Viduramžiai

Testas

1.Kas nebūdinga viduramžiams?
a)Didelis bažnyčios vaidmuo b)Aukštas gyventojų raštingumo lygis
c)Mažai miestų d)Viduramžių visuomenė-žemdirbių visuomenė

2.Didžiausia viduramžių dorybė.
a)Ištikimybė ir duoto žodžio laikymasis b)Kuklumas c)Dosnumas
d)Sekimas Kristumi

3.1345-1377 metais LDK valdė kunigaikštis:
a)Algirdas b)Gediminas c)Vytautas d)Jogaila

4.Kuris iš šių statinių yra romaninio stiliaus?
a)Reimso katedra b)Špejerio katedra c)Paryžiaus Dievo Motinos katedra
d)Kelno katedra

5.Šventasis musulmonų karas prieš kitatikius.
a)Chadžas b)Hidžra c)Džihadas d)Ramadanas

6.Kuriais metais Krikščionių bažnyčia suskilo į Katalikų ir Stačiatikių?
a)1054 m. b)1096 m. c)1099 m. d)1046 m.

7.Sudėliokite mūšius nuo anksčiausiai iki vėliausiai įvykusio:
a)Durbės,Saulės,Mėlynųjų Vandenų,Rūdavos. b)Rūdavos,Saulės,Durbės,Mėlynųjų Vandenų.
c)Durbės,Rūdavos,Saulės,Mėlynųjų Vandenų.
d)Saulės,Durbės,Mėlynųjų vandenų,Rūdavos.

8.Kas buuvo įvykdyta 843 m. pagal Verdeno sutartį? a) Frankų valstybė padalinta į dvi dalis b)Frankų valstybė padalinta į tris dalis
c) Frankų valstybė apkrikštyta d)Frankų valstybei suteiktas savarankiškumas

9.Kur,artėjant Bizantijos žlugimui,iš jos persikėlė daug mokslininkų,dvasininkų ir

menininkų?
a)Į Artimuosius Rytus b)Į Italiją c)Į Rusiją d)Į Vengriją

10.Ko LDK kunigaikštis Jogaila nepažadėjo padaryti pasirašydamas Krėvos sutartį?
a)Pastatyti karaliaus rūmų Lenkijos Karalystėje
b)Prišlieti prie LK savo Lietuvos ir Rusijos žemes
c)Išlaisvinti Lenkijos karo belaisvius
d)Sugrąžinti Lenkijos prarastąsias žemes

11.Dėl kokių Anglijos valdovų žemių Prancūzijoje kilo šimtametis karas?
a)Normandijos ir Akvitanijos b)Akvitanijos ir Bretanės c)Flandrijos irr Akvitanijos d)Flandrijos ir Bretanės

12.Kas buvo pirmasis visos Kijevo Rusios valdovas?
a)Jaroslavas b)Sviatoslavas c)Sviatoslavičius d)Olegas

13.Ką Kryžiaus Žygių dalyviams pažadėjo popiežius Urbonas II ?
a)Atleisti nuodėmes b)Atleisti nuo kitų karo žygių c)Skirti žemės
d)Dovanoti ginklų

14.Kas ir kada paskelbė „Didžiąją laisvių chartiją“?
a)Vilhelmas 1215 m. b)Jonas Be

ežemis 1265 m. c)Haroldas 1225 m.
d)Jonas Bežemis 1215 m.

15.Kaip vadinama,dažniausiai dekoruota, viršutinė kolonos dalis?
a)Kapitelis b)Kontraforsas c)Piliorius d)Portalas

16.Pirmasis Europoje universitetas:
a)Oksfordo b)Bolonijos c)Paryžiaus d)Sorbonos

17.Po kokio įvykio Europoje nebeliko pagoniškų šalių?
a)Po Chlodvigo krikšto b)Po Lietuvos krikšto c)Po žemaičių krikšto
d)Po baltų krikšto

18.Žymiausias viduramžių keliautojas,aplankęs Kiniją ir kitas rytų šalis:
a)Tomas Akvinietis b)Markas Polas c)Rodžeris Bekonas
d)Herkus Mantas

19.Kurio Kryžiaus Žygio metu buvo įkurta Lotynų imperija?
a)Pirmojo b)Trečiojo c)Ketvirtojo d)Aštuntojo

20.LDK kunigaikštis,sutriuškinęs Vokiečių ordiną:
a)Vytautas b)Mindaugas c)Gediminas d)Jogaila

21.Kuri iš šių priežasčių nebuvo Bizantijos imperijos išlikimo priežastis?
a)Buvo mažai vergų,žemę dirbo laisvi valstiečiai,kurie prireikus tapdavo valstybės

gynėjais
b)Stipri imperatoriaus valdžia,šalyje nebuvo vidaus nesutarimų
c)Karo vadai ir kariuomenė neturėjo perdidelio savarankiškumo
d)Kovoti su priešais padėjo aplinkinės valstybės,parėmė pinigais,siuntė karius

22.Kokiai tautai,nepajėgdamas atlaikyti nuolatinio jų spaudimo,Bizantijos imperatorius leido apsigyventi Balkanuose už tai,kad jie taptų sąjungininkiais?
a)Bulgarams b)Slavams c)Persams d)Normanams

23.XIII a.kovoti su eretikais įsteigtas specialus Bažnyčios teismas:
a)Indulgencija b)Inkvizicija c)Konklava d)Investitūra

24.Kuri sutartis pasirašyta vėliausiai?
a)Salyno b)Astravo c)Melno d)Krėvos

25.Kuri iš šių priežasčių nebuvo išorinė Lietuvos valstybės susidarymo priežastis?
a)Jau buvo susiformavusios visos pagrindinės Lietuvos žemės,jos jungėsi į

konfederacijas
b)Lietuvių grobiamiesiems žygiams reikėjo vieningos jėgos
c)Ordinų įsikūrimas Pabaltijyje,gretimų tautų puldinėjimai
d)Lietuvių kaimynai jau seniai turėjo savo valstybes

26.Kas būdinga gotikiniam stiliui?
a)Arkinės lubos b)Maži langai c)Pastatai atrodo sunkūs ir masyvūs
d)Kryžminiai skliautai

27.Kuriais metais popiežius Urbonas II pakvietė į Kryžiaus Žygius?
a)1096 m. b)1085 m. c)1095 m.

d)1099 m.

28.Viduramžių žemėlapių centre visuomet būdavo miestas:
a)Roma b)Konstantinopolis c)Meka d)Jeruzalė

29.Kada žmogus tapdavo visuomenės nariu?
a)Įsigijęs žemės b)Sudalyvavęs karo žygyje c)Priėmęs krikštą
d)Gavęs vardą

30.Kuri iš šių valstybių susikūrė IX a.?
a)Prancūzija b)Norvegija c)Airija d)Lenkija

Atsakymai

1.b)

2.d)

3.a)

4.b)

5.c)

6.a)

7.d)

8.b)

9.c)

10.a)

11.c)

12.d)

13.a)

14.d)

15.a)

16.b)

17.c)

18.b)

19.c)

20.a)

21.d)

22.b)

23.b)

24.c)

25.a)

26.d)

27.c)

28.d)

29.c)

30.a)

Leave a Comment