istorija

APIE. Èia surinktos 6-7 kl. istorijos kurso datos, kurios apima senovës ir
viduramþiø istorijà. Dël aiðkumo èia átrauktà ir daugiau, kitø laikotarpiø
datø(pvz. Naujausiøsø laikø), nes istorijos kursas gan padrikai ðokinëja ið
vieno laikotarpio á kità. Ðali karø, kovø, mûðiø ir sukilimø paraðytos
kovojusios pusës(“ir” skiria prieðingas puses. Pvz.: “anglai ir prancûzai”
reiðkia “anglai – prancûzai”.). Dabar, bûdamas 9 kl., pradëjau rinkti
Naujausiøjø laikø datas, kurios, kai tik bus surinktos ir atsidurs MDIB.

2600 m. pr. m. e. –Baigta Cheopso piramidës statyba.
1792 – 1750 m. pr. m. e. – Hamurabio valdymas.
480 m. pr. m. e. -Kserkso kariuomenes ás siverþimas á Graikijà. Persai ir
graikai.
244 m. pr. m. e. -Hanibalas išsilaipina Ispanijoje. Kartaginieèiai ir
ispanai.
218 m. pr. m. e. -Hanibalas ásiverþia i Italijà. Kartaginieèiai ir
romënai.
216 m. pr. m. e. -Kanø muðis. Kartaginieèiai ir romënai.
204 m. pr. m. e. -Scipiono armija išsilaipina Afrikoje. Kartaginieèiai ir
romënai.
202 m. pr. m. e. -Hanibalo pralaimëjimas prie Zanos. Kartaginieèiai ir
romënai.
201 m. pr. m. e. -Punø karø pabaiga.
146 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Kartagin¹. Kartaginieèiai ir romënai.
117-115 m. pr. m. e. -Romos užkariavimai Dunojaus žemupyje. Romënai ir
peèenegai.
74-71 m. pr. m. e. -Spartako sukilimas.
31 m. pr. m. e. -Kautynës pr rie Akcijaus kyðulio. Romënai: Antonijus ir
Oktavianas.
30 m. pr. m. e. -Roma užkariauja Egipt¹. Egiptieèiai ir romënai.
378 m. -Cezario pralaimëjimas prie Vestfalijos. Romënai ir ?.
410 m. -Alaricho vadovaujami vestgotai nusiaubia Balkanø ir Apeninø
pusiasalius.

Romënai ir vestgotai.

-Vestgotai užma Romos miest¹.Vestgotai ir romëai.
434 m. -Atilos vedami hunai nusiaubia Ga

alij¹ir Italij¹ Romëai ir hunai.
476 m. -Vakarø Romos imperijos þlugimas.
486 m. -Mušis prie Suasono. Prancûzai ir anglai.
711 m. -Arabai per Giblartaro sasiaurá puola Ispanijà. Arabai ir ispanai.
732 m. -Arabø pralaimëjimas prie Puatje. Arabai ir ispanai su prancûzais.
775 m. -Karolis Didysis nuniokoja Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.
783 m. -Karolis Didysis puola Saksonij¹. Prancûzai ir saksai.
769 m. -Karolis Didysis su savo sûnumis numalðina saksø sukilimà. Prancûzai
ir

saksai.
799 m. -Karolis Didysis galutinai pavergia Saksonij¹.
853 m. -Danai išsilaipina Lietuvos pakrantëje ir uþima Gruobinios ir
Apuolës pi-

lis. Danai ir lietuviai.
882 m. -Holmgrado vaivada Olegas užima Kijevo miest¹.
1040 m. -Kijevo Rusios valdovas Jaroslavas Išmintingasis puola Lietuv¹.
Lietuviai

ir rusai.
1096 m. -Varguomenës þygis á Rytus. Beturèiai europieèiai ir arabai.

-Feodalø þygis á Rytus. Europieèiai ir arabai.
1204 m. -Konstantinopolio paëmimas. Europieèiai ir bizantieèiai.
1219 m. – Lietuvos didikø sutartis su Halièo – Voluinës kunigaikðèiais.
1223 m. -Turkø mongolø armija pradeda puolimà. Turkai mongolai ir Azijos
tautos.
1228 m. –K Kryžiuoèiø(teutonø) ordinas ásikuria Pabaltyjyje.
1236 – 1263 m. –Mindaugo valdymas.
1236 m. -Saulës muðis. Lietuviai ir kalavijuoèiai.

-Mongolai totoriai užpuola Volgos Bulgarij¹. Bulgarai ir
mongolai toto-

riai.
1240 m. -Mongolai totoriai užpuola Kijevo Rusi¹. Mongolai totoriai ir
rusai.
1251 m. –Mindaugo ir jam artimø bajorø krikðtas.
1253 m. – Mindaugas karûnuojamas Lietuvos karaliumi.
1260 m. -Durbës muðis. Lietuviai ir kryþiuoèiai.
1261 m. -Konstantinopolio paëmimas. Turkai ir europieèiai.
1260-1274 m. -Didysis prusø sukilimas. Prûsai ir kryþiuoèiai.
1263-1264 m. -Treniotos valdymas.
1264-1267 m. -Vaišelgos valdymas.
1267-1269 m. -Švarno valdymas.
1269-1282 m. -Traidenio valdymas.
1271-1295 m. -Marko Polo kelionës.
1283 m. -Prasidëjo nuolatinës kryþiuoèiø kovos su lietuviais.
1285-1294 m. -Butigeidžio ir Pukuvero-Butvydo valdymo metai.
1295-1316 m. -Vytenio valdymo metai.
1298 m. -Lietuviø þygis á Livonijà.

-Mušis pr
rie Karkuso. Lietuviai ir kalavijuoèiai.
1309 m. -Vytenis laimi kov¹ dël Þemaitijos. Lietuviai.
1311 m. -Lietuviø þygis á Prûsijà. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

-Mušis prie Voplaukio. Lietuviai ir kryžiuoèiai.
1316–1341 m. –Gedimino valdymas.
1323 m. –Pirmasis Vilniaus, kaip Lietuvos sostinës, paminëjimas.
1336 m. -Pilënø paëmimas. Kryþiuoèiai ir lietuviai.
1337-1453 m. -Šimtametis karas. Prancûzai ir anglai.
1341-1345 m. –Jaunuèio valdymo metai.
1345-1377 m. – Algirdo valdymas.
1346 m. -Mušis prie Kresi. Prancûzai ir anglai.
1348 m. -Mušis prie Strëvos. Lietuviai ir kryþiuoèiai.
1356 m. -Mušis prie Puatje. Prancûzai ir anglai.
1362 m. -Kauno pilies išgriovimas. Lietuviai ir kryžiuoèiai.
1363 m. -Kijevo paëmimas. Lietuviai ir rusai.

-Mûðis prie Mëlynøjø Vandenø. Lietuviai ir rusai.
1368 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.
1370 m. -Mûðis prie Rûdavos. Lietuviai ir kryþiuoèiai.

-Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.
1372 m. -Žygis á Maskvà. Lietuviai ir rusai.
1377-1392 m. –Jogaila valdo LDK.
1381-1382 m. –Kêstuèio valdymas.
1385 m. –Krëvos unija.
1386-1434 m. –Jogaila valdo Lenkij¹.
1387 m. –Lietuvos krikštas.
1389 m. -Mušis Kosovo lauke. Serbai ir arabai.
1390-1392 m. -Lietuviø þygiai á Lenkijà. Lietuviai ir lenkai.
1390 m. –Vytautas antr¹ kart¹ pabëga pas kryþiuoèius ir ištekina savo
dukterá Sofijà uþ Maskvos . . didþiojo kunigaikðèio
Vasilijaus I.
1392 m. –Astravo sutartis.
1394 m. -Paskutinis didesnis kryžiuoèiø þygis á Lietuvà. Lietuviai ir
kryþiuoèiai.
1398 m. -Žygis prieš Aukso Ord¹. Lietuviai ir totoriai.
1399 m. –Vorsklos mûðis. Lietuviai ir totoriai.
1401 m. -Vilniaus-Radomo sutartis.
1404 m. -Smolensko prijungimas prie Lietuvos.

-LDK ir Lenkijos sutartis Raèionze.
1406-1408 m. -Lietuviø karai su Maskvos Didþiaja Kunigaiktðyste. Lietuviai
ir rusai.
1409 m. -Kryžiuoèiai paskelbia kar¹ Lietuvai. Lietuviai ir kryžiuoèiai.

-Žemaièiø sukilimas.
1410. 07. 15 m. -Žalgirio mušis. Lietuviai ir kryžiuoèiai.
1410 m. -LDK sudarë taikos sutartá su Naugardu.
1411 m. -LDK ir Ordino ta
aika Torûnëje.
1413 m. -Harodlës unija.

-Žemaitijos krikštas.
1414-1418 m. -Konstanco bažnytinis susirinkimas.
1415 m. -Mušis prie Azenkuro. Prancûzai ir anglai.
1419 m. -Sukilimas Prahoje.
1420 m. -Mûðis prie Prahos. Kryþiuoèiai ir èekai.
1422 m. –Melno taika tarp LDK ir Ordino.
1429 m. -Orleano apsiausties nutraukimas. Prancûzai ir anglai.
1430 . 09. 08 m. –Buvo numatyta karûnuoti Vytautà.
1430-1432 –Švitrigailos valdymas.
1431 m. -Žanos d`Ark sudeginimas Suasone.
1432 m. –Gardino sutartis.
1432-1440 m. -Žygimanto Kêstutaièio valdymas.
1434. 06. 01 m. -Jogailos mirtis.
1434 m. -Mušis prie Lipanø. Èekai.
1435 m. -Mušis prie Ukmergës. Lietuviai.
1440-1492 m. –Kazimiero valdymas.
1444 m. -Mušis prie Varnos. Turkai ir lenkai.
1447 m. –Kazimiero privilegija.
1452-1519 m. –Leonardo da Vinèio gyvenimo metai.
1453 m. -Bizantijos imperijos žlugimas. Bizantieèiai ir arabai.
1458-1485 m. -Šv. Kazimiero gyvenimo metai.
1471-1528 m. -Albrechto Diûrerio gyvenimo metai.
1473-1543 m. -Mikalojaus Koperniko gyvenimo metai.
1475 m. -Mikelandželo gyvenimo metai.
1477 m. -Karolio Narsiojo, Burgundijos hercogo, žûtis.
1478-1573 m. -Pilietiniai karai Japonijoje.
1480 m. -Kijevo Rusios išsivadavimas iš mongolø totoriø priespaudos.
Mongolai totoriai ir rusai.
1483-1546 m.-Martyno Liuterio gyvenimo metai.
1483 m. -Rafaelio gyvenimo metai.
1487-1488 m. -Bartolomëjus Diasas atranda kelià á Indijos vandenynà.
1492-1493 m.-Kristoforas Kolumbas atranda Amerik¹.
1493-1525 m.-Tomo Miuncerio gyvenimo metai.
1494-1553 m.-Fransua Rablë gyvenimo metai.
1494 m. -Karas tarp Prancûzijos ir Ispanijos.
1500-1503 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.
1506-1548 m.-Žygimanto Senojo valdymas.
1506 m.-Klecko mûðis.
1507-1508 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.
1512-1522 m. -Karas su Maskva. Lietuviai ir rusai.
1514 m.-Mûðis ties Orða.
1518 m. -Mušis prie Dauguvos upës. Lietuviai ir rusai.
1519-1521 m.-Fernandas Magelanas apiplaukia aplink pasaulá.
1519 m.-P.Skorina Vilniuje ákurë spaustuvæ.

-Korteso vadovaujami ispanai išsikëlë Meksikoje.
1520-1566 m.-Sultono Suleimano II Puikiojo gyvenimo metai.
1520 m. -Actekø imperijos þlugimas. Ispanai ir actekai.
1529 m. -Mušis prie Vienos. Turkai ir europieèiai.

– I Lietuvos statutas.
1533-1584 m.-Ivanas IV valdÓ Ru
usijŠ.
1534-1537 m.-Karas su Maskva.Lietuviai ir rusai.
1534 m. -Kanada paskelbiama Prancûzijos nuosavybe.
1535 m.-Karolio V armija išsikelia Tunise.Turkai ir ispanai.
1540 m.-ásteigtas Jëzuitø ordinas.
1543 m.-Išleista M.Koperniko knyga “Apie dangaus sferø sukimasi”
1547-1616 m.-Migelio Servanteso gyvenimo metai.
1547 m.-Išleista pirmoji lietuviška knyga – M.Mažvydo”Katekizmas”.
1548-1600 m.-Džordano Bruno gyvenimo metai.
1549 m.-Roberto Keto vadovaujamo sukilimo prieš aptvërimus pradþia.Anglai.
1550 m.-Pradëtos Ivano IV reformos.
1552 m.-Kazanës chanato þlugimas.Rusai ir totoriai.
1556-1598 m.-Pilypo II valdymas.
1556 m.-Astrachanës chanato þlugimas.Rusai ir totoriai.
1557 m.-Valakø reforma.
1558-1603 m.-Elžbietos I Tiudor gyvenimo metai.
1564-1642 m.-Galileo Galilëjaus gyvenimo metai.
1564-1616 m.-Viljamo Šekspyro gyvenimo metai.
1564 m.-Ûlos mûðis.Lietuviai ir ?.
1566 m. -Sukilimo Nyderlanduose pradžia. Ispanai ir Nyderlandø(vëliau-
Olandijos) gyventojai.

-II Lietuvos statutas.
1567 m.-Maskv¹ sudegino Kijevo chanato bûriai.
1568 m.-Žygimanto Augusto privilegija.
1588 m. -Mûðis Lamanðo sàsiauryje. Anglai ir ispanai.
1571 m. -Mušis prie Lepanto. Ispanai ir turkai.
1572 m. -Jûrø gezai uþima Brilio uostà. Ispanai ir jûrø gezai.
1579 m. –Utrechto taika Nyderlanduose.
1599-1660 m.-Diego Velaskeso gyvenimo metai.
1606-1669 m.-Rebranto von Reino gyvenimo metai.
1618-1648 m.-Trisdešimties metø karas.Religinis karas.
1624-1642 m.-Rišelje valdymo metai.
1625-1689 m.-Pilietiniai karai Anglijoje.
1642-1644 m.-Abelis Tamanas atranda Nauj¹j¹ Zelandij¹ ir Australij¹.
1642 m.-Rusijoje áteisinta baudžiava.
1643-1715 m.-Liudviko XIV valdymo metai.
1648-1659 m.-Ispanijos karas su Prancûzija.
1648 m.-Semionas Dežniovas atranda s¹siaurá tarp Azijos ir Amerikos.
1667-1668 m.-Prancûzija puola Nyderlandus.Prancûzai ir ispanai.
1685 m.-Genujos bombardavimas. Prancûzai ir genujieèiai su ispanais.
1701-1714 m.-Ispanijos ápëdinystës karas.Prancûzai, ispanai, bavarai,
austrai.
1740-1748 m.-Austrijos ápëdinystës karas.Prancûzai, bavarai, prûsai ir
austrai.
1754 m.-Karo Amerikoje pradžia.Prancûzai ir anglai.
1756-1763 m.-Septyneriø metø karas.Prûsai, rusai, austrai, prancûzai.
1775-1783 m.-Amerikos nepriklausomybës karas.
1776.07.04 m.-JAV nepriklausomybës paskelbimas.
1787 m.-Prancûzijos revoliucija.
1789 m.-Pfalco kunigaikštystës nuniokojimas. Prancûzai ir ispanai.

-Didžioji Prancûzijos revoliucija.
1799 m.-Napoleonas Bounaparte(Bonapartas) užima valdžia. Prancûzai.
1813 m.-Mušis prie Leipcigo. Prancûzai ir europieèiai.
1814 m.-Mušis prie Vaterlo.Prancûzai ir europieèiai.
1863-1864 m.-Sukilimas pries rusø priespauda Lietuvoje.
1933 m. -Fašistø atëjimas á valdþià Vokietijoje.
1938-1939 m. -Vokietija okupuoja Èekoslovakij¹. Èekai,slovakai ir
vokieèiai.
1939. 03. 22 m. -Vokietija okupuoja Klaipëdos kraðtà. Lietuviai ir
vokieèiai.
1939. 08. 23 m. -Maskvoje pasirašomas Molotovo-Ribentropo paktas.
1939. 09. 01 m. -Vokietija puola Lenkij¹. Lenkai ir vokieèiai.
1939. 09. 17 m. -Sovietø armija okupuoja Vakarø Baltarusijà, Vakarø
Ukrainà,Vilniaus

krašt¹. Rusai ir baltarusai, ukrainieèiai,
lietuviai.
1939. 09. 28 m. -Maskvoje pasirašyta Molotovo-Ribentropo sienø ir
draugystës sutartis.
1939. 10. 10 m. -Masvoje tarp Sovietø Sàjungos ir Lietuvos pasiraðyta
Vilniaus kraðto graþinimo ir .

savitarpës pagalbos sutartis.
1940. 06.15 m. -Sovietø Sàjungos armija perþengia Lietuvos sienà.
1940. 08. 03 m. -Lietuva tampa Sovietø Sàjungos dalimi.
1990. 03. 11 m. -Pasirašytas Lietuvos nepriklausomybës aktas.
1992 m. -Išrenkamas pirmasis (po nepriklausomybës atgavimo) Lietuvos
seimas.

VISO: ~213 datø

Leave a Comment