Rašomasis darbas 3g kl.

Rašomasis darbas 3g kl.
Viduramžiai Europoje ir Lietuvoje

1.Viduramžiais cechai:

a) gynė nuvaromų nuo žemės valstiečių interesus., b) mažino tarp amatininkų konkurenciją.,

c) organizavo samdomųjų darbininkų profsąjungas, d) skatino pirklių jungimąsi į kompanijas.

2.Kuris iš šių reiškinių nėra būdingas Europos viduramžiams?

a) arabų skverbimasis į Europą, b)Feodalinių santykių formavimasis,

c)gotikos atsiradimas, d)krikščionybės plitimas.
3. Kuriame variante išvardyti LDK didieji kunigaikščiai, valdę tik XIV amžiuje?

a) Algirdas, Mindaugas, Jogaila, Kęstutis b) Jogaila, Kęstutis, Švitrigaila, Gediminas,

c) Gediminas, Jogaila, Algirdas, Kęstutis d) Kazimieras, Vytautas, Jogaila, Algirdas.

4.Kuriame variante abu teiginiai apie Mindaugo valdymą yra teisingi?

a) Li ietuva paskelbta karalyste, pradėta ekspancija į rusų žemes,

b) Priimtas krikštas, sustabdyta vikingų agresija,

c) Sukurta Lietuvos valstybė, pradėtos kovos su švedais,

d) Žemaitija atiduota Ordinui, įteisinta baudžiava.

5. Kaip vadinamos bažnyčių turtų perdavimas valstybei arba pasauliečiams?

a) kooperacija, b) rekonkista, c) restauracija, d) sekuliarizacija.
6. Kurioje eilutėje visos išvardytos sąvokos yra būdingos viduramžių Lietuvos istorijai?

a) alodas, cechas, manufaktūra., b) činčas, buržuazija, laukininkas.,

c) etmonas, unija, klasicizmas., d) kancleris, unija, dinastija.

7. Pagal 1387 metų Jogailos privilegiją Lietuvos bajorai?

a) atleisti nuo karo tarnybos., b) atleisti nuo piniginių mokesčių valdovui.,

c) įgijo teisę iš bažnytinių že emių rinkti dešimtinę., d) įgijo teisę laisvai valdyti tėvonines žemes.

8. 1569 m. sudarius Liublino uniją:

a) LDK teritorija išsaugojo atskirumą, b) nustojo galioti lietuviški pinigai,

c) panaikintos LDK centrinės valdžios institucijos, d) valdovai rinkti tik iš Jogailaičių dinastijos.
9. Pasirinkite teisingą chronologinę tvarką.

1. Didysis tautų kraustymasis.

A 1,2,3,4

2. Frankų imperijos susikūrimas. B 2,1,3,4

3. Lietuvos valstybės (didžiosios kunigaikštystės) susikūrimas. C 3,1,2,4

4. Didžiojo kunigaikščio Vytauto valdymas. D 2,3,1,4

10. Kuriame iš variantų teisingai nurodytos gentys, XIII a. gyvenusios dabartinėje Lietuvos teritorijoje?

a) estai, kuršiai, sėliai, žiemgaliai.

b) jotvingiai, latgaliai, prūsai, žiemgaliai.

c) jotvingiai, lyviai, prūsai, sėliai.

d) kuršiai, sėliai, skalviai, žemaičiai.

Rašomasis darbas 4 g kl
Viduramžiai Europoje ir Lietuvoje

1. Šventąją Romos imperiją įkūrė:
a) bizantiečiai, b) etruskai, c) romėnai, d) vokiečiai.
2. Mindaugo krikštas nelaikomas Lietuvos krikštu, nes :
a) Mindaugas nebuvo pripažintas Lietuvos valdovas.,
b) Mindaugo krikštas neįgijo tarptautinio pripažinimo.,
c) Mindaugo krikštas neturėjo tęstinumo.,
d) Mindaugo santuokos nepripažino Romos popiežius.

3. Lietuvos vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta:
a) I amžiuje., b) IX amžiuje, c) XI amžiuje, d) XIII amžiuje.

4. Kuris iš šių reiškinių būdingas vėlyvųjų viduramžių Europai?
a) cechų atsiradimas,
b) klasicizmo meno suklestėjimas,
c) knygų spausdinimo išradimas,
d) pirmųjų universitetų atsiradimas.

5. Kuriame variante išvardintos Lietuvos krikšto datos:
a) 1219m, 1377m, 1401m.,
b) 1236m, 1385m,1410m,
c) 1251m,1387m,1413m,
d) 1253m,1387m,1422m.

6. Jogailai valdant LDK:
a) bajorų dv varuose atlikta valakų reforma,
b) Livonija prijungta prie LDK,
c) Paaštrėjo religiniai santykiai tarp katalikų ir protestantų,
d) Pradėjo formuotis visuomenės luominė struktūra.

7. Kuris iš šių reiškinių būdingas XIV amžiaus LDK?
a) galutinai nugalėtas Livonijos ordinas,
b) įkurta pirmoji mokykla,
c) įkurta vyskupystė Žemaitijoje,
d) Žemaitija pažadėta atiduoti Ordinui.

8. Kurioje eilutėje visi išvardyti fakultetai veikė Europos viduramžių universitetuose?
a) fizikos, medicinos, filosofijos, teologijos,
b) gamtos mokslų, matematikos, filosofijos, teologijos,
c) medicinos, teisės, filosofijos, teologijos,
d) teisės, gamtos mokslų, filosofijos, teologijos.

Rašomasis darbas 3g klasei I variantas
Seniausios civilizacijos

1. Senajame testamente atsispindi:
a) budizmo plitimo Indijoje istorija,
b) islamo įsigalėjimo Artimuosiuose Rytuose istorija,
c) pirmųjų krikščioniškųjų bendruomenių istorija,
d) senovės žydų gyvenimo istorija.

2. Skaičiavimo principą, pagrįstą še

ešiasdešimtaine sistema, išrado:

a) egiptiečiai, b) babiloniečiai, c) finikiečiai, d) šumerai.

3. Judaizmas tiesioginę reikšmę turėjo:
a) dekalogo priesakų plitimui,
b) Gilgamešo epo sukūrimui,
c) Ozirio kulto Rytuose plitimui,
d) Romos imperatoriaus kulto įtvirtinimui.

4. Pirmosios krikščioniškosios bendruomenės Romos imperijoje greitai plito, nes:
a) atsisakė monoteistinio tikėjimo,
b) buvo atviros visiems visuomenės sluoksniams,
c) paklusniai aukojo imperatoriams aukas,
d) parėmė romėnų priešinimąsi islamui.

5. Kada buvo sukurtas raštas?

a) V tūkst. Pr Kr. b) IV tūkst.pr.Kr. c) II tūkst. PR. Kr. d) Itūkst. Pr kr.

6. Indo civilizacijai apibūdinti tinka šios sąvokos (išrink):

a) varnos, b) Cino imperija, c) Ramajana, d) konfucionizmas, e) kšatrijai.

7. Kuo reikšmingas Egipto istorijai Rozetės akmuo?
a) suteikė žinių apie Egipto religiją,
b) padėjo iššifruoti hieroglifus,
c) suteikė žinių apie egiptiečių buitį.

8. Užbaikite sakinius:
a) Pirmoji pasaulyje monoteistinė religija.....
b) Kinų raštas vadinosi...
c) Žydų tautos protėviu laikomas...
d) Indijoje gimusi, tačiau nepaplitusi religija...

9. Žymiausi Šumerų miestai:
a) Memfis, b) Urukas, c) Ūras, d) Tėbai, d) Harapa, e) Nipūras.

10. Pirmieji egiptologai:
a) Herodotas, Menatonas, Šampoljonas.,
b) Menatonas, Napoleonas Bonapartas, Šampoljonas.,
c) Herodotas, Echnatonas, Karteris.

Leave a Comment