysčių Išlaidos užraktams Bendros išlaidos Nauda dėl sumažintų nuostolių Pelnas
2012 13 200 € 13 200 €  
2013 24 645 € 24 645 €  
2014 18 250 € 18 250 €  
2015 1 869,8 € 17 200 € 19 069,8 € 16 828 € -2 241,8
2016 1 869,8 € 1 700 € 3 569,8 € 16 828 € 13 258,2
  Suma: 18 900 € 22 639,7 € 33 657 € 11 017,4

 

 

2015 metų pradžioje buvo pirkti užraktai už 17 200 €. Po jų įrengimo vagystės turėtų sumažėti 90 %, nuo 18 698 € iki 1 869,8 € (bendras vagysčių vidurkis 2012-2014 m. yra 18 698 €). Bendros išlaidos dėl vagysčių ir užraktų pirkimo bus 19 069,8 €. Tačiau palyginus su praeitais metais tai padės sumažinti vagysčių nuostolius 16 828 €.

Kadangi 2016 metais nuostoliai dėl vagysčių liko tos pačios, tai reiškia, kad 10 % krovinių vagys vis tiek pavogė, todėl reikės iš naujo pirkti sugadintus užraktus. Taigi, perkame 34 užraktus po 50 €, tas kainuos 1 700 €. Kaip jau buvo minėta vagysčių nuostoliai nepasikeitė ir liko tokie kaip 2015 m. – 1 869,8 €. Bendros išlaidos dėl vagysčių ir užraktų pirkimo bus 3 569,8 €. Lyginant su 2014 metais bus sutaupyta – 16 828 € ir užraktai jau save atsipirks. Per dvejus metus užraktams bus išleista 18 900 €. Jei sudėti kiek galėjo būti pavogta per dvejus metus be užraktų išeis 33 657 €. Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad perkant užraktus, po 2 metų įmonė gaus 11 017,4 € pelno.

17 pav. Užraktų atsipirkimo laikotarpis

Iš diagramos matome, kad 2015 m. nupirkome užraktus, todėl išlaidos netgi truputi peržengė 2014 m. patirtus nuostolius dėl vagysčių, tačiau jau 2016 m. žymiai sumažėjo nuostoliai dėl vagysčių ir išlaidos užraktams. Taigi, matome, kad užraktai atsipirko jau 2 metais, ir padėjo sumažinti įmonės nuostolius.

Laukiamų rezultatų pagrindimas įmonės veiklos perspektyvoje

Bus apskaičiuota komercinė nauda dviejų pasiūlytų sprendimų. 12 lentelėje palyginamos visų plėtros sprendimų komercinės naudos per pirmuosius 2 metus bei jų įgyvendinimo išlaidos.

12 lentelė. Siūlomų sprendimų nauda bei išlaidos

Sprendimai Nauda po 2 metų, € Įgyvendinimo išlaidos, € Papildomos išlaidos Pelnas, €
Padangų restauravimas 49 650 12 150 37 500
Užraktų įdiegimas 33 657 18 900 3 739,6 11 017,4
Viso: 83 307 31 050 3 739,6 48 517,4

2013 m. duomenimis įmonės veiklos pelnas buvo 2 733 633 €. Todėl galime palyginti kokią dalimi padidėtų įmonės pelnas įgyvendinus pasiūlytus sprendimus:

2 733 633 – 100 %

83 307 – X %

X = 83 307 1002 733 633 ≈ 3,05 %

Atsakymas 3,05 %, o tai reiškia, kad jei po 2 metų pelnas būtų toks pat kaip 2013 m., tai įgyvendinus pasiūlytus sprendimus pelnas turėtų padidėti bent 3,05 %.

Norint išsiaiškinti ar įmonė gali sau leisti įgyvendinti pasiūlytus sprendimus reikia apskaičiuoti bendras plėtros pasiūlymų išlaidas:

Padangų restauravimo išlaidos po 2 metų – 12 150 €

Išlaidos užraktams po 2 metų – 18 900 € + 3 739,6 € (papildomos išlaidos) = 22 639,6 €

12 150 + 22 639,6 € = 34 789,6 €

Taigi visų pasiūlytų plėtros sprendimų apytikslės įgyvendinimo išlaidos yra 34 789,6 €. Kaip jau žinome, 2013 m. įmonės pelnas buvo 2 733 633 €, tai dabar apskaičiuosime kokią dalį tektų paaukoti norint įgyvendinti pasiūlytus sprendimus:

34 789,6 – X

2 733 633 – 100 %

X= 34 789,6 1002 733 633 ≈ 1,27 %

Taigi visos išlaidos sudaro tik 1,27 % viso 2013 m. pelno, o tai reiškia, kad įmonė lengvai visa tai gali padengti iš savo biudžeto, todėl nereikalingi jokie kreditai.

Šitie skaičiavimai parodo kokia yra nauda ir išlaidos per 2 metus įgyvendinus pasiūlytus projektus, tačiau, kaip žinome visas padangų restauravimo procesas (pradedant nuo padangų pirkimo ir baigiant jų restauravimu 3 kartus) užima žymiai daugiau laiko t.y. 5,03 metų. Taigi per visą padangų restauravimo ciklą (5 metus) įmonė sutaupys 811 860 €, o tai yra 29,7 % įmonės pelno 2013 m. Tai reiškia, kad padangų restauravimas yra ilgalaikė investicija, tačiau labai pelninga ir naudinga įmonei.

Apibendrinant, galima teigti, jog šiame darbe siūlomi problemų sprendimo būdai įmonei yra mažai rizikingi, nes jiems nepasiteisinus, praradimas įmonei būtų mažai reikšmingas.

IŠVADOS

UAB „ME Transportas“ įmonės veiklos perspektyva yra ganėtinai gera, įmonė turi gerą reputaciją, pastovius klientus ir partnerius. Įmonėje dirba profesionalus darbuotojai, kiekvienam iš jų sudaroma potencialaus augimo galimybė.

Tyrimų rezultatai parodė, kad įmonė turi dvejas silpnąsias vietas, tai – per didelės išlaidos padangoms ir krovinių vagystės.

Transporto įmonės, kurioms aktualu sumažinti krovinių vežimo savikainą, vis dažniau naudojasi padangų restauravimo paslaugomis. Su kokybiškai restauruota padanga galima nuvažiuoti net iki 95 % naujos padangos ridos, už žymiai mažesnę kainą. Atsižvelgiant į rinkoje įsitvirtinusių Europos vežėjų patirtį, buvo nuspręsta įdiegti padangų restauravimo procesą UAB „ME Transportas“ įmonėje.

Atlikus skaičiavimus, buvo nustatyta, kad padangų restauravimas yra labai naudingas, restauravimo proceso įdiegimas atsiperka jau 2 metais, ir nereikalaują didelių investicijų, o pelnas praėjus 5 metams yra milžiniškas – 811 860 €.

Europos statistika liudija, kad kasmet krovinių vagys padaro nuostolių už maždaug 8,2 mlrd. eurų. Per pastaruosius tris metus krovinių vagysčių atvejų padaugėjo 10 %, todėl buvo priimtas sprendimas įdiegti papildomas saugos priemonės įmonės naudojamose puspriekabėse.

Skaičiavimai parodė, jog papildomų saugos priemonių įdiegimas kainuotų 18 900 € (2 metų laikotarpiui), pirmais metais investicija dar neatsipirks, bet jau po 2 metų tai atneštų 11 017,4 € pelno.

Visos siūlomos investicijos, palyginus su 2013 metų UAB „ME Transportas“ pelnu yra labai nedidelės (sudaro vos 1,27 %), todėl reikiamas investicijas įmonė be didelės rizikos gali skirti iš savo biudžeto.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

Brazdeikis, D., „Atmosfera daugiau ar mažiau“. [interaktyvus]. 2015. [žiūrėta 2015 04 12] Prieiga per internetą: http://www.sekunde.lt/automanija/atmosfera-daugiau-ar-maziau/;

Dargienė, J., „Krovinių vagystės Europoje“. [interaktyvus]. 2014. [žiūrėta 2015 04 20] Prieiga per internetą: http://www.cargonews.lt/kriminalai-avarijos-ivykiai/kroviniu-vagystes-europoje/;

Gabartas, R., Išmaniųjų vagysčių era. [interaktyvus]. 2014. [žiūrėta 2015 04 17]. Prieiga per internetą: http://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/ismaniuju-vagysciu-era-kaip-isvengti-bedu-221-446015;

Kliukas, V., „Kuo apauti vilkiką?“ [interaktyvus] [žiūrėta 2015 04 06]. Prieiga per internetą: http://www.tp.cargo.lt/content.php?art_id=979;

Lietuvos draudikų organizacija. [interaktyvus] [žiūrėta 2015 04 22]. http://www.draudikai.lt/lt/draudimas/transportas;

Misevičius, V., „Sunkvežimių padangos“ [interaktyvus]. 2008. [žiūrėta 2015 04 03]. Prieiga per internetą: http://www.autoreviu.lt/portal/categories/200/1/0/1/article/3508/sunkvezimiu-padangos;

Sunkvežimių padangos, Padangu kainos [interaktyvus]. 2015. [žiūrėta 2015 04 03]. Prieiga per internetą: http://www.krovininespadangos.lt/sunkvezimiupadangos?s[][25]=17737&s[][26]=17738&s[][24]=18022;

Vasilevskaja, A., „Didėjanti padangų restauravimo paklausa“ [interaktyvus]. 2010. [žiūrėta 2015 03 26]. Prieiga per internetą: http://www.cargonews.lt/ru/avtotransport/rastt-spros-na-restavrirovannye-pokryshki/;

Vežamų krovinių savanoriškas draudimas (BTA). Taisyklės Nr.013.1 (galioja nuo 2015-03-01) [interaktyvus]. 2015. [žiūrėta 2015 04 17]. Prieiga per internetą: http://www.bta.lt/files/57673_BTA_KD_taisykles_LT_2015-02.pdf;

UAB „ME Transportas“ įmonės informacija, 2015.