Biblija

Biblija

2003.10.23Planas: 1. Kas yra Biblija? 2. Biblijos poveikis; 3. Biblijos idėjos; 4. Biblijos skaitymas; 5. Senasis testamentas; 6. Naujasis testamentas; 7. Lietuviški Biblijos vertimai.

Biblija yra senovinė, šventoji knyga, istorinis paminklas.Ji yra puikių,intriguojančių istorijų knyga. Tačiau ji ne tik įdomių istorijų virtinė,visos jos byloja vieną didįjį pasakojimą. Šis didysis pasakojimas yra apieDievą, pasaulio ir žmonių kūrėją, ir apie tai, ką Jis veikia su savokūrinija. Šiame didžiajame paskojime yra šečios padrindinės temos: 1. Sukūrimas 2. Nuopolis 3. Izraelis 4. Jėzus 5. Kristaus sekėjai 6. Laikų pabaiga

Sukūrimas:Dievas sukūrė visatą iš nieko,žodžiais suteikdamas daiktams egzistenciją.Jis apgyvendino žmones savo sukurtame pasaulyje, pavesdamas juo rūpintis.Žmonių globai Dievas atidavė gyvūnus, paukščius, medžius ir augmeniją.

Nuopolis:Dievas pirmuosius žmones įkurdino sode, kuriame leido laisvai gyventi. Jistik buvo uždraudęs valgyti vaisius nuo medžio, stovinčio sodo viduryje.Tačiau Žalčio(blogio įsikūnijimo) įkalbinti, jie paragavo uždraustojovaisiaus ir buvo išvaryti iš sodo.Šis pasakojimas iš esmės padeda supratsi Bibliją, nes per jį paaiškėja, kadžmonija nebeturi tiesioginio ryšio su Dievu. Visa kūrinija taip pat praradopirmapradį Dievo artumą.

Izraelis:Dievas išsirenka Izraelio tautą, kurią imasi saugoti ir globoti. Netizraelitams patekus į Egipto nelaisvę, Dievas juos išgelbėja per Mozę,kuris išveda tautą iš Egipto. Kol tauta klaidžiojo po dykumą, Dievas davėsavo įstatymą. Dievo Įstatymo esmę sudaro dar 10 įstatymų, kurie mokožmones, kaip jie turi gyventi. Pradėjus pusei amžiaus Viešpats nuostabiubūdu sugrąžino į tėvynę Judo gyventojus.

Jėzus:Pasaulyje pasirodė Jėzus-mokytojas ir gydytojas, kalbėjęs apie Dievokaralystę,-patvirtindamas, kad Dievas tebesirūpina savo žmonėmis, nepaisantjų priespaudos ir kančių. Jėzus trejus metus žmones mokė, gydė ir

išvarinėjo piktąsias dvasias iš apsėstųjų, skelbdamas, kad Jo darbuose irmokyme atsispindi Dievo galybė. Jis rūpinosi vargšais ir atstumtaisiais,galėjo padėti net svetimšaliams, kurie į jį kreipdavosi, skelbė žmonėmsgailestina Dievo meilę ir tikėjosi, kad tauta per Jo paties auką dvasiškaiatgims. Tačiau žydų religiniai vadovai visą savo gyvenimą piktinosi išgirdętokias Jėzaus kalbas. Greitai Jėzus buvo suimtas ir nuteistas mirti, o tadaromėnai Jėzų pasmerkė nukryžiuoti. Kol Jėzus kabojo ant kryžiaus, tansagaubė kraštą. Tačiau mirtis neturėjo jam galios ir Jėzus po 3 dienųprisikėlė. Jis tikrai buvo Mesijas!Kristaus sekėjai:Prisikėlęs iš mirties Jėzus savo mokiniams pavedė skelbti žinią apie Jįkitieks žmonėms. Jėzus, prieš palikdamas savo mokinius ir išeidamas pasDievą Tėvą, pažadėjo atsiųsti jiems galią, padėsiančią atlikti šią didžiąužduotį;tą galią Jėzus pavadino Šventąja Dvasia.

Laikų pabaiga:Pirmieji krikščionys gyveno, laukdami, kada Jėzus sugrįšiąs į žemę užbaigtito, ką Jis čia pradėjęs savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu. Jie laukė irvisos kūrinijos atsinaujinimo, kuris turįs įvykti pagal pirmapradę Dievoidėją. Tuomet ateis diena, kai pasaulyje nebeliks blogio ir neteisybės, irtie, kurie atmetė Dievą, būsią nubausti, o tie, kurie tikėjo Jėzų, regėsDievą akis į akį.

Biblijos poveikis:Vos pradėjus tyrinėti šiuolaikinę Vakarų civilizaciją, iš karto susiduriamesu Biblija. Daugelį šimtmečių ji turėjo lemiamos įtakos mūsų įstatymams,švietimo sistemoms ir demokratijos idealams-jau nekalbant apie mūsų žmogausžmogaus teisių sampratą. Vienaip ar kitaip,Biblija darė didžiulį poveikįdaugumai žymiausių Europos politikos,socialinio gyvenimo ir religijos

reformatorių, o per juos-visoms didžiausioms Vakarų pasaulio tautoms. Tąpatį galima pasakyti apie daugybę dabartinių permainų pasaulio kultūroje.Kai bundančių tautų žmonės ieško savojo kelio, daugelis jų vadovų pasirenkaBibliją.

Biblijos idėjos: • Pasak Biblijos, viskas pasaulyje prasideda, vyksta ir pasibaigs su Dievo palaiminimu. Visur regime Dievą, globojantį savo meile vyrus ir moteris, didelius ir mažus, kviečiantį visus nuoširdžiai jam pasižadėti. • Reikšmingiausias Biblijoje yra Jėzus. Jis ne tik skatina mus abejoti mūsų tikėjimo ir elgsenos nuostatomis,bet ir suteikia žmonėms galimybę mažinti blogį ir įgyti jėgų gyventi naujai, pagal Dievo nurodymus. Jis skelbia, kad jo mokymas nėra tik vienas iš galimų, o yra vienintelis būdas Dievui pažinti ir iš tikrųjų su juo suartėti. Kad pažintų tikrąjį Dievą, žmogus privalo pripažinti Jėzų Kristų vieninteliu Dievo Sūnumi ir būti pasirengęs atgailavimui ir pasižadėjimui jam-Viešpačiui ir Išganytojui-siekti atleidimo už praeitį. • Biblijoje gausu nuostabių ir vertingų įžvalgų, mokančių, kaip žmonės gali ir turi atsiliepti į didelės ir atlaidžios Dievo meilės ženklus.

Biblijos skaitymas:Biblijos skaitymas gali būti sunkus. Kartais jis būna įdomus, teikiantisjėgų, bet kartais mums gali užduoti mįslingų klausimų.Žmonės skaito Biblijądėl įvairiausių priežasčių: ▪ Ji gali būti skaitoma kaip literatūros kūrinys. Psalmynas arba Izaijo knyga priklauso geriausiems pasaulio literatūros pavyzdžiams. ▪ Šventąjį Raštą galima skaityti ir kaip senojo pasaulio istoriją. ▪ Bibliją žmonės studijuoja, norėdami suvokti judėjų ir krikščionių religijų atsiradimą, jų moralės normas. ▪ Biblija galima domėtis, norint išsiaiškinti daugelio meninkų, rašytojų ir kompozitorių kūrinių įkvėpimo šaltinį.

Biblija yra padalyta į Senajį ir Naująjį testamentus:

Senąjį testamentą sudaro 46 knygos.Tai:Penkiaknygė,kurią sudaro:Pradžios knyga:vaizduojanti Dievo veiklą.Išėjimo knyga:atskleidžianti Dievo veikimą istorijoje.Kunigų knyga:joje surašyti priesakai yra duoti visiems laikams,daugelis jųtai sveikos gyensenos ir higienos taisyklės.Skaičių knyga:parodo Dievo ištikimybę.Pakartoto įsakymo knyga:pagrindinė jos tema-paklusnumas.Istorinės knygos:Jozuzės, Teisėjų,Rutos, Samuelio, Karalių, Kronikų, Ezdro, Nehemijo,Tobito,Juditos, Makabėjų ir Esteros knygose apima 800 žydų istorijos metus-maždaug1200-400m.pr.Kr.laikotarpį.Jose rašoma kaip izraelitai įsikūrė savonukariautoje žemėje,apie teisėjų ir karalių laikus iki didžiųjų šiaurėstautų antplūdžio, kurio metu Dievo tauta buvo ištremta į nelaisvę.Išminties knygos:Jobo, Psalmynas,Patarlių, Koheleto ir Giesmių giesmė.Visos knygos labaiskiriasi viena nuo kitos tematika. Jobo knyga-tai didelė poema piekentėjimo prasmę, Koheletas svarsto apie tariamą gyvenimo bepraspiškumą,Patralių knyga-tai posakių rinkinys, kuriama aiškinama kaip elgtiskasdieniniame gyvenime, Psalmynas-giesmių, maldų ir eilėraščiųrinkinys,kuriame išreikšti patys įvairiausi jausmai,o Giesmių giesmėjegiedama apie kūniškos meilės stebuklą.Tačiau kiekvienoje sių knygų kalbamaapie žmogaus elgesį ir kasdieninį gyvenimą, Dievas yra visur.Išmintiesknygų esmė-tai tikėjimas,kad Dievas taip sutvarkė gyvenimą, jog mes įgyjameišminties jam lenkdamiesi ir vykdydami jo įsakymus.Pranašų knygos:Siracido, Izaijo, Jeremijo, Barucho, Ezekielio, Danielio, Ozėjo, Joelio,Amoso, Abdijo, Jonos, Michėjo, Nahumo, Habakuko, Sofonijo, Agėjo,Zacharijo ir Malachijo knygos, išskyrus Raudas,pavadintos jose aprašomopranašo vardu. Pranšai, tai buvo Dievo žmonės, veikę kaip jo žynianešiai,kartais taip užvaldyti jo valios, jog net tiesiai bylodavo jo vardu.

Senasis testamentas tai yra esminė Biblijos dalis. Visos 46knygos yra DievoDvasios įkvėptos ir turi išliekančiąją vertę.Krikščionys gerbia senąjį

testamentą kaip tikrą Dievo žodį. Istorija liudija, kad KrikščioniųBendrija visuomet nedvejodama priešinosi mėginimams atmesti Senąjįtestamentą teigiant, kad Naujasis padarė jį negaliojantį.

Naujajį testamentą sudaro 27knygų rinkinys:4evangelijos(evangelija-geroji naujiena):Pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną,jose dėmesys suteikiamas i tai kokią gerąnaujieną pasauliui atnešė į pasaulį, mokydamas ir gydydamas, o visų pirmasavo mirtimi ir prisikėlimu išgelbėdamas žmones.Laiškai galatams, efeziečiams, filipiniečiams, kolosiečiams,tesalonikoniečiams, Timotiejui, laiškas Titui, Filemonui, Žydams;Jokūbolaiškas, Petro, Jono ir Judo laiškai, Apsireiškimas Jonui. Ir apaštalųdarbai, kurie užbaigia Naujojo Testamento istoriją. Trylika pirmųjų laiškųparašyti naujai įsikūrusioms jaunoms Bažnyčioms. Juose atsakoma įkrikščionims svarbius klausimus, į vadovavimo Bažnyčioms problemas. Visusšiuos laiškus parašė pagonių apaštalas Paulius.Dramatiška jo patiesatsivertimo į krikščionybę istorija taip pat užrašyta Apaštalų darbuose.Kiti laiškai skirti didesnėms krikščionių grupėms. Naujojo testamento pasakojimas apima apie 100metų, Ia. po Kristausgimimo Romos imperijos provincijoje. Šis testamentas yra iš esmės skirtasJėzui Kristui.

Šiandien turbūt nieko nestebina,kad bet kokių pažiūrų žmogus galisusipažinti su Biblija jam suprantama kalba. Tačiau Biblija buvo parašytakalbomis, kuriomis šiandien niekas nebekalba. NT-senaja graikų kalba, ST-hebrąjų. Norint tiksliai atskleisti Biblijos kalbųžodžių prasmę reikėjo tyrinėti istoriją ir kultūrą, atlikti ligvistineanalivę.Tai buvo labai sunkus ir kruopštus darbas, bet nepaisant to galimatvirtinti, kad dabartiniai Biblijos vertimai iš esmės atitinka originalą.