Pelno nesiekianti organizacija, ūkinės veiklos principai.

1308 0

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

VERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

Pelno nesiekianti organizacija, ūkinės veiklos principai.

Atviros Lietuvos Fondo ūkinės veiklos analizė.

Kursinis darbas

Darba atliko:

Darba tikrino: Doc. Laima Okunevičiūtė Neverauskienė

Vilnius 2013

Turinys

Įvadas..............................

Teorinė dalis..............................

Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai...............

Pelno mokestis pelno nesiekiančiose organizacijose.......

1.3 Parama pelno nesiekiančioms įmonėms.............

1.4 Pridėtinės vertės mokestis......................

Praktinė dalis..............................

Trumpas organizacijos aprašymas....................

,,Atviros Lietuvos Fondo” vykdomos programos...........

,, Atviros Lietuvos Fondo” įsteigtos institucijos.............

Problemos..............................

Rekomendacijos.............................

Išvados..............................

Šaltiniai..............................

Įvadas

Organizacijos skirstomi į dvi dalis: pelno nesiekiančios ir pelno siekiančios organizacijos.

Pelno nesiekiančios organizacijos tikslas- vykdyti ekonominę veiklą ir gauti tam tikrą pelną, kurį galima būtų panaudoti tolimesnei veiklos plėtrai. Pellno nesiekiančios organizacijos: asociacijos, paramos fondai, labdaros, viešosios įstaigos ir t.t.

Pelno siekiančios organizacijos tikslas- parduoti savo prekes ir gauti ko didesnį pelną.

Organizacijas galime klasifikuoti į tokius elementus:

didelės pelno siekiančios organizacijos;

besikuriančios pelno siekiančios organizacijos;

mažos pelno siekiančios organizacijos;

vyriausybinės organizacijos

švietimo organizacijos;

sveikatos priežiūros organizacijos;

interesų grupių organizacijos;

religinės organizacijos;

kitos organizacijos.

Darbo tikslas – išanalizavę pelno nesiekiančios organizacijos sąvoką, remdamasis perskaityta moksline literatūra bei įmonės veiklos analize, išnagrinėti „Atviros Lietuvos Fondo“ veiklą.

Darbo uždaviniai – išnagrinėti ,,Atviros Lietuvos Fondo‘‘ organizacijos veiklą, išanalizuoti jos vykdamus projektus bei programas, ištirti išlaidas ir atkreipti demėsį į jos istteigtas institucijas.

 

Teorinė dalis

Viešojo ir privataus sektoriaus skirtumai

Mūsų ekonomikoje yra du sektoriai: privatus ir viešasis. Viešojo administravimo principai:

1. Viešųjų įstaigų tikslai turi būti apibrėžti politikais, o vykdomi – administracijos darbuotojais, tokiu būdu įgyvendinami racionalaus sprendimų priėmimo modelio reikalavimus.

2. Viešojo sektoriaus prioritetai formuojami ir vykdomi kai

ip nesustabdomas, taisyklėmis apibrėžtas procesas.

3. Administravimas turi būti atliekamas pagal rašytinius dokumentus, kurių dėka institucija taptų šiuolaikinės valdžios šerdimi.

4. Taisyklės, reglamentuojančios administravimą, yra teisinės arba techninės .

5. Tikslai skirstomi į skirtingas funkcijas turinčias sritis, kiekvienai iš kurių suteikiama atitinkamos sankcijos ir valdžia.

6. Kaip pareigūnai, taip ir uždaviniai išdėstomi hierarchine tvarka, apibrėžiamos kontrolės bei apskundimo teisės. Jei visos kitos sąlygos nesiskiria, pirmenybė teikiama centralizavimui.

7. Įmonės ištekliai yra visiškai atskirti nuo jos narių išteklių.

8. Institucijos vadovas negali naudoti savo įstaigos lėšų privatiems tikslams.

9. Valstybės tarnautojai, kad įvykdytų įsipareigojimus, atlieka visuomeninių interesų uždavinius priklausomai nuo savo išsilavinimo ar pareigos įsisąmoninimo.

10.Viešajame sektoriuje yra vienintelis prioritetas – visuomenės ( viešasis ) interesas, kuris nustato politikų bei administracijos darbuotojų asmeninių interesų įtakos ribas.

Vienas svarbiausiu skirtumu yra įstaigų veiklos uždavinis ir veiklos vertinimas. Daugumoje verslo sričių įmonės pelnas – ttai yra pagrindinis tikslas ir veiklos matas, vertinant organizacijas. Tad dažniausiai vertinamos individualus atskirų vadybininkų darbas, ir bendros jų pastangos įmonės rėmuose. Beje, toks įstaigos veiklos vertinimas netinka viešosioms organizacijoms, nes jų veiklos sąlygos skiriasi, todėl jų veiklos finansiniai rodikliai ne visiais atvėjais yra pagrindinis organizacijos veiklos vertinimo kriterijas. Sprendimų priėmimų procese išryškėja antras skirtumas. Demokratinėje visuomenėje valdžia siekia, kad sprendimus priemime bei įgyvendinime dalyvautų kuo daugiau valstybės piliečių. Nuosavajame versle sprendimai priimami gana greičiau ir dėl to ne visada kok

kybiškai parengti. Trečias ir paskutinis skirtumas – viešumas, skiriantis viešųjų institucijų veiklą. Siekiant efektyviai dirbti ir suprantant valstybės organizacijų atstovų atsakomybę ir vaidmenį, viešųjų institucijų darbuotojai jaučia nuolatinį valstybės piliečių dėmesį bei kontrolę, t.y. pastoviai yra tam tikroje teigiamos įtampos zonoje.

Pelno mokestis pelno nesiekiančiose organizacijose

Pelno nesiekiančios organizacijos, jeigu jų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apmokestinamąjį pelną apmokestina taip: – 25 tūkstančius litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o – likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį – taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Jeigu pelno nesiekiančių organizacijų mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos yra didesnės kaip 1 milijonas litų, tai visas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą.

Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos visos pajamos, uždirbtos pardavus prekes ar kitą turtą, suteikus apmokamas paslaugas, ir kitos ūkinės komercinės veiklos pajamos, įskaitant pajamas, uždirbtas tenkinant viešąjį interesą, t. y.:

– pajamos už parduotas prekes, atsargas ir ilgalaikį turtą;

– kaip parama gautų materialinių vertybių pardavimo pajamos, išskyrus atvejus, kai jos parduodamos paramos ar labdaros renginiuose;

– pajamos už suteiktas mokamas paslaugas (už paskaitas, išleistus leidinius, pravestus mokamus renginius, mokamas sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugas ir pan.);

– turto nuomos pajamos;

– pajamos už suteiktas reklamos paslaugas (ūkinės veiklos pajamomis nelaikomos reklamos paslaugos, teikiamos pagal įsipareigojimą paramos teikėjui Labdaros ir

paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61–1818; toliau – LPĮ) nustatyta tvarka, jeigu reklamos paslaugų sąnaudos neviršija 10 proc. suteiktos paramos vertės);

– palūkanų pajamos už banke laikomas lėšas, jeigu mokestiniu laikotarpiu pelno nesiekianti organizacija turi ir kitų ūkinės komercinės veiklos pajamų;

– pajamos už parduotus vertybinius popierius;

– valiutų kursų pasikeitimo teigiama įtaka, jeigu tokios pajamos atsiranda dėl ūkinių operacijų, susijusių su ūkinės komercinės veiklos pajamų uždirbimu;

– kitos pajamos, nepriskiriamos įstatuose nustatytų tikslų finansavimui.

Pelno nesiekiančios organizacijos ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama valstybės ir savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų arba kitų asmenų parama, tikslinės lėšos ir (arba) materialinė pagalba, kurios naudojamos pelno nesiekiančios organizacijos įstatuose nustatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.

Pelno nesiekiančios organizacijos finansavimą sudaro:

– dotacijos, neatlyginamai gavus turtą, arba lėšos, skirtos tokio turto įsigijimui;

– tiksliniai įnašai, skirti griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, pvz., daugiabučių namų savininkų bendrijų namų savininkų įnašai namo remontui bei renovacijai. Tiksliniam finansavimui taip pat priskiriama parama, gauta konkrečiai programai vykdyti;

– nario mokesčiai. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros neišrašomos;

– kitas finansavimas (parama materialinėmis vertybėmis arba kita parama, davėjui nenurodžius jos panaudojimo konkretaus tikslo);

– švietimo įstaigų iš biudžeto gautas finansavimas (mokinio krepšelis, steigėjo skiriamas tik

kslinis finansavimas).

Per mokestinį laikotarpį nepanaudotas finansavimo lėšų likutis nepriskiriamas mokestinio laikotarpio ūkinės komercinės veiklos pajamoms, o perkeliamas į kitus mokestinius laikotarpius, tolimesniam pelno nesiekiančio vieneto įstatuose numatytų tikslų įgyvendinimo finansavimui.

1.3 Parama pelno nesiekiančioms įmonėms

Vadovaujantis LPĮ nuostatomis, pelno nesiekiančios organizacijos turi teisę gauti paramą ir ją naudoti visuomenei naudingiems tikslams.Pelno nesiekiančios įmonės gauna paramą tam, kad būtų panaudojama visuomenei naudingiems tikslams. Paramos gavėjais yra: asociacijos, viešosios įstaigos, tarptautinių įmonių padaliniai, bendrijos ir centrai, paramos ir labdaros fondai.

Paramos gavėjais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

– labdaros ir paramos fondai;

– asociacijos;

– visuomeninės organizacijos;

– viešosios įstaigos;

– religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai;

– tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);

– kiti juridiniai asmenys, kurie nesiekia pelno maksimizavimo .

Paramos gavėjai (išskyrus biudžetines įstaigas) taip pat turi teisę patys teikti paramą ir labdarą.

Paramos gavėjas gautą paramą – materialines vertybes privalo įtraukti į savo apskaitą, pagal asortimentą surūšiuoti ir pagal nustatytus mato vienetus (svorį, vienetus, kiekį ar pan.) įkainoti. Gautos paramos vertė nustatoma pagal paramos davėjo materialinių vertybių perdavimo dokumentuose nurodytą vertę, jeigu Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nėra nustačiusi kitos tvarkos. Teikiant paramą paslaugomis, paramos suma yra lygi šių paslaugų savikainai. Teikiant paramą ilgalaikiu turtu, paramos suma yra lygi šio turto li. . .

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS

Laisvės alėja 53, 44248 Kaunas

Tel. (8 37) 22 81 81

El. paštas: zina@jkc.vdu.lt; http://www.vdu.lt/jkc

LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT

A.Goštauto g. 12-121, 01108 Vilnius

Tel. (8 5) 261 64 13

El. paštas: jalith@lja.lt; http://www.lja.lt

LIETUVOS ŽURNALISTIKOS CENTRAS

Maironio g. 7, 01124 Vilnius

Tel. (8 5) 212 68 07

El. paštas: intermedia@lic.omnitel.lt

MENŲ SPAUSTUVĖ

Šiltadaržio g. 6, 01124 Vilnius

Tel. (8 5) 261 08 05

El. paštas: info@dance.lt

MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS

Klaipėdos g. 6-406, 01117 Vilnius

Tel. (8 5) 212 71 83

El. paštas: mtc@osf.lt; http://www.mtc.lt

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DEBATŲ CENTRAS

Mizarų g. 7, 66101 Druskininkai

Tel. (8 313) 523 80

El. paštas: virginp@post.omnitel.net

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PARAMOS IR INFORMACIJOS CENTRAS

A.Jakšto g. 9, 01105 Vilnius

Tel. (8 5) 212 6045

El. paštas: info@nisc.lt; http://www.nisc.lt

PARAMOS VAIKAMS CENTRAS

Latvių g. 19A-8, 08113 Vilnius

Tel. (8 5) 271 59 80

El. paštas: pvc@pvc.lt; http://www.pvc.lt 2003 m.

 

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ KAITOS CENTRAS

(Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto padalinys)

Palydovo g. 29, 11107 Vilnius

Tel. (8 5) 267 03 44

El. paštas: vitalija@osf.lt; http://pskc.osf.lt

SAUGAUS VAIKO CENTRAS

Giedraičių g. 8, 44148 Kaunas

Tel. (8 37) 71 8358

El. paštas: svcentras@takas.lt; http://www.saugus-vaikas.lt

SOROS INTERNATIONAL HOUSE

Konstitucijos per., korp. A, III aukštas, 08105 Vilnius

Tel. (8 5) 272 48 79

El. paštas: info@sih.lt; http://www.sih.lt

SOCIALINĖS EKONOMIKOS INSTITUTAS

Vilniaus g. 29, 44286 Kaunas

Tel/faksas (8 37) 22 36 33 El. paštas: info@seki.vdu.lt; http://www.vdu.lt/seki

STUDIJŲ UŽSIENYJE INFORMACIJOS CENTRAS

Saulėtekio 9, 107 kab., 10222 Vilnius,

Tel. +370 686 14555

El. paštas: eac@cr.vu.lt; http://eac.osf.lt

ŠIUOLAIKINIŲ DIDAKTIKŲ CENTRAS

Studentų g. 39-401, 08106 Vilnius

Tel. (8 5) 275 14 10

El. paštas: daiva.dc@vpu.lt; http://www.vpu.lt/sdc

ŠIUOLAIKINĖS DAILĖS INFORMACIJOS CENTRAS

Didžioji g. 4, 01128 Vilnius

Tel. (8 5) 212 29 97

El. paštas: lolita@osf.lt

ŠVIETIMO KAITOS FONDAS

Basanavičiaus g. 5-114, 01118 Vilnius

Tel. (8 5) 262 24 10

El. paštas: skf@muza.lt; http://skf.osf.lt

TEISĖJŲ MOKYMO CENTRAS

Gynėjų g. 6, 01109 Vilnius

Tel. (8 5) 561 04 34

El. paštas: info@ltmc.lt; http://www.ltmc.lt

TRANSPARENCY INTERNATIONAL LIETUVOS SKYRIUS

Didžioji g. 5, 01128 Vilnius

Tel. (8 5) 212 69 51

El. paštas: info@transparency.lt; http://www.transparency.lt 2003 m. veiklos ataskaita 62

UGDYMO INOVACIJŲ CENTRAS

Didžioji g. 5, 01128 Vilnius

Tel. (8 5) 212 13 55 El. paštas: regina@osf.lt; http://www.uic.lt

ŠIAULIŲ VIEŠOJI ADVOKATŲ KONTORA

Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai

Tel. (8 41) 52 11 24

El. paštas: svak@takas.lt

VILNIAUS VIEŠOJI ADVOKATŲ KONTORA

Kaštonų g. 3-1a, 08113 Vilnius

Tel. (8 5) 264 74 88

El. paštas: vvak@lithill.lt; http://www.infolex.lt/vvak

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖJIMO INSTITUTAS

Didžioji g. 5-210, 01128 Vilnius

Tel. (8 5) 231 46 75

El. paštas: hrmi@hrmi.lt; http://www.hrmi.lt

 

Join the Conversation