Karo frontai 1914-1917m.

Karo frontai 1914-1917m.

1.Alfredas fon Šlyfeno parengė planą,kuriame numatyta,kad pergalę prieš Pran-cūziją ir Rusiją galima pasiekti tik karo pradžioje staigiu smūgiu sutriuškinus Prancūziją,o po to pajegas metus į rytus prieš Rusiją.2.Abiejose fronto pusėse kareiviai iškasė apkasus,žemines,supylė pylimus ir sutvirtino pozicijas minų laukais,bei pygliuotos vielos užtvaromis.Nuo apkasųbuvo iškastos perėjos ikitoliao nuo fronto buvusių armijų štabų,ginklų ir maisto sandėlių. 3.Rusų puolimas buvo neparengtas,puolančios armijos nekoordinavo savo veiksmų,joms trūko paramos ir užnugario.4.Skyrėsi tuo,kad Rytų fronte viskas vyko daug greičiau nei vakarų.Ir tuo,kad Vokietija prarado mažiau žmonių nei kitos kare dalyvavusios šalys.5.Nauji ginklai: chloro dujos,tankai,lėktuvai,povandeniniai laivai,laivai.6.PPK.prasidėjus,kariaujančių valstybių vyriausybės ėmė reglamentuoti eko-nomiką ir riboti piliečių laisvę bei jų teises.Rusijos likimą sprendė tik caras,jo šeima ir patarėjai.Austrijoje-Vengrijoje priimant sprendinius lemiamas žodis buvo gemerolų.7.Metai Valstybės Rezultatai 1914.09.5-9 Vokietija-Pracūzija sajungininkams pavyko sustabdy- ti vokiečių kariuomenę.Pereita prie pozicinio karo. 1914.09.15 Vokietija-Rusija Rusų kariuomenė buvo sutriuškinta.Žuvo 90 tūkst. Rusų karių,137 tūkst. Buvo paimti į neleisvę.1914.09.15 rusų karineės pajagos buvo išvarytos iš Rytų Prūsijos.1915.05 Austrų ir Vokiečių jungtinės pajagos-Galicija Vokiečiai atkavo ir nuskandino keleivinį laivą,kuriame buvo amerikiečių keleivių.JAV 1917m. paskelbe karą Vokietijai.1916.06 Rusija-Austrija Austrai neteko 350 tūkst. Karių,kurių patekusių į nelaisvę.Vokiečiai vėl buvo priversti iš vakrų fronto pervesti kariuomenę į pagalba austrams.Rusų puolimas sutabdytas,o netekusi apie 1miljn. kareivių Rusijos kariuomenė demoralizuota.