Naujausių laikų keletas sąvokų

Bermontininkai-rusų ir vokiečių kar.daliniai.1919m. veikę Latvijoje ir Lietuvoje,vadovaujami P.Bermonto.Save taip vadino Rusijos vakarų armija.1919 11 21-22 sumušti ties Radviliškiu pasitraukė į Vokietiją.LKP-Lietuvos komunistų partija,įkurta 1918m.Paleista įkūrus Lieuvos demokratinę darbo partiją.Fašizmas-politinė bendrosios kapitalizmo krizės laikotarpio srovė, reiškianti reakcingiausių ir agresyviausių imperialistinės buržuazijos sluoksnių interesus.Autoritarizmas-1. totalitarinio valdymo forma – valdžia nerenkama, jos veikla nekontroliuojama, aukščiausia valdžia sutelkta vieno asmens rankose, remiasi visišku pavaldinių paklusnumu; 2. viena moralinio dogmatizmo formų, reikalavimas remtis autoritetu; 3. hierarchinė bažn. valdžios forma – žemesnioji dvasininkija yra besąlygiškai pavaldi aukštesniajai, pasauliečiai – dvasininkijai. Dar hierarchijaDiktatūra- neribota, jokių įstatymų nevaržoma asmens ar grupės asmenų valdžia, pagrįsta jėga ir išreiškianti viešpataujančios klasės interesusNacizmas-Vokietijoje – fašizmo atmaina; fašistinės nacionalsocialistų partijos politika ir ideologijaGenocidas-Koncentracijos stovykla-karo belaisvių ar kalinių izoliavimo vieta.Molotovo-Ribentropo paktas-1939 08 23 Maskvoje V.Molotovo ir J.Ribentropo pasirašyta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis.Sutartį Pasirašant dalyvavo J.Stalinas ir F.Gausas.1946 05 21-22 Niurnbergo procese išaiškėjo,kad sutarties pasirašymo metu buvo pasirašyti ir slaptieji protokolai,pagal kuriuos Pabaltijo ir Lenkijos teritorijos pasidalytos įtakos sritimis.Tai paskatino vokietiją pradėti II pasaulinį karą.Žiemos karas-Sovietų Sąjungos ir Suomijos karas,vykęs 1939 11 30-1940 03 13.Sovietų Sąjunga reikalavo,kad Suomija Karelijos sąsmaukoje perkeltų valstybinę siena 70km į šalies gilumą.Šiame kare Suomija neteko dalies savo teritorijos,bet išsaugojo valstybingumą,SSRS prarado karinį ir politinį autoritetą.Nota- oficialus diplomatinis vienos valstybės kreipimasis į kitą, reiškiant pretenzijas, protestą ar informuojant apie kokius nors įvykius ar dalykus.Ultimatumas-1. dokumentu arba žodžiu pareikštas vienos valstybės reikalavimas kitai, kuriame grasinama imtis tam tikrų poveikio priemonių, jei reikalavimas nebus nustatytu laiku įvykdytas; 2. reikalavimas su kokiu nors grasinimu.

Okupacija- laikinas kt. valstybės teritorijos užėmimas (ppr. kar. jėga) ir faktiškas jos valdymasAneksija- svetimos valstybės teritorijos prijungimas prie savosiosSovietizacija-sovietinės valdžios ir tvarkos įvedimo procesas.Keistasis karas-II pasaulinio karo laikotarpis(1939 09 03-1940 05)kada nei Prancūzija,nei Dž.Britanija nesiėmė aktyvių karo veiksmų prieš Vokietiją.Tai leido pastarajai sutriuškinti Lenkiją ir pasirengti Belgijos, Olandijos,Liuksemburgo ir rancūzijos puolimu.LAF-Leituvos aktyvistų frontas.1940 11 17 berlyne K.Škirpos bute 28 lietuvių politikų įkurta organizacija.Tikslas atkurti Lietuvos nepriklausomybe,Organizacijai vadovavo 1941m. birželio sukilimui.Okupavus Lietuvą fašistinei Vokietijai,1941 09 22 Lietuvos generalinis komisaras A.Rentelnas LAF uždarė.Baltaraiščiai-1941 06 23 antisovietinio sukilimo Lieuvoje kovotojai.Baltaraiščiais juos vadino pokario sovietiniai tardytojai.Getas-miesto dalis, skirta tam tikrai rasinei, profesinei arba religinei gyventojų grupei priverstinai apgyvendintiDisidentas- asmuo, nepripažįstantis (nesilaikantis) viešpataujančios ideologijosHolokaustas-auka sudeginant:visiškas sunaikinimas