I pasaulinio karo testas

Klausimai:

1. Kokios dvi valstybės laimėjo Pirmąjį pasaulinį karą?

a) Didžioji Britanija ir Prancūzija ; b) Prancūzija ir Vokietija ; c) Didžioji Britanija ir Vokietija;

2. Kokiais metais buvo atstatytas ikikarinis svaro sterlingų kursas?

a) 1955m. b) 1925m. c) 1935m.

3. 1924m. leiboristai sudarė pirmąją savo vyriausybę. Kiek laiko ji išsilaikė?

a) penkis mėnesius b) devynis mėnesius c) metus

4. Ką sudarė komunistų, socialistų ir radikalų partijos?

a) vieną partiją b) pirmąją savo vyriausybę c) Liaudies frontą

5. Prancūzijoje Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Liaudies frontas tebebuvo parlamentine demokratija. Tačiau kas ją silpnino?

a) nesutarimai tarp kairiųjų ir dešiniųjų b) karai c) didžioji krizė

6. Ką įkūrė leiboristas O.Moslis ?

a)Vokietijos fašistų sąjungą b) Britanijos fašistų sąjungą c) neįkūrė nieko

7.Ką išlaikė pasibaigus Pirmajam pasauliniui karui , Didžioji Britanija bei Prancūzija?

a) savo kolonijas b) visus savo karius c) valdingą šalį

8. Kelintais metais Vokietijoje kilo revoliucija?

a) 1918m lapkričio mėn. b) 1928m. gruodžio mėnesį c) 1910m.

9.Kas buvo Veimaro Respublikos priešai?

a) komunistai ir nacistai b) priešų nebuvo c) Vokiečiai

10. Ką reiškia terminas „ Alaus pučas“ ?

a) grynakraujis Vokietis b)didžiausias žydų pagromas c) alaus baras

11.Kaip buvo vadinamas grynakraujis Vokietis?

a) Arijas b) Falanga c) Kortesas

12. 1920m. kovo 12 d.monarchijos šalininkai įvykdė perversmą. Ką jie užėmė?

a) Vokietiją b) Berlyną c) Rusiją

13. Kuo pasiskelbė monarchistas V.Kapas ?

a) Kancleriu b) karo vadu c) prezidentu

14. Ką reiškia VNSDP ?

a) Vokietijos nacionalistų darbininkų partija b) Vokietijos nacionalistų darbo pradžia

15.Kur gimė Adolfas Hitleris?

a) Berlyne b) Vokietijoje c) Austrijoje

16. Kas buvo Hitleris?

a) nacistų vadas b) karo vadas c) Austrijos prezidentas

17. Kaip vadinosi Hitlerio knyga?

a) „ Mano laimėjimai“ b) „Mano kova“ c) „Mano gyvenimo istorija“

18. Ką reiškia terminas antisemitizmas?

a) priešiškumas, neapykanta žydams b) kalba c) priešiškumas karams

19. Kada kilo pasaulinė ekonominė krizė?

a) 1949m. b) 1929m. c) 1899m.

20. Ką gerai mokėjo Hitleris?

a) Sakyti kalba b) mokinti jaunimą c) kariauti

21. Ką padegė 1933m. vasario 27-osios naktį naciai?

a) Hitlerio namus b) reichstagą c) mažą miestelį

22. Kelintais metais buvo priimtas „ Tautos ir valstybės skurdžios padėties likvidavimo „ įstatymas?

a) 1953m. b) 1923m. c) 1933m.

23. Ar Hitleris mylėjo vaikus?

a) taip b) ne

24. Koks vardas buvo Hitlerio žmonos?

a) Eva b) Ina c) Hitleris žmonos netūrėjo

25. Kas buvo pradėta kurti 1934m. ?

a) karo laivynas b) naujasis įstatymas c) naujoji valdžia

26.Kelintais metais kilo Ispanijoje pilietinis karas?

a) 1936m. b) 1940m. c) 1930m.

27. Kiek laiko tęsėsi Ispanijoje pilietinis metas?

a) 1-ius metus b) 32 mėnesius c) 2mėnesius

28. Į ką suskilo pilietinis metas ?

a) į dešiniuosius ir kairiuosius b) į tris lygias dalis c) nesuskilo iš viso

29. Kas įvykdė perversmą 1926m. gegužės mėnesį Lenkijoje?

a) A.Smetona b) Alfonsas XIII c) J.Pilsudskis?

30.Kelintais metais buvo Ispanija paskelbta Respublika?

a) 1931m. b) 1899m. c) 1921m.

31. Kokie rinkimai buvo surengti 1936m.?

a) Kortesų rinkimai b) seimo rinkimai c) prezidento rinkimai

32. Kelintais metais buvo paskelbta pilietinio karo pabaiga?

a) 1939m. balandžio 1d. b)1939m. sausio 1d. c) 1939m. gruodžio 1d.

33. Kur gimė Juzefas Pilsudskis?

a) Zaliavo dvare b) Švenčionių kaime c) Austrijoje

34. Kokia valstybė buvo didžiausia ir stipriausia po Pirmojo pasaulinio karo?

a) Vokietija b) Austrija c) Lenkija

35. Kelintais metais lenkų kariuomenė užėmė Kijevą?

a) 1939m. b) 1920m. c) 1937m.

36. Kokia konstitucija buvo priimta 1921m.?

a) Lenkijos Respublikos b) Vokietijos Respublikos c) Austrijos Respublikos

37. Sujunkite rodyklėmis politikų pavardes su valstybėmis, kurioms jie atstovavo:

Juzefas Pilsudskis Vengrija

Miklošas Hortis Čekoslovakija

Tomašas Masarykas Lenkija

38. Kuri valstybė po Pirmojo pasaulinio karo išgyveno didžiuliu sukrėtimus?

a) Vengrija b) Lenkija c) Čekoslovakija

39. Kelintais metais Vengrijoje įvyko parlamento rinkimai?

a) 1920m. b) 1930m. c) 1917m.

40. Ką išrado A.Nobelis?

a) kurą b) garo mašiną c) dinamitą

41. Sujunkite rodyklėmis įstatymų leidžiamosios valdžios pavadinimus su valstybėmis:

Riksdagas Švedija

Folketingas Danija

Stortingas Norvegija

42. Kas buvo V.Kvislingas?

a) Vengrijos prezidentas b) Čekoslovakijos vadas c) Norvegijos nacistų vadas

43. Kas išrado garo turbiną?

a) G. De Lavalio b) A.Nobelis c) B. Fon Plateno

44. Ką išrado L.M.Eriksonas?

a) garo turbiną b) statini telefoną c) dinamitą

45. Kokia viena pirmųjų automobilių firmų pradėjo veikti dar 1891m.?

a) Volvo b) Nissan c) Scania

46. Kelintais metais pradėjo veikti „ Volvo „ įmonė?

a) 1927m. b) 1891m. c) 1929m.

47. Kas buvo F. Nansenas ?

a) Norvegų keliautojas b) Norvegų vadas c) dinamito atradėjas

48. Kokio trys šalys buvo konstitucinės monarchijos?

a) Danija, Norvegija ir Švedija b) Austrija, Lenkija ir Suomija c) Danija, Švedija ir Austrija

49. Kas toks buvo Vidkunas Kvislingas?

a) dinamito atradėjas b) Norvegijos nacistų vadas c) Norvegų keliautojas

50. Kokiu laikotarpiu Skandinavijoje pagyvėjo politinis gyvenimas?

a) Pokario laikotarpiu b) Po pirmojo pasaulinio karo c) Po antrojo pasaulinio karo

51. Kokios šalies pralaimėjimu baigėsi pirmasis pasaulinis karas?

a) Lenkijos b) Vokietijos c) Danijos

52. Kelintais metais Suomiją paskelbė nepriklausoma respublika?

a) 1917m. gruodžio 6d. b) 1917m. sausio 15d. c) 1919m. gruodžio 26d.

53. 1918m. prasidėjo kelis mėnesius trukęs pilietinis karas.Tarp ko ?

a) tarp raudonųjų b) tarp suomių ir rusų c) tarp Estijos ir Lenkijos

54. Kas jį pralaimėjo?

a) lietuviai b) estai c)suomiai d) raudonieji

55. Keliems metams buvo išrinktas Prezidentas konstantinas Piatsas?

a) 5 metams b) 10 metų c) 6 metams

56. Ką paskelbė Latvijoje 1918m. lapkričio 18d. Tautos taryba?

a) šalies nepriklausomybę b) Karo pradžią c) šalies žlugimą

57. Iš kur bubo kilę Menerheimo protėviai?

a) Iš Suomių b) Iš Nyderlandų c) Iš Švedijos

58. Iki kelintų metų Latvija buvo parlamentine respublika?

a) 1936m. b) 1926m. c) 1934m.

60. Kokia pragyvenimo šaka buvo svarbiausia Estijoje?

a) žemės ūkio b) gyvulininkystė c) pramonė

61. Kokius fotoaparatus gamino Latvija?

a) Minox b) Negamino c) Plius

62. Ar Latvija montavo automobilius „ Ford-Vairogs“ ?

a) Ne b) Taip

63. Kur 1923m. lapkričio 1d. buvo pasirašyta Latvijos ir Estijos politinės ir karinės sąjungos sutartis?

a) Maskvoje b) Taline c) Rygoje

64. Kas buvo A. Stulginskis ?

a) Kunigas b) Lietuvos prezidentas c) karo vadas

65. Ar A.Stulginskis buvo aktyvus Lietuvos krikščionių demokratų partijos( LKDP) narys?

a) Ne b) Taip

66.Kas tapo naująją Vokietijos šiaurės rytų siena?

a) Neris b) Nemunas c) Dubysa

67. Kaip vadinami politinės partijos nariai, parlamento, savivaldybės deputatai, susivieniję į atskirą grupę, kad galėtų organizuotai vykdyti savo partijos politiką?

a) Frakcija Koalicija c) Ambasadorių konferencija

68. Kur gimė A. Stulginskis?

a) Aukštaitijoje b) Suvalkijoje c) Žemaitijoje

69. Kelintais metais gimė K. Grinius ?

a) 1866m. gruodžio 17d. b) 1864m. c) 1860m. sausio 1 d.

70. Kur mirė Kazys Grinius ?

a) Lietuvoje b) Čikagoje c) Austrijoje

71. Kelintais metais mirė A. Stulginskis?

a) 1969m. rugsėjo 22d. b) 1979m. spalio 1d c) 1959m.

72. Kelintais metais bubo paskirti naujo, trečiojo Seimo rinkimai?

a) 1924m. gegužės 10d. b) 1926m. gegužės 8-10d. c) 1925m.

73. Ką paskelbė Prezidentas A.Smetona 1928m. gegužės 15d. ?

a) nenori būti prezidentu b) Išvyksta į kitą šalį c) paskelbė naują konstituciją

74. Keliems metams tūrėjo rinkti prezidentą?

a) 5metams b) 7 metams c) 10 metų

75. Ar galėjo prezidentas bet kuriuo laiku paleisti Seimą?

a) Negalėjo b) galėjo

76. Dėl ko buvo didžiausia tarpukario Lietuvos užsienio politikos problema?

a) dėl nesutarimų seime b) dėl santykių su Lenkija c) dėl išrinkto prezidento

77. Su kokia valstybe Lietuvai tarpukario metais buvo labai svarbūs santykiai?

a) su Vokietija b) su Lenkija c) su Latvija

78. Kaip mirė A.Smetona?

a) nužudė b) staigi mirtis c) žuvo per gaisrą

79. Ką reiškia žodis autoritetas?

a) įtaka b) nelaimė c) geras darbas

80. Su kokiomis valstybėmis Lietuva siekė palaikyti glaudžius santykius?

a) su Vokietija b) Lekija, Čekija c) Baltijos valstybėmis

81. Kokia vyraujanti Lietuvos ekonomikos šaka buvo ?

a) žemės ūkis b) prekyba c) gyvulininkystė

82. Ar pramonė Lietuvoje buvo gerai išvystyta?

a) Taip b) Ne

83. Kokia buvo didžiausia apdirbimo įmonė Kaunę?

a) Kauno grūdų b) Drabužių fabrikas c)Kauno metalo

84. Ar maisto pramonės šaka buvo pati svarbiausia krašte?

a) Ne b)Taip

85. Koks buvo pirmaeilis Lietuvos rūpestis?

a) eksporto didinimas b) maisto trūkumas c) vaistų trūkumas

86. Ar nepriklausomybės metais sparčiai plėtojosi transporto sistema?

a) Ne b) Taip

87. Kas turėjo daugiausiai privačių mokyklų?

a) turtingieji b) vienuolynai c) valstybė

88. Kelintais metais buvo suteiktas universitetui Vytauto Didžiojo vardas?

a) 1930m. b) 1924m. c) 1955m.

89. Kas buvo K.Binkis?

a) mokytojas b) seimo narys c) naujos srovės-futurizmo pradininkas lietuvių literatūroje.

90. Ar Maironis rašė istorines dramas, balades, eilėraščius?

a) Ne b) Taip

91. Kada pradėjo veikti Operos teatras?

a) 1920m. b) 1915m. c) 1925m.

92. Kas buvo įsteigta 1923m.?

a) Muzikinis teatras b) Klaipėdos muziejus c) Klaipėdos konservatorija

93. Kelintais metais buvo pastatyta Kaune M.K. Čiurlionio galerija?

a) 1925m. b) 1920m. c) 1930m.

94. Kas vadovavo M.K. Čiurlionio galerijai?

a) J.Zikaro b) A.Varnas c) P.Galaunė

95. Kelintais metais Kaune buvo pastatyti Kūno kultūros rūmai?

a) 1944m. b) 1931m. c) 1934m.

96. Ar 1938m. vasarą Kaune vyko pirmoji tautinė olimpiada?

a) Taip b) Ne

97. Kelintais metais pakilo krepšinio lygis?

a) 1934m. b) 1936m. c) 1932m.

98. Kelintais metais į Kauną atvyko Lubinas?

a) 1930m. b) 1940m. c) 1936m.

99. Ar 1928-1930m. Kaune vyko Dainų šventės?

a) Taip b) Ne

100. Ar sportiniame gyvenime aktyviai veikė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga ?

a) Ne b) Taip