Napoleonas Bonapartas

Napoleonas Bonopartas 1769 – 1821 m.

Jis gimė Korsikos saloje, bajoro šeimoje, mokėsi Pran-cūzijos karo akademijoje, kurią 1785 m. Baigė leitenan-to laipsniu. Kovinę patirtį pradėjo 1793 m. Tulono ap-gultyje (prieš anglus), 1796-1797 m. Sėkmingai vado-vavo prancūzų įsiveržimui į Egiptą, iš kur parbėgęs užė-mė aukštą konsulo postą ir kitus 14 metų buvo neginči-jamu Prancūzijos valdovu. Savo valdymo laikotarpiujis įvykdė nemažai pertvarkymų Prancūzijoje: reforma-vo finansų sistemą bei teismą, įkūrė banką ir universite-tą, centralizavo šalies valdymą, išleido civilinį kodeksą(,,Napoleono kodeksą‘‘), padariusį poveikį ir kitoms Europos šalims. 1804 m. Jis pasiskelbė imperatoriumi, o 3 savo br

rolius paskyrė kitų Europos valstybių valdovais.1805 m. Jis užėmė Austriją, 1806 m. – Prūsiją, 1808 m. Labai sunkiai įsigalėjo Ispanijoje.Bandymai susilpninti ar palaužti Angliją baigėsi nesėk-me. Pati didžiause Napoleono klaida buvo 1812 m. pradėtas karas su Rusija,tetrukęs tik pusę metų ir iš ku-rio gyvas sugrįžo tik kas dešimtas prancūzų karys. Nuotada prasidėjo Napoleono sėkmės saulėlydis. 1813 m. spalio mėnesį jis patyrė triuškinantį pralaimė-jimą prieš jungtines sąjungininkų pajėgas prie Leipcigo. 1814 m. jį nuvertė nuo sosto ir ištrėmė į Elbos salą, iš kur 1814 m. kovo mėnesį pabėgo ir gr
rįžo į Paryžių, kur dar 100 dienų su šalininkų pa-galba išsilaikė valdžioje. Bet 1815 m. birželio mėn. jungtinės pajėgos paskutinį kartą jį sutriuškino prie Vaterlo, iš kur britai Napoleoną išgabeno į negyvenamą Šv. Elenos salą. Ten jis 1821 m. mirė (galbūt nuo vėžio). Po paskutinio jo
o pralaimėjimo Prancūzija turėjo mažiau teritorijos negu prieš1789 m. revoliuciją. Napoleonas prisidėjo prie revoliucinių idėjų skleidimo Europoje, senos feodalinės santvarkos ardy-mo ir naujos demokratinės formavimo. Įsiveržimas į Ispaniją susilpnino jos vyriausybę ir tai palengvino Ispanijos kolonijoms Lotynų Amerikoje išsikovoti nepriklausomybę. Napoleonas, 1803 m.
pardavęs JAV savo koloniją Luizianą, sustiprino JAV teritoriškai. Tačiau Napoleono sukelti karaine tik pražudė daug žmonių, bet ir sunaikino nemažai meno vertybių (kai kurias negrįžtamai), apip-lėšė kitus kraštus. Jo veikloje buvo teigiamų ir neigiamų aspektų.