Lietuvos kariuomenės tautinė ir religinė sudėtis 1918-1940m. laikotarpiu

Lietuvos kariuomenėes tautinė ir religinė sudėtis 1918-1940m. laikotarpiu

Paskelbus nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimą,svarbiausia buvo tą nepriklausomybę įtvirtinti,užtikrinti valstybės suverenumą . Realiai š�alyje tebeveikiant okupacinės valstybės institucijoms , reikėjo pradėti nuo pamatųkurti nepriklausomą valstybę .Vienas iš �šų darbų buvo perimti is SSRS KGB kariuomenės sienų kontrolę , pasiekti,kad iš nepriklausomos valstybės teritorijos būtų kuo greičiau i�vesta okupacine kariuomenė , ir sukurti savąją Lietuvos kariuomenę . Šių darbų nedelsiant ir buvo imtasi . Jau 1990m . Kovo12d. , kitą dieną po Lietuvos Respublikos atkūrimo akto paskelbimo , Lietuvos piliečiams negalioja . Kovo 14d. Lietuvoje,dieną prie� tai pasiuntusi SSRS Auksčiausios Tarybos pirmininkui Michailui Gorbačiovui kreipimąsi , kuriuo siūlė derėtis dėl neteisėtai Lietuvoje esančios kariuomenės ivedimo . SSRS Lietuvos atžvilgiu usėmė prie�i�ką poziciją , skelbė ultimatumus , grasino , o 1990 m . Balandį įvedė 74 dienas trukusią ekonominę blokadą.

Tokiomis sąlygomis visus 1990 – tuosius metus buvo formuojama kra.to apsauga1990m . Balandžlygomis visus Įsteigtas Kra.to apsaugos departamentas ir jam pavesta sukurti kra�to apsaugos sistemą . Po mėnesio , geguwės 31d. Prie Kra�to apsaugos departamento buvo įkūrtas karinis – techninis sporto klubas su filialais , kuris būrė vyrus krato apsaugos tarnybai . Birž vyrusį septyniuose Lietuvos zonose įkurti Kra�to apsaugos departamento skyriai , rugpjūčio d. Įsteigta Apsaugos tarnyba , rugsėjo 10d. –Pasienio apsaugos tarnybos skyrius , gruodžio 20d. Kaune įkurti Karininkų kursai.

1990m. Lapkričio 23 d. Lietuvos kariuomenės įkūrimo sukakčiai paminėti Kaune įvyko pirmasis po pusės š�imtmečio okupacijos Lietuvos karių paradas.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos vadovybė griebėsi agresijos :1991m. Sausį SSRS ginkluotos pajėgos Vilniuje ir kitose š�alies vietovėse jėga ušėmė svarbiausius š�alies objektus . Nepriklausomybės gynėjai gyva siena apjuosė Auk�čiausiosios Tarybos , Vyriausybės , Spaudos rūmų , Radijo ir televizijos pastatus , Televizijos bok�tą . Tomis dienomis krašto apsaugos kariai savanoriai prisiekė ištikimybę Lietuvai.nors buvo aišku , kad neturėdami tinkamos ir pakankamos ginkluotės nepajėgs ilgai priešintis . Tačiau okupantų mėginimas 1991m. Sausio 13d. Įvykdyti valstybinį perversmą baigėsi nesėkmingai . Ginkluoto sovietų užpuolimo metu prie Televizijos bokšto 13 Lietuvos gynėjų žuvo , apie 600 buvo sužeista ir traumuota.

Šie tragiški įvykiai tik paskatino krašto apsaugos formavimą .1991m. sausio 17d. Buvo įkūrta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).1991-1992 m. Tūkstančiui sąvanorių buvo pavestos itin atsakingos užduotys – saugoti svarbius energetikos ir kitus valstybinius objektus .

1991m. Vasario 22d. Įsteigtas Mokomasis junginys , turėjęs rengti karius valstybės gynybai .

Tuo tarpu Sovietų Sąjunga iki pat 1991m. Rugpjūčio 19d. Pučo įvairiausomis priemonėmis stengėsi Letuvai vėl primesti sąjunginės respublikos statusą . 1991m. pavasarį ir vasarą sovietų armija vykdė išpuolius prie� Lietuvos valstybės institucijas ir gyventojus . Daugiausia buvo užpuldinėjamos Pasienio apsaugos tarnybos ir muitinės , prie� jas nesiliovė baudžiamosios akcijos : buvo laužomi , naikinami , deginami pasienio postai , terorizuojami beginkliai pasieniečiai , muitininkai . Gegužės 19d. Krakūnų pasienio kontrolės poste nužudytas pamainos virininkas Gintaras Šudytas pamainos virininkas Gintaras Šudytas Įvykdytas š�iurpus nusikaltimas Medinikų pasienio kontrolės poste-žiauriai nužudyti septyni muitinikai ir policininkai . šių žudynių vykdytojus ir organizatorius tebegloboja dabartinė Rusijos valdžia .

1991m . rugpjūčio mėn . Komunistinio pučo Maskvoje metu , kra�to apsaugos kariai buvo pasirengė ginti Lietuvos Auk�čiausią Tarybą ir Vyriausybės rūmus , o prireikus – organizuoti pilietinį pasiprie�inimą visoje š�alyje .

Nesilpstant Sovietų Sąjungos spaudimui ir pastangoms išlaikyti Lietuvą savo rankose , atkurtoje valstybėje buvo surengti referendumai , kuriuose daugiau kaip 80% gyventojų buvo už valstybės nepriklausomybę ir okupacinės kariuomenės i�vedimą dar iki 1992m . Pabaigos bei okupacijos metu padarytos žalos atlyginimą . Tačiau Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedimas i� Lietuvos teritorijos nepajudėjo iš š š š �šūčio pučo Rusijoje Lietuva atkūrė diplomatinius santykius su daugeliu pasaulio valstybių .

Tuo pačiu metu imta intensyviai perimti sovietų karinius komisariatus , steigti Lietuvos apskričių karo komendatūras,prasidėjo kiti pertvarkymai . Netrukus,spalio 15d . , įkurta Gelbėjimo ir civilines saugos tarnyba,kuri turėjo koordinuoti valstybės institucijų veiklą didelių nelaimių padariniams likviduoti .

1991m . spalio 16d . Buvo likviduotas Kra�to apsaugos departamentas ir po poros dienų , spalio 18d. , paskirtas kra�to apsaugos ministras .1992m. sausio 2d. Pradėjo dirbti Kra�to apsaugos ministerija.

1991m. Gruodžio 30d. Buvo suteikti pirmieji Lietuvos karininkų laipsniai.

Tų pačių metų spalį paskelbtas pirmas naujokų �aukimas į tikrąją kra�to apsaugos tarnybą ir mokomasis junginys 1991m.l apkričio 14d. pertvarkytas į Greitojo reagavimo motodesantinė brigadą,kuri vėliau pavadinta Motorizuotąja pėstininkų brigada “Geležinis Vilkas”.

Visus 1992-1993m. Buvo sparčiai kuriamos naujos Lietuvos kariuomenės pajėgos .1992m. sausio 2d. Atkurta Lietuvos karo aviacija – suformuota Kra�to apsaugos aviacijos tarnyba.Pirmasis lėktuvas su karo oro pajėgų ˛ženklais pakilo vasarą , birželio 18-ąją.

1992m. Pradžioje pirmą kartą Lietuvoje apsilankė NATO generalinis sekretorius Manfredas Verneris , buvo akredituoti pirmieji karo ata�ė .1992m. vasario 3d. Darbą pradėjo Kra�to apsaugos ministerijos Jungtinis �tabas,kuris planavo kariuomenės operatyvinius veiksmus.Štabas pradėjo rengti Lietuvos kariuomenės norminius dokumentus , tobulinti jos struktūrą.

Pajudėjo ir sovietinės kariuomenės i�vedimo reikalai .1992m. sausio 17d.Maskvoje Lietuvos ir Rusijos vadovai – Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas – pasira�ė Rusijos kariuomenės i�vedimo i� Lietuvos komunikatą,ir jau 1992m . vasario 27d . I Lietuvos ikeliavo pirmasis,nors simbolikai maž,ir jauės dalinys .1992m.rugsėjo 8d.Maskvoje buvo pasira�ytas Rusijos Federacijos ginkluotų pajėgų ięvedimo i� Lietuvos Respublikos teritorijos grafikas . Iki 1992m. pabaigos i� Lietuvos pasitraukė 78procentų pasirašitame grafike 1992m . numatytų i�vesti pajėgų . (Kartu su kitais daliniais i Vilniaus buvo išvesta 107 motorizuotoji š .ų divizija,išgarsėjusi 1991m. sausio 13d. turmuodama Vilniaus Televizijos bokšjusią ir Spaudos rūmus,tiap pat visa pasienio kariuomenė,169 ir 466 raketinių brigadų daliniai i� Visrorių netoli Vilniaus) . Lietuvos valdžia perėmė 52 karinius objektus , tarp jų ir didžiausią Vilniuje Šiaurės karinį miestelį,karinius miestelius Ukmergėje , marijampolėje ir Pabradėje . Paskutinį 1992m. ketvirtį rusijos kariuomenė i�vedama jau intensyviai.Paskutinis Rusijos karinis e�elonas parva˛iavo valstybinę Lietuvos sieną 1993m.rugpjūčio 31d. , oficialiai užbaigdamas Rusijos kariuomenės išvedimą . Lietuvos vald˛ios leidimu trim mėnesiam liko tik nedideli dviejų sandėlių su artilerijos sviediniais apsaugos būriai.

Atkuriant Lietuvos kariuomenė,susirūpinta karininkų rengimu,tad 1992m. rugsėjo 1d. Vilniuje duris atvėrė Krašto apsaugos mokykla.

1992m. lapkričio 1d. įkurta Karinių jūrų pajėgų flotilė,jai perduoti ank�čiau suformuoto Askirojo Krašto laivų diviziono laivai ir įranga.

1992m. pabaigoje Lietuvos kra�to apsaugos kariniai daliniai jau i�augo ir tapo Lietuvos kariuomene.Auk�čiausioji Taryba-Atkuriamasis seimas 1992m. lapkričio 19d. iškilmingai paskelbė,kad atkuriama Lietuvos Respublikos kariuomenė.

Lietuvos Respublikos kariuomenės atkūrimo aktas.

Minėdama narsias nepriklausomybės kovas ir dabarties savanorių pradėtą kra�to apsaugos darbą , rūpindamasi Lietuvos ˛monių saugia dabartimi ir ateitimi,Lietuvos Respublikos teritorijos ir valstybės sienos apsauga , vardan Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės Lietuvos respublikos Auk�ščiausioji Taryba š�iuo aktu i�kilmingai skelbia , kad nuo �ios dienos yra atkuriama Lietuvos Respublikos kariuomenė.

Lietuvos respublikos kariuomenės veiklą reguliuoja Lietuvos respublikos įstatymas.

Auk�čiausiosios Tarybos Pirmininkas V.Landsbergis

Vilnius,1992m. lapkričio 19d.

Nr.1-3066

Taip buvo baigtos kurti ginkluotos pajėgos ir pradėta formuoti kra�to apsaugos sistema,plečiamos atskiros kariuomenės rū�ys.

1992m. spalio 25d. referendume priimta nauja Lietuvos Respublikos Konstitucija apibrė˛ė Lietuvos valstybės politinės , teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus , nustatė nacionalinio saugumo u˛tikrinimo ir valstybės gynimo principus.