rasynis

Rašinys

Sovietų valdžia kovojusi prieš partizanus. Ėmėsi pačių ryžtingiausių ir įvairiapusiškiausių priemonių.

Prasidedant žiemai, kuri apsunkins gaujų veiklą ir sudarys sunkesnes sąlygas jų gyvavimui, sovietų valdžia pasirišta visokeriopai išnaudoti suduodant lemiamą smūgį nacionalistiniam pogrindžiui ir jo ginkluotoms gaujoms. Šiomis sąlygomis kartu su nepaliaujamomis aktyviomis operatyvinėmis ir karinėmis MVD-MGB operacijomis svarbios yra priemonės, dezorganizuojančios gaujas, raginančios savanoriškai pasiduoti, demaskuojančios fašistinio banditizmo Lietuvoje esmę, prigimtį ir kilmę, kompromituojančios banditus ir jų vadeivas gyventojų akyse.

Apylinkių gyventojų susirinkimuose, aptarinėjami einamieji įvykiai, partijų bei vyriausybių sprendimai, deemaskuoti provokacinius nacionalistinio pogrindžio ir gaujų prasimanymus, parodyti banditizmo beperspektyviškumą ir jo pražūtingumą. Tokiuose susirinkimuose organizuoti legalizavusiųjų banditų pasisakymus, demaskuojančius banditus ir jų žvėriškumus. Aiškinti piliečiams, jog banditai bauginimais į savo nusikalstamą veiklą įtraukia neatsparius gyventojus, versdami juos talkininkauti, slapstyti bandytus bei pan., ir kad tokie asmenys, jeigu praneš apie tai , nebus traukiami atsakomybėn. Skelbiama kompromituojanti medžiaga apie vadeivas, bei aktyvius jų narius, demaskuoti juos kaip tėvynės ir lietuvių tautos išdavikus, aktyvius fašizmo talkininkus. Apskričių komitetų sekretoriams ir partiniams organizatoriams, apskričių irr valsčių vykdomųjų komitetų pirmininkams-kalbėti su besislapstančių banditų bei nelegalų šeimų nariais ir jų giminaičiais, turintiems įtakos besislapstantiems, kad paveiktų juos pasiduoti valdžiai. Nepadarius ypač sunkių nusikaltimų banditus ir jų talkininkus, kad jie, kalbėdami piliečių susirinkimuose, demaskuotų gaujų vadeivas bei da

alyvius. Nuolat banditų bei nelegalų giminaičius norint išgauti jų sutikimą paveikti gaujose esančius savo artimuosius pasiduoti valdžiai, įteikti jiems legalizuotis kviečiančius laiškus. Išleisti atskirais lapeliais legalizavusiųjų banditų grupių ir pavienių vadeivų atsišaukimus, kviečiančius gaujų dalyvius savanoriškai pasiduoti valdžiai. Suaugusių šeimų narių, ypač vyrų, areštas, kad jie neišeitų į gaujas. Kovoje su ginkluotu nacionalistiniu pogrindžiu sėkmingai naudotos agentūrinės-kovinės grupės, kurios buvo pristatomos kaip gaujų dalyviai ar užsienio žvalgybų agentai. Agentūrinės-kovinės grupės, judėdamos numatytu maršrutu, užmegzdavo kontaktus su veikusiomis gaujomis. Smulkios banditų grupės buvo likviduojamos iš karto. Kitais atvejais agentūrinė-kovinė grupė įsiliedavo į gaują, o po to susiklosčius palankioms aplinkybėms, sučiupdavo banditus gyvus, ginkluoto pasipriešinimo atvejais-sunaikindavo.Be gaujų likvidavimo, agentūrinės-kovinės grupės sėkmingai atskleisdavo pogrindžio vadeivų kėslus, gaujų priedangos vietas, jų pagalbines bazes ir ryšio su kiitomis gaujomis kartais ir su užsienio lietuvių buržuazinės nacionalistinėmis organizacijomis kanalus.
Taip sovietų valdžia kovojo prieš partizanus Lietuvoje. Kurie taip stengėsi išsigalėti.

Leave a Comment