Istorijos datos

X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai ųApie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai;II tūkst. Pr kr baltų susidarymas;Apie 1700 m. lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinų;VI-Va. Pr kr –V-VIa atskirū baltų genčių kūrimasis;98 m. Tacitas mini aisčius;854 kurių karas su švedais Apuolės pilis;1009 Kvedliburgo analai ,paminėtas Lietuvos vardas;1201 Daufuvs ˛iotyse vokiečiai įkuriaRygos miestą;1203 įsteigiamas kalavijuočių ordinas;1219 sutartis su Haliču-Volyne;1230 įsikuria kryžiuočių arba Teutonų ordinas;1236 Saulės mūšis;1236 1265 Lietuvos valstybės susidarymas;1251 Mindaugo kriktas;1253 07 06 Mindaugas – lietuvos karalius;1260 Durbės mūšis;1260-1274 Herkaus Manto sukilimas;1283 prrasidėjo nuolatiniai karo veiksmas su kryžiuočiais;1323 pirm¹ kart¹ minimas Vilnius, kaip LDK sostinė;1336 Pilėnų gynimas;1348 Strėvos mūšis Algirdas, Kęstutis ir kryž.;1370 Rudavos mūšis;1379 Jogailos ir Kźstučo paliaubos so ordinu;1380 Dovydikių sutartis;1385 Krėvos sutartis;1387 Lietuvos kriktas;1392 Asravos sutartis;1397 pimoji mokykla;1399 Vorkslos mūšis;1401 Vilniaus-Radomo sutartis ( tarp Vytauto , Jogailos ir lenkų bajorų;1404 Racion˛o sutartis;1410 07 15 ˇalgirio mūšis;1411 Torūnės taika;1413 Horodlės unija;1415 lietuviai laimėjo bylą prieš ordiną Konstancoje, Šveicarijoje;1417 ˇemaičių krikštas;1418 ˛emaičių valstiečių sukilimas;1422 Melno taika;1429 Luclo suva˛iavimas;1435 Pabaisko mūšis;1492 Aleksandro privilegija bajorams;1447 Kazimiero privilegija .BBaud˛iavos įtvirtinimo pradžia;1522 pirmoji spausdinta knyga Vilniuje;1529 I. Lietuvos statutas;1544 įkurtas Karaliaučiaus univeras;1547 pirmoji lietuvika knyga Ma˛vydo “Katekizmas”;1557 Valakų reforma;1564-1566 pradėta teismo ir administracijo reforma;1566 II Lietuvos statutas;1569 Liublino unija;1570 įsteigta Jėzuitų kolegija;1572 Gediminaičių dinastijos pabaiga (Žygimanto Augusto mirtis);1579 Vilniaus Ak

kademijos, Universiteto įkūrimas;1582 ileista M.Strijkovskio “Kronika” pirmoji spausta Lietuvos istorija;1588 III Lietuvos statutas;1595 ileista Daujos “Katekizmas”;1605 Salaspilio mūšis;1772 I Liet. Lenk. Padalinimas;1773 Edukacinė komisija;1788-1792 Ketverių metų seimas;1791 05 01 priimta Respublikos konstitucija;1793 II padalinimas;1794 T.Kosciukos sukilimas;1795 III Liet. Lenk. Padalinimas;1812 napoloenos įsiveržia į Lietuvą;1817 įsisteigė filomanų, šabravacų draugijos. Atsinaujino masonų ložių veikla;1830-1831 sukilimas prie caro vald˛i¹ Lietuvoje ir Lenkijoje;1832 Vilniaus universiteto u˛darymas;1861 Rusijos imperijoje panaikinta baud˛iava. Politinės manifestacijos Liet. Ir Lenk.;1963-1864 sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje;1863 įsakas dėl valstiečių prievolių panaikinimo;1864-1094 lietuvik)os spaudos draudimo metai;1883-1886 “Aura”;1889-1905 “Varpas”;1893 Kra˛ių skerdynės;1896-1904 “Tėvynės sargas”;1896 įkurta social demokratų partija;1902 įkurta Lietuvos demokratų partija1904 05 04 spaudos draudimo panaikinimas;1905 12 04-05 lietuvių suvažiavimas Viniuje (Didysis Vilniaus seimas);1905 įkurta Tautiškoji lietuvių demokratų partija, Lietuvos krikščionių dmokratų;1906 pirmoji lietuvika opera M.Petrausko “Birutė”;1906 caro įsakas dėl vaalstiečių skyrstymo į vienkiemius. Stolypino agrarinė reforma.;1907 Vilniuje įsteigta Lietuvos mokslo draugija;1907 pirmoji lietuvių dailės paroda, įkurta Lietuvių dailės draugija;1915-918 kaizerinės Vokietijos okupacijos metai ;1916 Lietuvių konferencijos Berne ir Lozanoje;1917 08 18-22 Vilniuje suaukta Lietuvių konferencija, joje išrrinkta 20 žmonių Lietuvos Taryba;1917 12 11 Lietuvos Taryba priėmė pareiškimą dėl Lietuvos atsiskyrimo nuo Rusijos ir dėl draugystės su Vokietija;1918 11 11 sudaryta laikinoji Voldemaro vyriausybė ;1918 11 23 Lietuvos Respublikos vyriausybė paskelbė įsakymą dėl kariuomenė kūrimo ;1918 12-1919 08 lietuvių kovos su Raudonąja armija;1918 12 31 Lietuvos Respublikos vyriausybė persikelia į Kauną;1919-1939 lenkai okupuoja Vilniaus krat¹;1919 04 19-192011 21 lietuvių kovos su le
enkų kariuomene;1919 07 26-1919 12 15 lietuvių kovos su bermontininkais;1920 05 15 Steigiamasis Seimas pradeda darb¹ Kauno muzikos teatro rūmuose;1920 07 12 sutartis su Rusija kuria ji priepa˛ino Lietuv¹ “de jure”;1921 09 22 Lietuva priimta į Tautų Sąjungą;1922 02 15 Priimtas ˇemė sreformos įstatymas;1922 08 01 priimta Lietuvos konstitucija;1922 08 16 įvestas litas;1923 01 09 Klaipėdos sukilimas, dėl prijungimo prie Lietuvos;1923 02 16 Antantė nutarė atiduoti Klaipėdą Lietuvai;1923 03 15 nustatytasiena tarp Lietuvos ir Lenkijos;1924 05 08 Klaipėdos kraštas pripažintas Lietuvai;1926 09 28 paisrayta nepuolimo sutartis su Sovietų sąjunga;1926 12 17 valstybės perversmas ;1928 sutartis su Vokietija dėl sienų;1930 Kaune įkurtas Vytauto didžiojo univeras;1933 07 15 skrydis per Atlant¹;1935 Kaune įkurtas dailės institutas;1935 Klaipėdoje įkurtas Pedagoginis institutas;1937 įsteigtas Tautinis Olimpinis komitetas;1938 03 17 Lenkijs ultimatumas Lietuvai;1939 03 20 Vokietijos ultimatumas Lietuvai;1939 03 23 Hitleris apsilanko okupuotoje Klaipėdoje;1939 08 23 Molotovo-Ribentropo paktas;1939 09 28 SSRS ir Vokietijos Sienų nustatymo ir draugystės sutartis;1939 10 10 savitarpio pagalbos sutartis su SSRS ;1940 06 14 SSRS ultimatumas Lietuvai;1940 06 15 SSRS okupuoja Lietuv¹;1940 06 17 marionetinė Paleckio vyriausybė;1940 06 25 oficialiai įregidtruota LKP;1940 07 21 Liaudies seimas paskelbė Lietuvoje sovietų valdžią ir priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;1940 08 03 Lietuva oficialia priimta oficialiai į SSRS;1940 08 25 priimta stalininė konstitucija įteisinanti Lietuvos okupaciją;1941 06 14-18 pirmasis masinis trėmimas;1941 06 23 Hitlerininkų įsiveržimas;1941 06 23 sukilimas prie sovietinius okupantus. Sudaryta laikinoji vyriausybė;1941 0805 nutraukta laikinosios vyriausybės veikla;1943 11 25 įkurtas VLIK’as;1944 07 13 Raudonoji armija u˛ima Vilnių (antroji sovietinė okupacija);1945 0130 ivejami hitlerininkai i lietuvos;1947-1950 kolektyvizacija;1944-1956 rezistencijos laikotarpis;1945-1953 masiniai gyventojų trėmimai;1972 30 19 pradėta leisti “Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”;1972 05 14 Kaune susidegina R.Kalanta;1975 įsteigta Helsinkio grupė;1978 įsteigta LLL;1988 06 03 Vilniuje įk
kurta Sąjudžio iniciatyvinė grupė;1988 08 17 legalizuota trispalvė;1988 08 23 mitnge Vingio parke pasmerkta Lietuvos okupacija;1988 10 22-24 pirmasis LPS suva˛iavimas;1988 11 18 LTSR AT paskelbė lietuvių kalbą valstybine, trispalvę vėliava, Kudirkos giesmę himnu;1989 07 23 Baltijos kelias;198907 19-23 LKP suva˛iavimas, kuriame LKP paskelbė atsiskyrimą nuo SSKP;1990 01 11-13 atva˛iuoja Garbačiovas;1990 02 07 LTSR AT panaikino 1940 deklaracij¹ dėl Lietuvos įstojimo į SSRS;1990 02 24 laisvi rinkimai į LTSR AT, juos laimėjo Sajūdis, parlamento pirmininkas Landsbergis;1990 02 07 LTSR AT paskelbė Lietuvą nepriklausoma. Vytis-herbas;1990 04 17 blokados rad˛ia;1991 01 13 kruvinieji įvykiai;1991 02 11 Islandija pripa˛įsta Liatuvą;1991 09 17 Lietuva priimta į JTO;1992 10 25 referandumu priimta Konstitucija;1992 rinkimai į Seimą;1993 02 25 inauguruotas A.Brazauskas;1993 06 25 įvestas litas;1993 08 31 paskutinis rusų kareivis paliko Lietuvos žemę;1993 09 06-08 Lietuv¹ aplankė popiedžius;1996 10 25 rinkimai į seimą;1998 01 04 prezidentu irinktas “tautos Valdas”

476 ˛lugo V.Romos imperija;486 Įkurta frankų valstybė;622 Muchamedas persikelia i Mekos į Mediną;634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Sirij¹, Palestin¹, Egipt¹, Iran¹;732-frankai sumua arabus prie Puatjė;768 –814 Karolio did˛iojo valdymas;843 Verdeno sutartis;988 Rusios kriktas;1033 badas Europoje; 1019 –1054 Jaroslavo imintingojo valdymas;1054 galutinai suskilo krikčionių bažnyčia;1073 1085 popied˛iumi buvo Grigalijus VII;1099 Ky˛ininkai u˛ėmė Jeruzalę;1122 Vormso konkordatas; 1198-1216 popied˛ius Inocentas III;1204 kry˛ininkai u˛grobė Konstantinopolį;1215 did˛ioji laisvių Chartija (Anglija; 1237 –1240 mongolai nukariavo Rusi¹;1302 pirm¹ kart¹ suaukti Generaliniai Luomai prancūzijoje;1348 maras Europoje; 1337 1453 imtametis karas;1380 Kulikovo mūšis;1453 turkai u˛grobė Konstantinopolį, žlugo Bizantija Rytų Romos imperija;1480 Rusia galutinai nusikrato mongolų jungo;1473 1543 M.Koperniko gyvenimas;1475- 1564 Mikeland˛elo gyvenimas;1492 Amerikos atradimas;1498 portugalai jūrų keliu pasiekė indiją;1517 reformacijos prad˛ia;1534 reformacija Anglijoje;1540 įsteigtas Jėzuitų ordinas;1547 Iv

vanas III vainikuotas Caru;1579 susikūrė Olandijos Valstybė;1624 1641 Kardinolas Rieljė Pranc. Karaliaus I mininistras;1640 Anglijos revoliucijos prad˛ia;1649 karaliaus Karolio I nukirsdinimas, Anglijos paskelbimas respublika;1688 perversmas Anglijoje;1700 1721 iaurės karas;1707 Poltavos mūšis;1712 1778 ˇ.ˇRuso gyvenimas;1721 Petras I paskelbė Rusiją imperija;1769 1821 Napoleonas Bonaparto gyvenimas;1776 JAV nepriklausomybės deklaracija;1783 Versalio taika, D.Britanij pripa˛ino JAV nepriklausomybź;1789 Prancūzijos D Revoliucijos Pradžia;1792 monarchijos nuvertimas Prancūzijoje;1793 1794 jakobinų diktatūra;1799 Napoleonas B. tampa prancūzijos valdytojas, I konsulas;1805 Austerlico mūšis;1812 nesėkmingas N B žygis į Rusiją;1814 Napoleono I imperijos ˛lugimas;1814-1815 Vienos kongresas;1815 1898 O.fon Bismarkas;1861 baud˛iavos panaikimas rusijoje;1866 :Prūsijos-Austrijos karas;1871 paskelbta Vokietijos imperija;1904 1905 Rusijos Japonijos karas;1905 pirmoji Rusijos revoliucija;1914 1918 I pasaulinis karas;1917 vasaris -II vasario revoliucija Rusjoje, caro vald˛ios panaikinimas;1917 bolevikų perversmas spalio revoliucija rusijoje;1922 įkurta sovietų sajunga SSRS, fašistai valdžioje Italijoje, ;1929 masinės kolektyvizacijos pradžia sovietų sajungoje;1933 nacistų įsigalėjimas vokietijoje;1936 1939 pilietinis karas Ispanijoje;1939 08 23 Molotovo –Ribentropo paktas;1939 09 01 II pasaulinis karas;1940 vasar¹ SSRS okupavo ir aneksavo Baltijos alis;1941 06 22 Vokietija u˛puolė SSRS ;1945 05 08 nacistinės vokietijos kapituliacija;1945 09 02 Japonios kapituliacija, IIpasaulinio karo pabaiga;1989 socializmo sistemos ˛lugimas Centrinės ir pietryčių Europos valstybėse

Lietuvos karalius Mindaugas 1236 1263;Didysis kun Treniotas 1263 1264;Mindaugo sūnus Vaišvilkas 1264 1267 ;Mindaugo ˛entas varnas 1267 1269;Traidenis 1269 1282;Domantas apie 1282 1285;Butigeiis apie 1285 1292;Pukuveras-Butvydas (Butigeid˛io brolis) 1292 1295;Vytenis (Pukuvero) sūnus 1298 1316;Gediminas Vytenio brolis 1316 1314;Jaunutis Gedimino sūnus 1341 1345;Algirdas (Gedimino sūnus 1345 1377 ;Jogaila Algirdo sūnus 1377 1381, 1382 1392;Kźstutis Gedimino sųnus 1381 1382;Vytautas Kźstučio sūnus 1392 1430;vitrigaila Algirdo sūnus 1430 1432;ˇygimantas Kźstutaitis Kźstučio sūnus 1432 1440;Kazimieras Jogailos sūnus; 1440 1492;Aleksandras Kazimiero sūnus 1492 1506;ˇigim Senasis Kazimiero sūnus 1506 1548;ˇygim Augustas senio sūnus 1529 1572;Henrikas Valua pimasis irinktas valdovas 1573 1574
Valstybingumo raida
Lietuvos kunigaiktystė XIII a.; Lietuvos Did˛ioji Kunigaitystė XIV a.-1596; Lietuvos-Lenkijos Respublika 1569-1795 m.; Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje 1795-1915 m.; Lietuva kaizerinės Vokietijos valdžioje 1915-1918; Lietuvos Respublika 1918-1940 m.; Lietuva pirmosios sovietinės okupacijos valdžioje 1940-1941 m.; Lietuva hitlerinės Vokietijos valdžioje 1941-1944 m.; Lietuva antrosios sovietinės okupacijos metais 1944-1990 m.; Lietuvos Respublika nuo 1990 m. kovo 11d.
Prezidentai A.Smetona 1919 04 04-1920 06 19 A.Stulginskis 1922 12 21-1926 06 07; 1920 1922 buvo ir Steigiamojo seimo pirmininkas ir ėjo prezidento pareigas. K.Grinius 1926 06 07-1926 12 17 A.Smetona 1926 12 19 iki 1940 06 15
Ministrai pirmininkai A.Voldemaras 1918 11 – 1918 12 ir 1926 12 – 1929 09; M.Sle˛evičius 1918 12 – 1919 03 ir 1919 04 – 1919 10; Pranas Dovydaitis 1919 03 – 1919 04; Ernestas Galvanauskas 1919 10 – 1920 06 ir 1922 02 – 1924 06; Antanas Tumėnas 1924 06- 1925 01; Vytautas Petrulis 1925 02 – 1925 09; Leonas Bistras 1925 09 – 1926 06; Juozas Tūbelis 1929 09 – 1938 03; Vladas Mironas 1938 03 – 1939 03; Jonas Černius 1939 03 – 1939 11; Antanas Merkys 1939 11 21- 1940 06 17 ;
1918 11 12 Laikinoji Konstitucija; 1919 04 04 II Laikinoji -“”- ; 1920 06 10 III Laikinoji -“”-; 1922 08 01 Nuolatinė; 1928 05 15 Prezidento deklaruota; 1938 02 11 “”””””””””””””
1943-1953 m. Stalino valdimas; 1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis; 1954-1964 m. Chručiovo valdymas; 1964-1985 m. Bre˛nevo stagnacija; 1982-1983 m. Andropovas; 1983-1985 m. Černenka; 1985-1988 m. Garbačiovas ir perestroika.

1938 03 Anliusas – Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos 1938 rudenį Miuncheno suokalbis ( Mussolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris) Nutarta atiduoti Sudetus Vokiejai. 1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakij¹ ir okupuoja. 1939 03 23 Vokietija okupuoja Klaipėdą 04 17 Italija okupuoja Albanij¹ 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo paktas ( 10 metų nepuolimo sutartis. Buvo pasidalinta įtakos sferomis ) 1939 09 01 Vokietijai u˛puolus Lenkij¹ prasidėjo II – asis pasaulinis karas 1939 09 08 Draugystės ir sienų sutartis ( Ribentropo – Molotovo pakto pataisymas. Rusijai atitenka Lietuva, Vokietijai daugiau Lenkijos). 1939 10 10 pasirayyta Lietuvos ir TSRS savitarpio pagalbos sutartis. Vilnius atitenka Lietuvai, tačiau Lietuva įsileidžia TSRS karines karines įgulas. 1939 11 30 – 1940 03 12 vyko ˛iemos karas. 1940 pavasarį Hitleris įsakė parengti karo su rusija plan¹ “Barbarosa” 1940 06 14 be mūšio vokiečiai užima Paryžių 1940 06 14 TSRS ultimatumas Lietuvai 1940 06 15 Lietuvos okupacija 1940 06 19 U˛draustos visos lietuvikos politinės partisjos ir organizacijos 1940 06 25 oficialiai įregistruota LKP 1940 vasar¹ Italija pradeda kar¹ Afrikoje 1940 07 21 “liaudies seimas” pradėjo darbą 1940 08 03 Aneksija – Lietuva oficialiai įjungta į TSRS 1940 08 25 priimta pirma tarybinė konstitucija; įteisinta Lietuvos okupacija 1940 08 mėn. Masinins Anglijos bombardavimas 1940 rudenį Italija užpuola Graikiją 1940 11 mėn. Berlyne sukurta pasipriešinimo organizacija – Lietuvos aktyvistų frontas ( LAF ). Vadovas kirpa. 1941 06 15 Prasidėjo pirmieji masiniai trėmimai 1941 06 22 Vokietija u˛puola TSRS 1941 06 23 įvyksta LAF sukilimas, vadovavo Prapuolenis. Sudaryta laikinoji vyriausybė vadovaujama Ambrazevičiaus ( ibuvo 6 savaites ) 1941 06 – 1944 vasaros Vokietijos okupacija 1942 01 01 JT deklaracija 1942 06 mėn Stalingrado mūšis. ( “Stalingrado katilas buvo likviduotas tik 1943 02 02 ) Iki 1943 gegu˛ės buvo sutriuškinta vokiečių generolo Riomerio armija Afrikoje. 1943 07 Kursko ˛iedas. Did˛iausias tankų mūšis. 1943 07 25 Musolinis suimamas ir nualintas nuo vald˛ios 1943 11 28 Teherano konferencija ( derybos dėl II – ojo fronto ) 1944 06 06 Normandijoje isilaipino amerikiečiai vadovaujami Eizenchauerio ( II – asis frontas ) 1944 Vietinė rinktinė. Ją įkūrė generolas Plechavičius. 1944 07 20 Pasikėsinimas į Hitlerį 1944 08 25 Ivaduotas Pary˛ius 1945 02 Jaltos konferencija 1945 04 30 nusi˛udo Hitleris 1945 05 08 – 09 pasiraytas Vokietijos kapituliacijos aktas 1945 07 17 – 08 02 Potsdamo konferencija ( dėl okupacijos zonų Vokietijoje nustatymo )
Karas Azijoje 1941 12 07 japonų užpultas Perl – Harboras, taip JAV įstojo į karą su Japonija. Šiuo puolimu iki 1942 Japonai kariavo “ žaibišką karą” užgrobdami kitų šalių kolonijas.1945 JAV aviacija numetė atominę bombą ant Japonijos miesto Hirosimos, o 08 09 ant Nagasakio. Taip JAV norėjo paspartinti Japonijos kapituliaciją.1945 08 09 SSRS vykdanti Krymo konferencijos įsipareigojimus ir siekdama sustiprinti savo pozicijas azijoje, stojo į karą su Japonija. TSRS kariuomenė privertė kapituliuoti Japoniją : Mandžiūrijoje, Š.Korėjoje, Pietų Sachaline ir Kurilų salose.
TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI Atlanto Chartija 1941 ( JAV , Anglija ) kovoti prie Vokietij¹ ir remti TSRS ( antifaistinės koalicijos pradžia.

1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekijoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chručiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis; 1989 ˛lunga Berlyno siena;1990 susijungia Vokietijos;1969 ˛mogus isilaipina Mėnulyje (Armstrongas);1947 pasiraytos taikos sutartys su Vokietijos s¹jungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija;1946 Čerčilis paskelbia apie gele˛inź u˛dang¹ tarp rytų ir vakarų;1949 SSRS susprogdina I atominź bomb¹;1949 susikuria NATO 12, o 1952 –14;1955 Varuvos sutarties organizacija;1953 03 06 Stalino mirtis;1950 06 Korėjos karas;1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR;1953 Korėjos karo pabaiga;1946 karas Vietname;1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą; 1943-1953 m. Stalino valdymas;1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;1954-1964 m. Chručiovo valdymas;1964-1985 m. Bre˛nevo stagnacija;1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.

LLA – Lietuvos laisvės armija; LTT – Lietuvos tautinė taryba; BDPS – bendras demokratinis pasiprieinimo s¹jūdis; VLIK’as – vyriausias Lietuvos isilaisvinimo komitetas; VLAK’as – vyriausias Lietuvos atstatymo komitetas; LKKS – Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis;
Jūros sritis (˛emaičių, Kęstučio, prisikėlimo) Kalnų sritis (Vytauto, Algirdo, did˛. Kovos, Vyčio) Pietų sritis (Tauro, Dainavos )
Partizaninis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias19 44-1946 m. Didž. vadai Jonas Misiūnas nukankintas 1947 m. , Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys,

1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekijoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chručiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis; 1989 ˛lunga Berlyno siena;1990 susijungia Vokietijos;1969 ˛mogus isilaipina Mėnulyje (Armstrongas);1947 pasiraytos taikos sutartys su Vokietijos s¹jungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija;1946 Čerčilis paskelbia apie gele˛inź u˛dang¹ tarp rytų ir vakarų;1949 SSRS susprogdina I atominź bomb¹;1949 susikuria NATO 12, o 1952 –14;1955 Varuvos sutarties organizacija;1953 03 06 Stalino mirtis;1950 06 Korėjos karas;1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR;1953 Korėjos karo pabaiga;1946 karas Vietname;1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą; 1943-1953 m. Stalino valdymas;1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;1954-1964 m. Chručiovo valdymas;1964-1985 m. Bre˛nevo stagnacija;1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.
Aukčiausios Tarybos pirmininkai Ministrų Tarybos pirmininkai LKP sekretoriai II sekretorius (KP statytinis Lietuvoje, visada rusas)
J.Paleckis 194719-67 Gedvilas 1944-1954 Sniečkus 1944 –1974 Suslovas
umauskas 196719-75 umauskas19 56-1967 Grikevičius 1974-1985 čerbakovas
Barkauskas 1975-1985 Maniuis19 6719-81 Songaila 1985-1988 Vitkinas
Astrauskas 1985-1989 Songaila 1981-1985 Brazauskas1988-
Landsbergis 1989- Sakalauskas19 8519-89

Prunskienė 1989-
LLA – Lietuvos laisvės armija; LTT – Lietuvos tautinė taryba; BDPS – bendras demokratinis pasiprieinimo s¹jūdis; VLIK’as – vyriausias Lietuvos isilaisvinimo komitetas; VLAK’as – vyriausias Lietuvos atstatymo komitetas; LKKS – Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis;
Jūros sritis (˛emaičių, Kęstučio, prisikėlimo) Kalnų sritis (Vytauto, Algirdo, did˛. Kovos, Vyčio) Pietų sritis (Tauro, Dainavos )
Partizaninis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias19 44-1946 m. Didž. vadai Jonas Misiūnas nukankintas 1947 m. , Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys,

1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekijoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chručiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strateginės ginkluotės apribojimo sutartis; 1989 ˛lunga Berlyno siena;1990 susijungia Vokietijos;1969 ˛mogus isilaipina Mėnulyje (Armstrongas);1947 pasiraytos taikos sutartys su Vokietijos s¹jungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija;1946 Čerčilis paskelbia apie gele˛inź u˛dang¹ tarp rytų ir vakarų;1949 SSRS susprogdina I atominź bomb¹;1949 susikuria NATO 12, o 1952 –14;1955 Varuvos sutarties organizacija;1953 03 06 Stalino mirtis;1950 06 Korėjos karas;1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR;1953 Korėjos karo pabaiga;1946 karas Vietname;1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą; 1943-1953 m. Stalino valdymas;1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;1954-1964 m. Chručiovo valdymas;1964-1985 m. Bre˛nevo stagnacija;1985-1988 m. Gorbačiovas ir perestroika.

LLA – Lietuvos laisvės armija; LTT – Lietuvos tautinė taryba; BDPS – bendras demokratinis pasiprieinimo s¹jūdis; VLIK’as – vyriausias Lietuvos isilaisvinimo komitetas; VLAK’as – vyriausias Lietuvos atstatymo komitetas; LKKS – Lietuvos laisvės kovotojų sąjūdis;
Jūros sritis (˛emaičių, Kęstučio, prisikėlimo) Kalnų sritis (Vytauto, Algirdo, did˛. Kovos, Vyčio) Pietų sritis (Tauro, Dainavos )
Partizaninis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias19 44-1946 m. Didž. vadai Jomas Misiūnas nukankintas 1947 m. , Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys,

1956 sukilimas Vengrijoje; 1968 sukilimas Čekojoje; 1961 Gagarinas kosmose; 1959 Chručiovas Amerikoje; 1963-1973 karas Vietname; 1962 Karibų jūros krizė; 1979-1989 karas Afganistane; 1972 strategonės gnkluotės apribojimo sutartis; 1989 ˛lunga Berlyno siena;1990 susijungia vokietijos;1969 ˛mogus isilaipina Mėnulyje (Amstrongas);1947 pasiraytos taikos sutartys su Vokietijos s¹jungininkėmis: Italija, Rumunija, Vengrija, Suomija;1946 Čerčilis paskelbia apie gele˛inź u˛dang¹ tarp rytų ir vakarų;1949 SSRS susprogdina I atominź bomb¹;1949 susikuria NATO 12, o 1952 –14;1955 Varuvos sutarties organizacija;1953 03 06 Stalino mirtis;1950 06 Korėjos karas;1948 Kim Ir Seno vadovaujami komunistai paskelbė KLDR;1953 Korėjos karo pabaiga;1946 karas Vietname;1951 karas persimeta į Laosą ir Kambodžą; 1943-1953 m. Stalino valdimas;1953-1954 m. Berijos tarpuvaldis;1954-1964 m. Chručiovo valdymas;1964-1985 m. Bre˛nevo stagnacija;1985-1988 m. Garbačiovas ir perestroika.

LLA – Lietuvos laisvės armija; LTT – Lietuvos tautinė taryba; BDPS – bendras demokratinis pasiprieinimo s¹jūdis; VLIK’as – vyriausias Lietuvos isilaisvinimo komitetas; VLAK’as – vyriausias Lietuvos atstatymo komitetas; LKKS – Lietvos laisvės kovotojų sąjūdis;
Jūros sritis (˛emaičių, Kęstučio, prisikėlimo) Kalnų sritis (Vytauto, Algirdo, did˛. Kovos, Vyčio) Pietų sritis (Tauro, Dainavos )
Partizaininis judėjimas (Stalininės diktatūros laikotarpiu) jam būdinga trėmimai, teroras, didž. trėmimai (1948, 1949, 1951 m.) susiję su kolektyvizacija. Partizanų judėjimas aktyviausias19 44-1946 m. Didž. vadai Jomas Misiūnas nukankintas 1947 m. , Jonas Noreika – Vėtra generolas 1946 m. suimtas ir 1947 sušaudytas, broliai Lukšos. Šnipai, agentai: Juozas Markulis-Erelis, universiteto dėstytojas Degsnys,

Leave a Comment