I pasaulinio karo testas

10A Mindaugas Grikšas

Istorijos TESTAS

1. Kada buvo paskelbta, kad Lenkijos valstybė nebeegzistuoja ?a) 1939 rugsėjo 17b) 1939 rugsėjo 20c) 1939 rugsėjo 18d) 1939 rugsėjo 19

2. Norėdama pagerinti savo padėtį jūrose Vokietija 1940 m. baladžio mėn. netikėtai užpuola :a) Danijąb) Suomijąc) Daniją ir Norvegijąd) Suomiją ir Daniją

3. 1940 m. birželio Hitleris pradėjo karą su D. Britanija ir jis :a) Šį karą laimi b) Patiria pirmuosius pralaimėjimusc) Sudaro taikos sutartįd) Po kiek laiko pasiduoda

4. Kodėl 1939 m. rugsėjo 3 d. Prancūzijos ir D. Britanijos Vokietijai paskelbtas karas vadinamas KEISTUOJU KARU ?a) Todėl, kad abiejų pusių armijos stovėjo viena prieš kitą ir laukė b) Todėl, kad Hitlerio armija buvo netikėtai užpulta ir sutriuškintac) Todėl, kad Prancūzijos kariuomenė nedalyvavo kared) Todel, kad šis karas vyko labai trumpai

5. 1941 m. balandžio 6 d. vokiečių, italų ir jų sąjungininkų armijos įsiveržė į :a) Graikijąb) Slovakijąc) Rumunijąd) Jugoslaviją

6. Kilus II Pasauliniam karui, SSRS neliko pasyvi stebėtoja. Jos armija 1939 m. rugsėjo 17 d. užpuola ir užima :a) Lenkijąb) Blatijos šalisc) Suomijąd) Dalį Suomijos ir Baltijos šalis

7. Kada buvo sudaryta SSRS ir Vokietijos nepulimo sutartis ?a) 1939 rugsėjo 28 d.b) 1939 rugpjūčio 23 d.c) 1939 rugsėjo 17 d.d) 1939 birželio 14d.

8. 1939 rugsėjo 28 d. vėl susitikus SSRS ir Vokietijos užsienio reikalų ministrams buvo pasirašyta :a) SSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutaris ir slapti protokolaib) Buvo nutraukta nepulimos sutartisc) Buvo pasirašyti slapti protokolai d) Lietuvos perdavimas į SSRS įtakos zoną

9. Po Molotovo ir Ribentropo pakto pasirašymo Stalinas privertė Baltijos šalis :a) Pasirašyti Bendradarbiavimo su SSRS paktąb) Pasirašyti savitarpio pagalbos sutarisc) Nutraukti savitarpio pagalbos sutartisd) Prisijungti pire SSRS

10. Nesutikus Suomijai pasirašyti taikos sutarties su SSRS prasideda karas . Kaip jis klostosi Suomijai ? a) Suomija šį karą liami b) Išvarginta karo Suomijos vyriausybė daro vis didesniu nuolaidų SSRS ir to pasekoje SSRS sutinka pasirašyti taikos sutartįc) Suomiai visiškai sutriuškinami prie Karelijos sąsmaukos d) SSRS patirdama didelių nuostoliu kare ir bijodama, kad Suomijos nparemtų kitos valstybės pasitraukia iš karo

11. Kokia buvo SSRS politika okupuotose šalyse ?a) Buvo vykdoma sovietizacija ir to pasekoje buvo stiprinama senoji visuomeninė santvarkab) SSRS pagrindinis tikslas kuo daugiau žmoniu ištremti . Daug žmonių buvo sušaudyta c) Buvo vykdoma sovietizacija, griaunama ir keičiama visuomeninė santvarka . Vyko dideli žmonių trėmimai .d) Buvo vykdoma sovietizacija, tačiau SSRS nekeitė senosios santvarkos

12. 1939 m. rugsėjo pabaigoje, kitą dieną po sutarites su Vokitija pasirašymo, SSRS ir Lietuvai pareiškė norą sudaryti panašią sutartį. Kaip vyko pasirašymas ? a) Lietuva atsisake pasirašyti sutarti ir taip nuo Lietuvos dar toliau atitolo sostinė – Vilniusb) Lietuvai atsisakius pasirasyti sutartį parsidėjo karas per kurį Liertuva bvuo sutriuškinta c) Lituvos valstybė 1939 spalio 21 d. pasirašė sutartį, tačiau Vilniaus neatgavod) Lituvos valstybė 1939 spalio 10 d. pasirašė sutartį atgaudama Vilnių

13. Kada Lietuvos užsienio reikalų ministrui buvo įteikta ultimatyvi nota ?a) 1940 m. birželio 31 d.b) 1940 m. gegužės 15 d.c) 1940 m. rugsėjo pabaigojed) 1940 m. birželio 14 d.

14. Kaip Lietuvos okupacija atsiliepė Europoje ?a) Kadangi birželio 14 d. vermachtas užėmė Paryžių, Europai Lituvos tragedija liko nuošalyje b) Europa labai stipriai sureagavo į šį SSRS poelgį ,ir jam nepritarėc) Birželio 14 d. vermachtas užėmęs Paryžių ir sužinojęs apie Lietuvos okupacija sustabde kovos veiksmus prieš Pracūziją ir patrauke link rytų Europos.d) Šį Lietuvos tragedija daugiausiai atsiliepė baltijos šalims, nes joms grėse tas pats.

15. Kas pavadavo laikinai išvykusį Lieutvos prezidenta – Smetoną ?

a) E. Galvanauskasb) A. Tamošaitisc) A. Merkysd) J. Urbšys

16. Lietuvos pasiuntiniai užsienio valstybėse liepos 21 – 23 dienomis Vakarų šalių vyriausybėms įteikė notas, prašydami nepripažinti Lietuvos prijungimo prie SSRS. Kaip valstybės reagavo į tai ? a) Vakarų šalys nepripažino prijungimo ir prijungimas buvo nutrauktasb) Vakarų šalys neprpažino prijungimo ,tačiau tai nieko nekeitėc) Tomis dienomis jau jau niekas negalėjo padėti ,nes buvo per vėlud) Vakarų šalys nepriėmė notų

17. Kaip okupantams sekėsi palaužti Lituvos gyventojus ?a) Jiems nepavyko palaužti Lituvos gyventojųb) Nors ir šalyje veikė propogandinės organizacijo ir netgi buvo įkurta LAF, okupantų niekas nesugebėjo palaužtic) Okupantams tik išdalies pavyko palaužti gyventojus ,nes dauguma gyventoju išvyko į užsienįd) Okupantams pavyko palaužti gyventojus, tačiau šalyje ir toliau veikė propogandinės organizacijos

18. Antro pasaulinio karo eiga :a) 1942 – 1944 m.b) 1940 – 1943 m.c) 1941 – 1942 m.d) 1941 – 1943 m.

19. Kada prasidėjo Vokietijos bei jos sąjungininkių karas su SSRS ?a) 1941 m. birželio 15 d.b) 1941 m. birželio 22 d.c) 1941 m. birželio 28 d.d) 1941 m. lipos 2 d.

20. Kaip sekese klostėsi karas SSRS ir Vokietijai ?a) Vokietijai tragiškai nesisekė ,ji pralaimėjo visus mūšiusb) Vokietija laimėjo visus mūšius išskyrus mūšį prie Smolenskoc) Vokietijai labai gerai sekėsi tik išpradžių, tačiau vėliau prasidėjo nesekmėsd) SSRS buvo visiškai sutriuškinta Vokietijos

21. Stalingrado ir Kursko mūšiai :a) SSRS laimėjo abu mūšiusb) Vokietija laimėjo abu mūšiusc) Vokietija laimėjo tik Kursko mūšį ,o iš Stalingrado mūšio pasitraukėd) Vokietija pralaimėjo abu mūšius

22. Kas dalyvavo Krymo ir Potsdamo konferencijoje ?a) Stalinas, Ruzvletas ir Čerčilisb) Ribentropas, Ruzveltas ir Čerčilis

c) Čemberlenas, Stalinas ir Ruzvletasd) Ruzveltas, Čemberlenas ir Čerčilis

23. Kada įvyko “šokinėjimas per salas” ?a) 1943 m. pabaigojeb) 1942 m. viduryjec) 1943 – 1944 m. pirmą pusęd) 1944 pradžioje

24. Kada uvo numestos pirmosios atominės bombos ?a) 1944 m. pabaigojeb) 1945 m. pradžiojec) 1945 m. viduryjed) 1946 m. pradžioje

25. Trečioji SSRS, JAV ir D. Britanijos vadovų konferencija vyko 1945 m. viduryje. Joje :a) Buvo visiškai suderintos okupacinės zonos Vokietijoje ribosb) Buvo nuspręsta prijungti Vokietiją prie Lenkijosc) Buvo numatyta pasidalinti vokietija į 4 dalisd) Buvo visiškai išskaidyta Vokietija į daug dalių, kurias prisijungė atskiros valstybės

26. Koks buvo svarbiausias 1943 m. lapkričio 28 d. Teherane susitikusių Stalino, Čerčilo ir Ruzvelto klausimas:a) Nacizmo naikinimasb) Vokietijos okupavimasc) Okupacinių zonų suderinimasd) Atrojo fronto veiksmų pradžia

27. Žydų likimas Antrojo pasulinio karo metu :a) Žydai masiškai buvo vežami į koncentracines stovyklasb) Buvo šaudomic) Buvo imami į kalėjimusd) Žydai buvo vežami į Sibirą

28. Kas lėmė Italijos pralaimėjimą 1942-1943 m. ?a) Jungtinės amerikiečių ir anglų pajėgos b) Išsekinta Italų kariuomenė po karų su D. Britanijac) Vokietijos pasitraukimas iš karo su D. Britanijad) Nesutarimai su vermachto kariuomene

29. Totalinis karas tai :a) Karas ,kai kovojama su minimalia kariuomeneb) Karas, kai kovojama su sąjungininkų pagalbac) Karas, kai kovojama nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normasd) Karas, kai kovojama sutelkus visas jėgas ir nebekreipinat dėmesio į tarptautinės karo teisės normas

30. Aneksija :a) Svetimos valstybės notos priėmimas b) Svetimos valstybės teritorijos prisijungimasc) Seimo išleisti istatymaid) Renkamojo kolegialaus organo papildymas naujais nariais to organo narių nutarimu be papildomų rinkimų

reilasxp@one.ltPaulius – MindukasXpLaukuva 2003

Atsakymai1. a)2. c)3. b)4. a)5. d)6. a)7. b)8. a)9. b)10. b)

11. c)12. d)13. d)14. a)15. c)16. c)17. a)18. d)19. b)20. c)21. d)22. a)23. c)24. c)25. a)26. d)27. b)28. a)29. d)30. b)