Pramones perversmas

Pramonės Perversmas.

Tai XVIII a. Vid. 8 deimtm. Pasikeitimas pramonėje, kai nuo rankų darbo pereita prie mašinų ir nuo manufaktūrų prie fabrikų.
Padidėja gamyba ir prekyba. Atsiranda nauji įrengimai, tiesiami geležinkeliai, auga pramenės miestai. Pirmiausiai įvyxta Anglijoje, po to JAV ir jau vėliausiai Prancūzijoje (dėl Bonaparto karų).
Pramonės perversmas pakeitė visuomenę. Pagrindinės gyventojų klasės tampa buržuazija (kapitalistai) – fabrikų sąvininkai ir samdomi darbininkai. Kapitalistai būdami ekonomiškai stiprūs siekė turėti ir politinių teisių (rinkimo teisių). Jie taip pat reikalavo, kad valdžia nevaržytų gamybos ir prekybos). Darbininkai neturėdami jokios nuosavybės priversti pardavinėti darbo jėgą. Darbo sąlygos ir padėtis buvo baisi (12-18 valandų darbo trukmė, menkas atlyginimas, jokių saugos technikos garantų darbe, sąvininkų savivaliavimas). Moterų ir vaikų darbas buvo pigesnis ir savininkams naudingesnis, nes jiems nereikėjo daug fizinės jėgos prižiūrint mašinas.
XIXa. Pradžioje prasideda darbininkų judėjimas, nukreiptas prieš kapitalistus. Pirmasis luditų judėjimas Anglijoje. Luditai – mašinų daužytojai.
Atsiranda profesinės sąjungos – tredjunionai. Anglijoje įkuriama pirmoji pasaulyje tarptautinė darbininkų organizacija – čartistų organizacija. Įkurta 1832m.
XIXa. Vidury atsiranda pirmosios socialinës teorijos kaip pagerinti darbininkø padëtá (ssocialistinës teorijos). Pirmieji teorijø kûrëjai prancûzai: Sen-Simonas, Furje, Ovenas, Blanki, Prudonas. Jie skelbë:
1. Panaikinti turtinæ nelygybæ.
2. Sulyginti vyrø ir moterø teises.
3. Likviduoti klasinius skirtumus.
4. Panaikinti privatinæ nuosavybæ
Prudonas buvo anarchizmo pradininkas (kaip ir Melje Ðvietimo epochoje)
Bet visos ðios teorijos buvo utopinës ir nebuvo ágivendintos.
Ðias teorijas XI

IXa. Vid. Keièia Marksizmas. Tai Markso ir Engelso sukurtas mokymas apie komunistinës visuomenës sukûrimà. Ði teorija pranoko iki tol buvusias teorijas ir buvo ágivendinta praktikoje.
1848m. iðeina Komunistø partijos manifestas. Jame buvo skelbiama:
1. Kapitalistinë santvarka bus nuversta samdomøjø darbininkø.
2. Revoliucija turi ávykti vienu metu visose Europos ðalyse.
3. Bus panaikinta privatinë nuosavybë
4. Iðnyx turtiniai skirtumai
5. Iðnyx religija
6. Taip pat nebebus tautiniø prieðtaravimø
7. Þemëje vieðpataus taika
8. Visi bus laisvi.
Markso ir Engelso teorijà vystë Leninas. 1864m. buvo ákurta I tarptautinë darbininkø organizacija “Internacionalas”.

Leave a Comment