Nuomonė apie holokausta

Mano nuomonė apie holokaustą

Tėvynę žmonės vadina Motina. Kiekvienam ji savita. Būna turtinga, buna skurdi. Bet doram žmogui tėvynė, kaip Motina, viena ir šventa. Kiekvienam ji gražiausia, jos rūpesčiai arčiausiai širdies. Baisiausia Motinai kai iš jos atima vaikus. Jeigu Motina būtų galėjusi. Manau, būtų gulusi ant bėgių prieš išvežamųjų ešalonus. Kas gali pasakyti, koks baisus buvo 1941 metų vidurys šalims, kurias buvo okupavusi Vokietija. Aišku tik toms, kurios pajuto tą siaubą.

Siaubingas žydų genocidas Antrojo pasaulinio karo metais pavadintas holokaustu. Okupantai atėmė iš žyydų nuosavybę ir savarė juos į uždarus miestų rajonus (getus). Ten žydai neturėjo paprasčiausių žmoniško gyvenimo sąlygų, kentė šaltį ir alkį, masiškai mirdavo nuo bado ir ligų. Getai buvo kuriami tam, kad būtų geriau pasirengta žydus sunaikinti.. 1941 metų vidutyje okupuotose teritorijose naciai pradėjo visuotinį žydų žudymą. Buvo žudomi visi – ir vyrai, ir moteris, ir seneliai, ir kūdikiai. Užėmus gyvenamąją vietovę, nacių pareigūnai iškart suregistruodavo visus žydus ir įsakydavo nešioti prie drabužių prisiūtas geltonas šešiakampes žvaigždes. Paskui žydams liepdavo susirinkti į kokią nors aiikštę, tariamai perkelti į darbo stovyklas. Visi vertingi daiktai iš jų ir būdavo atimami, o patys varomi į duobes. Kartais žydus suvarydavo į getus, bet daugumą jų gyventojų taip pat išžudydavo. Žydai traukiniais buvo gabenami naikinimo stovyklas, įkurtas okupuotoje Lenkijos teritorijoje. Tai buvo ti

ikri mirties fabrikai. Juose žmones nuodijo dujų kamerose, o lavonus degino krematoriumuose. Nacistai buvo nutarę sunaikinti visus žydus.

Anksčiau Hitlerio galybė atrodė neįveikiama. SSRS ir Vokietijos karas visiškai pakeitė padėtį. Hitlerininkų nesėkmės kėlė išsivadavimo vilčių. Išsivadavimo kova virto partizanų karu. Tiktai nacių okupuotų šalių išsivadavimas ir antihitlerinės koalicijos armijų įžengimas į pačios Vokietijos teritoriją pagaliau sustabdė masinį visiškai nekaltų žmonių naikinimą.

Manau, kad nacistinio antisemitizmo padarinys – baisus nusikaltimas, nes buvo išžudyta beveik 6 milijonai žydų tautos žmonių, tarp jų 1,5 milijonai vaikų. Praėjo daug laiko, bet žmonės neužmiršo žydų tautos išniekinimo dienų. Jaučiu, kaip skaudu žmonėms, kurie buvo atplėšti nuo gimtųjų namų, kurie kentė šaltį ir alkį, įvairius kankinimus, kurie prarado artimuosius. Pats laikas pagalvoti, kokie turime būti mes, mūsų vaikai, anūkai, kad jų galvose niiekada negimtų noras naikinti ir žudyti.

Leave a Comment