Istorijos kontrolinis darbas 8klasei is “Europos” ir “Dvasininkija ir krikscioniu baznicia”

1._______metais krikščionių bažnyčia suskilo į:• __________________bažnyčią,• __________________bažnyčią.

2. 1tūkst.pabaigoje krikščionių bažnyčią kamavo daug problemų:• Dvasininkai,net pats popiežius buvo priklausomi nuo pasauliečių• Dvasininkais,net vyskupais tapdavo nepasirengę šiam darbui ir neverti žmonės• Atsirado daug dvasininkų,kurių gyvenimas beveik nesiskyrė nuo pasauliečių• Dvasininkų nutolimas nuo Kristaus mokymo griovė bažnyčios autoritetą• Už bažnyčios reformavimą pasisakė Kliuni vienuolyno vienuoliai

3.Kliuni reformos:• Pasisakė už bažnyčios laisvę• Reikalavo panaikinti dvasininkų pavaldumą ar priklausomybę nuo pasauliečių• Siekė,kad vienuolių gyvenimas būtų grindžiamas griežta tvarka,pamaldumu ir mokymusi• Uždraudė simoniją-bažnytinių pareigų pirkimą• Vyskupui ar abatui įgaliojimus galėjo suteikti popiežius• Reikalavo griežtai laikytis celibato – draudimo kunigams vesti

4.Kurios iš šių reformų buvo pačios svarbiausios (įrašykite)?• •

5.Bažnyčia po Kliuni reformų:• 1122m.tarp popiežiaus ir Šv.Romos imperatoriaus pasirašyta sutartis • Vyskupais skiriami dvasininkai• Įgaliojimus vyskupui ar abatui teikia ir imperatorius,ir popiežius• Bažnyčia XI-XII a. buvo galingiausia ir įtakingiausia jėga• Vienuoliai tapo karalių auklėtojais,mokytojais ir patarėjais• Popiežiai karūnuodavo imperatorius• Bažnyčia vienijo susiskaldžiusią Europos visuomenę

6.Eretikai:• Žmonės,kitaip suprantantys tikėjimą ir jį kritikuojantys• Žmonės,kurie priešinosi bažnyčios vadovybei • Naujo tikėjimo skelbėjai

7.Eretikų judėjimo centrai buvo:• Pietų Prancūzija• Šiaurės Italija• Čekija

8.Inkvizicija:• Kovai su eretikais įsteigtas bažnyčios teismas• Bažnyčios skundikų organizacija• Žmogaus kaltės pripažinimas • Pasaulietinės valdžios teismai,kurie bausdavo kaltuosius

9.Husitų judėjimas siekė:• Reformuoti bažnyčią• Bažnyčia turi atsisakyti turto• Pamaldos bažnyčioje turi vykti gimtąja tikinčiųjų kalba• Pasisakė prieš svetimtaučių viešpatavimą

10.Kuris iš šių reikalavimų buvo svarbiausias?:

11.Huso nužudymas Čekijoje sukėlė:• Didžiulį gyventojų nusiminimą• Prahoje prasidėjo sukilimas• Svetimtaučiai turėjo bėgti iš Čekijos• Popiežius palaikė husitus• Husitų nepasitenkinimas išplito kitose šalyse

12.Vienuoliai:• Tikintys žmonės,atsisakę įprasto pasaulietinio gyvenimo • Dvasininkai,gyvenantys vienuolynuose• Žmonės,nusivylę gyvenimu,gyvenantys atskirai nuo kitų

13.Vienuolių ordinai,kovoję su erezijomis ir jų skleidėjais:• Kryžiuočiai• Dominikonai• Pranciškonai• Kalavijuočiai

14.Baltų gentis puldinėjo ordinai:• Kryžiuočių• Kalavijuočių• Tamplierių

15.Kryžiaus žygių priežastys:• Maldininkų kelionės viliojo riterius• Reikėjo išvaduoti Kristaus karstą iš netikėlių musulmonų• Riteriai troško nuotykių,pramogų• Feodalų jaunesnieji sūnūs,negavę iš tėvų palikimo,patys troško turto svetimose šalyse

16.Konstantinopolis žlugo 1204m.per:• Pirmąjį kryžiaus žygį• Vaikų žygį• Ketvirtąjį kryžiaus žygį

17.Keturi žemiau pateikti istoriniai įvykiai susiję.Kuri chronologinė seka yra teisinga? 1.Konstantinopolio žlugimas 2.Pirmasis kryžiaus žygis 3.Kryžiaus žygių pabaiga 4.Vaikų žygis a)2,1,4,3 b)1,2,4,3 c)2,4,1,3 Europa

1.Įrašykite trūkstamus žodžius ir datą:V a.pabaigoje__________imperijos teritorijoje apsistojo__________gentys.Frankai,vadovaujami valdovo_________Didžiojo,_______metais sukūrė frankų imperiją.

2.Karolio Didžiojo imperiją jo anūkai pasidalijo:• 800m.• 814m.• 843m.

3.Valstybių susiskaldymą lėmė (įrašykite trūkstamus žodžius):• Vyravo natūralinis__________• Prekyba buvo___________• Vietinių feodalų__________• Priešiškų genčių__________• Silpna_______valdžia(,,Karalius tik pirmas tarp lygių“)

4.Šventoji Romos imperija susikūrė:• 843m.• 962m.

5.Kuri kova buvo vadinama rekonkista:• Arabų kova su frankais • Arabų tarpusavio kova dėl valdžios• Kova tarp musulmonų ir krikščionių dėl Ispanijos

6.Centrinės ir Rytų Europos slavų žemėse:• Krikščionybę platino Bizantijos ir vokiečių misionieriai• Vienos slavų tautos tapo katalikiškomis,kitos priėmė stačiatikybę• VII-X amžiais slavai sukūrė savo valstybes• Stipriausia slavų valstybe tapo Bulgarija

7.Krikščionybės įsigalėjimo reikšmė:• Tarp krikščioniškų šalių užsimezgė įvairūs ryšiai• Liovėsi kovos tarp krikščionių ir musulmonų• Su krikščionybe atėjo raštas,mokslas,nauja moralė,papročiai• Krikščionybė vienijo tautas ir valstybes• Pagonys savo noru,be pasipriešinimo tapo krikščionimis

8.Skandinavija pasidarė krikščioniškos Europos dalimi,nes:• Patys pagonys normanai tapo krikščionimis • Skandinavai nustojo puldinėti kitus kraštus,nes pavargo nuo karų• Apsikrikštijo ne tik eiliniai,bet ir skandinavų valdovai• Krikščionių tikėjimas draudė kovoti su tikėjimo broliais

9.Kuris teiginys yra teisingas:Kijevo Rusia priėmė krikštą • 882m.iš variagų kunigaikščių• 988m.iš Bizantijos

10.Kijevo Rusia suklestėjo valdant:• Vladimirui Svetoslavičiui• Jaroslavui Išmintingajam

11.Pirmą kartą Lietuvos vardas paminėtas:• 853m. normanų žygių aprašyme• 1009m.aprašant misionieriaus Brunono Bonifacijaus nužudymą

12.Baltų genčių IX-XII a. verslai:Pagrindiniai verslai: Pagalbiniai verslai:1. 1.2. 2. 3. 4.

13. IX-XII a. baltai buvo:• Pagonys• Krikščionys