Pasaulio priešistorės periodizacija. žmogaus kilmė ir raida. Civilizacijos

Pasaulio priešistorė skirstoma taip:

I. Paleolitas 3mln. – 12 tūkst.pr. Kr.
II. Mezolitas 12. – 8 tūkst. pr. Kr.
III. Neolitas 8 – 4 tūkst.pr. Kr.
IV. Bronzos 4 – 2 tūkst.pr. Kr.
V. Geležies nuo 2 tūkst.pr. Kr.

ŽMOGAUS KILMĖ IR RAIDA

Nusistovėję dvi žmogaus kilmės teorijos:

1. Žmogų sukūrė Dievas arba dievai.
2. Evoliucijos teorija (Č.Darvinas ,,Rūšių atsiradimas natūralios atrankos būdu” 1859m.) Remiantis šia teorija, žmogaus raida būtų tokia:

AUSTROLOPITEKAS (5-6 mln. pr. Kr.)

SUMANUSIS / HOMO HABILIS (4 mln. pr. Kr.)

Vartojo lazdą ir akmenis kaip darbo įrankius.
STAČIASIS ŽMOGUS / HOMO ERECTUS
(1,5 mln. pr. Kr.)
Manoma, kad kalbėjo, medžiojo.

HOMO SAPIENS:

NEANDARTALIETIS

išmirė dėl nežinomų priežasčių

KROMANJONIETIS
atsirado prieš 100 tūkst. metų ir maaždaug prieš 35 tūkst. metų apgyvendino Europą.
Mokslininkai laikosi nuomonės, kad žmogus tapo protingesnis gamindamas ir naudodamas darbo įrankius. Pirmieji verslai rankiojimas ir medžioklė iš kurių atsiranda gyvulininkystė ir žemdirbystė.

NEOLITO REVOLIUCIJA

Derlingasis pusmėnulis- tai istorinė sritis Artimuosiuose Rytuose, apimanti Egipto, Sirijos, Mesopotamijos teritorijas, arba teritoriją tarp Raudonosios, Viduržiemio jūros ir Persijos įlankos. Manoma, kad čia atsirado pirmieji civilizacijos požymiai: raštas, miestai, visuomeninė architektūra. Tai lėmė neolito revoliucijos pasiekimą.

Priešistorė- tai istorijos laikotarpis, nuo žmogaus atsiradimo iki rašto, valstybės, miestų susikūrimo 4 tūkst. pr. Kr.

CIVILIZACIJŲ RAIDA

Istorijos raaidą galima paaiškinti civilizacijų raida.

Civilizacija- tai tam tikros tautos pasaulio regionų kultūros pasiekimo lygis.

Civilizacijos bruožai:

• raštas
• monumentalioji architektūra
• valstybinė valdžia

A.TOINBIS aiškina istorijos eigą, remdamasis civilizacijų fazėmis ir kaita. Jis nustatė tokias fazes:
1. GENEZĖ- žmonių bendruomenė telkiasi tam tikroje teritorijoje ir priima gamtos iššūkis.
2. SUBRENDIMAS- bendruomenėje iš

šryškėja valdantieji, kurie derina savo interesus su dauguma ir šie jai paklūsta.
3. LŪŽIS- bendruomenėje įvyksta esminiai politiniai ir moraliniai pokyčiai, kada valdantieji rūpinasi tik savo interesais, užmiršdami daugumą.
4. NUOSMUKIS- jo metu plečiasi karai (bet nebūtinai).
5. DEZINTEGRACIJA- žlunga, bet dvasia išlieka.

EGIPTO CIVILIZACIJA

Ji priklausė derlingojo pusmėnulio teritorijai, nes čia gyvenę žmonės sugebėjo taikyti neolito evoliucijos pasiekimus. Gamtos iššūkis Egiptui buvo Nilo upė ir su ja susiję potvyniai. Pastarieji sudarė sąlygas pirmajam kalendoriui atsirasti. Tačiau svarbiausia buvo tai, kad Nilo pakrantėse po atoslūgių susidarė sąlygos irigacinei žemdirbystei atsirasti.
Irigacinė žemdirbystė- drėkinamoji žemdirbystė.

Šis procesas vedė prie sėslaus gyvenimo būdo ir turtinės diferenciacijos atsiradimo, o tai jau vedė prie valstybinių darinių- nomų atsiradimo.

Nomai- tai gyvenvietės, kurias valdė nomarchai.

Tačiau Egipto suvienijimas galutinai įvyksta 3100m. pr. Kr., kuomet sujungiamas Aukštutinis ir Žeemutinis Egiptas. Tai padaro faraonas MENAS. Sostine tampa MEMFIS.

Faraonas- aukščiausia valdžia valstybėje, atliko eilę funkcijų: tarpininko tarp dievų ir tautos, kūrėjo, gynėjo, turtų padalintojo ir kt.

Kūrėsi valstybės biurokratija: nomarchai, prižiūrėtojai, viziriai ir t.t. Jie sudarė privilegijuotąjį gyventojų sluoksnį.
DIDŽIAUSIĄ GALYBĘ EGIPTAS PASIEKIA 2TŪKST. PR. KR. Egiptiečiams reikia atlaikyti hiksų puolimą. Iš užkariautojų egiptiečiai išmokstą lydyti bronzą, naudoti kovos vežimus ir t.t. Tęsėsi egiptiečių užkariavimai valdant faraonams TUTMOZAMS (II, III). Užkariaujama Sirija, Palestina, Nubija. Gausėja vergų.
Faraonas ECHNATONAS vykdo religinę re

eformą: jis verčia garbinti vieną dievą ATONĄ, tačiau dėl egiptiečių religinio konservatizmo ši reforma žlunga.

Tolesnė Egipto politinė istorija klostosi taip:

1. Egiptiečiams tenka kariauti su kaimyninėmis tautomis (asirais, etiopais ir t.t.)
2. 525m. pr. Kr. Egiptą užkariauja persai.
3. 332-30m. pr. Kr. Aleksandro Makedoniečio graikai.
4. 30m. pr. Kr. Patenka Romos imperijos valdžion.

Egiptiečių kultūros pasiekimai:

1. Kalendorius.
2. Piramidės:
a) seniausia- Džaserio
b) aukščiausia- Cheopso (146m.)
3. Architektūrai būdinga monumentalumas, didingumas, masyvios konstrukcijos. Liuksore ir Karnake statomos šventyklos, laidojimo paminklai:
a) mastabos (antžeminės)
b) piramidės
c) hipogėjai (kopos uoloje)
4. Skulptūros ir bareljefai.. Juose viršininkai ir dievai vaizduojami didesni.
5. Vienas žymiausių raštų- Hieroglifai. (išradėjas ŠAMPALJONAS)
a) hieratinis (žynių).
b) Demotinis (liaudies).
c) Dievai. Religija. (Egiptiečiai tikėjo daugelį dievų- politeizmas). Dievai vaizduojami žmonių kūnais, bet gyvūnų galvomis.

MESOPOTAMIJOS CIVILIZACIJOS IR JŲ PASIEKIMAI

Mesopotamija- tarpupis tarp Tigro ir Eufrato. Pagrindinė dalis yra dabartiniame Irake.

Dauguma istorikų mano, kad daug esminių kultūros pasiekimų yra kilę iš Mesopotamijos ir, kad šios kultūros pradininkais yra laikomi šumerai.

Mesopotamijos raidos etapai:

I. 3200m. – 2000m. pr. Kr.

Šumerų viešpatavimas.

Atsikrausčius šumerams jie pradeda pajungti Tigro ir Eufrato jėgas. Potvyniai (kaip ir Egipte) sudaro sąlygas drėkinamajai žemdirbystei. Šumerai gyvena maždaug 20 įtvirtintų miestų, kurių svarbiausi yra Uras, Urukas, Lagašas ir kt. Ši sritis yra svarbi tuo, kad Mesopotamija Biblijoje yra minima kaip žydų tautos protėvio Abraomo lopšys. Apie 2300m. pr. Kr. AKADO karalystės valdovas SARGONAS nukariauja šumerus. Taip įkuriama pi

irmoji pasaulyje imperija.

Kultūros pasiekimai:

Šumerų laikais statomi zikuratai, kurie vadinami ,,dievų kalnais”.

Zikuratai- tai šventyklos būdingos Mesopotamijai.

Sukuriama rašto forma, kuri vadinama DANTIRAŠČIU, tačiau jis atsiranda iš PIKTOGRAFIJOS.

Piktografija- tai paveikslėlinis raštas.

Dantiraštį pradeda iššifruoti vokiečių mokslininkai (pvz. GROTEFENDAS)

IRIGACINĖ ŽEMDIRBYSTĖ- šumerų išradimas. Jie sukuria epą apie Gilgamešą- tai seniausias istorijoje liaudies epas. Jame mes randame pirmąją legendą apie pasaulinį tvaną.Taip pat kaip dievas ENLILIS sukuria iš molio žmogų. Šiuo kūriniu jie stengiasi paaiškinti visus esminius klausimus.

II. 2000m. – 1600m. pr. Kr.

Senoji Babilono karalystė.

Garsusis Babilono miestas iškilo dėl patogios geografinės padėties ir dėl to sugebėjo nukonkuruoti kaimyninius miestus. Didžiausią galybę babilonas pasiekia XVIIIa. pr. Kr. Valdant HAMURABIUI, kuris sustiprina valdžią ir svarbiausia išleidžia garsiuosius Hamurabio įstatymus.

Hamurabio įstatymai- 282 straipsniai, kurie apima nuosavybės, šeimos, baudžiamosios ir kt. sritis. Šiuose įstatymuose galioja Taliono principas (akis už akį).

Senesni už Hamurabio įstatymus, buvo vadinami URNAMO, įstatymai, kuriuose Taliono principo nebuvo.

Kultūros pasiekimai:

Sukuriami pirmieji įstatymai URNAMIAI.

III. 1600m. – 700m. pr. Kr.
,,Tamsusis laikotarpis”, nes į sritį įsibrauna hetitai, kasitai, elemitai.

Asirų viešpatavimas

Pasižymėjo Babilono silpnėjimu ir kaimyninių genčių įsiveržimu, tačiau asirai paliko gilų pėdsaką Babilonijoje.

Asirai- karingiausia ir žiauriausia senovės Rytų tauta 700m.- 612m. pr. Kr.

Asirai Biblijoje dėl savo žiaurumo kitoms tautoms vadinami Dievo rykšte. Šios tautos pavadinimas kilo nuo AŠURO miesto. Pradžioje jis buvo sostinė, o po

o to ja tapo NINEVIJA. Ji buvo pravardžiuojama ,,kraujo miestu”. IXa. pr. Kr. Asirija tampa didžiule valstybe, užkariauja Siriją, Palestiną ir Babiloną. Apie 700m. pr. Kr. Karalius AŠURBANIPALAS suvienija Mesopotamiją.

Kultūros pasiekimai:

Karaliaus AŠURBANIPALO biblioteka. Turėjo apie 2500 lentelių. Ten rastas ir epas apie Gilgamešą.

VI. 612m. – 539m. pr. Kr.

Naujoji Babilonijos karalystė.

Naujoji Babilonijos karalystė susikuria išvijus asirus ir pasiekia klestėjimą valdant karaliui NABUCHODONASARUI II. Nukariaujama Palestina, Finikija. 539m. pr. Kr.įsiveržia persai ir Babilonija patenka jų valdžion.

Kultūros pasiekimai:

• Babilonas išgyvena kultūros suklestėjimą:
• Babilono bokštas 90m.
• Deivės Ištarės vartai
• Semiramidės (karalienės) Kabantieji sodai
• Midijos siena su tam tikra užtvindymo sistema.

Leave a Comment