Prezidento V.Adamkaus biografija

Valdas Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune tarnautoju šeimoje. Lanke Jono Jablonskio pradžios mokyklą, mokesi Kauno “Aušros” gimnazijoje. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Vokietijoje Valdas Adamkus baigė lietuvių gimnaziją, įstojo į Miuncheno universitetą, Gamtos fakultetą. 1949 metais atvyko gyventi į JAV. Iš pradžiu Valdas Adamkus dirbo darbininku automobiliu daliu gamykloje Čikagoje. Vėliau – braižytoju vienoje inžinerijos firmoje. 1960-aisiais baigė Ilinojaus universitetą, įgijo statybų inžinieriaus specialybę. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jis buvo pakviestas dirbti i kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalines valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agenturą. Vadovavo aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, veliau buvo paskirtas penktojo regiono (Vidurio Vakaru) Aplinkos apsaugos agenturos administratoriaus pavaduotoju. 1981 metais Valdas Adamkus tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agenturos administratoriumi. Valdas Adamkus buvo aktyvus sporto veiklos dalyvis ir organizatorius. 1948 metais Vokietijoje įvykusioje Pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. Buvo Vyriausiojo fizinio auklėjimo ir sporto komiteto generaliniu sekretoriumi ir pirmininku. 1951 metais Valdas Adamkus įsteigė JAV lietuvių akademinį sporto klubą “LITUANICA”. Valdas Adamkus buvo Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 metais, organizacinio komiteto pirmininkas. 1958-65 metais Valdas Adamkus buvo “SANTAROS – ŠVIESOS” federacijos – liberalios krypties išeivijos visuomeninės organizacijos, paskelbusios šūkį “Veidu į Lietuvą”, vicepirmininkas, o 1967 metais – šios organizacijos pirmininkas. Valdas Adamkus rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-64 metais buvo Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tarybos (LB) narys, Centro Valdybos vicepirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) narys. Nuo 1972-ųjų metų Valdas Adamkus kasmet, o kartais keletą kartų per metus atvykdavo į Lietuvą. Valdas Adamkus skatino ir rėmė vandenvalos įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga. Būdamas JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatoriumi, Valdas Adamkus organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV. Visokeriopai bendradarbiavo su Vilniaus universitetu, jo bibliotekai padėjo įsigyti naujausią mokslinę literatūrą.

1993 metais Valdas Adamkus buvo kandidato į Lietuvos Respublikos prezidentus Stasio Lozoraičio rinkimų kampanijos vadovas. 1996 metais Valdas Adamkus aktyviai dalyvavo Lietuvos Seimo rinkimų kampanijoje telkdamas nuosaikiųjų vidurio jėgų bloką. 1998 metais Valdas Adamkus buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu penkerių metų kadencijai. Pareigas pradėjo eiti 1998 metų vasario 26 dieną. 1989 metais Valdui Adamkui suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas. Indianos ir Ilinois universitetai suteikė garbės daktaro vardus už nuopelnus išvalant Didžiuosius ežerus ir kitus darbus aplinkosaugos srityje. 1988 metais Valdui Adamkui suteiktas Tarptautinis gamtosauginis apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus tarptautineje arenoje. Valdas Adamkus apdovanotas JAV aplinkos apsaugos agentūros Aukso medaliu už ypatingus nuopelnus tarnyboje bei JAV prezidento apdovanojimu už pasižymėjimą tarnyboje.

Alma Adamkienė

Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė Edmundo Paukštės nuotrauka (žurnalas “Laima” Nr.15, 1997 gruodis) Alma Adamkienė gimė 1927 metų vasario 10 dieną Šiauliuose. Jos tėvas – Stasys Nutautas – gimęs 1899 metų kovo 8 dieną buvo prekybininkas, motina – Ona Soblytė-Nutautienė – gimusi 1904 metų birželio 24 dieną, talkino vyrui versle. 1944 metais Nutautų šeima, o kartu su jais ir Alma, pasitraukė į Vokietiją, vėliau – 1949 metais – į Jungtines Amerikos Valstijas. Mokėsi Eikšteto gimnazijoje Vokietijoje, vėliau studijavo filologijos fakultete Erlangeno Universitete, Bavarijoje. 1951 metais Alma ištekėjo už Valdo Adamkaus. Atvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo plieno gamyklos laboratorijoje laborante, vėliau draudimo kompanijoje. Nuo 1962 metų, net dvidešimt penkerius metus, vadovavo įsigytai Tabor Farmos vasarvietei. 1998-ųjų sausio 4 dieną Valdui Adamkui tapus Lietuvos Respublikos Prezidentu, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, didelį dėmesį skirdama vaikų namų auklėtinių globai, paramai našlaičiams ir vaikams su negalia.