NEP’o ir karinio komunizmo palyginimas

Skirtumai Panašumai
Svarbiausias skirtumas tarp karinio komunizmo ir NEPo buvo tas, kad karinis komunizmas buvo kuriamas prievarta irginklu, o NEPas ne. Dauguma nusavintų didžiųjų ir vidutinių įmonių, barakai, transportas, užsienio prekyba liko valstybės rankose.
Karinio komunizmo metu įvestas centralizuotas gamybos valdymas, kurio nebuvo NEPe. Buvo nacionalizuojamas bažnyčios turtas.
Karinio komunizmo metu buvo vykdoma visuotinė pramonės nacionalizacija t. y. turto atėmimas iš savininkų ir perdavimas valstybei. Buvo nacionalizuoti visi bankai, 1918m.- geležinkeliai, fabrikai ir vandens transportas. Tuo tarpu NEPas leido privačią pramonės gamybą. Atskiri asmenys net užsieniečiai gaalėjo nuomoti didžiąsias gamyklas. Bausmės ir NEPo laikais buvo drakoniškos. Dažnai taikyta mirties bausmė. Įstatymai buvo fiktyvūs.
Karinio komunizmo metu buvo sužlugdyta pinigų sistema. Pinigai SSRS neteko vertės, buvo pereita prie natūrinių mainų. Tuo tarpu NEPas sukūrė finansų sistemą, vėl buvo pradėti vartoti pinigai.
Karinis komunizmas įvedė maisto produktų likučių nusavinimą,kurį NEPas pakeitė natūriniu mokesčiu.
Karinis komunizmas uždraudė samdomąjį darbą kaime, o NEPas vėl leido jį naudoti.
Karinio komunizmo metu buvo panaikintas mokestis už komunalines paslaugas ir visuomeninį transportą taip pat buvoįvesta visuotinė darbo prrievolė, ko nebuvo NEPe.
Karinis komunizmas uždraudė prekybą, o NEPo metu vėl buvo leista prekiauti.

ŠALČININKŲ LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO VIDURINĖ MOKYKLA

NEPo ir karinio komunizmo palyginimas.

Šalčininkai 2002

ĮVADAS

Bolševikai norėdami sukurti komunizmą, santvarką, kurioje neišnaudojami žmonės, o žmonių išnaudojimo priežastimi jie laikė privačią nuosavybę ir taip pa

at norėdami gauti papildomų lėšų 1917-1920m. vykdė karinio komunizmo politiką.
NEPas (naujoji ekonominė politika) buvo vykdoma 1920-1928m. norint likviduoti karinio komunizmo padarinius, nes dauguma Tarybų Rusijos gyventojų buvo nepatenkinti karinio komunizmo politika, dėl ko bolševikams ėmė grėsti realus pavojus prarasti valdžią. Taip pat buvo siekiama likviduoti ekonominę betvarkę.Šalies ūkinį gyvenimą reguliavo Aukščiausioji Liaudies Ūkio Taryba (ALŪT) ir Valstybinė plano komisija.

Išvados

Karinio komunizmo politika Sovietų Rusijai atnešė didžiulių nuostolių.1921m. Rusijoje siautėjo badas, skurdas ir ligos.Ši politika iš dalies net buvo pilietinio karo (1918-1920) priežastimi .1920m. pramonės produkcijos apimtis buvo 7 kartus mažesnė nei 1913m., o žemės ūkio gamyba perpus mažesnė nei 1914. 1921-1922m. dėl vykdytos karinio komunizmo politikos kilo baisus badas, per kurį badavo keliasdešimt milijonų žmonių.
1921m. streikavo Maskvos, Petrogrado ir kitų miestų darbininkai.Visoje šalyje vyyko sukilimai.
Tušti, sudegę kaimai, nekūrenami nušiurę miestai, neveikiančios gamyklos, sutrikęs transportas, tūkstančiai valkataujančių vaikų-tokie buvo karinio komunizmo padariniai.
Tuo tarpu NEPo rezultatai visai kitokie. Jau 1925m. pasiektas prieškario pasėlių plotas, gyvulių skaičius ir gamybos lygis.NEPo metais atsirado nepmanų sluoksnis. Pagerėjo žmonių gyvenimo sąlygos.

Naudota literatūra:

1. Juozas Skirius “Naujausiųjų laikų istorijos chrestomatija 1918-1945”, Kaunas 1994m., 15-27 psl.
2. Jaroslavas Banevičius “Stalinas charakterio studija” Kaunas 1997m.

Leave a Comment