istorija

APIE… Èia surinktos 6-7 kl. istorijos kurso datos, kurios apima senovës irviduramþiø istorijà. Dël aiðkumo èia átrauktà ir daugiau, kitø laikotarpiødatø(pvz. Naujausiøsø laikø), nes istorijos kursas gan padrikai ðokinëja iðvieno laikotarpio á kità. Ðali karø, kovø, mûðiø ir sukilimø paraðytoskovojusios pusës(“ir” skiria prieðingas puses. Pvz.: “anglai ir prancûzai”reiðkia “anglai – prancûzai”.). Dabar, bûdamas 9 kl., pradëjau rinktiNaujausiøjø laikø datas, kurios, kai tik bus surinktos ir atsidurs MDIB.

2600 m. pr. m. e. –Baigta Cheopso piramidës statyba.1792 – 1750 m. pr. m. e. – Hamurabio valdymas.480 m. pr. m. e. -Kserkso kariuomenes ásiverþimas á Graikijà. Persai irgraikai.244 m. pr. m. e. -Hanibalas išsilaipina Ispanijoje. Kartaginieèiai irispanai.218 m. pr. m. e. -Hanibalas ásiverþia i Italijà. Kartaginieèiai irromënai.216 m. pr. m. e. -Kanø muðis. Kartaginieèiai ir romënai.204 m. pr. m. e. -Scipiono armija išsilaipina Afrikoje. Kartaginieèiai irromënai.202 m. pr. m. e. -Hanibalo pralaimëjimas prie Zanos. Kartaginieèiai irromënai.201 m. pr. m. e. -Punø karø pabaiga.146 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Kartagin¹. Kartaginieèiai ir romënai.117-115 m. pr. m. e. -Romos užkariavimai Dunojaus žemupyje. Romënai irpeèenegai.74-71 m. pr. m. e. -Spartako sukilimas.31 m. pr. m. e. -Kautynës prie Akcijaus kyðulio. Romënai: Antonijus irOktavianas.30 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Egipt¹. Egiptieèiai ir romënai.378 m. -Cezario pralaimëjimas prie Vestfalijos. Romënai ir ?.410 m. -Alaricho vadovaujami vestgotai nusiaubia Balkanø ir Apeninøpusiasalius. Romënai ir vestgotai. -Vestgotai užma Romos miest¹.Vestgotai ir romëai.434 m. -Atilos vedami hunai nusiaubia Galij¹ir Italij¹ Romëai ir hunai.476 m. -Vakarø Romos imperijos þlugimas.486 m. -Mušis prie Suasono. Prancûzai ir anglai.

711 m. -Arabai per Giblartaro sasiaurá puola Ispanijà. Arabai ir ispanai.732 m. -Arabø pralaimëjimas prie Puatje. Arabai ir ispanai su prancûzais.775 m. -Karolis Didysis nuniokoja Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.783 m. -Karolis Didysis puola Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.769 m. -Karolis Didysis su savo sûnumis numalðina saksø sukilimà. Prancûzaiir saksai.799 m. -Karolis Didysis galutinai pavergia Saksonij¹.853 m. -Danai išsilaipina Lietuvos pakrantëje ir uþima Gruobinios irApuolës pi- lis. Danai ir lietuviai.882 m. -Holmgrado vaivada Olegas užima Kijevo miest¹.1040 m. -Kijevo Rusios valdovas Jaroslavas Išmintingasis puola Lietuv¹.Lietuviai ir rusai.1096 m. -Varguomenës þygis á Rytus. Beturèiai europieèiai ir arabai. -Feodalø þygis á Rytus. Europieèiai ir arabai.1204 m. -Konstantinopolio paëmimas. Europieèiai ir bizantieèiai.1219 m. – Lietuvos didikø sutartis su Halièo – Voluinës kunigaikðèiais.1223 m. -Turkø mongolø armija pradeda puolimà. Turkai mongolai ir Azijostautos.1228 m. –Kryžiuoèiø(teutonø) ordinas ásikuria Pabaltyjyje.1236 – 1263 m. –Mindaugo valdymas.1236 m. -Saulës muðis. Lietuviai ir kalavijuoèiai. -Mongolai totoriai užpuola Volgos Bulgarij¹. Bulgarai irmongolai toto- riai.1240 m. -Mongolai totoriai užpuola Kijevo Rusi¹. Mongolai totoriai irrusai.1251 m. –Mindaugo ir jam artimø bajorø krikðtas.1253 m. – Mindaugas karûnuojamas Lietuvos karaliumi.1260 m. -Durbës muðis. Lietuviai ir kryþiuoèiai.1261 m. -Konstantinopolio paëmimas. Turkai ir europieèiai.1260-1274 m. -Didysis prusø sukilimas. Prûsai ir kryþiuoèiai.1263-1264 m. -Treniotos valdymas.1264-1267 m. -Vaišelgos valdymas.1267-1269 m. -Švarno valdymas.1269-1282 m. -Traidenio valdymas.1271-1295 m. -Marko Polo kelionës.1283 m. -Prasidëjo nuolatinës kryþiuoèiø kovos su lietuviais.1285-1294 m. -Butigeidžio ir Pukuvero-Butvydo valdymo metai.1295-1316 m. -Vytenio valdymo metai.1298 m. -Lietuviø þygis á Livonijà. -Mušis prie Karkuso. Lietuviai ir kalavijuoèiai.1309 m. -Vytenis laimi kov¹ dël Þemaitijos. Lietuviai.
1311 m. -Lietuviø þygis á Prûsijà. Lietuviai ir kryþiuoèiai. -Mušis prie Voplaukio. Lietuviai ir kryžiuoèiai.1316–1341 m. –Gedimino valdymas.1323 m. –Pirmasis Vilniaus, kaip Lietuvos sostinës, paminëjimas.1336 m. -Pilënø paëmimas. Kryþiuoèiai ir lietuviai.1337-1453 m. -Šimtametis karas. Prancûzai ir anglai.1341-1345 m. –Jaunuèio valdymo metai.1345-1377 m. – Algirdo valdymas.1346 m. -Mušis prie Kresi. Prancûzai ir anglai.1348 m. -Mušis prie Strëvos. Lietuviai ir kryþiuoèiai.1356 m. -Mušis prie Puatje. Prancûzai ir anglai.1362 m. -Kauno pilies išgriovimas. Lietuviai ir kryžiuoèiai.1363 m. -Kijevo paëmimas. Lietuviai ir rusai. -Mûðis prie Mëlynøjø Vandenø. Lietuviai ir rusai.1368 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.1370 m. -Mûðis prie Rûdavos. Lietuviai ir kryþiuoèiai. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.1372 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.1377-1392 m. –Jogaila valdo LDK.1381-1382 m. –Kêstuèio valdymas.1385 m. –Krëvos unija.1386-1434 m. –Jogaila valdo Lenkij¹.1387 m. –Lietuvos krikštas.1389 m. -Mušis Kosovo lauke. Serbai ir arabai.1390-1392 m. -Lietuviø þygiai á Lenkijà. Lietuviai ir lenkai.1390 m. –Vytautas antr¹ kart¹ pabëga pas kryþiuoèius ir ištekina savodukterá Sofijà uþ Maskvos . . didþiojo kunigaikðèioVasilijaus I.1392 m. –Astravo sutartis.1394 m. -Paskutinis didesnis kryžiuoèiø þygis á Lietuvà. Lietuviai irkryþiuoèiai.1398 m. -Žygis prieš Aukso Ord¹. Lietuviai ir totoriai.1399 m. –Vorsklos mûðis. Lietuviai ir totoriai.1401 m. -Vilniaus-Radomo sutartis.1404 m. -Smolensko prijungimas prie Lietuvos. -LDK ir Lenkijos sutartis Raèionze.1406-1408 m. -Lietuviø karai su Maskvos Didþiaja Kunigaiktðyste. Lietuviaiir rusai.1409 m. -Kryžiuoèiai paskelbia kar¹ Lietuvai. Lietuviai ir kryžiuoèiai. -Žemaièiø sukilimas.1410. 07. 15 m. -Žalgirio mušis. Lietuviai ir kryžiuoèiai.1410 m. -LDK sudarë taikos sutartá su Naugardu.
1411 m. -LDK ir Ordino taika Torûnëje.1413 m. -Harodlës unija. -Žemaitijos krikštas.1414-1418 m. -Konstanco bažnytinis susirinkimas.1415 m. -Mušis prie Azenkuro. Prancûzai ir anglai.1419 m. -Sukilimas Prahoje.1420 m. -Mûðis prie Prahos. Kryþiuoèiai ir èekai.1422 m. –Melno taika tarp LDK ir Ordino.1429 m. -Orleano apsiausties nutraukimas. Prancûzai ir anglai.1430 . 09. 08 m. –Buvo numatyta karûnuoti Vytautà.1430-1432 –Švitrigailos valdymas.1431 m. -Žanos d`Ark sudeginimas Suasone.1432 m. –Gardino sutartis.1432-1440 m. -Žygimanto Kêstutaièio valdymas.1434. 06. 01 m. -Jogailos mirtis.1434 m. -Mušis prie Lipanø. Èekai.1435 m. -Mušis prie Ukmergës. Lietuviai.1440-1492 m. –Kazimiero valdymas.1444 m. -Mušis prie Varnos. Turkai ir lenkai.1447 m. –Kazimiero privilegija.1452-1519 m. –Leonardo da Vinèio gyvenimo metai.1453 m. -Bizantijos imperijos žlugimas. Bizantieèiai ir arabai.1458-1485 m. -Šv. Kazimiero gyvenimo metai.1471-1528 m. -Albrechto Diûrerio gyvenimo metai.1473-1543 m. -Mikalojaus Koperniko gyvenimo metai.1475 m. -Mikelandželo gyvenimo metai.1477 m. -Karolio Narsiojo, Burgundijos hercogo, žûtis.1478-1573 m. -Pilietiniai karai Japonijoje.1480 m. -Kijevo Rusios išsivadavimas iš mongolø totoriø priespaudos.Mongolai totoriai ir rusai.1483-1546 m.-Martyno Liuterio gyvenimo metai.1483 m. -Rafaelio gyvenimo metai.1487-1488 m. -Bartolomëjus Diasas atranda kelià á Indijos vandenynà.1492-1493 m.-Kristoforas Kolumbas atranda Amerik¹.1493-1525 m.-Tomo Miuncerio gyvenimo metai.1494-1553 m.-Fransua Rablë gyvenimo metai.1494 m. -Karas tarp Prancûzijos ir Ispanijos.1500-1503 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.1506-1548 m.-Žygimanto Senojo valdymas.1506 m.-Klecko mûðis.1507-1508 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.1512-1522 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.1514 m.-Mûðis ties Orða.1518 m. -Mušis prie Dauguvos upës. Lietuviai ir rusai.1519-1521 m.-Fernandas Magelanas apiplaukia aplink pasaulá.1519 m.-P.Skorina Vilniuje ákurë spaustuvæ. -Korteso vadovaujami ispanai išsikëlë Meksikoje.1520-1566 m.-Sultono Suleimano II Puikiojo gyvenimo metai.
1520 m. -Actekø imperijos þlugimas. Ispanai ir actekai.1529 m. -Mušis prie Vienos. Turkai ir europieèiai. – I Lietuvos statutas.1533-1584 m.-Ivanas IV valdÓ RusijŠ.1534-1537 m.-Karas su Maskva.Lietuviai ir rusai.1534 m. -Kanada paskelbiama Prancûzijos nuosavybe.1535 m.-Karolio V armija išsikelia Tunise.Turkai ir ispanai.1540 m.-ásteigtas Jëzuitø ordinas.1543 m.-Išleista M.Koperniko knyga “Apie dangaus sferø sukimasi”1547-1616 m.-Migelio Servanteso gyvenimo metai.1547 m.-Išleista pirmoji lietuviška knyga – M.Mažvydo”Katekizmas”.1548-1600 m.-Džordano Bruno gyvenimo metai.1549 m.-Roberto Keto vadovaujamo sukilimo prieš aptvërimus pradþia.Anglai.1550 m.-Pradëtos Ivano IV reformos.1552 m.-Kazanës chanato þlugimas.Rusai ir totoriai.1556-1598 m.-Pilypo II valdymas.1556 m.-Astrachanës chanato þlugimas.Rusai ir totoriai.1557 m.-Valakø reforma.1558-1603 m.-Elžbietos I Tiudor gyvenimo metai.1564-1642 m.-Galileo Galilëjaus gyvenimo metai.1564-1616 m.-Viljamo Šekspyro gyvenimo metai.1564 m.-Ûlos mûðis.Lietuviai ir ?.1566 m. -Sukilimo Nyderlanduose pradžia. Ispanai ir Nyderlandø(vëliau-Olandijos) gyventojai. -II Lietuvos statutas.1567 m.-Maskv¹ sudegino Kijevo chanato bûriai.1568 m.-Žygimanto Augusto privilegija.1588 m. -Mûðis Lamanðo sàsiauryje. Anglai ir ispanai.1571 m. -Mušis prie Lepanto. Ispanai ir turkai.1572 m. -Jûrø gezai uþima Brilio uostà. Ispanai ir jûrø gezai.1579 m. –Utrechto taika Nyderlanduose.1599-1660 m.-Diego Velaskeso gyvenimo metai.1606-1669 m.-Rebranto von Reino gyvenimo metai.1618-1648 m.-Trisdešimties metø karas.Religinis karas.1624-1642 m.-Rišelje valdymo metai.1625-1689 m.-Pilietiniai karai Anglijoje.1642-1644 m.-Abelis Tamanas atranda Nauj¹j¹ Zelandij¹ ir Australij¹.1642 m.-Rusijoje áteisinta baudžiava.1643-1715 m.-Liudviko XIV valdymo metai.1648-1659 m.-Ispanijos karas su Prancûzija.1648 m.-Semionas Dežniovas atranda s¹siaurá tarp Azijos ir Amerikos.1667-1668 m.-Prancûzija puola Nyderlandus.Prancûzai ir ispanai.
1685 m.-Genujos bombardavimas. Prancûzai ir genujieèiai su ispanais.1701-1714 m.-Ispanijos ápëdinystës karas.Prancûzai, ispanai, bavarai,austrai.1740-1748 m.-Austrijos ápëdinystës karas.Prancûzai, bavarai, prûsai iraustrai.1754 m.-Karo Amerikoje pradžia.Prancûzai ir anglai.1756-1763 m.-Septyneriø metø karas.Prûsai, rusai, austrai, prancûzai.1775-1783 m.-Amerikos nepriklausomybës karas.1776.07.04 m.-JAV nepriklausomybës paskelbimas.1787 m.-Prancûzijos revoliucija.1789 m.-Pfalco kunigaikštystës nuniokojimas. Prancûzai ir ispanai. -Didžioji Prancûzijos revoliucija.1799 m.-Napoleonas Bounaparte(Bonapartas) užima valdžia. Prancûzai.1813 m.-Mušis prie Leipcigo. Prancûzai ir europieèiai.1814 m.-Mušis prie Vaterlo.Prancûzai ir europieèiai.1863-1864 m.-Sukilimas pries rusø priespauda Lietuvoje.1933 m. -Fašistø atëjimas á valdþià Vokietijoje.1938-1939 m. -Vokietija okupuoja Èekoslovakij¹. Èekai,slovakai irvokieèiai.1939. 03. 22 m. -Vokietija okupuoja Klaipëdos kraðtà. Lietuviai irvokieèiai.1939. 08. 23 m. -Maskvoje pasirašomas Molotovo-Ribentropo paktas.1939. 09. 01 m. -Vokietija puola Lenkij¹. Lenkai ir vokieèiai.1939. 09. 17 m. -Sovietø armija okupuoja Vakarø Baltarusijà, VakarøUkrainà,Vilniaus krašt¹. Rusai ir baltarusai, ukrainieèiai,lietuviai.1939. 09. 28 m. -Maskvoje pasirašyta Molotovo-Ribentropo sienø irdraugystës sutartis.1939. 10. 10 m. -Masvoje tarp Sovietø Sàjungos ir Lietuvos pasiraðytaVilniaus kraðto graþinimo ir . savitarpës pagalbos sutartis.1940. 06.15 m. -Sovietø Sàjungos armija perþengia Lietuvos sienà.1940. 08. 03 m. -Lietuva tampa Sovietø Sàjungos dalimi.1990. 03. 11 m. -Pasirašytas Lietuvos nepriklausomybës aktas.1992 m. -Išrenkamas pirmasis (po nepriklausomybës atgavimo) Lietuvosseimas.

VISO: ~213 datø