kontrreformacija

Katalikų bažnyčios organizuotas ir visuomenės 17a.vis labiau remiama antiprotestantišką veiksmų visumąvadino Kontreformacija .1569m. Vilniaus vyskupas V.Protasevičius misijų darbui ir kovai su protestantizmu,iš Lenkijos pakvietė Jėzuitų ordiną.KOVOS BŪDAI PRIEŠ REFORMACIJA

1.Ideologiniai kovos būdai :

a)Juridinė ir fizinė prievarta 16a.-17a.sandūroje katalikų bažnyčia pradėjo teisminius procesus protestantų bažnyčioms atgauti.Fanatikai užpuldinėjo protestantų bažnyčias,mokyklas,spaustuves ir smurtavo jose .Bajorų luomų parama katalikybei.1656m.paskelptas įstatymas bajorams,kuris privertė arba pereiti į katalikybę,arba išvykti iš šalies.1668m.uždrausta iš katalikų tikėjimo pereiti į protestantų.Po Trindento susirinkimo prasidėjo vidinė LDK katalikų bažnyčios reforma.Susirūpintarengtivisų lygių dvasininkus.Visakrašto švietimo sistema sutelkta Jėzuitų rankose.Ši veikla į galino katalikybę kontrreformacijos laikotarpiu ,pasiekti visus LDK gyventojų sluoksnius ,veikti jų pasaulėžiūra ir daryti įtaka kitoms visuomenės dvasinio gyvenimo sferoms.REFORMACIJOS SĄJŪDŽIO SĖKMĖS LIETUVOJE PRIEŽASTYS :1. 16a. viduryje Lietuvos katalikų bažnyčia ir dvasininkai kaip asmenybes,buvo intelektualiai per silpni,nepasirengę atremti idėjų bei organizacijų spaudimą.2. Reformacija sąjųdį nuo patpradžių moraliai ir mateliai parėmė LDK didikai ir bajorai.Lietuvos didieji kunigaikščiai neperėjo į protestantizmą,bet netapo ir ryžtingais katalikų bažnyčios sąjungininkais.REFORMACIJOS ĮTAKA:1. Švietimo sistemos reformavimas (A.kulviečio suformuluota nuostata,kad bažnyčios turtas turi būti panaudotas švietimo reikalams).2. Nescholastinė teologijos kūrimas(S.Rapolionis).3. Raštų Lietuvių k. parengimas ir spausdinimas(M.Mažvydas “Katekizmas”,1547m.).REFORMACIJOS PRADŽIAJOS SĖKMĖS PRIEŽASTYS :Vėliausiai Europoje pruėmusios krikštą Lietuvos visuomenė į Reformacijos sąjūdį įsitraukė beveik tuo pat metu,kaip jį subrandino kraštai.1. 16a.3 dešimtmetis Protestantizmas įsiviešpatavo kaimyninėje Prūsijoje ir pradėjo plisti tarp ten gyvenančių lietuvių.

2. 3-4dešimtmetyjeLiuteronai pradėjo savo veikla Lietuvuje.3. 1542m.-1547m. žymiausieji iš jų aktyviai įsitraukė į kultūrinį Prusijos kunigaikštisgyvenima prasidėjo prie protestantiško Karaliaučiaus Universiteto sukurimo.PIRMIEJI REFORMACIJOS IDĖJŲ SKLEIDĖJAIS LIETUVOJE TAPO LIUTERONAI: A,Kulvietis,S.Rapolionis,M.Mažvydas.Protestantų veiklos mecenatai LDK tapo turtingiausi tometo didikai.Tarp perėjusiu įprotestantizmą būta tiek katalikų,tiek ir stačiatikių.Miestuose naujais tikėjimais ėmė plisti tarp juose gyvenusių vokiečių,o vėliau susilaukė ir daugiau šalininkų ir įvairių visuomenės suoksnių.Nuo1520m.valdovo dekretais naujojo tikėjimo išpažintojams nuvo grasinama konfiskuoti turtą bei ištremti ,mėginta drausti įvežti protestantišką literatūra .dalyvauti dis[utuose.Tačiau dauguma šių draudimų taip ir likoneįgyvendinti. Didžiausia represinė priemonė buvo 1542m.uždrausta Kulviečio 1539m. įsteigta aukštesmioji mokykla Vilniuje,o jis pats irjo bendraminčiai priverti emigruoti iš krašto.