Parlamentarizmo laikotarpis (1922 – 1926m.) Seimų rinkimų sistema. I – III seimas. Rinkimų sistema. Klaipėdos krašto prijungimas. Tarptautiniai santykiai

1. Kurių partijų valdžios koalicija buvo sudaryta Lietuvoje po 1926 m. rinkimų į seimą?

A. Krikščionių demokratų ir socialdemokratų;
B. Socialdemokratų ir tautininkų;
C. Tautininkų ir valstiečių liaudininkų;
D. Valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų.

2. Autoritariniam valdymui įsigalėjus:

A. Neribojama politinių organizacijų veikla;
B. Panaikinama nepolitinių bendrijų veikla;
C. Paprastai nekontroliuojama ūkinė veikla;
D. Visiškai suvaržoma piliečių kultūrinė veikla.

3. Nuostata, kad Lietuvos Vyriausybę sudaro Prezidentas ir ministrų kabinetas, įteisinta:

A. 1918 m. Vasario 16 d. akte;
B. 1922 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje;
C. 1990 m. kovo 11 d. akte;
D. 1922 m. Lietuvos Respublikos konstitucijoje.

4. Tarpukariu Lietuva daugiausiai žemės ūkio produktų eksportavo į:

A. Latviją ir Estiją;
B. Prancūziją ir Italiją;
C. Rusiją ir Lenkiją;
D. Vokietiją ir Angliją.

5. Pasirinkite teisingą XX a. Trrečio dešimtmečio įvykių chronologinę tvarką:

1) Gruodžio 17 d. valstybinis perversmas;
2) Klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos;
3) Taikos sutartis su Sovietų Rusija;
4) Žemės reformos įstatymo priėmimas.

A. 3, 2, 4, 1.

B. 4, 2 , 1, 3.

C. 3, 4, 2, 1.

D. 2, 3, 1, 4.

6. Politikų ir juos palaikančių eilinių piliečių organizacija, siekianti laimėti rinkimus ir sudaryti vyriausybę yra:

A. Chartija;
B. Frakcija;
C. Koalicija;
D. Partija.

7. Kuriame variante visos išvardytos asmenybės yra Lietuvos prezidentai?

A. V. Adamkus, A. Brazauskas, A.Stulginskis, A. Sniečkus;
B. V. Adamkus, A.Stulginskis, K. Grinius, A. Smetona;
C. V. Adamkus, A. Brazauskas, A. Smetona, A. Voldemaras;
D. V. Adamkus, K. Grinius, J. Ambrazevičius, A. Stulginskis.

8. Lietuvos Respublikoje tarpukario metais buvo privalomas:

A. Aukštasis mokslas;
B. Dešimtmetis mokymas;
C. Pradinis mokymas;
D. Vidurinis mokymas.

9. Kuri iš šiių asmenybių buvo A. Smetonos Amžininkas?

A. Napoleonas Bonapartas;
B. Vinstonas Čerčilis;
C. Emilija Pleterytė;
D. Džordžas Stefensonas.

10. Kas būdinga Lietuvos užsienio politikai 1921 – 1938 metais?

A. Karinė sąjunga su Rusija;
B. Karinė sąjunga su Vokietija;
C. Konfrontacija su Lenkija;
D. Konfrontacija su Rusija.

11. Su kuriomis šalimis Lietuva faktiškai ribojosi 1926 m.?

A. Baltarusija, Latvija, Vokietija;
B. Latvija, Lenkija, TSRS;
C. Latvija, Lenkija, Vokietija;
D. Latvija, TSRS, Vokietija.

12. Kurie iš ši

ių veiksmų buvo būdingi tautininkų politikai Lietuvoje po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo?

A. Išplėtė darbininkų profesinių sąjungų veiklą;
B. Susiaurino prezidento teises;
C. Sustiprino spaudos cenzūrą;
D. Suvaržė parlamento teises.

13. Kurie iš šių menininkų tarpukario laikotarpiu?

A. L. Stuoka – Gucevičius;
B. M. K. Čiurlionis;
C. J. Zikaras;
D. A. Žmuidzinavičius.

14. Klaipėdos kraštas 1924 – 1938 metais:

A. Buvo Tautų Sąjungos pripažinta laisvoji valstybė;
B. Buvo valdomas Prancūzijos paskirtos admonistracijos;
C. Turėjo autonomiją Lietuvos valstybėje;
D. Turėjo autonomiją Vokietijos valstybėje.

15. Kurios įstatymų leidžiamosios institucijos 80-ies metų sukaktį minėjome 2002 m.?

A. Didžiojo Vilniaus seimo;
B. Ketverių metų seimo;
C. Steigiamojo seimo;
D. I-ojo seimo.

16. Didžiausia opozicinė partija krikdemams buvo:

A. Komunistų partija;
B. Valstiečių liaudininkų partija;
C. Socialdemokratų partija;
D. Tautininkų partija;

17. Vidaus perversmą 1926 m. gruodžio 17 d. įvykdė:

A. Tautininkai;
B. Tautininkai ir krikščionys demokratai;
C. Kauno įgulos karininkija;
D. A. Smetona ir A. Merkys.

18. Po vidaus perversmo 1926 m. gruodžio 17 d. A. Smetona tapo Lietuvos prezidentu:

A. Nepaprasto Seimo posėdžio metu;
B. Buvo paskirtas eiti pareigas generalinio štabo nutarimu;
C. Perėmė valdžią pagal galiojančią 1922 m. Konstituciją;
D. Užėmė pareigas po naujų Seimo rinkimų .

19. Pirmoji tarptautinė konferencija, kurioje buuvo atstovaujama atkurtai Lietuvos valstybei:

A. Versalio konferencija;
B. Ambasadorių konferencija;
C. Susisiekimo ir tranzito konferencija Barselonoje;
D. Vašingtono konferencija.

20. Po vidaus perversmo 1926 m. gruodžio 17 d. įsigalėjo:

A. Prezidentinė diktatūra;
B. Autoritarizmas;
C. Fašistinė diktatūra;
D. Demokratija .

21. Iki vidaus perversmo 1926 m. gruodžio 17 d. Seime daugumą turėjo:

A. Socialdemokratų partija ir tautinių mažumų atstovai;
B. Socialdemokratai, valstiečiai liaudininkai bei tautinių mažumų atstovai;
C. Valstiečiai liaudininkai;
D. Valstiečiai liaudininkai ir krikščionys demokratai.

22. Kas Laikinosios karo valdžios vardu 1926 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į A. Smetoną „Pirmasis Lietuvos kūrėjau! Pareiga stovėti Lietuvos Nepriklausomybės sargyboje privertė mus susirūpinti didėjančiu Lietuvos Laisvės pavojumi. Turėjome tikrų žinių, kad bolševikai ginkluojasi su tikslu panaikinti Lietuvos la

aisvę.“

A. A. Merkys;
B. Plk. Skorupskis;
C. Gen. K. Ladoga;
D. Mjr. P. Plechavičius.

23. Nurodykite, kokią dalį tiesioginių mokesčių pirmaisiais Nepriklausomos Lietuvos metais sudarė žemės mokestis:

A. 33 %;
B. 43 %;
C. 50 %;
D. 60 %.

DARBAS SU KARIKATŪRA

Pažiūrėję į pateiktą karikatūrą, atsakykite į klausimus 24-27.

24. Koks Lietuvos istorijos laikotarpis vaizduojamas karikatūroje? Kaip šis laikotarpis vadinamas?

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________( 1 t.)

25. Ką simbolizuoja šokančios figūros?

___________________________________________________________________________( 1 t.)

26. Ką simbolizuoja sėdinčios figūros?

___________________________________________________________________________( 1 t.)

27. Ką simbolizuoja mažyčio šokančio žmogaus figūra?

___________________________________________________________________________( 1 t. )

28. Po vidaus perversmo 1926 m. gruodžio 17 d. ministru pirmininku buvo paskirtas:

A. A. Merkys;
B. J. Tūbelis;
C. A. Voldemaras;
D. A. Stulginskis.

Atsakymai:

1. D;
2. C;
3. B;
4. D;
5. C;
6. D;
7. B;
8. C;
9. B;
10. C;
11. C;
12. D;
13. C;
14. C;
15. D;
16. B;
17. C;
18. A;
19. C;
20. B;
21. B;
22. D;
23. D;
24. 1922 – 1926 m. Parlamentarizmo (seimų).
25. Partijų grupavimasis prieš seimo rinkimus.
26. Tautinės mažumos Lietuvoje.
27. Menką mažų partijų (pogrindyje esančių) įtaka politiniame Lietuvos gyvenime.
28. C.

Naudota literatūra:

1. A. Kasperavičius, R. Jokimaitis ir kt., Naujausiųjų laikų istorija X kl. – Kronta, 2004 m.;
2. B. Makauskas, Lietuvos istorija XI – XII kl. – Šviesa, 2000 m.;
3. A. Eidintas, Antanas Smetona – Vilnius, 1990 m.;
4. Lietuvos valstybės konstitucijos – Vilnius, 1989 m.;
5. V. Kniūraitė, Lietuvos istorijos paskaitos mokytojams -Vilnius, 1998 m.;

Leave a Comment