Valdas Adamkus

Biografija

Valdas Adamkus (Iki 1955 metų Voldemaras Adamkavičius) gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną tarnautojų šeimoje.

Tėvas, Ignas Adamkavičius, – Nepriklausomybės kovų savanoris, vienas pirmųjų Lietuvos karo aviacijos mokyklos vadovų, vėliau – Kauno geležinkelio stoties policijos viršininkas. I. Adamkavičius 1919 metais sausio 1 dieną su K. Škirpa ir kitais Gedimino bokšte iškėlė Lietuvos tautinę vėliavą. Motina dirbo Susisiekimo ministerijoje. Valdas turėjo brolį Česlovą ir seserį Violetą.

Valdas Adamkus lankė Jono Jablonskio pradžios mokyklą, kurios baigiamąjį skyrių baigė vienais trejetais ir buvo paliktas antriems metams. Vėliau mokėsi Kauno “Aušros” gimnazijoje. Beesimokydamas gimnazijoje dalyvavo Lietuvos antinaciniame pasipriešinime. Buvo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, su kitais leido ir redagavo pogrindinį laikraštį “Jaunime, budėk!”.

1944–ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, studijavo Miuncheno universitete, Gamtos fakultete.

1949 metais atvyko į JAV, 1955 įgijo JAV pilietybę.

Dirbo darbininku automobilių dalių gamykloje Čikagoje, vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais Valdas Adamkus baigė Ilinojaus Technologijos institutą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę.

Profesinė karjera

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje Valdas Adamkus buvo pakviestas dirbti į kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios innstituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakarų) Aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi. Valdas Adamkus daug prisidėjo prie D. Ežerų išvalymo.

Ryšiai su Lietuva

Valdas Ad

damkus aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje. 1958–1965 metais buvo „Santaros-Šviesos“ federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį „Veidu į Lietuvą“ – vicepirmininkas, o 1967 metais buvo išrinktas šios organizacijos pirmininku.

Gyvendamas Jungtinėse Valstijose, rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961–1964 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys.
Nuo 1961-ų metų beveik 25 metus Valdas Adamkus buvo “Margučio” radio laidų vedėjas.

Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Jis skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausią mokslinę literatūrą.

Neabejingas sportui

Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius.
1951metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą „Lituanica“. Jis buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas.
1984-1989 buvo Šiaurės Amerikos lietuvių sporto sąjungos pirmininkas.

Valdas Adamkus mėgsta sportą. Jis plaukioja, bėgioja ristele, žaidžia lauko tenisą, taip pat mėgsta dresuoti savo šunį Sargį. Pasirodo, Valdas Adamkus ne

e tik Lietuvoje, bet ir JAV turėjo šuniuką!

Apdovanojimai

1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautinėje arenoje. Apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu bei JAV Prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje.

Valdas Adamkus yra apdovanotas 18-os valstybių aukščiausiais valstybiniais ordinais, Atėnų miesto Aukso grandine, taip pat Lietuvos Skautų sąjungos Geležinio Vilko ordinu, Lietuvos Šaulių sąjungos Žvaigždės ordinu.

Sakalo ordino Didysis kryžius, Islandija, 1998 m.
Šventojo Olofo ordino Didysis kryžius, Norvegija, 1998 m.
Jaroslavo Išmintingojo ordino aukščiausiasis laipsnis, Ukraina, 1998 m.
Marijos žemės kryžiaus ordino grandinė, Estija, 1999 m.
Išganytojo ordino Didysis kryžius, Graikija, 1999 m.
Nuopelnų ordino laipsnis – Grandinė, Italija, 1999 m.
Baltojo Erelio ordinas, Lenkija, 1999 m.
Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Malta, 1999 m.
Nuopelnų ordino Didysis kryžius, Vengrija, 1999 m.
Šlovės ordino Didysis kryžius, Kazachstanas, 2000 m.
Trijų žvaigždžių ordino grandinė, Latvija, 2001 m.
Prancūzijos Garbės legiono ordinas, Prancūzija, 2001 m.
Rumunijos Žvaigždės ordinas, Rumunija, 2001 m.
Šventojo Mešropo Maštoto ordinas, Armėnija, 2002 m.
Baltosios rožės ordino grandinė, Suomija, 2002 m.
Ordinas „Už ypatingus nuopelnus“, Uzbekistanas, 2002 m.
Vytauto Didžiojo ordinas su aukso grandine, Lietuva, 2003 m.
Baltosios žvaigždės ordino grandinė, Estija, 2004 m.
Izabelės Katalikės ordinas su grandine, Ispanijos Karalystė, 2005 m.
Vokietijos Federacinės Respublikos Nuopelnų ordino Didžiojo kryžiaus ypatingasis laipsnis, 2005 m.

Lietuvoje Valdas Adamkus buvo išrinktas Metų žmogumi net 4 kartus: 1998, 2002, 2004 ir 2005 metais!

Garbės daktaras

Valdas Adamkus yra Lietuvos, JAV ir Kazachstano universitetų garbės daktaras:
Vilniaus universiteto (1989 m.)
Indianos valstijos Šv. Juozapo koledžo (JAV, 1991 m.)
Nortvesterno universiteto (JAV, 1994 m.)
Kauno technologijos un

niversiteto (1998 m.)
Amerikos katalikiškojo universiteto (JAV, 1998 m.)
Lietuvos žemės ūkio universiteto (1999 m.)
Ilinojaus Technologijos instituto (JAV 1999 m.)
Astanos universiteto (Kazachstanas, 2000 m.) garbės profesorius
Čikagos De Paul universiteto (JAV, 2001 m.)
Lietuvos teisės universiteto (2001 m.)
Vytauto Didžiojo universiteto (2002 m.)
Lietuvos kūno kultūros akademijos (2004 m.)

UNESCO Geros valios ambasadorius žinių visuomenei

2003 metais Valdui Adamkui buvo suteiktas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei titulas. Šį titulą visame pasaulyje turi tik 36 asmenys, tad šį Valdo Adamkaus įvertinimą galima drąsiai vadinti visų Lietuvos žmonių apdovanojimu. Šį titulą Valdas Adamkus išnaudoja puoselėdamas Lietuvos ir kitų pasaulio šalių modernizavimo idėją.
“Antrieji namai”

Prezidentas Valdas Adamkus Čikagą laiko “antraisiais savo namais”, nes čia praleido apie pusę savo gyvenimo. Todėl į šį vėjuotą miestą jam visada malonu sugrįžti, nors paskutiniaisiais metais vis rečiau tokių galimybių atsiranda. Čikagoje Lietuvos Prezidentas bendrauja su draugais bei pažįstamais. Tačiau ir čia neišvenge oficialaus pobūdžio renginių. „Čikaga buvo mano gyvenimo dalis“ – sako Valdas Adamkus.

Žmonos biografija

Alma Adamkienė gimė 1927 metų vasario 10 dieną Šiauliuose.

Tėvas, Stasys Nutautas, buvo prekybininkas. Motina, Ona Soblytė-Nutautienė, talkino vyrui versle. Almos tėvas, gimęs 1899 metų kovo 8 dieną, mirė 1977 metais Čikagoje. Šimtmečio sulaukusi motina, gimusi 1904 metų birželio 29 dieną, gyvena drauge su Adamkais Vilniuje.

Sovietų kariuomenei 1944 metais verżiantis į Lietuvą, Nutautų šeima turėjo pasitraukti į Vokietiją. Vėliau, 1949 metais, jie persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas.
Alma Adamkienė Vokietijoje baigė Eikšteto gimnaziją, vėliau studijavo Erlangeno universiteto Filologijos fakultete, Bavarijoje.

1951 metais Alma iš

štekėjo už Valdo Adamkaus.

Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, Alma Adamkienė dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo kompanijoje. Nuo 1962-ųjų net dvidešimt penkerius metus ji vadovavo Adamkų įsigytai Tabor Farmos vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės centru. Čia daug metų vykdavo liberaliosios pakraipos lietuvių išeivių organizacijos „Santara-Šviesa“ suvažiavimai.

Labdaringa veikla

Dar 1997 metų rudenį vykstant Prezidento rinkimų kampanijai, Alma Adamkienė nusprendė, kad ir kaip baigtųsi rinkimai, ji Lietuvoje pradės labdaringą veiklą. 1998-ųjų sausio 4 dieną Valdą Adamkų išrinkus Lietuvos Respublikos Prezidentu, ponia Alma iš karto aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. 1999 metų kovo 17 dieną buvo įkurtas Almos Adamkienės labdaros fondas, kurio paskirtis – padėti vaikams.
Almai Adamkienei noras padėti kitiems – natūrali dvasinė būsena, lydinti ją visą gyvenimą. Matyt, tai paveldėta iš tėvų, labdara užsiėmusių prieškario Lietuvoje.

Politika

1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas.

1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje, telkdamas nuosaikiąsias vidurio politines jėgas.

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Pirmą kartą Lietuvos Respublikos Prezidentu Vladas Adamkus buvo išrinktas 1998 metais. Jį parėmė Centro Sąjunga. Šiais pareigas pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną. Taip pat tais pačiais metais Valdas Adamkus atsisakė JAV pilietybės.
Pirmosios kadencijos metu Valdas Adamkus įsipareigojo lietuvos piliečiams siekti trijų pagrindinių tikslų: laisvo žmogaus, atviros visuomenės, stiprios valstybės. Tuomet daugiausia dėmesio ir pastangų Prezidentas skyrė strateginiam tikslui – Lietuvos valstybės įsijungimui į šiuolaikinį Vakarų pasaulį. Iškeltus pagrindinius uždavinius per pirmąją savo kadenciją Valdas Adamkus įvykdė sekmingai.

2002 metais Valdas Adamkus iškėlė savo kandidatūrą antrai Prezidento kadencijai, tačiau antrajame rinkimų ture pralaimėjo Rolandui Paksui. Baigęs kadenciją, Valdas Adamkus išliko aktyvus vidaus ir užsienio politikos dalyvis, skaitė paskaitas tarptautinėse konferencijose.
2004 metais Lietuvos Respublikos Seimui Rolandą Paksą pašalinus iš Prezidento pareigų, Valdas Adamkus dar kartą iškėlė kandidatūrą rinkimuose į Prezidento postą.

2004 metų birželio 27 dieną Valdas Adamkus antrą kartą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Vieną didžiausių visuomenės autoritetų iškėlė opozicinė Liberalų ir Centro sąjunga, po pirmojo rinkimų rato jo kandidatūrą pareiškė remiančios opozicinė konservatyvi Tėvynės sąjunga ir valdančioji Naujoji sąjunga.
Kadangi šiandien Lietuva jau yra NATO ir Europos Sąjungos narė dėl didelių Valdo Adamkaus pastangų, Prezidentas kelia naujus tikslus – sukurti europietišką gerovę kiekvienuose Lietuvos namuose ir garantuoti, kad Lietuvoje neliktų pamirštų žmonių.

Pagalba kitoms valstybėms

Prezidentas Valdas Adamkaus tarpininkavo ir labai padėjo sprendžiant politinę krizę Ukrainoje. Taip pat Lietuva yra pasižadėjusi tarpininkauti Ukrainai, kai ji sieks tapti ES ir NATO nare.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus yra populiarus savo šalyje, gerai žinomas pasaulyje. Turime didžiuotis, jog Lietuva turi tokį energingą, protingą, daug gerų darbų nuveikusį Prezidentą! Tikėkimės, jog per likusius kadencijos metus Prezidentas įvykdys savo užsibrėžtus tikslus ir gyvenimas taps geresnis kiekvienam Lietuvos piliečiui.

Literatūros sąrašas:

1. www.adamkus.lt
2. www.google.lt
3. www.delfi.lt
4. www.elta.lt
5. www.wikipedia.org
6. www.bernardinai.lt
7. www.lrs.lt
8. www.slaptai.lt
9. www.super.lt

Leave a Comment