Pažadėtosios žemės tauta. Finikiečiai. Hetitai. Indo civilizacija. Senovės Kinija

Hebrajų istorijos schema:

Judaizmo principai:1. Dievo Jahvės garbinimas.2. Laikymasis 10 Dievo įstatymų.3. Būtinų švenčių šventimas.

Pascha- kuomet prisimenama kaip Dievas padėjęs žydams išeiti iš Egipto nelaisvės.

4. Manymas, kad Dievas žydus pasirinkęs išrinktąja tauta; žydai turi gyventi pagal TALMUDĄ.

Talmuda- tai Biblijos (ST) priedas, pamokymų rinkinys.

Žydų apeigos vyksta SINAGOGOSE, kuriose vadovauja kunigai, vadinami RABINAIS. Griežtos centralizacijos nėra.

10 Dievo įstatymų galima analizuoti pagal tokius kriterijus:1. 1-5 įsakymai reikalauja besąlygiškai garbinti Jahvę.2. Likusieji 6-10 apima etinę sritį.

Senojo testamento struktūra:1. Nuo pasaulio sukūrimo iki nuopuolio.2. Skirta Dievo santykiams su išrinktąja žydų tauta per Mozę.3. Žydų situacija po jų valstybių žlugimo ir po vergijos, bei pačio Mesijo laukimas. Pasakojimai apie žymius asmenis (Abraomą, Jokūbą, Mozę ir kt.)

Ryšiai su krikščionybe:1. Judaizme Sinagoga, o krikščionybėje bažnyčia.2. Abi religijos monoteistinės.3. Judaizmo religijoje rabinai, o krikščionybėje- kunigai.4. Judaistai dar laukia Mesijo, o krikščionys jau sulaukė.5. Šventės panašios, tačiau apeigos skiriasi. Panašumai tik smilkalai, žvakės, giesmės, žodžiai ,,amen” ir ,,Aleliuja”.6. Senąjį testamentą pripažįsta abeji, o Naująjį testamentą tik krikščionys.

Senojo testamento knygos skirstomos taip:I. Istorinės knygos (nuo nuopuolio iki atpirkimo išvakarių).II. Išminties knygos (moralės nuostatai ir religinė doktrina).III. Pranašų knygos (jose skleidžiama Mesijo laukimo viltis).Su savo kroviniais laivais ir juos lydinčiomis karo galerijomis, kurios, beje, yra jų išradimas, finikiečiai tampa didžiausiais pasaulio jūreiviais.

HETITAI

Hetitų civilizacija yra svarbi tuo, kad ji buvo jungianti grandis tarp senovės Rytų civilizacijų ir Egėjo bei Heleninės civilizacijos (graikų). Hetitų civilizacijos pėdsakų reiktų ieškoti šių dienų centrinėje Turkijoje. Hetitų valstybė įsikūrė 1800m. pr. Kr. Joje buvo mažai upių, bet daug rūdos. Galbūt tai ir lėmė, kad hetitai vieni pirmųjų išmoko lydyti geležį ir ją pritaikyti, išrado ratą, ir todėl sukūrė lengvą kovos vežimą. Naudojamas arklys. Žinomas hetitų teisynas. XV-XIVa. pr. Kr. Čekų mokslininkas B.HRONZAS iššifravo hetitų raštą. Hetitų sostinė buvo CHATUŠAS. Buvo kariaujama su Egiptu dėl asirijos. Maždaug 900m. pr. Kr. Hetitai išnyksta iš istorijos arenų.

FINIKIEČIAI

III tūkst. pr. Kr. Pradžioje, srityje, į kurią šiandien įeina Sirija, Libanas ir Izraelis, įsikuria neaiškios kilmės semitų tauta. Ji verčiasi avių auginimu ir žemdirbyste, ima prekiauti. Taigi į istoriją įžengia finikiečiai. Jūros pakrantėje pastatomi didžiuliai miestai: Biblas, Beritas (Beirutas), Tyras ir Sidonas: kiekvienas jų turi uostą ir kaip tikri valstybės miestai valdo kaimynines sritis.IXa. pr. Kr. Finikiją pavergia asirai ir būtent tada, 814m., Tyro miestas įkuria didžiausią Tunise finikiečių koloniją Kartaginą.339m. Finikiją nukariauja persai, o po 333m. ją visą praryja Aleksandro Makedoniečio imperija. Romėnai susiduria su Kartagina ir kyla prūsų karai, kurie baigiasi visišku finikiečių kolonijos sunaikinimu. 146m. pr. Kr. Romai priklauso visa jūra. Finkiečiai pasisavino mesopotamiečių raštą ir sudarė iš jo 22 priebalsių abėcėlę. Pagrindiniais šaltiniais apie šią jūrų tautą lieka archeologiniai dokumentai, nes graikai ir romėnai savo raštuose apie juos pripaistė nebūtų dalykų.

Finikiečių išradimai:1. Skaidrus stiklas.2. Purpuriniai dažai.3. Fonetinis alfabetas, davęs pradžią graikų, lotynų, žydų ir kt.

Miestą sudarydavo konfederacijos- finikiečiai neturėjo konkrečios valstybės.

SIRIJOS CIVILIZACIJA: FINIKIEČIAI IR ŽYDAI

Mūsų nagrinėtos senovės žydų ir finikiečių civilizacijos priklauso stambesnei Sirijos civilizacijai. Vadinasi šios civilizacijos yra dukterinės Sirijos civilizacijos atžvilgiu. Kai kurie mokslininkai teigia, kad Sirijos civilizacija yra tarpinė tarp Egipto ir Mesopotamijos. Šioje civilizacijoje seniausias miestas yra JERICHONAS, kitas miestas EBLOS, kuriame aptikta 15 tūkst. dantiraščio molinių lentelių archyvas. Trečias miestas UGARITAS, kuris buvo stambus prekybos centras, vėliau sugriautas žemės drebėjimo. Tai buvo pirmasis MEGAPOLIS.

INDO IR DUKTERINĖ INDŲ CIVILIZACIJOS

Pirmieji gyventojai prie Indo upės atsikėlė apie 6500m. pr. Kr. Civilizacija yra žinoma iki apytiksliai 2500m. pr. Kr. Čia iškyla pirmieji miestai HARAPA ir MOHENDŽO DARAS. LOTALAS yra laikomas vienu seniausių pasaulio uostų.

To meto rašto sistema nėra iššifruota. Apie 1500m. pr. Kr. Ši civilizacija žlunga ir atsikelia arijų gentys, kurios kuria sukterinę indų civilizaciją. Arijai susimaišę su vietiniais gyventojais davė indoeuropiečių masę iš kurios kilo beveik visos šių dienų Europos tautos. Karingi arijai sukūrė savitą kultūrą ir turėjo kalbą, kuri vadinasi SANSKRITAS (lietuvių kalbą yra išlaikiusi archajiškiausią (seniausią) formą artimą Sanskritui). Vėliau kraštą užkariauja persai (512m. pr. Kr.), o po 200m. Aleksandro Makedoniečio graikai.

Indų civilizacijoje yra keletas garsių valdovų:MAURJA- išstumia graikus (IIIa. pr. Kr.) ir suvienija Indiją. Jo anūkas AŠOKA (valdęs 273-236m. pr. Kr.) yra laikomas veinu teisingiausių pasaulio valdovų, kurių kada nors yra buvę. Jis taip rūpinosi pavaldiniais, kad statė ligonines, namus, tiesė kelius, organizavo viešus teismus ir atsisakė brangiai kainuojančių pokylių ir mėsos (prasidėjo vegetarizmas).

Indų civilizacijoje žinomos dvi religijos.1. INDUIZMAS. Ši religija atsirado Indojoje prieš 5000m. Ji yra viena seniausių pasaulio religijų. Induizmas neturėjo kokio nors vieno pradininko, ji pamažu išaugo iš senųjų tikėjimų. Išpažįstantys induizmą tiki, kad žmonės turi sielą, kuri mirus kūnui ne miršta, o pereina į kitą kūną. Žmonės, kurie gyveno teisingai ir dorai, po mirties persikūnija ir atgimsta kaip aukšesnė būtybė. Gyvenusieji nedoraiatgimsta kaip gyvūnai ar vabzdžiai. Galima išvengti persikūnijimo, jeigu kaskart gyvendamas tobulėji. Tai vadinama mokšos būsenos siekimu. Visi indai jau gimsta priklausydami savai kastai, arba grupei, krui nulemia jų padėtį visuomenėje. Skirtingų kastų žmonės gali bendrauti ir tuoktis tik pagal griežtas taisykles. Šiandien visame pasaulyje yra apie 660 milijonų induistų. Daugiausia jų gyevna Indijoje ir Rytų Afrikoje. 2. BUDIZMAS. Jos kūrėjas princas GAUTAMA. Stebėdamas gyevnimą jis suvokė, kad žmogų nuolat lydi kančia ir, kad gyvenimas yra netobulas, todėl jis pradėjo manyti, kad pradinis kelias norint sumažinti kančias yra troškimų atsisakymas. Išganymą turi pasiekti pats žmogus ir žmogaus tikslas yra NIRVANA. Tai yra tobula būsena, kada troškimai nustoja egzistuoti. Žmogus yra pajungtas bendram kosmoso ciklui, tačiau jis netobulas, todėl žmogaus siela reinkarnuojasi- po mirties pereina į tobulesnį arba netobulą kūną (tačiau siela amžina). Tą perėjimą lemia karma- žmogaus poelgių visuma. Norint išsivaduoti iš kančių ir siekti Nirvanosreikia teisingo tėkėjimo, suvokimo, veikimo ir t.t…

Indų civilizacijos pasiekimai:1. “0” įvedimas matematikoje.2. Šachmatai.3. Sanskrito kalba.

SENOVĖS KINIJA

Kinijos civilizacija dar vadinama geltonosios upės civilizacija. Žmonės čia apsigyveno IV-III tūkst. pr. Kr. Kinijos civilizacija dėl nuotolio rytuose gyvavo ilgiausiai. Manoma, kad JU DIDYSIS apie 2200m. pr. Kr. Suvienijo Kiniją. Vėliau valdė įvairios dinastijos:1. SIA2. ŠANGO3. DŽOU4. CINU (iš jos China)5. CHANU Manoma, kad aukso amžių Kinija pasiekė valdant DŽOU dinastijai (XII-VIIIa. pr. Kr. ). Po to sekė krašto susiskaldymas maždaug į 11 valstybėlių, tačiau Kinija vėl buvo suveinyta CINU. Vadinamuoju tamsos laikotarpiu 220-589m. vėl prasideda valstybės skaidymasis ir klajoklių gentys skverbiasi į Kiniją.

Kultūros pasiekimai:1. Kinų raštas- specifiniai hieroglifai.2. Irigacinė žemdirbystė.3. Begėjimas lydyti metalus, bronzos naudojimas.4. Vėliau kinai išranda šilką, popierių. Taip pat komposą, paraką, seismografą, porcelianą. Pastaruosius europiečiai turėjo išrasti iš naujo.5. Rašalas.6. Presas.Konfucijaus mokymas (KONFUCIONIZMAS)

Specifinės kiniečių religijos tuo metu nebuvo, jos vietą užėmė Konfucijaus mokymas. Konfucijus gyveno VI-Va. Pr. Kr. ir jo idėjos darė didelę įtaką kinams. Konfucijaus mokymo esmė yra dorovės sistema, kuri remiasi paklusnumo kierarchija (pvz.: moteris turi paklusti vyrui, pilietis valstybei, vaikai- tėvams ir t.t…) Konfucijus taip pat grindė savo tiesas panašiai kaip buda. Jis pripažino kosmoso pradą ir, kad dangaus jėgos yra labai svarbios formuojant patį žmogų. Konfucijaus pasekėjai siekė ištobulinti žmogų per etikos arba doros normas. Kadangi žmogus dėl savo silpnumo blaškosi tarp gėrio ir blogio, tai tobulumo būsenoje jis transformuodis ir pereis į vadinamąjį dangiškąjį protą. Taigi Konfucijaus mokymas yra ir moralinė filosofija.