CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 rinkiniai ir jų ypatumai

 

 

VILNIAUS KOLEGIJA

 

Intelektualieji tinklai

  ELEKTRONIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

KOMPIUTERIŲ TECHNIKOS IR TELEKOMUNIKACIJŲ KATEDRA

2017

Vilnius

Praktinis darbas N3

IN paslaugų rinkiniai

Darba parangė Albert Sobolevskij TK14A

2017

Praktinis darbas N3

Darbo tikslai:

Išsiaiškinti pagrindines IN paslaugas

Išsiaiškinti IN paslaugų rinkinių ypatumus

Užduotis:

Pagrindinės IN paslaugos

CS-1, CS-2, CS-3, CS-4 rinkiniai ir jų ypatumai

Informacijos šaltiniai:

ITU-T Rekomendacijos. Serija I ir Q.

E. Gasiūnienė. Intelektualieji tinklai. Konspektas. http://moodle.viko.lt.

IN paslaugos

FPH

FPH – Free Phone Service, liet. Nemokamo Sujungimo Paslauga.

FPH paslauga leidžia paslaugos vartotojui, pasinaudojant specialiais prieigos numeriais, nemokamai paskambinti paslaugos abonentui. Paslaugos vartotojas už šį skambutį nemoka. Skambutį apmoka FPH paslaugos abonentas pagal telefono sąskaitas.

FPH paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 800 ir FPH paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad pasiekti šį FPH paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 800 12345 numerį.

1 pav. FPH paslauga

PRM

PRM – Premium Rate Service, liet. Padidintos Sujungimo Kainos Paslauga.

PRM paslauga leidžia paslaugos vartotojui, pasinaudojant specialiais prieigos numeriais, gauti tam tikrą informaciją iš paslaugos teikėjo, už šią informaciją apmokant pagal telefono sąskaitas. Dalis iš paslaugos vartotojų surinktų lėšų pagal tarpusavio susitarimą yra pervedama į paslaugos abonento sąskaitą.

PRM paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (trigger) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodas yra 8 900 ir PRM paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad pasiekti šį PRM paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 900 12345 numerį.

2 pav. PRM paslauga

UAN

UAN – Universal Access Number, liet. Universalaus Numerio Paslauga.

UAN paslauga leidžia paslaugos abonentui turėti universalų pasiekimo numerį. Turėdamas universalų pasiekimo numerį ir atitinkamai apibrėždamas potencialių paslaugos vartotojų skambučių maršrutizavimo taisykles (pagal laiką, kilmės kodą ir t.t) UAN paslaugos abonentas gali užtikrinti savo pasiekiamumą 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Priklausomai nuo laiko bei skambinančiojo geografinės lokacijos, skambučiai gali būti maršrutizuojami į artimiausią (vartotojo požiūriu) šiuo metu veikiantį UAN abonento ofisą, centrinį UAN abonento vartotojų aptarnavimo centrą arba, reikalui esant, ir į užsienio UAN abonento ofisą. UAN vartotojui gali būti pateikiami ir balsiniai pranešimai. Paslaugos vartotojas už šį skambutį moka tam tikru tarifu.

UAN paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 500 ir UAN paslaugos abonento numeris yra 12345. Tam, kad pasiekti šį UAN paslaugos abonentą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 500 12345 numerį.

3 pav. UAN paslauga

VOT

VOT – Televoting, liet. Balsavimo Telefonu Paslauga.

VOT paslauga suteikia paslaugos abonentui galimybę vykdyti greitus ir plačią auditoriją apimančius nuomonių tyrimus. Balsavimo iniciatorius (VOT paslaugos abonentas) nustato klausimus ir galimus atsakymus į juos; kiekvienam atsakymui priskiriamas numeris – balsavimo kodas. Norintis balsuoti asmuo paprasčiausiai renka balsavimo telefonu paslaugos kodą (700) ir balsavimo kodą (0000) priskirtą jo atsakymui. Paskambinęs paslaugos vartotojas išgirsta pranešimą apie tai kad jo balsas buvo užregistruotas. Jei einamuoju momentu balsavimas nevyksta – paslaugos vartotojas išgirsta apie tai informuojantį pranešimą.

Paslaugos abonentas gali balsavimo informaciją stebėti realiu laiku Interneto pagalba.

Už paslaugą dalinai apmoka paslaugos abonentas užsisakydamas paslaugą, o dalinai – paslaugos vartotojas, atlikdamas skambutį balsavimo telefonu paslaugos numeriu.

Masinimo skambinimo paslaugos atveju aptarnaujami ypač dideli įeinančių skambučių kiekiai (pvz., “skambink ir laimėk” žaidimo metu). Šiuo atveju didžioji dalis skambučių yra sujungiama su balso pranešimais, kiti skambučiai gali būti nukreipiami realiu VOT paslaugos abonento numeriu.

4 pav. VOT paslauga

PPS

PPS – PrePaid Service, liet. Išankstinio Apmokėjimo Kortelių Paslauga.

PPS paslauga leidžia paslaugos vartotojams naudotis telefoniniu ryšiu iš anksto už jį apmokant. Paslaugos vartotojas, nusipirkęs kortelę, gali naudodamasis kortelės sąskaita, stebėti kortelės sąskaitos likutį, skambinti, naudotis kitomis pridėtinės vertės paslaugomis (Padidintos sujungimo kainos paslaugos, “Takas” ir kt.).

PPS paslaugos pasiekimas visada inicijuojamas po specialiojo tinklo prieigos kodo rinkimo. Tinklo prieigos kodas apibrėžiamas tinklo INAP pranešimų formavimo (“trigger”) taškuose. Pavyzdžiui, trigeris yra nustatytas paslaugos kodui 8 600 ir PPS paslaugos varianto kodas yra 12345. Tam, kad pasiekti šią specifinę PPS paslaugą, paslaugos vartotojas turi surinkti 8 600 12345 numerį.

5 pav. PPS paslauga

CS-2

IN galimybėms praplėsti ITU-T sukūrė paslaugų rinkinį CS-2, papildytą naujomis paslaugomis. CS-2 rinkinio paslaugos, praplečiančios CS-1 galimybes, pateiktos 2.8 lentelėje.

CS-2 rinkinio bendrųjų funkcijų plokštuma. Pašalinant bendrųjų funkcijų plokštumos trūkumus, kurie buvo realizuojant CS-1 rinkinio paslaugas, buvo suformuluota nauja koncepcija, kurioje nustatytos tarptinklinės galimybės, reikalingos CS-2 paslaugų rinkiniui. Bendrųjų funkcijų plokštumos architektūroje nustatyta aukšto lygio programavimo sąsaja, reikalinga aprašant paslaugų logiką. Projektuotojai tai gali panaudoti betarpiškai naudodami paslaugų kūrimo aplinką.

CS-2 rinkinio paskirstyta funkcinė plokštuma. CS-2 rinkinio paskirstytos funkcinės plokštumos architektūra nuo CS-1 rinkinio skiriasi dviem papildomais elementais: IN paslaugos vykdymo funkciniu modeliu (PFM);

CS-2 rinkinyje nebūtina rodyti valdymo funkcinių objektų, nes tai turi būti realizuota pagal TMN fizinę architektūrą. CS-2 paslaugų rinkinys suderintas su CS- 1 paslaugų rinkiniu, tačiau turi papildomų galimybių tarptinkliniams sujungimams, paslaugoms kurti bei valdyti. CS-2 žymiai sudėtingesnis negu CS-1 paslaugų rinkinys, tačiau turintis kai kurių problemų aparatūros gamintojams, ypač susietai su INAP protokolo realizavimu.

CS-3

1999 m. gruodį buvo išleista rekomendacija Q.1231, apimanti rinkinį CS-3, kurio pagrindinė paskirtis standartizuoti INAP veikimo protokolus. CS-3 rinkinyje pagrindinės temos yra:

CS-3 rinkinio etaloninės paslaugos bei paslaugų savybės;

CS-3 rinkinio funkcinė architektūra:

CS-2 rinkinio vystymas (įskaitant VPN, tarptinklinės sąveikos galimybės;

pirmas žingsnis link IN ir B-ISDN integracijos (dvitaškių sujungimų palaikymas, vienkartinis kvietimas/sujungimo sudarymas);

pirmas žingsnis palaikant numerio mobilumą (number mobility);

Papildomai prie tų galimybių, kurias palaikė CS-1 ir CS-2 rinkiniai, ši rekomendacija apima:

INAP praplėtimą CS-3 rinkinio paslaugų palaikymui;

protokolo palaikymą tokioms galimybėms kaip “kviečiančiosios pusės aptarnavimas”;

protokolo palaikymą paskirstytos paslaugų logikos realizavimui bei paskirstytų duomenų panaudojimui.

protokolo palaikymą nuo kvietimų nepriklausomų paslaugų funkcionavimui;

bendrų IN apsaugos klausimų aprašą;

Z.100 dokumentu pagrįstą objektiškai-orientuotą SDL kalbą SSF funkcijoms;

CS-4

CS-4 rinkinyje įvestos naujos paslaugų aptarnavimo disciplinos taikytinos balsui, video, daugialypėms ir duomenų perdavimo paslaugoms. Šis paslaugų rinkinio modifikavimas baigtas 2001 m. Pagrindinė rekomendacijų dalis yra dokumente Q.1248. Šios paslaugos leido sklandžiai realizuoti VoIP skambučius per internetą panaudojant SIP proxy įrenginius arba H.323 suderintuvus (Gatekeeper)

CS-4 rinkinyje nagrinėjami šie klausimai:

etaloninės paslaugos ir jų savybės;

paslaugų savybių modeliavimas objektiškai-orientuotais metodais;

funkcinė architektūra;

mobilumo palaikymas (IMT200), (virtualios namų aplinkos palaikymas (Virtual Home Enviroment – VHE)), pagalba mobiliojo ryšio valdymo problemoms spręsti;

IN ir Internet’o sąveika (INAP per IP, paslaugų valdymas (pvz., “nuspausk, kad surinkti numerį), paslauga pagal užklausą);

IN ir B-ISDN išplėsta integracija (kvietimo ir sujungimo atskyrimo palaikymas).