Trumpai apie Kiniją

Kinija-viena dižiausių pasaulio valstybių-yra Eurazijos žemyno piet-
ryčiuose ir pietuose.Jos plotas-9561 tūkstančių kvadr.km.Gyventojų skaičius
1209 mln.(1995 m.surašymo duomenimis).Sostinė- Pekinas.

Kinijos teritorija buvo apgyvendinta jau ankstyvajame paleolite.Iki
221-210 m.pr.m.e. tai buvo susiskaldžiusios savarankiškos valstybėlės.Šalį
sujungė ir centralizuotą imperiją įkūrė Cino karalystės valdovas Ing Džengas
titulavęsis imperatoriumi Cin Ši Cvang-di.Jis pradėjo naują Cinų dinastiją.
Jo laikais šiaurinių karalysčių apsaugines sienas pradėta jungti į vieną ištisinę
Didžiają kinų sieną.Pradėjo formuotis feodalinė sankloda.Imperatoriaus U.Di
laikais karavanų kelias.vadinamas Didžiuoju šilko keliu,sujungė imperiją su
Vidurio Azijos,Artimųjų Rytų šalimis.

Nuo pirmųjų mūsų eros amžių iki XIX a.5 dešimtmečio šalyje vieš-
patavo feeodaliniai santykiai ir stambioji žemėvalda

VIII a. Kinijoje prasidėjo išsivysčiusio feodalizmo laikotarpis.Augo
miestai,stiprėjo valstiečių vertimas baudžiauninkais,klestėjo amatai ir užsie-
nio prekyba.Tačiau visiškai suvienyti Kinijos nepavyko.XIII a.į Kiniją įsiver-
žę mongolai sugriovė krašto ūkį.sužlugdė kultūrą.1351-1368 metais Raudo-
nųjų kariumenės sukilimas likvidavo mongolų viešpatavimą.Vienas iš sukili-
mo vadų Džu Juan-džangas pradėjo mingų dinastiją.kuri viešpatavi iki 1644
metų.

16 amžiuje į Kiniją ėmė skverbtis europiečiai.Pirmiausia pasirodė
portugalai,po to atvyko misionieriai jėzuitai.

Po Mingų dinastijos nuvertimo , šalį pradėjo valdyti mandžiūrų
Cingų dinastija.Dalis žemvaldžių žemių atiteko imperatoriui ir mandžiūrų aris-
tikratijai.Mandžiūrų priespauda ilgam sustabdė Kinijos ekonominį ir politinį
vystymasi.

Nuo XIX a ikiXXa pradžios Kinijoje vyko užsienio valstybių įsiga-
lėjimas ir kapitalistinės sanklodos formavimasisi.Užsienio kapitalo skverbi-
mąsis pagreitino natūralaus ūkio irimą,padėjo įtraukti Kiniją į pasaulinę rinką,
tačiau kapitalistiniai gamybai vystytis trukdė dvarininkų feodalų žemėvalda,
pigių prekių antplūdis ir Cingų despotizmas.Kapitalistinė sankloda Kinijoje
susiformavo tik XIX a.pabaigoje.Pradėjo fo

ormuotis biržuazija ir proletariatas,
atsirado inteligentų.XIX a.pabaigoje atsirado revoliucinio demokratinio ju-
dėjimo užuomazgų.Kinijoje buvo steigiamos užsienio įmonės,užsienio kapi-
talas kontroliavo ištisas pramonės šakas,užsienio kariuomenė ir karo laivai
turėjo bazes svarbiausiuose centruose,kai kuriuose miestuose buvo užsie-
niečiams skirti rajonai, kuriuose negaliojo Kinijos jurisdikcija.Visdėlto ir to-
kiomis salygomis nacionalinė pramonė plėtėsi.Nacionalinių ir užsienio įmo-
nių steigimasis spartino proletariato augimą.

Didžioji Spalio revoliucija Rusijoje suaktyvino ir kinų revoliucinę
kovą. Kilo antiimperialistiniai judėjimai , pagreitinę marksizmo plitimą Kinijo-
je.1921 įskūrė Kinijos Komunistų partija (KKP).Kinijos vyriausybė užmez-
gė ryšius su KKP ir paprašė TSRS vyriausybės pagalbos.Masiniai antiimpe-
rialistiniai veiksmai peraugo į 1925-1927 m.Kinijos revoliuciją , kuri buvo
nuslopinta imperialistinių valstybių pagalba.Kinijoje sustiprėjo komunisto
Mao Dze-dungo ir jo šalininkų pozicijos.Susivienijus Kinijos vyriausybei
ir KKP konai prieš Japonų okupaciją 1945m.09.02 Konijos teritorija buvo
išvaduota. Čang Kai-ši vyriausybė , kuriai nepatiko demokratinių jėgų susti-
prėjimas poJaponijos pralaimėjimo,pradėjo Kinijos liaudies išsivadavimo
karą, kuuris baigėsi Kinijos Liaudies Respublikos (KLR)paskelbimu 1949 m.
spalio 1 dieną.

KLR vadovaijanti jėga KKP paskelbė,kad jos svarbiausisi uždavi-
nys yra sukurtisocializmą . TSRS pirmoji 1949.10.02 pripažino KLR.JAV
buvo priešiška KLR ir trukdė jai tapti SNO (Suvienytų nacijų organizacijos)
nare. Kinija buvo priimta į SNO tik1971 metais. Paskelbus KLR buvo lik-
viduotas stambusis kapitalas , sukurtas valstybinis sektorius,žemės ūkio
kooperatyvai.6-ojo dešimtmečio antroje pusėje KKP vadovaujama Mao
Dze-dungo paskelbė didžiojo šuolio ekonominę politiką(t.y. per penkmetį
pramonės gamybą padidinti6,5 o žemės ūkio-2,5 karto.Ši politika nusmuk-
dė Kinijos ūkį. Nuo7 -ojo dešimtmečio KKP stojo prieš taikų sambūvį, pra-
dėjo kištis į
kitų valstybių vidaus reikalus.Pradėjo siaurinti santykius ir su
TSRS.Maoistai suorganizavo ir “kultūrinę revoliuciją”.Pasitekę į pagalbą
kariuomenę, saugumo organus, jaunimo būrius represavo ir išžudė daug
savo valstybės veikėjų, tarnautojų, inteligentų.Kinijoje sustiprėjo Mao
Dze -dungo asmenybės kultas.Bandydama kištis į kitų šalių valstybinius rei-
kalus , Kinija pateko įtarptautinę izoliaciją.KKP ideologiniu pagrindu tapo
maoizmas.8-ajame dešimtmetyje , Kinijos vyriausybė, stengdamasi likvi-
duoti tarptautinę izoliaciją , normalizavo santykius su daudeliu besivystan-
čių valstybių.1972 netais Kinija palaikė diplomatinius santykius su81 pasau-
lio valstybe.1976.09.09. Mirus Mao Dze-Dungui KKP pirmininku tapo
Hua Go -fengas.Prasidėjo Mao Dze – dungo artimiausių bendradarbių ,
vadinamosios “keturių grupės” demaskavimas irprimetimas jiems visos
atsakomybės už užsienio ir vidaus politikos nesėkmes.

1978 metais į valdžią atėjo Deng Xiaopingas ir greitai ėmėsi vykdyti
ekonomines reformas.Jo veikla iš pradžių apsiribojo žemės ūkio reformomis.
Mėgstamiausias jo posakis buvo”Visai nesvarbu ar katė juoda ar balta,
svarbu kaip gerai ji gaudo peles.”Tai visiškas kontrastas Mao ideologijai,nes
jos pagrindinis šūkis buvo”Geriau raudonas negu patyręs.”Praktikoje tai
reiškė ,kad atsakingais buvo skiriami visiškai nekvalifikuoti ideologai.

1984 metais buvo pasirašytas Didžiosios Britanijos, kuriai tuo me-
tu atstovavo ministrė pirmininkė Margaret Thatcher ir Kinijos susitarimas
dėl Hong Kongo perdavimo Kinijai.Šis susitarimas žinomas kaip Jungtinė
deklaracija.Su Hong Kongo žmonėmis niekada nebuvo tartasi dėl jų atei-
ties.Dauguma žmonių , kurie padarė Hong Kongą tokiu koks jis yra dabar
buvo čia tik dėl to , kad jie vengė komunistų , o dabar jie privalėjo sugrįžti
į komunistinį valdymą.Ten gyvenantiems kiniečiams pasisekė , kad jie tu

uri
Britanijos pilietybę , nors jiems neleidžiama gyventi Britanijoje.

Paplitus ekoniminėms reformoms iškilo ir politinių reformų klausi-
mas , kurį išjudino TSRS ir rytų Europos įvykiai 1989 metų vasaros pra-
džioje prasidėjo masinės demonstracijos, kurias KP vadai įvertino kaip
smūgį jų galiai ir ėmėsi represijų.Žuvo daugiau negu200 taikių demonst-
rantų. Po šių įvykių reforma Kinijoje sustojo trejiems metams.Po Deng
Xiaopengo mirties1997.02.19 dieną oficialiai už valstybės vairo stojoJiang
Zemin.

Šiuo metu Kinija stengiasi įstoti į Pasaulio prekybos organizaciją.
Nors šių metų derybos rezultatų nedavė.Europos Sąjunga , viena iš svar-
biausių PPO narių, nori pasirašyti prekybos sutarį , kad Kinija galėtų
tapti 135 šios organizacijos nare.

Leave a Comment