Testas. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis

Testas. Nacijų Europa. Lietuvių tautinis sąjūdis

1. Kaip buvo vadinamas Otas fon Bismarkas, kuris Vokietują bandė suvienyti kalaviju?

a) “Geležinis kancleris”b) “Geležinis kalavijas”c) “Otas fon kalavijas”

2. Kas įkūrė organizaciją “Jaunoji Italija” ?

a) Simonas Daukantasb) Dž. Garibaldis c) Dž. Madzinis

3. Kieno valdymo laikotarpiu Rusijoje buvo panaikinta baudžiava?

a) Aleksandro IIb) Vladiminro Iljičiaus Uljanovo (Lenino)c) I. Martovo

4. Kokios organizacijos propagavo žydų gryžimą į Palestiną?

a) “Siono mylėtojų”b) “Filaretų”c) “Angliakasių”

5. Kas buvo didžiausi Rusijos valdžios priešai?

a) Bažnyčios ir vienuolynaib) Nelegalūs lošimo namaic) Siono mylėtojai

6. Kokia buvo Rusijos socialinė struktūra XIX a. viduryje?

a) 1 % bajorų, 9 % miestiečių, dvasininkų, inteligentų, 90 % baudžianinkųb) 50 % bajorų, 50 % baudžiauninkųc) 45 % inteligentų, 5 % bajorų, 50 % baudžiauninkų

7. Kur išėjo pirmasis lietuviško laikraščio “Aušra” numeris?

a) Tilžėjeb) Ragainėjec) Karaliaučiuje

8. Kokiu laikotarpiu buvo draudžiama spausdinti ir įvežti lietuviškas knygas lotynišku raidynu?

a) 1864 – 1904 m.b) 1883 – 1886 m.c) 1889 – 1804 m.

9. Kada buvo panaikintas lietuviškos spaudos draudimas?

a) 1904 m.b) 1918 m.c) 1886 m.

10. Kada ėjo laikraštis “Aušra”?

a) 1883 – 1886 m.b) 1889 – 1905 m.c) 1864 – 1904 m.

11. Kada ėjo laikraštis “Varpas”

a) 1889 – 1905 m.b) 1889 – 1900 m.c) 1886 – 1898 m.

12. Kada galutinai suvienyta Italija?

a) 1870 m.b) 1880 m.c) 1890 m.

13. Kada įstegta Lietuvos demokratų partija?

a) 1902 m.b) 1904 m.c) 1903 m.

14. Kuriais metais vyko Vokietijos ir Prancūzijos karas?

a) 1870 m.b) 1867 m.c) 1956 m.

15. Kas ragino Vokietiją suvienyti kalaviju?

a) Otas fon Bismarkasb) Dž. Garibaldisc) Dž. Madzinis

16. Kas buvo italų “Risorgimento” (atgimimo) pradininkas?

a) Dž. Madzinisb) K. Kavūrasc) K. Meternichas

17. Kas vadovavo partizanų būriams, kovojusiems prieš austrus?

a) Dž. Garibaldisb) Juozapas Ic) F. Vilhelmas

18. Kas buvo Leninas?

a) Rusasb) Lenkasc) Gudas

19. Kur 1899 m. Buvo išspausdinta V. Kudirkos “Tautiška giesmė”, vėliau tapusi Lietuvos himnu?

a) “Varpe”b) “Aušroje “c) “Žemaičių prietėliuje”

20. Kas 1903 m. Buvo tituluojamas žydų karaliumi?

a) T. Herclisb) L. Pinkserisc) Muravjovas skalikas