Trumpa Hermano Hesės kūrybos apžvalga

Hermanas Hesė
(1877-1962)

Hermanas hesė gimė nedideliame Švarcvaldo miestelyje
Kalve.Tėvas- kilęs iš Estijos, motina – misionieriaus našlė.Hermano
vaikystė ir jaunystė praėjo Kalve.Jo tėvų namuose svečiuodavosi
įvairių rasių,tikėjimų ir tautybių žmonės ,keleiviai iš Rytų.Buvo žavi-
masi azietiška poezija,menu ir filosofija.
Hermano Hesės pasaulėjautos raida atsispindi jo kūryboje.
Jis yra intelektualiosios prozos kūrėjas.Jo kūriniai rodo , kad intelek-
tuali asmenybė nagali išvengti vidinių krizių. Autoriaus kūrinių centre
asmenybė, kuri negali pritapti visuomenėje, bet negali gyventi be jos.
Taip susidaro vidinė psichologinė drama , kurios pagrindinis teig-
ginys-“Žmogus turi būti savimi”.Svarbiausi romanai:”Žaidimas stikli-
niais karoliukais”,”Kleinas ir Vagneris”,”Paskutinė Klingzoro vasara”,
“Sidharta”,”Stepių viilkas”,”Narcizas ir Godmundas”.
Romane “Stepių vilkas” pagrindinio veikėjo Hario Halerio
tragediją nulemiatai, kad jo viduje trūksta harmonijos, o asmenybė
suskyla į nesutaikomas priešingybes.Romaną sudaro keturios dalys:
įžanga , Traktatas apie stepių vilką(labai jau keistas dalykas),lyriniai
intarpai – eilėraščiai,”magiškasis teatras.Šioje knygoje susiduria 2 am-
žių ir kultūrų sandūros:klasikinės kūrybos, kurią įprasmina Getės
poezija,Mocarto Haidno muzikiniai kūriniai ir, tuo metu kylanti, naujoji
Europos kultūra,pasireiškianti tranke kavinių muzika,šlageriais, masi-
niais pasilinksminimais, o kartais alkoholiu ir narkotikais.Autorius jų
nepropoguoja, bet pateikia jas kaip faktą.Haleris nepripažįsta mies-
čioniškos aplinkos ir tuštybės,ilgisi vienatvės ir “vilkiško gyvenimo”.
Jis mato vizijas irr haliucinacijas, kurios pavadintos “magiškuoju tea-
tru.Kūrinyje yra ir kitų veikėjų:Hermina, Marija, Pablas.Visi jie pasi-
reiškia vizijose.Realiausia yra hermina, kuri stengiasi padėti Hariui
atsikratyti vilkiško gyvenimo.Marija-tai mergina, išmokiusi Harį mylėti,
Pablas”Magiškajame teatre” tampa burtininku.padedančiu Hariui
suvokti tikrąsias gyvenimo vertybes:bet kokia prievarta yra svetima
žmogaus prigimčiai,žudydamas ki

itą,žudai pats save, net toks jaus-
mas kaip meilė gali nužudyti.
Šiame romane autoriui taip ir nepavyko rasti kelio, kuriuo eida-
ma intelektuali asmenybė galėtų pasiekti dvasinę ir vidinę harmoniją.
Ryžtingas Halerio žingsnis nuo vilko prie žmogaus, tai pakopa siekiant
vidinės harmonijos.
Hesės kūriniuose skamba dvibalsė gyvenimo melodija.Roma-
ne”Narcizas ir Auksaburnis” parodomi du kontrastingi psichologiniai
tipai, negalintys susi jungti į harmoningą asmenybę.Yra siūlomas iliu-
zinis susitaikymas, tačiau problema lieka.Jaunystė pakelia į orą, pa–
saulio valdovais-Auksaburniais, o nutupdo, geriausiu atveju, Narcizais.
“Sidharta”_ šis romanas apie išmintį ir tikėjimą.”Mano Go-
vinda”-, sako Hesės romano “Sidharta” pagrindinis herojus Sidharta
savo draugei,”išklausyk vienos mano minties:išmintis neperduodama.
Išmintis , kurią bando perduoti išminčius, visada panaši į kvailą pokštą.
Nejuokauju.Pasakau , ką suradau.Žinias galima perduoti, bet išmin-

Išmintis yra dorybė, kuri įgalina žmogaus praktinį protą viso-
kiomis aplinkybėmis skirti,kas yra tikrasis gėris, na ir rinktis tinkamas
priemones tam gėriui paasiekti.Pasaulis keliauja į savo galutinį tikslą-
tobulumą.Šis procesas vyksta vienoms būtims pasirodant, kitoms
išnykstamt, t.y. tobulesniems dalykams egzistuojant šalia mažiau to-
bulų.Žmonės, protingi ir laisvi,turi keliautiį savo galutinį tikslą- tobulumą.
“Demjanas” tai jaunystės istorija.apibendrinanti visos prieška-
rio jaunų intelektų kartos patyrimą-Personažo Emilio Sinclairio-asme-
nyje.Tai ne individualus. o bendras patyrimas , nestokojantis priešta-
ravimų bei mistinių nuotaikų.Pagrindinė temaSinclairio pasikeitimas
išsilaisvinant iš tėvo autoriteto. Iš vaikystės į suaugusiųjų pasaulį hero-
jų veda mįslingas ir mistiškas Demjanas, išpažįstantis dievo Abrakso
kultą.Romane parodoma, kaip sudūžta su karu susijusios iliuzijos
nes trokštamo atsinaujinimo karas neatnešė.
Pasakojimo pobūdžiu “Demjanas” novatoriškas kūrinys.

Bene žy

ymiausia Paulo Koelho knyga yra”Alchemikas”
Ši knyga anot anotacijos:”tai nuostabi filosofinė pasaka, dažnai lygi-
nama su Saint-Exupery ” Mažuoju princu” ir Richardo Bacho ” Džona-
tanu Livingstonu Žuvėdra”.Siužetas paprastas: piemenukas vargdienė-
lis Santjagas iš Ispanijos Andalūzijos susapnuoja sapną, kad kažkur
prie piramidžių Egipte yra užkastas lobis ir leidžiasi jo ieškoti.Lobio
ieškojimas virsta sielos paieškos kelione su laiminga pabaiga.Ši knyga
apie žmogaus svajas, siekius,drąsą,praradimus-graži,labai vaizdinga,
protinga,šilta.Šioje knygoje yra ryškus autoriaus požiūris.
Knyga turi būti skaitoma ne akimis, o širdimi.Ji išleista 45 pa-
saulio šalyse ir visur turėjo nepaprastą pasisekimą.Nors man “Mažasis
princas” patiko labiau, gal dėl to.kad jį skaitydama buvau dar vaikas
ir gyvenimas atrodė kitoks.

Leave a Comment