Žodynas

A
Abatas – katalikų vienuolyno viršininkas.
Abolicionizmas – XVIII – XIX a. judėjimas dėl vengrijos panaikinimo.
Agrarinis – žemės, susijęs su žemėvalda, žemės naudojimu.
Akcija – vertybinis popierius, suteikiantis jos turėtojui teisę gauti tam tikrą akcinės bendrovės pelno dalį.
Akras – žemės ploto vienetas, lygus 0,4 ha.
Aktas – oficialus dokumentas.
Amnestija – atleidimas nuo bausmės ar jos sumažinimas.
Amunicija – karo apranga, ginkluotė.
Anglikonybė – Anglijoje susiformavusi protestantizmo kryptis.
Anonimas – nežinomas arba nuslėpęs savo pavardę autorius.
Antisemitizmas – nepykanta, priešiškumas žydams.
Apeliuoti – kreiptis, prašyti patarimo.
Aristokratija – turtingas bei kilmingas visuomenės sluoksnis.
Asignacija – popieriniai pinigai.
Asketiškas – atsisakantis malonumų.
Autoritarinis – paremtas vienvaldyste, diktatoriška valdžia.
B
Barakas – laikinas gyvenamasis pastatas.
Barikada – suverstų da aiktų užtvara gatvių kautynėse.
Barkas – didelis (3-5 stiebų) jūrų burlaivis.
Batalionas – karinis dalinys, susidedantis iš kelių kuopų.
Bilis – anglosaksų šalyse: vyriausybės ar parlamento narių pasiūlytas įstatymo projektas.
Birža – įstaiga kurioje perkami ir parduodami vertybiniai popieriai.
Brošiūra – spausdinta 5-48 puslapių knygelė minkštu višeliu.
C
Cenzas – būtina sąlyga (tam tikras turimas turtas, amžius, mokslas, sėslumas) naudotis teisėmis.
Cenzūra – spaudos turinio kontrolė, kad nebūtų platinamos tam tikros žinios.
Cholera – ūminė užkrečiamoji žarnyno liga.
D
Debatai – problem7 svarstymas, pasikeitimas nuomonėmis susirinkime, posėdyje.
Dedikacija – kūrinio pradžioje įrašyti autoriaus žodžiai apie tai, kam ar kieno atminimui autorius tą kūrinį skiria.
Deklaracija – iškinmingas pareiškimas svarbiais klausimais.
Deklaruoti – viešai, iškilmingai skelbti.
Dekretas – aukščiausiosios valstybinės valdžios aktas, turintis įstatymo galią.

Demilitarizacija – valstybės ar jos teritorijos dalies nuginklavimas pagal tarptautinę sutartį, draudimas turėti karo pramonę, laikyti ginkluotąsias pajėgas, įtvirtinimus.
Departamentas – administracinis teritorinis vienetas.
Deputatas – renkamas atstovaujamojo valstybinio valdžios organo narys.
Despotas –

žiaurus valdovas, valdantis savavališkai, nesiremdamas įstatymais.
Dialektas – tarmė.
Diaspora – dalies tautos gyvenimas svetur.
Diktatūra – neribota, jokių įstatymųnevaržoma, pagrįsta jėga asmens ar grupės asmenų valdžia.
Direktorija – Prancūzijos respublikos vyriausybė, sudaryta iš penkių direktorių.
Doktrina – tam tikros žinių srities pažiūrų visuma.
Dominija – autonominė valstybė, įėjusi į D. Britanijos imperiją ir pripažinusi D. Britanijos karalių valstybės vadovu.
Dominuoti – vyrauti, pirmauti.
Drastiškas – šiurkštus, netinkamas, įžeidžiantis.
Dualistinė – dvilypė, sudaryta iš dviejų valstybių.
E
Edukacija – auklėjimas, lavinimas, švietimas.
Egzekucija – kūno ar mirties bausmės vykdymas.
Ekipažas – lengvas keleivinis vežimas.
Eklektrika – meno stilius, kuriam būdingas laisvas praeities stilistinių formų jungimas.
Ekspansija – valstybės viešpatavimo sferų plėtimas.
Eliksyras – stebuklingas gėrimas, kurio ieško viduramžių alchemikai, tariamai galintis prailginti žmogaus gyvenimą ir padėti išlaikyti amžiną jaunystę.
Elitas – visuomenės viršūnė, kuriuo nors atžvilgiu išsiskiriantis iš aplinkos.
Emigracija – žmonių persikėlimas iš tėvynės į kitas šalis.
Entuziazmas – didelis dvasinis pakilimas, įkvėpimas, užsidegimas.
Epitetas – pažyminys, pridedamas prie daikto pa avadinimo, norint pabrėžti būdingąjį ypatumą, suteikti jam meninio vaizdingumo.
Erchercogas – Habsburgų dinastijos princų titulas.
Eskadra – didelis karo lavų, kėktuvų junginys.
Eskortas – apsauga, palyda.
Etiketas – visuomenės tinkamo elgesio normos.
G
Giljotinuoti – įvykdyti mirties bausmę nukertant galvą.
Graviūra – raižinys.
Gerilja – Ispanijoje ir Lotynų Amerikoje partizanų karo veiksmai.

H
Homstedas – laisvas žemės sklypas, kuris duodamas naujakuriams.
Humaniškas – žmoniškas, mylintis žmones.
I
Imigracija – žmonių atsikėlimas gyventi iš kitų šalių.
Imperija – monarchinė valstybė, kurios vadovas yra imperatorius.
Incidentase – nemalonus, nesusipratimą sukėlęs įvykis, atsitikimas.
Industrializacija – stambiosios mašinų gamybos pramonės kūrimas.
Infliacija – cirkuliuojančių pinigų ženklų pertekliaus susidarymas.
Institucija – visuomeninė įstaiga.
Intervencija – vienos arba kelių valstybių įsikišimas į

kitos valstybės vidaus reikalus.
Invazija – karinis įsiveržimas į svetimą šalį.
Investicija – lėšų įdėjimas į ūkį.
J
Jakobinai – politinis klubas, atstovavęs smulkiosios buržuazijos interesams. Šie žmonės posėdžiavo Šv. Jokūbo vienuolyne, todėl buvo pavadinti jakobinais.
K
Kancleris – vyriausybės vadovas Austrijoje ir Vokietijoje.
Karikatūra – satyrinis piešinys, išjuokiantis visuomeninio gyvenimo neigiamybes.
Kartelis – vienos kurios nors gamyklos šakos įmonių susivienijimas.
Kašmyras – lengvas, ruoželimo pylimo vilnonis audinys. Pavadinimas kilęs nuo Indijos Kašmyro valstijos.
Katekizmas – glaustas krikščionių tikybos pagrindų išdėstymas.
Klerkas – tarnautojas, dirbantis prekybos, pramonės įmonės, notarų arba advokatų kontoroje.
Koalicija – Valstybių sąjunga, turinti bendrų tikslų.
Kodeksas – įstatymų rinkinys, teisynas.
Kokarda – kilpa surištas raištis kam nors papuošti.
Kompanija – bendrovė.
Kompetencija – klausimų ar reiškinių sritis, su kuria kas gerai susipažinęs.
Kompromisas – priešingų nuomonių suderinimas, pasiektas abipusėmis nuolaidomis.
Komuna – Paryžiaus miesto taryba.
Koncernas – monopolinis bendrovių susivienijimas, nepanaikinantis jų teisinio savarankiškumo.
Koncesija – sutartis dėl valstybei priklausančių gamtos turtų, įmonių atidavimo privatiems aksploatuoti tam tikromis sąlygomis.
Konfederacija – suverenių valstybių sąjunga.
Konfesija – išpažystamoji tikyba, religija.
Konfrontacija – prieštaravimų prieš ką nors didinimas, santykių boginimas.
Kongresas – tarptautinis suvažiavimas, konferencija. JAV parlamentas.
Konkordatas – valstybės sutartis su popiežiumi, apibrėžianti katalikų bažnyčios padėtį toje valstybėje.

Konstituana – turima omenyje Steigiamasis seimas.
Konsulas – aukščiausias valstybinės valdžios pareigūnas.
Konsulatas – trijų konsulų diktatūra, Prancūzijoje vykdyta nuo 1799m. Briumerio perversmo iki 1804m. imperijos paskelbimo.
Kontinentas – žemynas.
Kontribucija – po karo: sumos, kurias nugalėtoji valstybė moka nugalėjusiai valstybei.
Konvencija – sutartis susitarimas.
Konventas – įstatymų leidybos organas, sušaukiamas priimti konstitucijai.
Koordinuoti – derinti veiksmus, padėtį.
Korporacija – bendrovė.
Korupcija – pareigūnų papirkinėjimas arba pareigybinių teisių panaudojimas pa

asipelnymo tikslams.
Kriminalinis – susijęs su nusikaltimu.
Kronika – nuolatinė naujausių įvykių apžvalga, pateikiama periodinėje spaudoje.
Kukluksklanas – slapta rasistinė organizacija, kovojanti prieš negrų lygiateisiškumą.
L
Lendlordas – D. Britanijoje: stambus žemvaldys.
Liberalizmas – politinė srovė, pasisakanti už parlamentinę santvarką ir ūkininkavimo laisvę.
Liberum veto – Lietuvos Lenkijos valstybės seimo nario teisė protestuoti ir panaikinti bet kokį seimo nutarimą.
Linčo teismas – negrų ir jiems prijaučiančių baltųjų baudimas mirtiesbausme be teismo.
Linotipas – teksto eilučių rinkimo ir lijimo spaudai mašina.
Litografija – grafikos technika; raižinio klišė daroma iš litografinio akmens.
Livras – Prancūzijos piniginis vienetas, lygus 20 su.
Lojalus – ištikimas valdžiai.
Luomas – žmonių grupė su paveldimomis teisėmis ir pareigomis.
M
Mameliukai – Egipto sultono kariuomenės rinktinės dalis.
Manifestacijos – viešas, masinis renginys protestui, solidarumui pareikšti.
Manifestas – iškilmingas valstybinės valdžios kreipimasis į gyventojus raštu.
Masonai – tarptautinis, religinis, etninis judėjimas. Jo nariai sudaro teritorinias organizacijas, vadinamas ložėmis. Masonai propaguoja visuotinę brolybę, savitarpio pagalbą, teleranciją.
Metropolija – valstybė savo valdomų užjūrio kolonijų atžvilgiu.
Misionierius – dvasininkas, skleidžiantis religiją įvairiuose pasaulio šalyse.
Mobilizacija – kariuomenės papildymas ir pertvarkymas į karo meto sudėtį ir organizaciją.
Municipalitetas – pranc. vietos savivaldos organas.

N
Naujasis pasaulis – kitas Amerikos (pasaulio dalies) pavadinimas. Sukurtas didžiųjų geografijos atradimo laikais, norint atskirti Amerikos žemynus nuo seniau žinomų.
Negatyvus – neigiamas, blogas, nenaudingas.
O
Ofortas – grafikos technika; klišė daroma iš metalo plokštės, kuri keliskart ėsdinama azoto rūgštimi; išesdintos vietos padengamos dažais ir daromas antspaudas.
Opozicija – partijos arba politikų grupės prieštaravimas daugumos vykdomai politikai.
P
Paliaubos – laikinas karo veiksmų sustabdymas.
Paradoksas – neįprastas, netikėtas teiginys, ku

uris pirmu žvilgsniu prieštarauja tradiciniam galvojimui.
Peticija – kolektyvinis prašymas, kuris yra teikiamas valstybinės valdžios organams.
Pyliava – javų duoklė.
Plantacija – didelis žemdirbystės ūkis.
Plebiscitas – piliečių balsavimas valstybei svarbiu klausimu.
Pogromas – kokios nors nacionalinės grupės (paprastai žydų) gyventuojų užpuolimas, žudynės, turto naikinimas.
Prefektūra – Prancūzijoje: administracinio teritorinio vieneto valdymo organas.
Prelatas – aukšto rango katalikų dvasininkas.
Pretekstas – susigalvota priežastis.
Protekcionizmas – valstybės ekonominė politika, kuria nacionalinė ekonomika saugoma nuo kitų šalių konkurencijos.
Protektoratas – valstybės priklausomybės forma, kai stipri valstybė per savo atstovą tvarko silpnesnės šalies užsienio politiką ir kontroliuoja vidaus politiką.
Puritonas – protestantizmo atstovas, propaguojantis taupumą, darbštumą, atkaklumą, griežtų dorovinių principų laikymąsi.
R
Racionalus – protingas, pagrįstas, apgalvotas.
Racionas – maisto davinys, skiriamas tam tikram laikui.
Radiakalus – pagrindinis, esminis, griežtas.
Rapsas- vienmetis pašarinis ir aliejinis augalas.
Ratifikuoti – patvirtinti tarptautinę sutartį.
Referendumas – visuotinis piliečių balsavimas dėlkonstitucijos pataisos arba to įstatymo priėmimo.
Reglamentacija – taisyklių nustatymas.
Reglamentas – posėdžio, susirinkimo vedimo tvarka.
Regresas – smukimas nuo žemesnio lygio į žemesnį.
Rekonstrukcija – esminis ko nors pertvarkymas.
Rekrutas – naujokas to meto kariuomenėje, paimtas pagal rekrutų prievolę.
Rekvizicija – priverstinis atlygintinis asmens turto paėmimas pagal rekrutų prievolę.
Reparacijoskaro padarytų nuostolių atlyginimas, kurį nugalėtojai moka nugalėtoji valstybė.
Represija – bausmė, baudžiamoji priemonė.
Respublika – valstybės valdymo forma, kai valstybės valdymo organai yra renkami.
Restauracija – revoliucijos nuverstos monarchijos atkūrimas.
Resursai – ištekliai, atsargos.
Revoliuciniai demokratai – Rusijoje: valstiečių demokratijos gynėjai, valstiečių revoliuciją sieję su utopiniu socializmu.
Rojalistas – karaliaus valdžios šalininkas.
S
Saliūnas – smuklė.
Salvė – daugelio šaunamųjų ginklų sutartinis šovimas.
Sankiulotai – miesto varguomenės vyrai, kurie, kitaip nei bajorai ir buržua, dėvėjo ne trumpas, bet ilgas kelnes.
Saturnas – romėnų žemdirbystės ir laiko dievas; tapatus graikų Kronui.
Savimonė – savo esmės, savybių ir vaidmens supratimas.
Segregacija – negrų atskyrimas nuo baltųjų.
Senjoras – stambus žemvaldys.
Separatinė taika – taika, kurią be sąjungininkų žinios arba sutikimo sudaro valstybė, priklausanti kariaujančiai koalicijai.
Separatizmas – siekimas atskirti nuo kitų, veikti savarankiškai.
Skeptiškas – kritiškai, nepatikliai į viska žiūrintis, viskuo abejojantis žmogus.
Skitai – klajoklių gentys, VII a. pr Kr. – III po Kr. gyvenusios juodosios jūros šiaurinėje pakrantėje.
Solidarus – veikiantis išvien su kitais, draugiškas, sutariantis.
Stagnacija – sustojimas, sustingimas.
Status quo – faktinė padėtis, kurią norima išsaugoti arba atkurti.
Suspenduoti – laikinai neleisti eiti pareigų.
Š
Šonivizmas – karštutinio nacionalizmo atmaina; reiškiasi savo tautos perdėtu aukštinimu, kitų tautų menkinimu, niekinimu.
T
Technika – visuma nuolat tobulinamų gamybos įrankių ir įgūdžių, kuriais žmonės gauna iš gamtos vis daugiau materialių gėrybių.
Tekstilė – verpimo ir audimo pramonės gaminiai.
Tendencija – kryptis, kuria vyksta koks nors procesas.
Termidoras – Prancūzijoje 1793m. 5vesto revoliucinio kalendoriaus vienuoliktasis mienuo (VII. 19 – 20 – VIII. 17 – 18).
Teroras – politinių priešininkų slopinimo politika, palaikoma smurto ir prievartos priemonėmis.
Tironas – valdovas, kuris valdo savivale ir smurtu.
Tironija – žiauri valdymo sistema.

Tolerancija – pagarba, pakanta priešingai nuomonei ar įsitikinimui.
Trestas – vienos kurios nors ūkio šakos įmonių susivienijimas.
Tribunolas – karinis arba revoliucinis teismas.
U
Ultimatumas – griežtas reikalavimas, už kurio nevykdymą grasoma prievartos priemonėmis.
Unija – monarchinių valstybių susivienijimas. Personalinė arba asmeninė unija susidaro tada,kai sosto paveldėjimo arba rinkimo būdu tas pats asmuo tampa dviejų ar daugiau valstybių monarchu.
Unitai – Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir Baltarusijos stačiatikiai, XVI a. pab. susijungę su Katalikų bažnyčia ir sudarę bažnytinę uniją.
Unitarinė – sudaranti vientisą visumą, vieninga.
Utopija – neįvykdomas, nerealus sumanymas, projektas.
Uzurpatorius – asmuo, užgrobęs valdžią arba pasisavinęs svetimas teises.
V
Veteranas – buvę karo dalyvis.
Ž
Žandaras – specialiosios policijos tarnautojas.

Leave a Comment